Apskaitos konspektai

70 dokumentų
Apskaitos politika
Apskaitos politikos fomavimo principai. Apskaitos politikos esmė. Pagrindiniai įmonės apskaitos politikos apibrėžimai. Apibrėžimas. Autorius (-iai). Apskaitos politikos sudėtinės dalys ir jų reikšmingumas. Organizacinis apskaitos ...
Apskaitos konspektai, Konspektas, 23 puslapiai
2012 11 07
Buhalterinė apskaita konspektas
Turinys. Ižanga. Bendrieji apskaitos principai. Tarptautiniai apskaitos standartai. Tarptautinis apskaitos standartas. Europos sąjungos direktyvos, reglamentuojančios buhalterinę apskaitą. Išvados. Literatūra.
Apskaitos konspektai, Konspektas, 6 puslapiai
2011 04 08
Finansinė apskaita konspektas
I. Apskaitos reglamentai. Ii. Finansinės atskaitomybės (fa) sudėtis. Iii. Buhalterinės apskaitos principai. Iv. Balansas. V. Finansinės atskaitomybės elementai ir jų vertinimas. Vi. Dokumentacija ir inventorizacija. Vii. Sąskaitos ir ...
Apskaitos konspektai, Konspektas, 39 puslapiai
2012 02 02
Audito etapai audito procedūros
Audito etapai. Audito procedūros. Pasirengimas auditui: strategija. Susipažinimas su audituojamos įmonės veikla ir jos verslu. Audito plano ir programų sudarymas. Atsargų audito programa. Medžiagos rinkimas. Tikrinimas. Auditoriaus išvados ...
Apskaitos konspektai, Konspektas, 17 puslapių
2013 01 03
Audito konspektas
Audito apibrėžimas, reikšmė, tikslai. audito raida. Audito apibrėžimas. Audito reikšmė. Audito tikslai. Audito reglamentavimas. Audito raida. Audito klasifikavimas. Audito sistemos elementai. Auditoriai ir audito įmonės. Auditorius ir jo ...
Apskaitos konspektai, Konspektas, 89 puslapiai
2016 08 07
Viešojo sektoriaus egzo atsakymai
Kas sudaro viešojo sektoriaus subjekto pajamas ir kaip jos grupuojamos veiklos rezultatų ataskaitoje? Kas sudaro viešojo sektoriaus subjekto sąnaudas ir kaip jos grupuojamos veiklos rezultatų ataskaitoje? Kokia yra ilgalaikio materialiojo ir ...
Apskaitos konspektai, Konspektas, 3 puslapiai
2013 04 18
Apskaitos organizavimas verslo įmonėje
Apskaitos organizavimas verslo įmonėje. Apskaitos principai. Finansų ir valdymo apskaita. Dvejybinis įrašas buhalterinės apskaitos sąskaitose. Pagrindinės finansinės ataskaitos ir jų turinys. Verslo apskaitos standartai (VASBuhalterinis ...
Apskaitos konspektai, Konspektas, 46 puslapiai
2015 01 10
Apskaitos konspektas (3)
Pratarmė. Buhalterinės apskaitos charakteristika. Buhalterinės apskaitos raida. Buhalterinės apskaitos raida Lietuvoje. Buhalterinės apskaitos esmė ir uždaviniai. Buhalterinės apskaitos principai ir reikalavimai. Buhalterinės apskaitos ...
Apskaitos konspektai, Konspektas, 196 puslapiai
2014 02 05
Žmogiskųjų išteklių valdymo egzamino medžiaga
Kokia yra živ koncepcija ? Kuo skiriasi personalo valdymas nuo živ? Kaip apibūdintumėte “minkštuosius” ir “kietuosius” živ stilius? Kreipiamas dėmesys? ). Apibūdinkite ryškiausius kiekvieną živ modelį apibūdinančius bruožus ...
Apskaitos konspektai, Konspektas, 4 puslapiai
2013 05 10
Apskaita. Apskaitos konspektas
Sąskaitybos pagrindai. Apskaitinės informacijos paskirtis ir taikymas. Pagrindinės apskaitos sąvokos ir principai. Pagrindinės apskaitos dokumentų tvarkymo nuostatos. Pagrindiniai apskaitos tvarkymo metodai. Apskaitinė lygybė. Pagrindiniai ...
Apskaitos konspektai, Konspektas, 42 puslapiai
2012 01 06
Dokumentų valdymo savikontrolės egzaminui klausimai ir atsakymai
Dokumentų valdymo savikontrolės egzaminui klausimai ir atsakymai.
Apskaitos konspektai, Konspektas, 2 puslapiai
2017 06 09
Apskaitos konspektas
Klausimai medžiagai įsisavinti. Apskaitos administravimas. Finansinė apskaita. Vadybos apskaita. Apskaitos politika. Ūkinių operacijų fiksavimas ir atpažinimas. Dvejybinis įrašas kaip sąskaitų korespondencijos taisyklė. Sąskaitų ...
Apskaitos konspektai, Konspektas, 54 puslapiai
2012 01 10
Apskaitos pagrindai konspektas
Apskaitos pagrindai. Buchalterinės apskaitos charakteristika. Lietuvoje buchalterinės apskaitos raida galima suskirstyti į etapus. Buchalterinė apskaita. Finansinės informacijos vartotojai skirstomi į. Visi dokumentai apskaitoje pagal jų ...
Apskaitos konspektai, Konspektas, 48 puslapiai
2014 11 28
Audito klausimai atsakymai
Vidaus kontrolė. Kontrolės aplinka. Įmonės rizikos vertinimo procesas. Informacinė sistema. Kontrolės veiksmai. Kontrolės stebėsena –. Apibrėžti vidaus kontrolės sistemos apribojimus. Nustatyti procedūras , naudojamas vidaus kontrolės ...
Apskaitos konspektai, Konspektas, 10 puslapių
2015 04 02
Biudžetinių įstaigų Ilgalaikių ir trumpalaikių įsipareigojimų apskaitos tvarkos aprašas
Biudžetinių įstaigų ilgalaikių ir trumpalaikių įsipareigojimų apskaitos tvarkos aprašas įsipareigojimų pirminis pripažinimas. Įsipareigojimų grupavimas. Įsipareigojimų registravimas ir įvertinimas. Finansinės nuomos lizingo ...
Apskaitos konspektai, Konspektas, 48 puslapiai
2015 04 02
Apskaitos atsakymai konspektas
Modulio dalyko programa APSKAITOS PAGRINDAI Žinių patikrinimo klausimai. Apskaitos informacijos formavimas Apskaitos informacija ir jos reikšmė valdymo sistemoje. Tarptautiniu lygiu. Šalies lygiu. Įmonės lygiu. Įmonės ekonominiai procesai ...
Apskaitos konspektai, Konspektas, 6 puslapiai
2016 01 15
Įmonės skolų apskaita
Įmonės skolų rūšys. Įsipareigojimai gali būti grupuojami pagal įvarius požymius. Įmonės skolų registrai. Įmonės skolų suderinimas. Skolų suderinimas su valstybės ir kredito įstaigų.
Apskaitos konspektai, Konspektas, 6 puslapiai
2018 02 06
Apskaita ir auditas konspektas (2)
D Mokėtinos palūkanos. K Palūkanų sąnaudos. D Palūkanų sąnaudos. K Pinigai. D Palūkanų sąnaudos. K Būsimųjų laikotarpių sąnaudos. D Palūkanų sąnaudos. K Sukauptos sąnaudos. D Sukauptos sąnaudos. K Palūkanų sąnaudos.
Apskaitos konspektai, Konspektas, 9 puslapiai
2016 12 05
Buhalterinės apskaitos samprata Konspektas
Buhalterinės apskaitos samprata. Apskaitinės informacijos esmė. Reikalavimai keliami apskaitos informacijai LR Buhalterinės apskaitos įstatyme. Bendrieji apskaitos principai ir kiekvieno iš jų reikšmė. Optimalumo reikalavimo esmė. Ūkio ...
Apskaitos konspektai, Konspektas, 5 puslapiai
2017 03 12
Apskaitos egzavimo klausimų atsakymai
Kas yra bendrieji apskaitos principai. Kokie taikomi bendrieji apskaitos principai ? Ir ką jie reiškia. Įmonės principas.  . Įmonės veiklos tęstinumo principas . Pastovumo principas. Periodiškumo principas.  . Konservatyvumo apdairumo ...
Apskaitos konspektai, Konspektas, 12 puslapių
2016 03 08
Finansavimo šaltiniai
Įmonės turtas ir jo finansavimo šaltiniai. Nuosavas ir skolintas kapitalas. Turto skirstymo kriterijai. Ilgalaikis turtas. Materialusis turtas. Nematerialusis turtas. Autorių ir gretutinės teisės. Finansinis turtas. Trumpalaikis turtas. ...
Apskaitos konspektai, Konspektas, 33 puslapiai
2015 01 10
Finansinės ir valdymo apskaitos egzamino teoriniai klausimai
Finansinės ir valdymo apskaitos egzamino teoriniai klausimai. Apskaitos esmė. Sąvokos buhalterinė apskaita –. Apskaitos informacija –. Finansinė apskaita –. Valdymo apskaita –. Apskaitos informacijos poreikis ir jos vartotojai. ...
Apskaitos konspektai, Konspektas, 10 puslapių
2015 11 13
Įmonės apskaitos politika ir apskaitos klaidų taisymas pagal tarptautinius apskaitos standartus
Vas „ apskaitos politikos , apskaitinių įvertinimų keitimas ir klaidų taisymas “. Tas nuostatos ir reikalavimai. Apskaitos klaida. Apskaitos politikos pasirinkimas ir taikymas. Apskaitos politikos pastovumas. Apskaitos politikos keitimas. ...
Apskaitos konspektai, Konspektas, 14 puslapių
2015 03 25
Valdymo apskaita konspektas klausimai - atsakymai
1. Kuria grandimi prasideda ir kuria baigiasi technologiniai srautai veikiančioje perdirbimo įmonėje? nuo žaliavų įsigijimo iki pinigų už parduotus pagamintus produktus gavimo3. Kas yra svarbiausi valdymo apskaitos informacijos ...
Apskaitos konspektai, Konspektas, 4 puslapiai
2016 12 16
Buhalterinės apskaitos konspektas
Buhalterinės apskaitos esmė , informacijos valdymas,. Principai. Buhalterinės informacijos vartotojai ir disponavimo ribos. Apskaitinės informacijos naudotojai. Buhalterinės apskaitos principai. Buhalterinės apskaitos formavimo sistema. ...
Apskaitos konspektai, Konspektas, 18 puslapių
2013 10 13
Gamybos apskaita konspektas
Išlaidų apskaita. Nuolat apskaitomų atsargų būdas. K padalinyje A. M padalinyje C. Periodiškai apskaitomų atsargų būdas. Gruodžio mėn. ūkinės operacijos. Išlaidų ir sąnaudų registravimas. Gamybos išlaidų apskaita. Netiesioginių ...
Apskaitos konspektai, Konspektas, 4 puslapiai
2015 03 26
Įmones veiklos apskaita
Įmonės veiklos apskaita. Apskaitos administravimas. Ūkinių operacijų fiksavimas ir atpažinimas. Sąskaitų planas. Turtas ir nuosavybė. Išlaidos ir sąnaudos. Atskaitomybė. Balanso teorijos ir politikos įgyvendinimas.
Apskaitos konspektai, Konspektas, 46 puslapiai
2011 12 28
Apskaita jos organizavimas
Apskaitos procesas ir jo organizavimas. Pirminiai dokumentai. Patvarkomiesiems dokumentams. Pateisinamieji dokumentai. Buhalterinio įforminimo dokumentai. Kombinuotieji dokumentai. Apskaitos registrai. Tipiniai apskaitos registrai. Pirkimų skolon ...
Apskaitos konspektai, Konspektas, 3 puslapiai
2012 03 02
Mokesčių administravimas
Mokesčių administravimas. Mokesčių administratorius. Pagrindinė mokesčius administruojanti institucija. Lietuvoje. Centrinio mokesčių administratoriaus funkcijos. Vmi prie finansų ministerijos uždaviniai. Vietos mokesčių ...
Apskaitos konspektai, Konspektas, 49 puslapiai
2013 04 07
Santykiniai rodikliai
Santykiniai finansinės analizės rodikliai. Rodiklis. Formulė. Fin. Metai. Praėję fin. Metai. Pastabos. Likvidumo rodikliai. Bendrasis padengimo koeficientas. Pinigų koeficientas. Gynybinis laikotarpis. Skubaus padengimo koeficientas. Grynasis ...
Apskaitos konspektai, Konspektas, 3 puslapiai
2014 05 02
×
Užduokite klausimą bet kuria mokslo tema