Apskaita (42)

1263 dokumentai
Techininių priemonių naudojimas finansinių uždavinių sprendimams
Titulinis. Tikslas. Programa “Būtent”. „Būtent“ programos galimybės. „Būtent“ programos privalumai. „Būtent“ programos trūkumai. Išvados. Litetatūros sąrašas.
Apskaitos referatai, Referatas, 11 puslapių
2017 03 04
Teisinis dokumentu valdymo reglamentavimas
Institucijos dokumentų valdymo teisinis reglamentavimas. Įvadas. Taip jau susiklostė Lietuvos istorinės sąlygos. Dokumentų rengimo taisyklės. Dokumentų rengimo taisyklės (toliau vadinama – Taisyklės) nustato valstybės ir ...
Apskaitos skaidrės, Skaidrės, 9 puslapiai
2016 04 11
Apibūdinimas. Privalumai. Trūkumai. Naudojimo sritys/ypatumai. Išvados.
Apskaitos esės, Esė, 5 puslapiai
2016 11 15
Transporto įmonės finansinė apskaita
Įvadas. Apskaitos politika. Įmonės „Autokaravanas“ charakteristika. Lietuvos Respublikos įstatymai ir kiti norminiai dokumentai, kuriais vadovaujantis rengiamas UAB „Autokaravanas“ finansinių ataskaitų rinkinys. Ilgalaikio turto ...
Apskaitos savarankiški darbai, Savarankiškas darbas, 19 puslapių
2018 11 27
Trumpalaikio ir ilgalaikio turto apskaita
Apskaitos pagrindų dalyko savarankiškas darbas. Apskaitos pagrindų dalyko savarankiškas darbas Tikslai. Praktinė užduotis Nr. Trumpalaikis turtas 4075 Įsipareigojimai. Turtas iš viso 7490 Nuosavybė iš viso. Nusidėvejimas 20X2 metais. ...
Apskaitos savarankiški darbai, Savarankiškas darbas, 6 puslapiai
2018 04 13
Turizmo veiklos renginio - projekto parengimas apskaita ir finansai
Turizmo veiklos renginio - projekto parengimas apskaita ir finansai. Pelno (nuostolių) ataskaita. Renginio vieta ir dalyvių skaičius. Įvadas.
Apskaitos savarankiški darbai, Savarankiškas darbas, 5 puslapiai
2017 06 22
Turto ir nuosavybės esmė apskaitoje skaidrės
Buhalterinės apskaitos reglamentavimas. Buhalterinės apskaitos raida Lietuvoje. LR Apskaitos proceso etapai. LR apskaitos proceso etapai. Buhalterinės apskaitos samprata. Apskaitinė informacija turi būti. Informacinių funkcijų uždaviniai. ...
Apskaitos skaidrės, Skaidrės, 24 puslapiai
2018 09 26
Turto lyginimas pagal VAS ir TAS
Įvadas. Turto apskaitos standartai. Tikrosios vertės nustatymo pagrindas. Išvados. Literatūra.
Apskaitos referatai, Referatas, 12 puslapių
2016 05 31
UAB „Aukštaitijos vandenys“ mokumo analizės pristatymas
UAB „Aukštaitijos vandenys“ mokumo analizė. Įvadas. Darbo tikslas išanalizavus mokumo teorinius aspektus. Mokumo svarba. Mokumas - Ūkio subjekto gebėjimas įvykdyti visus įsipareigojimus nustatytais terminais. UAB „Aukštaitijos ...
Apskaitos skaidrės, Skaidrės, 9 puslapiai
2018 09 27
UAB „DnB investicijų valdymas“ specializacija ir veikla
Įvadas. Apskaitos esmė ir sąvokos. Esminės apskaitos sąvokų sampratos. Finansinis turtas. Struktūra. Sudėtis. Ilgalaikio finansinio turto rūšys. Sandara. Ilgalaikio finansinio turto atitiktis rinkos vertei. Investavimo tikslais įsigytų ...
Apskaitos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 26 puslapiai
2015 11 27
UAB „Mediva“ kliento ilgalaikio materialiojo turto apskaitos pristatymas
Uždarosios akcinės bendrovės „Mediva“ kliento ilgalaikio materialiojo turto apskaita. Ilgalaikis materialusis turtas. Turi atitikti visus šiuos požymius Naudos ilgiau nei vienerius metus. UAB „Pastatyk“. UAB „MEDIVA“ – ...
Apskaitos skaidrės, Skaidrės, 7 puslapiai
2018 12 20
Ūkinės veiklos apskaita
Ūkinės veiklos apskaita. Ilgalaikio turto apskaitos pagrindai. Atsargų apskaitos pagrindai. Piniginių lėšų apskaitos pagrindai. Darbo užmokesčio apskaitos pagrindai. PVM apskaitos pagrindai. Pelno mokesčio apskaitos pagrindai. ...
Apskaitos savarankiški darbai, Savarankiškas darbas, 18 puslapių
2018 11 06
Ūkininko ūkio apskaita
Ūkininko ūkio apskaitą. Gyventojo , kuris verčiasi individualia veikla. Akcininkai , vertindami investavimo galimybes. Kreditoriai svarstydami , ar suteikti paskolą , parduoti prekes , paslaugas skolon. Vyriausybei svarbu įmonės finansinė ...
Apskaitos aprašymai, Aprašymas, 4 puslapiai
2018 04 05
Ūkio subjekto turto, nuosavo kapitalo, įsipareigojimų, pajamų bei sąnaudų finansinės apskaitos tvarka
Šiaulių valstybinės kolegijos verslo ir technologijų fakulteto verslo ir apskaitos katedra rasa jucevičienė. Finansinės apskaitos ii dalies individualus praktinis darbas nr. Sukauptų sąnaudų ir ateinančių laikotarpių pajamų ...
Apskaitos savarankiški darbai, Savarankiškas darbas, 10 puslapių
2018 11 22
Vadovybės pareiškimai
Vadovybės pareiškimai. Tai – rašytinė. Vadovybės pareiškimų data. Rašytiniai pareiškimai turi būti data turi būti kuo artimesnė auditoriaus išvados. Rinkdamas pareiškimus ir vertindamas auditorius turi atsižvelti į taisykles. ...
Apskaitos skaidrės, Skaidrės, 8 puslapiai
2016 07 06
Vaiko teisių deklaracija
Teisė sveikai ir normaliai vystytis fiziškai, doroviškai, protiškai, dalyvauti visuomenės gyvenime. Vaiko teisių deklaracija. Atsižvelgdama į tai. Atsižvelgdama į tai, kad tokios ypatingos apsaugos reikalingumas buvo nurodytas 1924 m. ...
Apskaitos skaidrės, Skaidrės, 7 puslapiai
2014 05 16
Gaminys prognozuojama pardavimų apimtis litrais produkto kaina €. Prognozuojamos pardavimų apimties apskaičiavimas Vaisvandeniai. 340  000 litrų. 400  000 litrų. Gaminys apimtis vanduo cukrus kg. Norma poreikis norma poreikis norma. IŠ ...
Apskaitos namų darbai, Namų darbas, 5 puslapiai
2017 04 06
Valdymo apskaita analizė
Lentelių ir paveikslų sąrašas. Įvadas. Teorinė dalis. Literatūros sąrašas.
Apskaitos analizės, Analizė, 12 puslapių
2014 05 08
Valdymo apskaita ir skaičiavimai UAB „Candle world“
UAB „ candle world “ valdymo apskaita projektinis darbas. Darbo metodas –. UAB „ candle world “ žvakių savikainos skaičiavimas. Skaičiuojamos savikainos rūšies pasirinkimas. Tiesioginėms išlaidoms priskiriama –. Netiesioginės ...
Apskaitos savarankiški darbai, Savarankiškas darbas, 16 puslapių
2018 03 21
Valdymo apskaita referatas
Valdymo apskaitos informacijos taisyklės. Svarbiausios valdymo apskaitos sistemos sritys. Klaipėdos valstybinė kolegija. Rietavo studijų centras. Valdymo apskaitos dalyko kontrolinio darbo užduoties. Trečias variantas. Apskaičiuoti. ...
Apskaitos savarankiški darbai, Savarankiškas darbas, 9 puslapiai
2017 10 25
Valdymo apskaita: pardavimų prognozės
Tiesioginių medžiagų biudžetas. Tiesioginių darbo išlaidų biudžetas. Produkcijos gamybos išlaidų biudžetas.
Apskaitos uždaviniai, Uždavinys, 4 puslapiai
2019 01 20
Valdymo apskaitos savarankiško darbo aprašymas
Valdymo apskaitos savarankiškas darbas. Įvadas. Savarankiško darbo tikslas. Savarankiško darbo tikslai. Užduoties atlikimo eiga. Vertinimo skalės 10 Puikios išskirtinės žinios ir gebėjimai. Žinios ir gebėjimai žemesni nei vidutiniai. ...
Apskaitos aprašymai, Aprašymas, 4 puslapiai
2019 01 03
Valdymo apskaitos tyrimas
Įvadas. Įmonės gaminių savikainos skaičiavimas. Tiesioginės išlaidos gaminio savikainai apskaičiuoti. Mokėtinas darbo užmokestis. Administracijos darbuotojų darbo užmokestis. Netiesioginės pastovios išlaidos. Bendrasis savikainos ...
Apskaitos tyrimai, Tyrimas, 7 puslapiai
2013 12 17
Valstybinio socialinio draudimo fondo valdyba prie socialinės apsaugos ir darbo ministerijos: Įplaukų ir išmokų analizė
Įvadas. Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos prie socialinės apsaugos ir darbo ministerijos įplaukos ir išmokos teoriniu aspektu. Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos prie socialinės apsaugos ir darbo ministerijos ...
Apskaitos savarankiški darbai, Savarankiškas darbas, 21 puslapis
2018 05 12
Verslo apskaitos įtaka valdymo apskaitos funkcijoms
Įvadas. Temos aktualumas ir problematika – Val­dy­mo ap­skai­tos naudingu­mas įmo­nė­je pri­klauso nuo to. Ty­ri­mo ob­jek­tas – val­dy­mo ap­skai­tos funk­ci­jos. Tei­kia fi­nan­si­nę ir ne­fi­nan­si­nę ...
Apskaitos skaidrės, Skaidrės, 12 puslapių
2018 09 04
Verslo apskaitos praktikos ataskaita
Darbo tikslas: surinkti ir pateikti informaciją apie gamybos įmonę.Darbo uždaviniai:Išanalizuoti gamybos įmonės statusą.Atskleisti su kokia programa įmonė dirba.Finansinė tarnyba: šioje įmonėje dirba dvi ...
Apskaitos praktikos ataskaitos, Praktikos ataskaita, 13 puslapių
2016 01 15
Verslo įmonių baudų apskaita
Įvadas. Baudų samprata. Prievolių vykdymo reglamentavimas. Baudų taikymas pagal mokesčių administravimo įstatymą. Baudų taikymas pagal pvm įstatymą. Atleidimas nuo baudų. Baudų apskaita. Nubaustųjų už mokesčių įstatymų ...
Apskaitos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 17 puslapių
2012 11 05
Vertybinių popierių biržos NASDAQ Lietuvoje veikla
Vertybinių popierių biržos NASDAQ Lietuvoje veikla. Įvadas. Akcijų birža. Nasdaq Vilnius. Išvados. Literatūra.
Apskaitos savarankiški darbai, Savarankiškas darbas, 13 puslapių
2018 10 10
Veterinarijos įmonės finansinės atskaitomybės analizė
Šiaulių valstybinės kolegijos verslo ir technologijų fakulteto verslo ir apskaitos katedra rasa jucevičienė. Finansų analizė ir valdymas praktika. Giedriaus brajinsko įmonės trumpa charakteristika. Balanso ir pelno nuostolių ataskaitų ...
Apskaitos savarankiški darbai, Savarankiškas darbas, 17 puslapių
2018 11 22
Vidaus kontrolė ir vidaus auditas skaidrės
Vidaus kontrolė ir vidaus auditas. Svarbiausios sąvokos Vidaus kontrolės tikslai. Svarbiausios sąvokos. Vidaus kontrolė – viešojo juridinio asmens vadovo sukurta visų kontrolės rūšių sistema. Vidaus kontrolė. Vidaus kontrolės ...
Apskaitos skaidrės, Skaidrės, 14 puslapių
2018 11 04
×