Apskaita (47)

1395 dokumentai
Uždarosios akcinės bendrovės buhalterinė apskaita
Patvirtinimo data 2017 Įmonės kodas. (a) Bendros pastabos. (b) Materialus ir nematerialus ilgalaikis turtas. (c) Atsargos. (e) Informacija apie verslo segmentus. (f) Finansiniai ryšiai su vadovais.
Apskaitos namų darbai, Namų darbas, 2 puslapiai
2019 10 14
Vadovybės pareiškimai
Vadovybės pareiškimai. Tai – rašytinė. Vadovybės pareiškimų data. Rašytiniai pareiškimai turi būti data turi būti kuo artimesnė auditoriaus išvados. Rinkdamas pareiškimus ir vertindamas auditorius turi atsižvelti į taisykles. ...
Apskaitos skaidrės, Skaidrės, 8 puslapiai
2016 07 06
Vaiko teisių deklaracija
Teisė sveikai ir normaliai vystytis fiziškai, doroviškai, protiškai, dalyvauti visuomenės gyvenime. Vaiko teisių deklaracija. Atsižvelgdama į tai. Atsižvelgdama į tai, kad tokios ypatingos apsaugos reikalingumas buvo nurodytas 1924 m. ...
Apskaitos skaidrės, Skaidrės, 7 puslapiai
2014 05 16
Gaminys prognozuojama pardavimų apimtis litrais produkto kaina €. Prognozuojamos pardavimų apimties apskaičiavimas Vaisvandeniai. 340  000 litrų. 400  000 litrų. Gaminys apimtis vanduo cukrus kg. Norma poreikis norma poreikis norma. IŠ ...
Apskaitos namų darbai, Namų darbas, 5 puslapiai
2017 04 06
Valdymo apskaita analizė
Lentelių ir paveikslų sąrašas. Įvadas. Teorinė dalis. Literatūros sąrašas.
Apskaitos analizės, Analizė, 12 puslapių
2014 05 08
Valdymo apskaita referatas
Valdymo apskaitos informacijos taisyklės. Svarbiausios valdymo apskaitos sistemos sritys. Klaipėdos valstybinė kolegija. Rietavo studijų centras. Valdymo apskaitos dalyko kontrolinio darbo užduoties. Trečias variantas. Apskaičiuoti. ...
Apskaitos savarankiški darbai, Savarankiškas darbas, 9 puslapiai
2017 10 25
Valdymo apskaita, 3 variantas
Darbo tikslas- atlikti pateiktas užduotis bei suskaičiuoti reikiamus rodiklius. Darbo uždaviniai. Parengti pagamintos produkcijos savikainos bei pajamų ataskaitas. Apskaičiuoti kompleksinių išlaidų paskirstymą. Atlikti biudžetų ...
Apskaitos namų darbai, Namų darbas, 16 puslapių
2019 06 12
Valdymo apskaita: pardavimų prognozės
Tiesioginių medžiagų biudžetas. Tiesioginių darbo išlaidų biudžetas. Produkcijos gamybos išlaidų biudžetas.
Apskaitos uždaviniai, Uždavinys, 4 puslapiai
2019 01 20
Valdymo apskaitos egzamino konspektas VGTU
Ištekliai paskirstomi biudžetuose. Biudžeto sudarymo principai. Veiklos biudžeto samprata ir struktūra. Parduotos produkcijos savikainos biudžetas. Pardavimo sąnaudų biudžetas. Administracinių sąnaudų biudžetas. Prognozuojama pajamų ...
Apskaitos konspektai, Konspektas, 9 puslapiai
2019 03 10
Valdymo apskaitos tyrimas
Įvadas. Įmonės gaminių savikainos skaičiavimas. Tiesioginės išlaidos gaminio savikainai apskaičiuoti. Mokėtinas darbo užmokestis. Administracijos darbuotojų darbo užmokestis. Netiesioginės pastovios išlaidos. Bendrasis savikainos ...
Apskaitos tyrimai, Tyrimas, 7 puslapiai
2013 12 17
Valiutos kursų apskaita
Įvadas. Pagrindinės sąvokos. Apskaitos samprata. Valiutos kursu apskaita. Lankstus valiutos kursas. Fiksuotas valiutos kursas. Valiutos devalvavimas. Valiutos revalvavimas. Valiutos kurso įtaka eksporto ir importo metu. Valiutos kurso ...
Apskaitos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 26 puslapiai
2019 04 15
Verslo apskaitos įtaka valdymo apskaitos funkcijoms
Įvadas. Temos aktualumas ir problematika – Val­dy­mo ap­skai­tos naudingu­mas įmo­nė­je pri­klauso nuo to. Ty­ri­mo ob­jek­tas – val­dy­mo ap­skai­tos funk­ci­jos. Tei­kia fi­nan­si­nę ir ne­fi­nan­si­nę ...
Apskaitos skaidrės, Skaidrės, 12 puslapių
2018 09 04
Verslo apskaitos praktikos ataskaita
Darbo tikslas: surinkti ir pateikti informaciją apie gamybos įmonę.Darbo uždaviniai:Išanalizuoti gamybos įmonės statusą.Atskleisti su kokia programa įmonė dirba.Finansinė tarnyba: šioje įmonėje dirba dvi ...
Apskaitos praktikos ataskaitos, Praktikos ataskaita, 13 puslapių
2016 01 15
Verslo įmonių baudų apskaita
Įvadas. Baudų samprata. Prievolių vykdymo reglamentavimas. Baudų taikymas pagal mokesčių administravimo įstatymą. Baudų taikymas pagal pvm įstatymą. Atleidimas nuo baudų. Baudų apskaita. Nubaustųjų už mokesčių įstatymų ...
Apskaitos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 17 puslapių
2012 11 05
Viešojo sektoriaus apskaitos kontroliniai klausimai ir atsakymai
Jų gautas pelnas nėra paskirstomas. O yra investuojamas į pagrindinę įstatuose numatytą veiklą. Visas pelnas lieka organizacijoje ir yra naudojamas jos veiklai finansuoti. Tikslas - tenkinti viešuosius interesus. Visuomeninė organizacija ...
Apskaitos konspektai, Konspektas, 8 puslapiai
2019 05 14
Viešosios įstaigos „Parama“ apskaita
Įvadas. Viešoji įstaiga. Viešosios įstaigos požymiai. Užduotis. Bendrasis žurnalas. Sintetinių sąskaitų šachmatinis žiniaraštis. Sintetinių sąskaitų apyvartos žiniaraštis. Išvados. Literatūros sąrašas. Priedai.
Apskaitos savarankiški darbai, Savarankiškas darbas, 11 puslapių
2018 11 30
×
Užduokite klausimą bet kuria mokslo tema