Apskaita (48)

1419 dokumentų
Valdymo apskaita, 3 variantas
Darbo tikslas- atlikti pateiktas užduotis bei suskaičiuoti reikiamus rodiklius. Darbo uždaviniai. Parengti pagamintos produkcijos savikainos bei pajamų ataskaitas. Apskaičiuoti kompleksinių išlaidų paskirstymą. Atlikti biudžetų ...
Apskaitos namų darbai, Namų darbas, 16 puslapių
2019 06 12
Valdymo apskaita: pardavimų prognozės
Tiesioginių medžiagų biudžetas. Tiesioginių darbo išlaidų biudžetas. Produkcijos gamybos išlaidų biudžetas.
Apskaitos uždaviniai, Uždavinys, 4 puslapiai
2019 01 20
Valdymo apskaitos egzamino konspektas VGTU
Ištekliai paskirstomi biudžetuose. Biudžeto sudarymo principai. Veiklos biudžeto samprata ir struktūra. Parduotos produkcijos savikainos biudžetas. Pardavimo sąnaudų biudžetas. Administracinių sąnaudų biudžetas. Prognozuojama pajamų ...
Apskaitos konspektai, Konspektas, 9 puslapiai
2019 03 10
Valdymo apskaitos tyrimas
Įvadas. Įmonės gaminių savikainos skaičiavimas. Tiesioginės išlaidos gaminio savikainai apskaičiuoti. Mokėtinas darbo užmokestis. Administracijos darbuotojų darbo užmokestis. Netiesioginės pastovios išlaidos. Bendrasis savikainos ...
Apskaitos tyrimai, Tyrimas, 7 puslapiai
2013 12 17
Valiutos kursų apskaita
Įvadas. Pagrindinės sąvokos. Apskaitos samprata. Valiutos kursu apskaita. Lankstus valiutos kursas. Fiksuotas valiutos kursas. Valiutos devalvavimas. Valiutos revalvavimas. Valiutos kurso įtaka eksporto ir importo metu. Valiutos kurso ...
Apskaitos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 26 puslapiai
2019 04 15
Verslo apskaitos įtaka valdymo apskaitos funkcijoms
Įvadas. Temos aktualumas ir problematika – Val­dy­mo ap­skai­tos naudingu­mas įmo­nė­je pri­klauso nuo to. Ty­ri­mo ob­jek­tas – val­dy­mo ap­skai­tos funk­ci­jos. Tei­kia fi­nan­si­nę ir ne­fi­nan­si­nę ...
Apskaitos skaidrės, Skaidrės, 12 puslapių
2018 09 04
Verslo apskaitos praktikos ataskaita
Darbo tikslas: surinkti ir pateikti informaciją apie gamybos įmonę.Darbo uždaviniai:Išanalizuoti gamybos įmonės statusą.Atskleisti su kokia programa įmonė dirba.Finansinė tarnyba: šioje įmonėje dirba dvi ...
Apskaitos praktikos ataskaitos, Praktikos ataskaita, 13 puslapių
2016 01 15
Verslo įmonių baudų apskaita
Įvadas. Baudų samprata. Prievolių vykdymo reglamentavimas. Baudų taikymas pagal mokesčių administravimo įstatymą. Baudų taikymas pagal pvm įstatymą. Atleidimas nuo baudų. Baudų apskaita. Nubaustųjų už mokesčių įstatymų ...
Apskaitos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 17 puslapių
2012 11 05
Viešojo sektoriaus apskaitos kontroliniai klausimai ir atsakymai
Jų gautas pelnas nėra paskirstomas. O yra investuojamas į pagrindinę įstatuose numatytą veiklą. Visas pelnas lieka organizacijoje ir yra naudojamas jos veiklai finansuoti. Tikslas - tenkinti viešuosius interesus. Visuomeninė organizacija ...
Apskaitos konspektai, Konspektas, 8 puslapiai
2019 05 14
Viešojo sektoriaus organizacijos: apskaita
Kokie subjektai priklauso Viešajam sektoriui. Kokioms funkcijoms vykdyti yra steigiamos viešojo sektoriaus organizacijos. Kokiu tikslu yra steigiamas pelno siekiančios valstybes ir savivaldybes reguliuojamos įmones. Kuo skiriasi valstybės ir ...
Apskaitos konspektai, Konspektas, 7 puslapiai
2019 11 19
×
Namų darbų pagalba 24/7