Apskaita (51)

1531 dokumentas
Teisinis dokumentu valdymo reglamentavimas
Institucijos dokumentų valdymo teisinis reglamentavimas. Įvadas. Taip jau susiklostė Lietuvos istorinės sąlygos. Dokumentų rengimo taisyklės. Dokumentų rengimo taisyklės (toliau vadinama – Taisyklės) nustato valstybės ir ...
Apskaitos skaidrės, Skaidrės, 9 puslapiai
2016 04 11
Apibūdinimas. Privalumai. Trūkumai. Naudojimo sritys/ypatumai. Išvados.
Apskaitos esės, Esė, 5 puslapiai
2016 11 15
Trumpalaikio ir ilgalaikio turto apskaita
Apskaitos pagrindų dalyko savarankiškas darbas. Apskaitos pagrindų dalyko savarankiškas darbas Tikslai. Praktinė užduotis Nr. Trumpalaikis turtas 4075 Įsipareigojimai. Turtas iš viso 7490 Nuosavybė iš viso. Nusidėvejimas 20X2 metais. ...
Apskaitos savarankiški darbai, Savarankiškas darbas, 6 puslapiai
2018 04 13
Turizmo veiklos renginio - projekto parengimas apskaita ir finansai
Turizmo veiklos renginio - projekto parengimas apskaita ir finansai. Pelno (nuostolių) ataskaita. Renginio vieta ir dalyvių skaičius. Įvadas.
Apskaitos savarankiški darbai, Savarankiškas darbas, 5 puslapiai
2017 06 22
Turto ir nuosavybės esmė apskaitoje projektas
Turto ir nuosavybės esmė apskaitoje. Turto ir nuosavybės sąvokos apskaitoje. Turtas – ūkio subjekto kontroliuojami ir patikimai įvertinti ištekliai. Turtas skirstomas Pagal naudojimo laiką ilgalaikis trumpalaikis Pagal materialinę ...
Apskaitos skaidrės, Skaidrės, 14 puslapių
2019 12 10
Turto lyginimas pagal VAS ir TAS
Įvadas. Turto apskaitos standartai. Tikrosios vertės nustatymo pagrindas. Išvados. Literatūra.
Apskaitos referatai, Referatas, 12 puslapių
2016 05 31
UAB „Bigturas“ audito ataskaita
Įvadas. UAB „Bigturas“ pristatymas. Finansinių ataskaitų rinkinys. Bendra audito strategija. Užduoties ypatybės. Atskaitomybės tikslai, audito atlikimo laikas ir bendravimo pobūdis. Svarbūs veiksniai, parengiamieji užduoties darbai ...
Apskaitos referatai, Referatas, 19 puslapių
2020 03 17
UAB „DnB investicijų valdymas“ specializacija ir veikla
Įvadas. Apskaitos esmė ir sąvokos. Esminės apskaitos sąvokų sampratos. Finansinis turtas. Struktūra. Sudėtis. Ilgalaikio finansinio turto rūšys. Sandara. Ilgalaikio finansinio turto atitiktis rinkos vertei. Investavimo tikslais įsigytų ...
Apskaitos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 26 puslapiai
2015 11 27
UAB „Eiva“ įmonės analizė
Kauno kolegijos vadybos ir ekonomikos fakulteto apskaitos ir finansų katedra buhalterinės apskaitos studijų programa. UAB „ eiva “ įmonės analizė. Išvados. Išvados. Įvadas UAB “ eiva ”. UAB “ EIVA ” įmonės rizikos ...
Apskaitos savarankiški darbai, Savarankiškas darbas, 12 puslapių
2019 06 03
UAB „Kauno vandenys“ atsargų auditas
Susipažinimas su audituojama įmone. Įmonės UAB „Kauno vandenys“ charakteristika. Bendrųjų ekonominių veiksnių įvertinimas. Ūkio šakos sąlygos, veikiančios kliento verslą. Žinios apie įmonės vadovybę ir savininkus. Monės ...
Apskaitos savarankiški darbai, Savarankiškas darbas, 25 puslapiai
2020 05 25
UAB „Rokiškio autobusų parko“ apskaitos politika
UAB „Rokiškio autobusų parkas“. Bendroji dalis. Techniniai aspektai. Metodiniai aspektai. Nematerialus ilgalaikis turtas. Materialus ilgalaikis turtas. Atsargos. Nuosavas kapitalas. Pajamų, sąnaudų apskaita. Ataskaitinių metų pabaigos ...
Apskaitos skaidrės, Skaidrės, 23 puslapiai
2019 11 18
UAB „Saldus miegas“ apskaita
Žaliavų likučiai metų pradžioje. Žaliavų likučiai metų pabaigoje. Žaliavų pirkimai? Pirktų žaliavų grąžinimai ir nukainojimai. Žaliavų pirkimo nuolaidos. Įrengimų priežiūros išlaidos. Įrengimų nusidėvėjimo išlaidos. ...
Apskaitos namų darbai, Namų darbas, 5 puslapiai
2019 12 03
UAB „Saturnas“ gamybos ataskaitų rengimas, gamybos išlaidų skaičiavimas
Lentelių sąrašas. Įvadas. UAB „Saturnas“ gamybos išlaidų paskirstymas. Gamybos išlaidų paskirstymas svertinio vidurkio metodu. Gamybos išlaidų paskirstymas FIFO metodu. Galutinis ir dalinis produkto savikainos skaičiavimas. ...
Apskaitos savarankiški darbai, Savarankiškas darbas, 12 puslapių
2019 05 14
UAB „Šiaurės vilkas“ apibūdinimas ir veiklos dokumentai
Įvadas. Uždarosios akcinės bendrovės „šiaurės vilkas“ apibūdinimas. Uždarosios akcinės bendrovės „šiaurės vilkas“ veiklos dokumentai. Fizinio asmens prašymas. Organizacijos darbuotojo prašymas. Gyvenimo aprašymas. Įsakymas ...
Apskaitos projektai, Projektas, 21 puslapis
2020 01 09
UAB „Thermo Fisher Scientific Baltics“ veiklos analizė
Vilniaus gedimino technikos universitetas verslo pagrindai. Įmonės charakteristika Kompanijos susikūrimas. Ekonominiai rodikliai Turtas. Įmonės mokami mokesčiai Mokesčio objektas. Mokestis ir tarifas. Įmonių rinkodaros sistema Reklama. ...
Apskaitos savarankiški darbai, Savarankiškas darbas, 9 puslapiai
2020 02 11
UAB „Traveldeals“ intelektinio kapitalo analizė
Įvadas. UAB „Traveldeals“ pristatymas. Organizacijos ir jos veiklos pristatymas. Organizacijos esminės kompetencijos. Organizacijos strategija ir konkurencinis pranašumas. Vertės kūrimo tipas. UAB „Traveldeals‘‘ intelektinio ...
Apskaitos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 24 puslapiai
2020 03 17
Ūkininko ūkio apskaita
Ūkininko ūkio apskaitą. Gyventojo , kuris verčiasi individualia veikla. Akcininkai , vertindami investavimo galimybes. Kreditoriai svarstydami , ar suteikti paskolą , parduoti prekes , paslaugas skolon. Vyriausybei svarbu įmonės finansinė ...
Apskaitos aprašymai, Aprašymas, 4 puslapiai
2018 04 05
Ūkinių operacijų apskaitymas
Ūkinių operacijų apskaitymas. Apskaitykite ūkines operacijas. Parenkite Didžiąją Knygą. Parenkite Finansinės būklės bei pelno/nuostolio ataskaitas.
Apskaitos namų darbai, Namų darbas, 3 puslapiai
2019 06 07
Uždarosios akcinės bendrovės buhalterinė apskaita
Patvirtinimo data 2017 Įmonės kodas. (a) Bendros pastabos. (b) Materialus ir nematerialus ilgalaikis turtas. (c) Atsargos. (e) Informacija apie verslo segmentus. (f) Finansiniai ryšiai su vadovais.
Apskaitos namų darbai, Namų darbas, 2 puslapiai
2019 10 14
Vadovybės pareiškimai
Vadovybės pareiškimai. Tai – rašytinė. Vadovybės pareiškimų data. Rašytiniai pareiškimai turi būti data turi būti kuo artimesnė auditoriaus išvados. Rinkdamas pareiškimus ir vertindamas auditorius turi atsižvelti į taisykles. ...
Apskaitos skaidrės, Skaidrės, 8 puslapiai
2016 07 06
Vaiko teisių deklaracija
Teisė sveikai ir normaliai vystytis fiziškai, doroviškai, protiškai, dalyvauti visuomenės gyvenime. Vaiko teisių deklaracija. Atsižvelgdama į tai. Atsižvelgdama į tai, kad tokios ypatingos apsaugos reikalingumas buvo nurodytas 1924 m. ...
Apskaitos skaidrės, Skaidrės, 7 puslapiai
2014 05 16
Gaminys prognozuojama pardavimų apimtis litrais produkto kaina €. Prognozuojamos pardavimų apimties apskaičiavimas Vaisvandeniai. 340  000 litrų. 400  000 litrų. Gaminys apimtis vanduo cukrus kg. Norma poreikis norma poreikis norma. IŠ ...
Apskaitos namų darbai, Namų darbas, 5 puslapiai
2017 04 06
Valdymo apskaita analizė
Lentelių ir paveikslų sąrašas. Įvadas. Teorinė dalis. Literatūros sąrašas.
Apskaitos analizės, Analizė, 12 puslapių
2014 05 08
Valdymo apskaita: pardavimų prognozės
Tiesioginių medžiagų biudžetas. Tiesioginių darbo išlaidų biudžetas. Produkcijos gamybos išlaidų biudžetas.
Apskaitos uždaviniai, Uždavinys, 4 puslapiai
2019 01 20
Valdymo apskaitos tyrimas
Įvadas. Įmonės gaminių savikainos skaičiavimas. Tiesioginės išlaidos gaminio savikainai apskaičiuoti. Mokėtinas darbo užmokestis. Administracijos darbuotojų darbo užmokestis. Netiesioginės pastovios išlaidos. Bendrasis savikainos ...
Apskaitos tyrimai, Tyrimas, 7 puslapiai
2013 12 17
Valiutų kursų kitimas apskaitoje
Valiutos kursų kitimas apskaitoje. Kas yra valiutų kursas? Valiutų kursas – tai kaina, mokama šalies valiuta už kitos šalies piniginį vienetą. Ekonominiai veiksniai ir jų poveikis valiutos kursui. Valiutos kurso kitimui didelę ...
Apskaitos skaidrės, Skaidrės, 6 puslapiai
2020 04 29
Verslo apskaitos įtaka valdymo apskaitos funkcijoms
Įvadas. Temos aktualumas ir problematika – Val­dy­mo ap­skai­tos naudingu­mas įmo­nė­je pri­klauso nuo to. Ty­ri­mo ob­jek­tas – val­dy­mo ap­skai­tos funk­ci­jos. Tei­kia fi­nan­si­nę ir ne­fi­nan­si­nę ...
Apskaitos skaidrės, Skaidrės, 12 puslapių
2018 09 04
Verslo apskaitos standartas: Pinigų srautų ataskaita
Nuostatai. Pinigų srautų grupavimas. Pagrindinė įmonės veikla. Pagrindinės veiklos pinigų srautai skirstomi. Investicinė įmonės veikla. Kompanijos išlaidos investicijoms yra skirstomos į dvi dalis. Finansinė įmonės veikla. ...
Apskaitos skaidrės, Skaidrės, 13 puslapių
2019 12 05
Verslo įmonių baudų apskaita
Įvadas. Baudų samprata. Prievolių vykdymo reglamentavimas. Baudų taikymas pagal mokesčių administravimo įstatymą. Baudų taikymas pagal pvm įstatymą. Atleidimas nuo baudų. Baudų apskaita. Nubaustųjų už mokesčių įstatymų ...
Apskaitos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 17 puslapių
2012 11 05
Vertybinis popierius - Akcijos
Akcijos. Akcija – vertybinis popierius. Tai yra investicinis nuosavybės vertybinis popierius. Pagal disponavimo būdą pagal suteikiamas teises pagal išraiškos būdą. Savybės. Paprastosios akcijos sudaro pagrindinę bendrovės akcijų ...
Apskaitos skaidrės, Skaidrės, 20 puslapių
2020 02 07
×
109 mokytojai prisijungę laukia tavo klausimo