Apskaita (6)

1547 dokumentai
Valdymo apskaita namų darbas
9( 2 atsiliepimai )
Valdymo apskaitos pagrindų individualus darbas. Gamybos technologijos aprašymas. Informacija apie plastikinių talpų gamybą ir išlaidas. Užduotis. Gaminio išlaidų struktūra, proc. Laikotarpio išlaidų struktūra, proc. Laikotarpio ir ...
Apskaitos namų darbai, Namų darbas, 22 puslapiai
2013 05 02
Įmonės darbo užmokesčio auditas
8,5( 2 atsiliepimai )
Įvadas. Darbo užmokesčio sąvoka. Mokesčių susijusių su darbo santykiais apskaita. Audito apibūdinimas. IĮ „Bildukas“ darbo užmokesčio apskaita. IĮ “Bildukas “Apibūdinimas. IĮ „Bildukas“ darbo užmokesčio apskaitos ...
Apskaitos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 14 puslapių
2016 02 15
Pirkimų ir pardavimų apskaita
Pirkimų apskaita. Pirkimo diskontai ir nuolaidos. Pirktų prekių grąžinimas ir nukainavimas. Valiutų kursų pasikeitimo įtaka pirkimams. Pirkimų ir pardavimų dokumentavimas. Prekių priėmimo dokumentai. Pardavimo diskontai ir nuolaidos. ...
Apskaitos aprašymai, Aprašymas, 15 puslapių
2016 08 07
9,7( 3 atsiliepimai )
Imones buhalterine apskaita. Pelno (nuostolių) ataskaita. Didžioji knyga. Bendrasis žurnalas. Didžiosios knygos sąskaitos. Geras pavyzdys pradedantiems vesti buhalterinę apskaitą.
Apskaitos pavyzdžiai, Pavyzdys, 5 puslapiai
2012 12 29
Darbo užmokesčio sąnaudų apskaita
Darbo užmokesčio sąnaudų apskaita. Įvadas. Darbo užmokesčio sąnaudos. Darbo užmokesčio sąnaudų apskaita. Darbo sąnaudų apskaitos sistema. Darbo užmokesčio rūšys. Pagrindinis darbo užmokestis. Papildomas darbo užmokestis. ...
Apskaitos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 23 puslapiai
2013 03 23
Įmonės analizė ir įvertinimas
Įmonės analizė ir įvertinimas. Kaunas. Apskaitos katedra. Įmonės veiklos analizė ir įvertinimas. Vadyba. Įvadas. Įmonės pristatymas. Vertikalioji analizė ir jos interpretavimas. Horizontalioji analizė. Pardavimų pelningumo analizė. ...
Apskaitos bakalauro darbai, Bakalauro darbas, 41 puslapis
2016 10 13
Pajamų pripažinimas
Įvadas. Pardavimo pajamų apskaitos teoriniai pagrindai. Pajamų samprata ir reglamentavimas. Pajamų pripažinimas. Pajamų rūšys ir jų pripažinimas. Pardavimo pajamos. Kitos veiklos pajamos. Finansinės ir investicinės veiklos pajamos. ...
Apskaitos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 26 puslapiai
2014 04 30
Veiklos efektyvumo analizė
Įvadas. Teorinė dalis. Įmonės veiklos efektyvumo samprata. Įmonės veiklos efektyvumo analizės šaltiniai. Įmonės veiklos analizės vieta valdymo sistemoje. Finansiniai santykiniai rodikliai. Empirinė dalis. Įmonės veiklos kryptys ir ...
Apskaitos analizės, Analizė, 20 puslapių
2015 02 21
Trumpalaikis turtas kursinis darbas
Darbo tikslas – išanalizuoti trumpalaikio turto esmę ir jo apskaitą bei pasinaudojus pasirinktos įmonės ,,Gerunda‘‘ duomenimis, kuo išsamiau išnagrinėti šios įmonės trumpalaikį turtą.Turtą galima klasifikuoti pagal ...
Apskaitos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 23 puslapiai
2016 03 07
Valdymo apskaitos uždavinių sprendimai
Buhalterinės apskaitos katedra. Buhalterinė apskaita xxxgrupė. Pagamintos produkcijos savikainos ataskaita. Straipsniai. tiesioginės medžiagos (. Tiesioginis darbas. Pridėtinės išlaidos (. Tiesioginių medžiagų sunaudojimas. ...
Apskaitos namų darbai, Namų darbas, 19 puslapių
2017 01 19
Akcinės bendrovės "Swedbank" socialiai atsakinga veikla
Įvadas. Atsakomybė, moralinė atsakomybė ir socialinė atsakomybė. Įmonių socialinės atsakomybės raida Pasaulyje. Įmonių socialinės atsakomybės atsiradimas Lietuvoje. Akcinė bendrovė „Swedbank“. „Swedbank“ įmonės ...
Apskaitos referatai, Referatas, 18 puslapių
2017 01 02
Apskaitos praktika mokykloje
Įvadas apskaitos procesas mokykloje ir jos organizavimas. Mokyklos struktūra. Profesinės mokyklos paskirties, jos tikslų ir uždavinių aptarimas. Mokyklos biudžeto sudarymas ir vykdimas. Apskaitos procesas, buhalterinė tarnyba ir jos ...
Apskaitos praktikos ataskaitos, Praktikos ataskaita, 17 puslapių
2012 05 08
Auditorius praktikos ataskaita
Įvadas. Praktikos įmonės aprašymas. Verslo struktūra ir valdymas. Uab „Auditorių biuras“ aplinkos analizė – rinka, konkurentai ir mokesčiai. Įmonės finansinės veiklos rodiklių analizė. Baigiamosios profesinės praktikos eiga. ...
Apskaitos praktikos ataskaitos, Praktikos ataskaita, 19 puslapių
2015 05 05
Buhalterinės apskaitos programos „STEKAS-apskaita“ ir „Pragma“
Įvadas. Uždavinys Uab „Seminaras“. Didžioji knyga. Bendrasis žurnalas. Pelno (nuostolių) ataskaita. Balansas. Uždavinys Uab „Durų ir langų pasaulis“. Didžioji knyga. Bendrasis žurnalas. Tiekėjų skolų likučių ataskaita. ...
Apskaitos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 75 puslapiai
2014 12 09
Pirkimai pardavimai
Įvadas. Uab „autodetalės“ carakteristika. Pardavimų apskaita. Pardavimų diskontai, nuolaidos, konsignaciniai pardavimai. Valiutų kursų pasikeitimo įtaka pardavimams. Pirkimų apskaita. Pirkimų diskontai, prekių grąžinimai ir ...
Apskaitos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 17 puslapių
2014 03 27
UAB „Apsolut-trans“ ilgalaikio materialiojo turto apskaita ir analizė
Įvadas. Ilgalaikio materialiojo turto samprata ir klasifikavimas. Ilgalaikio materialiojo turto įsigijimo apskaita. Ilgalaikio materialiojo turto nusidėvėjimas ir apskaita. Ilgalaikio materialiojo turto eksploatacijos, remonto ir nurašymo ...
Apskaitos bakalauro darbai, Bakalauro darbas, 52 puslapiai
2019 05 06
Apskaitos proceso organizavimas skirtingų tipų įmonėse
Įvadas. Apskaitos proceso teoriniai aspektai. Bendrieji apskaitos principai. Apskaitos tvarkymą reglamentuojantys teisės aktai. Tarptautiniai apskaitos standartai (TAS). Verslo apskaitos standartai (VAS). Buhalterinės apskaitos įstatymas. ...
Apskaitos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 25 puslapiai
2016 08 08
Audito procedūrų planavimas ir jo reikšmė
Įvadas. Teorinė dalis. Esminių sąvokų sampratos. Auditas ir jo klasifikavimas. Audito etapai. Pasirengimas auditui strategija. Susipažinimas su audituojamos įmonės veikla. Audito plano ir programų sudarymas. Medžiagos rinkimas ir ...
Apskaitos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 38 puslapiai
2016 12 07
Ilgalaikio turto nusidėvėjimo apskaita kursinis
Santrauka. Įvadas. Turto esmė ir sudėtis. Ilgalaikio materialiojo turto apskaita. Ilgalaikio materialiojo turto apskaita. Ilgalaikio nematerialiojo turto apskaita. Ilgalaikio nematerialiojo turto pripažinimas. Ilgalaikio nematerialiojo turto ...
Apskaitos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 35 puslapiai
2013 12 21
Įmonės veiklos finansinė analizė
Įvadas. Įmonės istorija , veikla ir apskaitos politika. Bendra informacija apie įmonę. Apskaitą reglamentuojantys teisės aktai ir apskaitos politikos principai. 012 - 2013 m. balanso ir pelno (nuostolių) ataskaitos horizontalioji ir ...
Apskaitos praktikos ataskaitos, Praktikos ataskaita, 28 puslapiai
2014 12 24
Ilgalaikio materialaus turto apskaita
Įvadas. Ilgalaikio materialaus turto esmė ir klasifikavimas. Įsigyjamo ir turimo ilgalaikio materialaus turto apskaita. Materialaus ilgalaikio turto nusidėvėjimo apskaita. Tiesiog proporcingas (tiesinis) nusidėvėjimo skaičiavimo metodas. ...
Apskaitos referatai, Referatas, 32 puslapiai
2016 07 21
Tarptautiniai apskaitos standartai
Įvadas. -asis tarptautinis apskaitos standartas. Taikymas. Finansinių ataskaitų paskirtis ir jų komponentai. Pelno (nuostolių) ataskaita. Pelno (nuostolių) ataskaitoje pateiktina informacija. Informacija, kuri turi būti pateikta pelno ...
Apskaitos referatai, Referatas, 17 puslapių
2012 11 19
AB "PIENO ŽVAIGŽDĖS" valdymo apskaitos projektinis darbas
Įvadas. Temos aktualumas. Darbo objektas. Darbo tikslas. Tyrimo metodai. Darbo uždaviniai. Situacijos aprašymas. AB „Pieno žvaigždės“ aprašymas. AB „Pieno žvaigždės“ emisija. AB „Pieno žvaigždės“ gamyba. Savikainos ...
Apskaitos projektai, Projektas, 23 puslapiai
2016 05 09
Apskaitos pagrindų savarankiškas darbas
Įvadas. Liepa. Bendrasis žurnalas. Sąskaitos. Sintetinių sąskaitų apyvartos žiniaraštis. Pelno (nuostolių) ataskaita. Balansas. Rugpjūtis. Bendrasis žurnalas. Sąskaitos. Sintetinių sąskaitų apyvartos žiniaraštis. Pelno (nuostolių) ...
Apskaitos savarankiški darbai, Savarankiškas darbas, 58 puslapiai
2015 01 17
Darbo užmokesčio apskaita kursinis
Įvadas. Darbo ir darbo užmokesčio apskaita. Darbo užmokesčio nustatymo tvarka. Darbo užmokestis. Kasmetinių atostogų apmokėjimas. Pavėluotas darbo užmokesčio ir kitų su darbo santykiais susijusių išmokų mokėjimas. Pareiginė alga. ...
Apskaitos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 13 puslapių
2013 01 10
Individualios veiklos pagal verslo liudijimą apmokestinimas, jo privalumai ir trūkumai
Įvadas. Kas yra verslo liudijimas? Verslo liudijimų išdavimas ir pajamų mokesčio sumokėjimas. Pajamų deklaravimas. Žinių pateikimas mokesčių administratoriui. Verslo liudijimų išdavimas. Minimalaus fiksuoto pajamų mokesčio dydžio ...
Apskaitos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 24 puslapiai
2013 03 31
Pervežimo įmonės faktinė savikaina
Įvadas. Įmonės veiklos aprašymas. Savikainos teorinis pagrindimas. Faktinės savikainos nustatymas UAB "Satan" pervežimų įmonėje. Veiklos rezultatų pagrindimas. Išvados ir pasiūlymai. Literatūros sąrašas.
Apskaitos savarankiški darbai, Savarankiškas darbas, 9 puslapiai
2018 01 20
Praktika buhalterinėje įmonėje
Lentelių ir paveikslų sąrašas. Įvadas. UAB “Parduotuvė” veikla. UAB “Parduotuvė” apskaitos politika ir mokami mokesčiai. UAB “Parduotuvė” apskaitos praktika. UAB “Parduotuve” finansinės veiklos analizė. Išvados. ...
Apskaitos praktikos ataskaitos, Praktikos ataskaita, 134 puslapiai
2017 10 15
Praktikos ataskaita įmonėje UAB "Bikuvos" prekyba
Įvadas. UAB „Bikuvos“ prekyba apskaitos politika, buhalterinės tarnybos struktūra, funkcijos. Įmonės apskaitos politika. Įmonės buhalterinės tarnybos struktūra ir funkcijos. UAB „Bikuvos“ prekyba naudojami buhalterinės apskaitos ...
Apskaitos praktikos ataskaitos, Praktikos ataskaita, 26 puslapiai
2016 05 30
X įmonės įmonės x 20x1 m finansinių ataskaitų auditas
Įvadas. Rizikos įvertinimas. Reikšmingumo lygio ir toleruotinos klaidos nustatymas. Finansinės būklės ir veiklos rezultatų įvertinimas. UAB „Eiva„ audito metu nustatytos klaidos. Audito programa pinigų auditui. Išvados. Priedas ...
Apskaitos savarankiški darbai, Savarankiškas darbas, 18 puslapių
2017 02 13
×
126 mokytojai prisijungę laukia tavo klausimo