Apskaitos referatai

153 dokumentai
Imonės buhalterinė apskaita
Įvadas. Uab “orchidėja“. Uab “orchidėja“ sąskaitų planas. Uab “orchidėja“ sąskaitų likučiai. Kovo. D. Sąskaitų korespondencija. Bendrasis žurnalas. Buhalterinės apskaitos registrai. Darbinės atskaitomybės lentelės. Pelno (nuostolių) ataskaita. Uab „orchidėja“ balansas. Priedai. Darbo užmokesčio žiniaraštis. ...
Apskaitos referatai, Referatas, 40 psl.
2011 05 18
Sąnaudų apskaita
Įvadas. Sąnaudos. Sąnaudų grupavimas. Suteiktų paslaugų savikaina sąnaudų apskaitoje. Sąnaudų apskaita taikant periodiškai apskaitomų atsargų būdą. Sąnaudų pripažinimo kriterijai. Sąnaudų pripažinimas. Parduotų prekių savikaina. Pajamų ir sąnaudų įvertinimas. Išvados. Literatūros sąrašas.
Apskaitos referatai, Referatas, 13 psl.
2014 01 06
Ilgalaikio materialaus turto apskaita
Įvadas. Ilgalaikio materialaus turto esmė ir klasifikavimas. Įsigyjamo ir turimo ilgalaikio materialaus turto apskaita. Materialaus ilgalaikio turto nusidėvėjimo apskaita. Tiesiog proporcingas (tiesinis) nusidėvėjimo skaičiavimo metodas. Produkcijos kiekio nusidėvėjimo apskaičiavimo metodas. Ilgalaikio turto nusidėvėjimo ...
Apskaitos referatai, Referatas, 32 psl.
2010 03 03
Apskaitos politika referatas
Įvadas. Apskaitos politikos esmė. Apskaitos politikos pasirinkimas. Įmonės apskaitos politiką sudarantys etapai. Apskaitos vykdymas įmonėje. Apskaitos rūšys. Apskaitos politikos reglamentavimas. Apskaitos politikos sudėtinės dalys ir jų reikšmingumas. Apskaitos politikos pasirinkimą lemiantys veiksniai ir jų įtaka formuojant ...
Apskaitos referatai, Referatas, 19 psl.
2014 04 04
Buhalterinė programa Apskaita 5
Techninių priemonių naudojimas finansinių uždavinių sprendimams. Tikslas. Programa “Apskaita 5". "Apskaita 5“ programos galimybės. "Apskaita 5“ programos privalumai. Apskaita 5 programos trūkumai. Išvados. Litetatūros sąrašas.
Apskaitos referatai, Referatas, 11 psl.
2012 09 26
Tarptautiniai apskaitos standartai
Įvadas. -asis tarptautinis apskaitos standartas. Taikymas. Finansinių ataskaitų paskirtis ir jų komponentai. Pelno (nuostolių) ataskaita. Pelno (nuostolių) ataskaitoje pateiktina informacija. Informacija, kuri turi būti pateikta pelno (nuostolių) ataskaitoje ar aiškinamajame rašte. -ojo tas ir. -iojo vas palyginamoji analizė. Pavyzdinis ...
Apskaitos referatai, Referatas, 17 psl.
2012 11 19
Darbo užmokesčio auditas
Įvadas. Darbo užmokesčio audito objektas. Darbo užmokestis. Valstybinio socialinio draudimo įmokos. Darbo užmokesčio audito tikslas ir uždaviniai. Audito įrodymų rinkimas. Vertinimas. Darbo užmokesčio kontrolės procedūros pavydžiai. Išvados. Naudotos literatūros sąrašas.
Apskaitos referatai, Referatas, 13 psl.
2016 02 29
Ilgalaikio turto auditas referatas
Uab “X” charakteristika ir klausimynas. Uab “X” charakteristika. Uab “X” klausimynas. Audito planavimas. Reikšmingumo lygis ir toleruotina klaida. Audito programa. Audito rezultatai. Audito ataskaita. Audito išvada.
Apskaitos referatai, Referatas, 19 psl.
2016 01 30
Vidaus auditas referatas
Įvadas. Vidaus audito samprata ir rūšys. Vidaus audito atlikimo procedūros. Vidaus audito tarnyba bei auditorių veiklos principai. Išvados. Literatūra.
Apskaitos referatai, Referatas, 20 psl.
2014 05 19
Lietuvos įmonių tarptautiniai atsiskaitymai akredityvai
Lietuvos įmonių tarptautiniai atsiskaitymai akredityvai, jų rūšys, galimybės. Įvadas. Tarptautiniai atsiskaitymai. Akredityvai. Akredityvo formos. Akredityvų rūšys. Akredityvo sandorio šalys. Akredityvo atidarymas. Atsiskaitymo pagal akredityvą pranašumai. Išvados. Literatūros sąrašas.
Apskaitos referatai, Referatas, 16 psl.
2012 10 27
Valdymo sistema ir valdymo apskaita įmonėje
Valdymo sistema ir valdymo apskaita „biga“ įmonėje. Įvadas. Valdymo sistema. Gamybos biudžetas. Tiesioginių žaliavų pirkimo biudžetas. Tiesioginių žaliavų sunaudojimo biudžetas. Tiesioginio darbo išlaidų biudžetas. Pridėtinių gamybos kaštų biudžetas. Pridėtinių gamybos kaštų paskirstymo biudžetas. Laikotarpio pabaigos ...
Apskaitos referatai, Referatas, 23 psl.
2013 05 01
Vežimo paslaugų apmokestinimas PVM
Vežimo paslaugų apmokestinimas pvm. Vežimo paslaugų apmokestinimo PVM esmė bei reglamentavimas. Vežimo paslaugų PVM deklaravimas. Praktinė užduotis. Išvados. Literatūra ir šaltiniai.
Apskaitos referatai, Referatas, 15 psl.
2015 04 24
Buhalterinės apskaitos raida
Įvadas. Apskaitos samprata. Apskaitos atsiradimas ir jį lemiantys veiksniai. Buhalterinės apskaitos raida. Viduramžių apskaita. Renesansas italijoje. Buhalterinės apskaitos raida lietuvoje. Apskaitos raida iki Lietuvos Nepriklausomybės paskelbimo. Apskaitos raida tarpukario nepriklausomoje Lietuvoje ir Antrojo pasaulinio karo metais. ...
Apskaitos referatai, Referatas, 17 psl.
2013 12 29
Imonės veiklos analizė AB Snaigė
Įvadas. AB „Snaigė“ pristatymas. AB „Snaigė“ horizontali dviejų pasirinktų sričių rodiklių analizė. Horizontalios rodiklių analizės samprata. Horizontali AB „Snaigė“ turto ir įsipareigojimų analizė. AB „Snaigė“ vertikali dviejų pasirinktų sričių rodiklių analizė. Vertikalios rodiklių analizės samprata. ...
Apskaitos referatai, Referatas, 22 psl.
2014 09 17
Nuosavo kapitalo apskaita Lietuvoje
Nuosavo kapitalo apskaita lietuvoje. Įvadas. Nuosavo kapitalo samprata ir struktūra. Nuosavo kapitalo reglamentavimas. Nuosavo kapitalo dokumentavimas. Nuosavas kapitalas pagal vas ir tas. Nuosavo kapitalo apskaita. Įstatinio kapitalo apskaita. Akcijų priedų apskaita. Perkainojimo rezervo (rezultatų) apskaita. Privalomojo rezervo apskaita. ...
Apskaitos referatai, Referatas, 19 psl.
2013 03 02
Buhalterinės apskaitos dokumentų saugojimas
Įvadas. Bendrųjų dokumentų saugojimo terminų rodyklė. Dokumentų saugojimas įmonėse. Pagal Lietuvos archyvų ir dokumentų įstatymą ir 12 straipsnį, dokumentai ir bylos yra saugomi. Kodėl reikia saugoti dokumentus? Dokumentų saugojimo terminai. Dokumentų parengimas saugoti. Įmonės archyvas. Dokumentų naikinimas. Praktinė ...
Apskaitos referatai, Referatas, 21 psl.
2014 05 21
Danijos mokesčių sistema ir administravimas
Įvadas. Analizė. Danijos mokesčių institucijos. Apie skat. Ką SKAT žino apie mokesčių mokėtojus. Mokesčių mokėtojai. Atvykstant į Daniją. Ribotas mokesčių įsipareigojimas. Steigiant savo verslą. Įmonių mokesčių tarifai. Danijos mokesčių sistema. Tiesioginiai mokesčiai. Netiesioginiai mokesčiai. Mokesčių lengvatos ir ...
Apskaitos referatai, Referatas, 14 psl.
2015 11 14
Draudimo nuo nelaimingų atsitikimų lyginamoji analizė
Įvadas. Trumpa draudimo bendrovės istorija ir vykdoma veikla. Uab „seesam lietuva“. Uab „bonum publicum“. Aprašomos draudimo rūšies teorinis apibūdinimas: pagrindinis ir papildomas draudimas. Draudimo rūšių taisyklių pagrindinių paragrafų išvardinimas ir jų trumpas komentaras. Draudimo objektas. Draudžiamieji ir ...
Apskaitos referatai, Referatas, 25 psl.
2012 12 12
Pajamu auditas
Įvadas. Pajamų auditas. Pinigų auditas. Kasos pajamų tikrinimas. Audito procedūros. Išvados. Informacijos šaltinių sąrašas.
Apskaitos referatai, Referatas, 10 psl.
2015 04 13
Ilgalaikio turto apskaita
Ilgalaikio turto apskaita. Ilgalaikio turto sąvoka. Ilgalaikio turto grupavimas balanse. Ilgalaikis nematerialusis turtas. Ilgalaikis materialusis turtas. Ilgalaikis finansinis turtas. Kitas ilgalaikis turtas. Ilgalaikio turto įsigijimo ir pasigaminimo savikaina. Nematerialiojo turto įsigijimo ir pagaminimo savikaina. Materialiojo turto ...
Apskaitos referatai, Referatas, 15 psl.
2013 04 08
Trumpalaikis turtas
Įvadas. Trumpalaikio turto samprata. Atsargų registravimas. Atsargų vetinimas. Atsargų įsigijimo ar pasigaminimo savikaina. Grynoji realizavimo vertė. Atsargų įkainojimo metodai. Išvados. Literatūra.
Apskaitos referatai, Referatas, 12 psl.
2013 02 16
Apskaitos programa EVA
Įvadas. Apskaitos programa eva. EVA programos veiksmai. Eva-apskaitos moduliai. Kaip dirbti su eva apskaitos programa. Išvados. Naudotos literatūros sąrašas. Priedai.
Apskaitos referatai, Referatas, 23 psl.
2014 11 17
Auditoriaus išvada
Auditoriaus išvados samprata. Auditoriaus išvados elementai ir pagrindinės pastraipos. Auditoriaus išvadų rūšys. Auditoriaus išvadų surašymas. Auditoriaus išvados surašymas panaudojus kito auditoriaus darbą. Klaidų reikšmingumo lygiai. Išvadų pavyzdžiai. Literatūros sąrašas. Santrauka.
Apskaitos referatai, Referatas, 18 psl.
2014 03 31
Inventorizacija referatas
Inventorizacija. Inventorizacijos esmė. Inventorizacijos organizavimo ir vykdymo tvarka. Inventorizacijos rūšys. Dokumentai, naudojami inventorizacijos rezultatams įforminti. Ilgalaikio materialiojo turto inventorizacija. Ilgalaikio nematerialiojo turto inventorizacija. Literatūros sąrašas.
Apskaitos referatai, Referatas, 8 psl.
2014 05 01
Atsargų apskaita
Įvadas. Atsargų saugojimo organizavimo ir informacijos šaltinių apžvalga. Atsargų saugojimo organizavimo teoriniai aspektai. Atsargų apibūdinimas ir paskirtis. Sandėlių funkcijos ir tipai. Pagrindinės veiklos rūšys sandėliavime. Svarbiausieji atsargų sandėliavimo metodai. Atsargų auditas, jo tikslai ir uždaviniai. Atsargų ...
Apskaitos referatai, Referatas, 23 psl.
2012 05 03
Pardavimų auditas
Įvadas. Veiklos aprašymas. Bendrasis žurnalas. Didžioji knyga. Pardavimų auditas. Audito išvada. Pardavimų auditas. Priedas. Prekių užsakymo forma. Kreditinė Sąskaita faktūra Atsargų apskaitos kortelė. Priedas. Pardavimų skolon žurnalas. Priedas. Pardavimų auditas. Pinigų gavimo žurnalas. Priedas. Važtaraščių registravimo ...
Apskaitos referatai, Referatas, 33 psl.
2014 03 23
Audito planavimas ir organizavimas
Įvadas. Audito planavimas. Esmės ir būtinumas. Audito planavimo schema. Rizikos ir klaidų materialumo rodikliai. Audito organizavimas. Audito organizavimo etapai. Audito procedūros. Audito darbo dokumentai. Išvados.
Apskaitos referatai, Referatas, 15 psl.
2016 04 26
Trumpalaikių įsiskolinimų auditas
Įvadas. Trumpalaikai įsiskolinimai. Uab “Apranga” veikla. Uab “Apranga” įmonės trumpalaikių įsiskolinimų auditas. Rizikos vertinimas. Išvados. Informacijos šaltinių sąrašas. Priedai.
Apskaitos referatai, Referatas, 12 psl.
2015 05 25
Apskaita ir finansai referatas
Įvadas. Teorinė dalis. Darbo laiko apskaita. Darbo užmokesčio apskaita. Praktinė dalis. Darbo laiko apskaitos žiniaraštis. Darbo užmokesčio apskaita. Išvados. Naudota literatūra.
Apskaitos referatai, Referatas, 20 psl.
2015 01 02
Darbo užmokesčio operacijų dokumentavimas įmonėje
Darbo užmokesčio operacijų dokumentavimas ir apskaita „x“ įmonėje. Įvadas. Darbo užmokesčio apskaitos dokumentai. Darbo sutartis. Darbo laiko apskaitos žiniaraštis. Darbuotojų atlyginimų priskaitymą fiksuojantys dokumentai. Asmens sąskaita. Darbo užmokesčio žiniaraštis. Darbo užmokesčio išmokėjimą pagrindžiantys ...
Apskaitos referatai, Referatas, 16 psl.
2013 04 13