Apskaitos referatai

188 dokumentai
Imonės buhalterinė apskaita
Įvadas. Uab “orchidėja“. Uab “orchidėja“ sąskaitų planas. Uab “orchidėja“ sąskaitų likučiai. Kovo. D. Sąskaitų korespondencija. Bendrasis žurnalas. Buhalterinės apskaitos registrai. Darbinės atskaitomybės lentelės. Pelno ...
Apskaitos referatai, Referatas, 40 puslapių
2012 02 15
Sąnaudų apskaita
Įvadas. Sąnaudos. Sąnaudų grupavimas. Suteiktų paslaugų savikaina sąnaudų apskaitoje. Sąnaudų apskaita taikant periodiškai apskaitomų atsargų būdą. Sąnaudų pripažinimo kriterijai. Sąnaudų pripažinimas. Parduotų prekių ...
Apskaitos referatai, Referatas, 13 puslapių
2014 01 07
Apskaitos politika referatas
9( 2 atsiliepimai )
Įvadas. Apskaitos politikos esmė. Apskaitos politikos pasirinkimas. Įmonės apskaitos politiką sudarantys etapai. Apskaitos vykdymas įmonėje. Apskaitos rūšys. Apskaitos politikos reglamentavimas. Apskaitos politikos sudėtinės dalys ir jų ...
Apskaitos referatai, Referatas, 19 puslapių
2014 04 14
Darbo užmokesčio auditas
Įvadas. Darbo užmokesčio audito objektas. Darbo užmokestis. Valstybinio socialinio draudimo įmokos. Darbo užmokesčio audito tikslas ir uždaviniai. Audito įrodymų rinkimas. Vertinimas. Darbo užmokesčio kontrolės procedūros ...
Apskaitos referatai, Referatas, 13 puslapių
2016 02 29
Akcinės bendrovės "Swedbank" socialiai atsakinga veikla
Įvadas. Atsakomybė, moralinė atsakomybė ir socialinė atsakomybė. Įmonių socialinės atsakomybės raida Pasaulyje. Įmonių socialinės atsakomybės atsiradimas Lietuvoje. Akcinė bendrovė „Swedbank“. „Swedbank“ įmonės ...
Apskaitos referatai, Referatas, 18 puslapių
2017 01 02
Ilgalaikio materialaus turto apskaita
Įvadas. Ilgalaikio materialaus turto esmė ir klasifikavimas. Įsigyjamo ir turimo ilgalaikio materialaus turto apskaita. Materialaus ilgalaikio turto nusidėvėjimo apskaita. Tiesiog proporcingas (tiesinis) nusidėvėjimo skaičiavimo metodas. ...
Apskaitos referatai, Referatas, 32 puslapiai
2016 07 21
Tarptautiniai apskaitos standartai
Įvadas. -asis tarptautinis apskaitos standartas. Taikymas. Finansinių ataskaitų paskirtis ir jų komponentai. Pelno (nuostolių) ataskaita. Pelno (nuostolių) ataskaitoje pateiktina informacija. Informacija, kuri turi būti pateikta pelno ...
Apskaitos referatai, Referatas, 17 puslapių
2012 11 19
Ilgalaikio turto auditas referatas
Uab “X” charakteristika ir klausimynas. Uab “X” charakteristika. Uab “X” klausimynas. Audito planavimas. Reikšmingumo lygis ir toleruotina klaida. Audito programa. Audito rezultatai. Audito ataskaita. Audito išvada.
Apskaitos referatai, Referatas, 19 puslapių
2016 02 02
Valdymo apskaita Savikainos apskaičiavimas
Įvadas. Išdirbių normų ir atlyginimų skaičiavimas. Duonos ir pyrago gaminių savikainos kalkuliacija. Duonos „Venta“ 0,8 kg svorio savikainos apskaičiavimas. Duonos „Marti“ 1 kg svorio savikainos apskaičiavimas. Naminio pyrago 0,5 kg ...
Apskaitos referatai, Referatas, 15 puslapių
2014 11 05
Ilgalaikio turto apskaitos auditas
Įvadas. Finansinis auditas. UAB „Gerista“ ilgalaikio materialiojo turto apskaitos auditas. UAB „Gerista“ charakteristika. Audito planas. Audito programa. Testai ir procedūros. Audito įrodymai ir dokumentai. Finansiniai rodikliai bei ...
Apskaitos referatai, Referatas, 18 puslapių
2017 05 10
Buhalterinė programa Apskaita 5
Techninių priemonių naudojimas finansinių uždavinių sprendimams. Tikslas. Programa “Apskaita 5". "Apskaita 5“ programos galimybės. "Apskaita 5“ programos privalumai. Apskaita 5 programos trūkumai. Išvados. Litetatūros sąrašas.
Apskaitos referatai, Referatas, 11 puslapių
2012 09 27
Vežimo paslaugų apmokestinimas PVM
Vežimo paslaugų apmokestinimas pvm. Vežimo paslaugų apmokestinimo PVM esmė bei reglamentavimas. Vežimo paslaugų PVM deklaravimas. Praktinė užduotis. Išvados. Literatūra ir šaltiniai.
Apskaitos referatai, Referatas, 15 puslapių
2015 04 26
Trumpalaikis turtas
Įvadas. Trumpalaikio turto samprata. Atsargų registravimas. Atsargų vetinimas. Atsargų įsigijimo ar pasigaminimo savikaina. Grynoji realizavimo vertė. Atsargų įkainojimo metodai. Išvados. Literatūra.
Apskaitos referatai, Referatas, 12 puslapių
2013 02 21
Vidaus auditas referatas
Įvadas. Vidaus audito samprata ir rūšys. Vidaus audito atlikimo procedūros. Vidaus audito tarnyba bei auditorių veiklos principai. Išvados. Literatūra.
Apskaitos referatai, Referatas, 20 puslapių
2014 05 20
Buhalterinės apskaitos raida
Įvadas. Apskaitos samprata. Apskaitos atsiradimas ir jį lemiantys veiksniai. Buhalterinės apskaitos raida. Viduramžių apskaita. Renesansas italijoje. Buhalterinės apskaitos raida lietuvoje. Apskaitos raida iki Lietuvos Nepriklausomybės ...
Apskaitos referatai, Referatas, 17 puslapių
2014 01 06
Buhalterinės apskaitos reglamentavimas Lietuvoje
Įvadas. Buhalterinės apskaitos reglamentavimas Lietuvoje. Pagrindinės Lietuvos Respublikos buhalterinės apskaitos įstatymo sąvokos. Apskaitos vedimo principai. Uždarosios akcinės bendrovės „Xxx“ charakteristika. Įmonės buhalterija ...
Apskaitos referatai, Referatas, 20 puslapių
2017 06 11
Danijos mokesčių sistema ir administravimas
Įvadas. Analizė. Danijos mokesčių institucijos. Apie skat. Ką SKAT žino apie mokesčių mokėtojus. Mokesčių mokėtojai. Atvykstant į Daniją. Ribotas mokesčių įsipareigojimas. Steigiant savo verslą. Įmonių mokesčių tarifai. Danijos ...
Apskaitos referatai, Referatas, 14 puslapių
2015 11 18
Audito planavimas ir organizavimas
Įvadas. Audito planavimas. Esmės ir būtinumas. Audito planavimo schema. Rizikos ir klaidų materialumo rodikliai. Audito organizavimas. Audito organizavimo etapai. Audito procedūros. Audito darbo dokumentai. Išvados.
Apskaitos referatai, Referatas, 15 puslapių
2016 04 28
Nuosavo kapitalo apskaita Lietuvoje
Nuosavo kapitalo apskaita lietuvoje. Įvadas. Nuosavo kapitalo samprata ir struktūra. Nuosavo kapitalo reglamentavimas. Nuosavo kapitalo dokumentavimas. Nuosavas kapitalas pagal vas ir tas. Nuosavo kapitalo apskaita. Įstatinio kapitalo apskaita. ...
Apskaitos referatai, Referatas, 19 puslapių
2013 03 09
Finansavimo apskaitos ir dotacijų apskaitos panašumai ir skirtumai pagal VAS ir VSAFAS
Įvadas. Lėšų gavimo šaltiniai ir paskirtis viešajame sektoriuje bei privačiame versle. Dotacijų ir finansavimo pripažinimas bei registravimas apskaitoje. Dotacijų pripažinimas apskaitoje. Dotacijų registravimas apskaitoje. Finansavimo ...
Apskaitos referatai, Referatas, 14 puslapių
2016 04 28
Ilgalaikio turto apskaita
Ilgalaikio turto apskaita. Ilgalaikio turto sąvoka. Ilgalaikio turto grupavimas balanse. Ilgalaikis nematerialusis turtas. Ilgalaikis materialusis turtas. Ilgalaikis finansinis turtas. Kitas ilgalaikis turtas. Ilgalaikio turto įsigijimo ir ...
Apskaitos referatai, Referatas, 15 puslapių
2016 07 30
UAB „X“ finansinė atskaitomybė ir jos sudarymas
Paveikslų sąrašas. Finansinės atskaitomybės sudarymas teoriniu aspektu. Finansinės atskaitomybės samprata ir esmė. Praktinė dalis. Uab „Bodesa“ finansinės atskaitomybės audito programa. Vertikali ir horizontali balanso analizė. ...
Apskaitos referatai, Referatas, 21 puslapis
2016 02 19
Inventorizacija referatas
Inventorizacija. Inventorizacijos esmė. Inventorizacijos organizavimo ir vykdymo tvarka. Inventorizacijos rūšys. Dokumentai, naudojami inventorizacijos rezultatams įforminti. Ilgalaikio materialiojo turto inventorizacija. Ilgalaikio ...
Apskaitos referatai, Referatas, 8 puslapiai
2016 08 04
Pajamu auditas
Įvadas. Pajamų auditas. Pinigų auditas. Kasos pajamų tikrinimas. Audito procedūros. Išvados. Informacijos šaltinių sąrašas.
Apskaitos referatai, Referatas, 10 puslapių
2015 04 13
AB „Orlen lietuva“ pajamų ir sąnaudų analizė
Santrauka. Įvadas. Tyrimo metodikos apžvalga. Pajamų ir sąnaudų sąvokų samprata. Pajamų ir sąnaudų sampratos interpretacijų analizė. Finansinės ir investicinės veiklos pajamos ir sąnaudos. AB ,,orlen Lietuva“ pajamų ir sąnaudų ...
Apskaitos referatai, Referatas, 20 puslapių
2019 03 14
Atsargų apskaita
Įvadas. Atsargų saugojimo organizavimo ir informacijos šaltinių apžvalga. Atsargų saugojimo organizavimo teoriniai aspektai. Atsargų apibūdinimas ir paskirtis. Sandėlių funkcijos ir tipai. Pagrindinės veiklos rūšys sandėliavime. ...
Apskaitos referatai, Referatas, 23 puslapiai
2012 05 03
Imonės veiklos analizė AB Snaigė
Įvadas. AB „Snaigė“ pristatymas. AB „Snaigė“ horizontali dviejų pasirinktų sričių rodiklių analizė. Horizontalios rodiklių analizės samprata. Horizontali AB „Snaigė“ turto ir įsipareigojimų analizė. AB „Snaigė“ ...
Apskaitos referatai, Referatas, 22 puslapiai
2014 09 18
Valdymo sistema ir valdymo apskaita įmonėje
Valdymo sistema ir valdymo apskaita „biga“ įmonėje. Įvadas. Valdymo sistema. Gamybos biudžetas. Tiesioginių žaliavų pirkimo biudžetas. Tiesioginių žaliavų sunaudojimo biudžetas. Tiesioginio darbo išlaidų biudžetas. Pridėtinių ...
Apskaitos referatai, Referatas, 23 puslapiai
2016 07 30
Audito vaidmuo versle
Įvadas. Audito samprata bei tikslai. Audito reikšmė bei būtinumas. Audito reikšmė. Audito būtinumas. Audito nauda įmonei. Tarptautinio audito reikšmė. Tarptautinės audito įmonės. Tarptautinių audito įmonių konkurencija. Tarptautinės ...
Apskaitos referatai, Referatas, 19 puslapių
2016 01 15
Lietuvos įmonių tarptautiniai atsiskaitymai akredityvai
Lietuvos įmonių tarptautiniai atsiskaitymai akredityvai, jų rūšys, galimybės. Įvadas. Tarptautiniai atsiskaitymai. Akredityvai. Akredityvo formos. Akredityvų rūšys. Akredityvo sandorio šalys. Akredityvo atidarymas. Atsiskaitymo pagal ...
Apskaitos referatai, Referatas, 16 puslapių
2012 10 29
×
101 mokytojas prisijungę laukia tavo klausimo