Apskaitos egzavimo klausimų atsakymai


Apskaitos konspektas.

Kas yra bendrieji apskaitos principai. Kokie taikomi bendrieji apskaitos principai ? Ir ką jie reiškia. Įmonės principas.  . Įmonės veiklos tęstinumo principas . Pastovumo principas. Periodiškumo principas.  . Konservatyvumo apdairumo principas . Piniginio įkainojimo mato principas . Kaupimo principas. Palyginimo principas . Turinio svarbos principas. Neutralumo principas. Kokie pagrindiniai apskaitos informacijos vartotojai. Kas yra apskaitinė informacija. Kam yra skirta finansinė apskaita Finansinė apskaita. Kam yra skirta valdymo apskaita. Kam yra skirta mokestinė apskaita. Kokiu principų laikosi apskaitininkai rinkdami ir apdorodami informacijų. Kas yra ekonominiai ištekliai. Apskaitos dokumentų tvarkymas. Kodėl būtini dokumentų pripažinimo rekvizitai. Kuo skiriasi ūkinis įvykis nuo ūkinės operacijos. Ūkinė operacija. Kuo skiriasi įplaukos nuo pajamų ? Įplaukos. Kuo skiriasi išlaidos nuo sąnaudų išlaidos. Kaip pripažinti ir apskaityti pajamas ir sąnaudas. Kas yra sąskaitų planas. Iš kokių klasių sudarytas pavyzdinis sąskaitų planas. Kas yra sąskaitos. Kas yra ataskaitinis , o kas apskaitinis laikotarpis. Apskaitinė lygybė. Dvejybinio įrašo esmė. Debeto ir kredito taisyklė. Kas yra paprastasis įrašas. Kas yra koregavimas. Kas yra kalkuliavimas ? Kaip susisteminamos ūkinės operacijos ? Kokiuose registruose. Kas yra Didžioji knyga. Kokia yra įmonės turto struktūra. Finansinį pobūdį. Funkcinę paskirtį naudojimo pobūdį. Naudojimo laiką apyvartos pobūdį ir kt. Nuolat apskaitomų. Periodiškai apskaitomų. Likutinė vertė. Likvidacinė vertė. Kokiais būdais gali būti sumažintas įstatinis kapitalas ? Kokie yra rezervų tipai.


Kokie taikomi bendrieji apskaitos principai ? Ir ką jie reiškia.

Kokiu principų laikosi apskaitininkai rinkdami ir apdorodami informacijų ?

Apskaitos dokumentas – raštiškas įrodymas, kad ūkinė operacija tikrai atlikta ir kad ji atlikta teisėtai. Apskaitos dokumentai naudojami ne tik ūkiniams faktams registruoti, finansinei atskaitomybei sudaryti, bet ir įvairiems mokesčiams apskaičiuoti.

Įplaukos – gautas arba gaunamas turtas (dažniausiai pinigai),

Pajamos – uždirbtas per ataskaitinį laikotarpį turtas (dažnai pinigai) nepriklausomai nuo to, ar jis jau gautas, ar dar ne.

išlaidos – išleisti arba išleidžiami pinigai (ar kitas turtas), kurie iškeičiami į kokį nors kitą turtą;

Galima lyginti tik įplaukas su išlaidomis arba tik pajamas su sąnaudomis.

Jei naudojamasi pavyzdiniu Sąskaitų planu, naudojama šis Sąskaitų (klasių) medis:

Ūkinių operacijų įtaka apskaitinei lygybei – tai kiekvienos ūkinės operacijos priskyrimas turtui ir (ar) nuosavybei. Galimi trys variantai: tik turto pokyčiai, tik nuosavybės pokyčiai, ir turto, ir nuosavybės pokyčiai. Įvykus ūkinės veiklos operacijai ar įvykiui, keičiasi pagrindinės apskaitos lygybės struktūra, tačiau lygybė visuomet išlieka.

Koregavimas (apskaitos tvarkymo metodas) – ūkinių operacijų, darančių įtaką daugiau nei vieno ataskaitinio laikotarpio rezultatams, patikslinimas.

Ūkinės operacijos, kurioms pagrįsti ataskaitinio laikotarpio pabaigoje nebuvo gauta jokių apskaitos dokumentų, apskaitoje turi būti užregistruotos remiantis su jomis susijusių operacijų dokumentais. Tokio pobūdžio operacijos per visą ataskaitinį laikotarpį neregistruojamos, o ataskaitiniam laikotarpiui pasibaigus jų likučiai patikslinami. Sąskaitų likučių patikslinimas, ataskaitiniam laikotarpiui pasibaigus, vadinamas sąskaitų koregavimu.

Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje reikia atlikti šiuos koreguojančius įrašus:

atlikti kaupiamųjų sąskaitų koregavimą ir kt

Įrašams buhalterinėse sąskaitose daryti naudojami specialios formos blankai, vadinami apskaitos registrais.

Apskaitos registras – remiantis apskaitos dokumentais parengta ūkinių operacijų ir ūkinių įvykių suvestinė, kurioje apibendrinti jų duomenys. Nuo įrašų tikslumo ir įrašymo laiko priklauso finansinės atskaitomybės kokybė bei finansiniai rezultatai.

Apskaitos registrai gali būti standartiniai arba laisvos formos, sudaromi chronologine, sistemine, chronologine – sistemine arba kitokia tvarka. Dažniausiai pasirenkami praktiškiausi chronologine ir sistemine tvarka užpildyti registrai.

Nedidelėse įmonėse, kur ūkinių operacijų ir ūkinių įvykių būna nedaug, dažniausiai pildomas vienas – Bendrasis žurnalas. Jame fiksuojamos visos operacijos ir įvykiai chronologine tvarka. Didelėse įmonėse tai daryti nepatogu, todėl galima naudoti keletą žurnalų (tuomet Bendrasis žurnalas naudojamas parodyti nukrypimus). Duomenys iš Bendrojo žurnalo ar kitų žurnalų perkeliami į Didžiąją knygą – tai visų sąskaitų suvestinė.

Pagal finansinį pobūdį skiriamas finansinis (piniginis) turtas (pinigai, įmonių akcijos, vertybiniai popieriai ir kt.), materialusis turtas (daiktai, medžiagos ir kt.), nematerialusis turtas (įmonės įsigytos tam tikros teisės ir kt.).

Pagal funkcinę paskirtį turtas skirstomas į tokias rūšis: pinigai, pastatai, mašinos ir įrenginiai, medžiagos.

Įmonės įsigytos tam tikros teisės ir kt. Pvz.: Plėtros darbai. Prestižas. Programinė įranga. Koncesijos, patentai, licencijos, prekių ženklai ir panašios teisės. Kitas nematerialusis turtas. Sumokėti avansai.

Turtas, kuris teikia įmonei ekonominės naudos naudojamas trumpiau nei vienerius metus.

Vidutinės kainos (svertinio vidurkio) metodas. Laikotarpio pabaigos atsargų likučiai įvertinami vidutine kaina.

Nuolat apskaitomų atsargų būdo pranašumai: galima operatyviai reaguoti į prekių likučių pasikeitimus. laiku tikslinti tiekimo užsakymus, atsižvelgiant į neparduotų prekių likučius, padidinti materialinę atsakomybę už prekių apsaugą, laiku teikti informaciją vadybininkams apie ekonominius rodiklius (prekių apyvartumo, pelningumo ir kt.), rečiau atlikti prekių inventorizacijas.

  • Apskaita Konspektai
  • 2016 m.
  • Lietuvių
  • Olia
  • 12 puslapių (3267 žodžiai)
  • Apskaitos konspektai
  • Microsoft Word 211 KB
  • Apskaitos egzavimo klausimų atsakymai
    10 - 2 balsai (-ų)
Apskaitos egzavimo klausimų atsakymai. (2016 m. Kovo 03 d.). http://www.mokslobaze.lt/apskaitos-egzavimo-klausimu-atsakymai.html Peržiūrėta 2018 m. Sausio 24 d. 01:40