Apskaitos praktikos ataskaita "Kraft foods Lietuva"


Apskaitos praktikos ataskaita.

Įvadas. Įmonės ,,kraft foods Lietuva” aplinka. Įmonės veiklos pobūdis. Įmonės organizacinė struktūra. Išorinė aplinkos analizė. Ssgg analizė. kraft foods Lietuva“ apskaitos ir kontrolės sistema. Įmonės apskaitos politika. Įmonės planavimo sistema. Įmonės kontrolė. kraft foods Lietuva“ finansinių ataskaitų analizė. Individuali užduotis. kaštų apskaitos sistemos. Išvados. Naudota literatūra. Priedai.


Darbe analizuojama gamybos sektoriaus AB ,,Kraft Foods Lietuva” 2012-2014 metų veikla ir jo rezultatai, nors šiuo metu įmonė yra restruktūrizuota ir pakeitusi pavadinimą į AB ,,Mondelez International“, bet praktikos laikotarpiu dar nebuvo naujausių 2015 metų duomenų ir finansinių ataskaitų. Todėl analizė atlikta remiantis praktikos metu sukaupta informacija, įmonės finansinėmis ataskaitomis, periodinių bei mokslinių šaltinių duomenimis.

Duomenų panaudojimo galimybės yra plačios, nes kiekvienos įmonės sėkmingo verslo sąlyga yra subalansuota ir efektyvi įmonės veikla. Neatsižvelgdamas į verslo riziką ar nesugebėjimas jos valdyti, pablogina įmonės būklę. Dėl šių priežasčių gaunamos tokios pasekmės kaip apyvartinių lėšų trūkumas, sutrinką sutarčių sąlygų vykdymas, atsiranda neigiamas tiekėjų ir verslo partnerių reakcija, iškyla grėsmė veiklos tęstinumui.

Norint užtikrinti įmonės sėkmingą gyvavimą reikia nuolatos analizuoti įmonės verslo aplinką, finansinę būklę, priimti analizės rezultatus ir pagal ją pagrįstus sprendimus, įvertinant įmonės esančius išteklius ir jų panaudojimo efektyvumą.Įmonės veiklos analizė padeda kuo anksčiau pastebėti įvairius neigiamus reiškinius įmonės veikloje, o analizės išvados leidžia imtis priemonių, kad sumažėtų pavojų grėsmės ir jų įtaka įmonei.

Darbo objektas – AB ,,Kraft Foods Lietuva” veikla

Darbo tikslas – atlikti AB ,,Kraft Foods Lietuva” analizę bei teoriniu pagrindu aprašyti kaštų apskaitos sistemas.

Darbo uždaviniai:

Aptarti įmonės charakteristiką;

Identifikuoti įmonės valdymo struktūrą;

Atlikti SSGG analizę;

Atlikti įmonės veiklos rezultatų analizę;

Atlikti individualią užduotį.

Darbo metodai: statistinių duomenų analizė; literatūros šaltinių analizė; apibendrinimo metodai. 

AB ,,Kraft Foods Lietuva“ misija – pripažinta maisto pramonės lyderė.

Įvykdžius bendrovės restruktūrizavimą keitėsi verslo modelis. 2014 metais buvo perleistas komercijos verslas UAB ,,Mondelez Baltic”, o UAB ,,Mondelez Baltic” savo ruožtu padavė pirkimo ir paslaugų funkcijas šias funkcijas vykdančioms, susijusioms Mondelez grupės įmonėms.

Išanalizavus AB „Kraft Foods Lietuva“ valdymo struktūrą, galima teigti, kad tai  yra sudėtinga divizinė organizacinė valdymo sistema (žr. 1 pav), kai mėginama pakeisti didelėse  įmonėse dažną funkcinį principą, kuris pakeičiamas nauju skirstymu į veiklos sritis, o taip pasiekiamas geresnis informuotumas ir motyvacija, taip užtikrinamas visų gamybos padalinių ritmiškas darbas, o koregavimo veiksmai atliekami pagal bendrąjį pardavimų valdymo planą.

Finansiniai metai įmonėje prasideda sausio 1d. ir baigiasi gruodžio 31 dieną. Ruošiant finansinę metinę atskaitomybę, balanso, pelno (nuostolių) ataskaitoje, pinigų srautų ataskaitoje duomenys pateikiami už praėjusius finansinius metus. Remiantis ,,Kraft Foods Lietuva” aiškinamuoju raštu, nurodoma, kad :

Verslo dalies pardavimas. Parduotą verslo dalį įmonė savo apskaitoje registruoja sumažindama turtą ir įsipareigojimus ir pripažindama pelną ar nuostolį dėl verslo dalies pardavimo kitos veiklos pajamose (sąnaudose).

Nebaigti projektai perkeliami į atitinkamą ilgalaikio nematerialiojo turto grupę tuomet, kai tik jie užbaigiami ir turtas yra parengtas jo numatytam naudojimui.

Prestižas amortizuojamas per 15 metų naudingo tarnavimo laikotarpį.

Gamybinių pastatų ir įrengimų nusidėvėjimo sąnaudos patenka į pagamintos produkcijos savikainą, o kito ilgalaikio materialiojo turto nusidėvėjimo sąnaudos – į veiklos sąnaudas.

Ilgalaikis materialus turtas, nebenaudojamas įmonės veikloje ir laikomas pardavimui, balanse yra įtrauktas į atsargų straipsnį.

Atsargos. Žaliavos ir komplektavimo gaminiai apskaitomi įsigijimo (pasigaminimo) savikaina pagal first-in-first-out metodą.

Prizai, reklaminiai stovai ir kitos pagalbinės medžiagas pajamuojamos sandėlyje, o nurašomos į sąnaudas juos panaudojus.

Pardavimo savikaina ir veiklos sąnaudos. Sąnaudos pripažįstamos vadovaujantis kaupimo principo bei palyginimo principais tuo ataskaitiniu laikotarpiu, kai uždirbamos su jomis susijusios pajamas. Per ataskaitinį laikotarpį padarytos išlaidos, kurių neįmanoma tiesiogiai susieti su konkrečių pajamų uždirbimu ir kurios ateinančiais ataskaitiniais laikotarpiai neduos pajamų, pripažįstamos sąnaudomis tą laikotarpį, kai jos buvo patirtos.

 • Apskaita Praktikos ataskaitos
 • 2016 m.
 • Lietuvių
 • Monika
 • 20 puslapių (4400 žodžių)
 • Universitetas
 • Apskaitos praktikos ataskaitos
 • Microsoft Word 80 KB
 • Apskaitos praktikos ataskaita "Kraft foods Lietuva"
  10 - 4 balsai (-ų)
Apskaitos praktikos ataskaita "Kraft foods Lietuva". (2016 m. Balandžio 28 d.). http://www.mokslobaze.lt/apskaitos-praktikos-ataskaita-kraft-foods-lietuva.html Peržiūrėta 2018 m. Vasario 19 d. 07:51