Apskaitos santrauka


D Draudimo sąnaudos. K Iš anksto apmokėtas draudimas. Sunaudota nuoma 1200 / 3 = 400 Lt/mėn. Apskaitoje fiksuojama D Nuomos sąnaudos. K Iš anksto apmokėta nuoma. D Medžiagos. K Medžiagų sąnaudos.


Vidutinė įmonė –1) įmonėje dirba mažiau kaip 250 darbuotojų;

Maža įmonė –1) įmonėje dirba mažiau kaip 50 darbuotojų;

Mikroįmonė –1) įmonėje dirba mažiau kaip 10 darbuotojų;

Ūkio subjektai, tvarkydami apskaitą, daro dvejybinį įrašą.

Bendrieji apskaitos principai nustato bendriausius visuotinai pripažintus reikalavimus, kuriais vadovaujantis formuojama finansinės apskaitos ir atskaitomybės informacija.

LR įmonių finansinės atskaitomybės įstatyme reglamentuojami šie bendrieji principai:

Įmonės veiklos tęstinumo – darant prielaidą, kad įmonė gali egzistuoti nenutrūkstamai, pakankamai ilgai, kad galėtų įgyvendinti numatytus projektus ir įvykdyti visus įsipareigojimus;

Istorinių (faktinių praeito laikotarpio) kainų taikymo;

Pajamų ir sąnaudų kaupimo – ūkiniai faktai apskaitoje registruojami tada, kada jie įvyksta, t.y. kai uždirbamos pajamos ir patiriamos sąnaudos, o ne kai gaunami ir išleidžiami pinigai;

Pajamų ir sąnaudų palyginimo arba sąnaudų priskyrimo pajamoms;

Pastovumo – įmonės atskaitomybę reikia vesti nekaitaliojant apskaitos metodikos.

Apskaitinis (ataskaitinis) laikotarpis yra laikotarpis, kuriam rengiama metinė finansinė atskaitomybė ir tarpinės finansinės ataskaitos;

Periodiškumo principas glaudžiai susijęs su veiklos tęstinumo principu.

Finansinėje apskaitoje atspindimi objektai matuojami nacionaline valiuta.

2. Optimalumas (apskaitinės informacijos vertingumas) reiškia, kad nauda, gaunama iš apskaitos informacijos, neturi būti mažesnė už tos informacijos formavimo išlaidas,

4. Tikros ir teisingos padėties atspindėjimas įpareigoja teisingai parinkti turto, nuosavybės ir įsipareigojimų įvertinimo būdus ir buhalterinės apskaitos metodus, kad vartotojai būtų įsitikinę, jog iš finansinių ataskaitų jie susidarys maksimaliai tikrą vaizdą apie įmonę.

Visas ataskaitas geriausia galima apibūdinti, sugrupavus jas pagal įvairius požymius ( į įvairias rūšis).

Finansinę; valdymo (menedžmento), kuri skirta valdymo personalui; mokestinę (mokesčiams apskaičiuoti), kuri sudaroma naudojant finansinės apskaitos duomenis; statistinę; specialios paskirties.

Pagal periodiškumą finansinė atskaitomybė gali būti skirstoma:

vidutinis metų sąrašinis darbuotojų skaičius per ataskaitinius metus - 10 žmonių.

Ši ataskaita parodo pinigų kiekio per ataskaitinius metus padidėjimą arba sumažėjimą.

Pinigų srautų ataskaitoje turi būti parodomi tik realiai gauti (įplaukos) ir realiai sumokėti (išmokos) pinigai.

Pinigų srautų ataskaitoje neturi būti parodomi nepiniginiai sandoriai, t. y. turto mainai.

Kelios įplaukos ir išmokos bus priskirtos vienai ar kitai veiklai (pagrindinei, investicinei ar finansinei), priklauso nuo įmonės veiklos pobūdžio ir įmonės nustatytos apskaitos politikos.

Tai finansinės atskaitomybės sudedamoji dalis, sudaryta iš bendrųjų pastabų, pažymų su pastabomis, pastabų.

Finansinės atskaitomybės ataskaitų pradžioje turi būti nurodyta:

Pateikiant atskaitomybėje ūkinius faktus, didžiausias dėmesys kreipiamas į turinį ir ekonominę prasmę, o ne tik į formalius pateikimo reikalavimus.

Apskaitos informacijos formavimas ir pateikimas finansinėse ataskaitose

Turtas – materialiosios, nematerialiosios ir finansinės vertybės (ekonominiai ištekliai), kurias valdo, naudoja įmonė ir kuriomis disponuojant tikimasi gauti naudos ateityje (uždirbti pelną).

Turtas gali būti: Ilgalaikis (naudojamas ilgiau nei vienerius metus) A dalis balanse; Trumpalaikis (sunaudojamas per vienerius metus) B dalis balanse

Jis turi būti atitinkamai suskirstomas, kad būtų gaunama daugiau informacijos apie įmonės turtą

Tiek ilgalaikis tiek trumpalaikis turtas gali būti: nematerialusis, materialusis ir finansinis.

Balanse turtas pateikiamas pagal likvidumo laipsnį. Pirmiausia vardinamas žemiausią likvidumo laipsnį turintis turtas.

Kiekvienos rūšies Ilgalaikis Turtas kiekvienu jo naudojimo metu gali turėti skirtingas vertes: pradinė vertė (įsigijimo savikaina); balansinė vertė arba likutinė vertė (įsigijimo savikaina – sukauptas nusidėvėjimas; likvidacinė vertė, tikroji rinkos vertė.

Sukauptos gautinos pajamos - pinigai už suteiktas paslaugas bus gauti tik po tam tikro laiko.

Įstatinis kapitalas yra vertybiniai popieriai (akcijos), pažyminčios lėšų ar turto, įdėto į bendrovę turėjimą, suteikiantys teisę dalyvauti įmonės valdyme ir veikloje bei gauti dalį jos pelno (dividendą) ir turto (likviduojant) ar įneštą turtą (išstojant).

  • Apskaita Konspektas
  • Microsoft Word 33 KB
  • 2016 m.
  • Lietuvių
  • 14 puslapių (5641 žodžiai)
  • Arnas
  • Apskaitos santrauka
    10 - 2 balsai (-ų)
Apskaitos santrauka. (2016 m. Balandžio 25 d.). https://www.mokslobaze.lt/apskaitos-santrauka.html Peržiūrėta 2018 m. Vasario 25 d. 21:59
×