Ar meilė yra menas?


Ar meilė yra menas?

Ar laimë yra menas? Jei taip, tai jai reikia þiniø ir pastangø. O gal meilë tik malonus jausmas, kurá mums dovanoja atsitiktinumas, kai kaþkas pasijunta laimei nusiðypsojus, “apimtas meilës”. E. Fromas remiasi pirmàja prielaida, nors dauguma ðiuolaikiniø þmoniø, be jokios abejonës, tiki antràja.

Þmonës anaiptol negalvoja, kad meilë nëra svarbi. Jie iðtroðkæ jos; þiûri be galo daug filmø apie laimingà ir nelaimingà meilæ, girdi ðimtus banaliø dainø apie laimæ, bet vargu ar kas galvoja, jog mylëti galima mokytis.

Tokia savotiðka nuostata remiasi keliomis prielaidomis. Daugelis meilës uþdaviná pirmiausia suvokia kaip tapti mylimu, o ne mylinèiu, gebanèiu mylëti. Taigi jiems problema yra - kaip bûti mylëtinu. Ðio tikslo jie siekia keliais bûdais. Vienas - já daþniausiai renkasi vyrai - tai siekti pasisekimo, valdþios ir turto, kiek tik leidþia socialinë padëtis. Kitas, paprastai naudojamas moterø, tai siekti patrauklumo, rûpinantis savo kûnu, drabuþiais ir t.

Kita prielaida, remianti poþiûrá, kad meilëje nëra ko mokytis, yra ásitikinimas, kad meilë yra objekto, o ne sugebëjimo uþdavinys.

  • Filosofija Referatas
  • Microsoft Word 9 KB
  • 2015 m.
  • 3 puslapiai (1049 žodžiai)
  • Rytis
  • Ar meilė yra menas?
    10 - 8 balsai (-ų)
Ar meilė yra menas?. (2015 m. Kovo 31 d.). https://www.mokslobaze.lt/ar-meile-yra-menas.html Peržiūrėta 2018 m. Vasario 20 d. 09:26
×