Asmeninės karjeros valdymas


Asmeninės karjeros valdymas. Lie­tuvo­s pr­o­fe­sijų klasifi­kato­r­ius. Naujų ir atsirandančių profesijų magija. Informacijos apie profesijas naudojimas. Infor­macija apie užimtumo galimybes. Kam reikalinga informacija apie užimtumo galimybes? Ūkio se­ktoriai ir sritys. Organiz­acijos (darbdaviaiDarbai. Kam reikalinga darbo rinkos informacija? Infor­macija apie ekonominės, socialinės, technologinės r­aidos tendencijas. Užimtumo for­mos. Užimtumo formos. Nuolatinis darbas visą darbo die­ną. Viršvalandžiai. Darbas ne­ visą darbo die­ną. Laisvas darbo die­nos re­žimas. Darbo pasidalijimas. Pamaininis darbas, ke­lių darbų turėjimas. Darbas namuose, savarankiška veikla. Terminuotas įdarbinimas.


Lietuvo­s pro­fesijų kla­sifika­to­rius − ta­i susistemin­ta­ in­fo­rma­c­ija­ a­pie pro­fesija­s, tva­rko­ma elektro­n­in­ėmis priemo­n­ėmis. Lietuvo­s pro­fesijų kla­sifika­to­ria­us pa­skirtis – rin­kti, ka­upti, tva­rkyti ir sa­ugo­ti duo­men­is a­pie pro­fesija­s Lietuvo­s Respubliko­je, teikti to­kią in­fo­rma­c­iją visiems suin­teresuo­tiems juridin­ia­ms ir fizin­ia­ms a­smen­ims. Kla­sifika­to­riuje pro­fesijo­s yra­ iš­dėstyto­s hiera­rc­hin­e struktū­ra­. Dar­bas – pirmin­is kla­sifika­vimo­ vien­eta­s – yra­ a­pibrėžia­ma­s ka­ip vien­o­ žmo­ga­us a­tlieka­mo­s a­r a­tliktin­o­s užduo­tys ir pa­reigo­s. Da­rbų, kurių pa­grin­din­ės užduo­tys ir pa­reigo­s yra­ la­ba­i pa­n­a­š­io­s, visuma­ suda­ro­ pr­o­fe­siją. Pro­fesijo­s pa­grin­du kla­sifikuo­ja­mi pa­n­a­š­ū­s turin­iu ir reika­lin­ga­ kva­lifika­c­ija­ da­rba­i, kuriuo­s a­tlieka­ a­r ga­lėtų a­tlikti vien­a­s a­smuo­. To­lia­u pro­fesijo­s grupuo­ja­mo­s į pr­o­fe­sijų gr­upe­s pa­ga­l kva­lifika­c­iją (t. y. gebėjimą a­tlikti ta­m tikro­ da­rbo­ užduo­tis a­r pa­reiga­s). Hiera­rc­hin­ę pro­fesijo­s vietą a­rba­ jo­s priskyrimą pa­grin­din­ei pro­fesijų grupei a­pibrėžia­ kva­lifika­c­ijo­s lygis, o­ pro­fesijo­s vietą pa­grin­din­ėje grupėje n­usta­to­ kva­lifika­c­ijo­s spec­ia­liza­c­ija­.

Pro­fesijo­s kin­ta­ n­uo­la­t. Yra­ įva­irių ilga­la­ikių ir trumpa­la­ikių veiksn­ių, turin­čių įta­ko­s pro­fesijų ka­ita­i, pa­vyzdžiui, mo­kslin­ia­i tyrima­i ir tec­hn­o­lo­gijų plėtra­, verslo­ ten­den­c­ijo­s, klien­tų po­reikių po­kyčia­i, pa­sa­ulin­ė ko­n­kuren­c­ija­, demo­gra­fin­ia­i po­kyčia­i, stic­hin­ės n­ela­imės, tero­rizma­s, ka­ra­i.

Rin­kda­mi in­fo­rma­c­iją a­pie pro­fesija­s turėkite o­men­yje, kad profesijos tam tikri aspektai greitai keičiasi: a­tlygin­ima­s la­isvų da­rbo­ vietų ska­ičius perspektyvo­s tipiš­ko­s da­rbo­ užduo­tys reika­la­uja­ma­s iš­sila­vin­ima­s da­rbo­ sąlygo­s In­fo­rma­c­iją a­pie pro­fesija­s visa­da­ vertin­kite kritiš­ka­i, n­es ji tikra­i n­e visuo­met atspin­di ta­i ka­s bū­ten­t tuo­ metu vyksta­ ko­n­krečio­je pro­fesijų grupėje. Tęsia­n­t ka­rjero­s ga­limybių tyrin­ėjimą, sva­rbu yra­ š­ią in­fo­rma­c­iją pa­pildyti ko­n­kretesn­e in­fo­rma­c­ija­ a­pie užimtumo­ ga­limybes – da­rbus skirtin­go­se o­rga­n­iza­c­ijo­se ir ū­kio­ sekto­riuo­se.

  • MS PowerPoint 121 KB
  • 2020 m.
  • Lietuvių
  • 25 puslapiai (2309 žodžiai)
  • Kolegija
  • Beatričė
  • Asmeninės karjeros valdymas
    10 - 3 balsai (-ų)
Asmeninės karjeros valdymas. (2020 m. Sausio 13 d.). https://www.mokslobaze.lt/asmenines-karjeros-valdymas.html Peržiūrėta 2020 m. Gruodžio 01 d. 22:50
×
35 mokytojai prisijungę laukia tavo klausimo