Atsargų apskaita įmonėje kursinis darbas


Įvadas. Atsargos ir jų apskaita. Atsargų apibūdinimas ir klasifikavimas. Atsargų reglamentavimas. Atsargų įsigijimo ir pasigaminimo savikaina. Atsargų įvertinimas grynąja galimo realizavimo verte. Atsargų įsigijimo dokumentai, priėmimo tvarka ir užpajamavimas. Atsargų išdavimo operacijų dokumentavimas. Atsargų sunaudojimo (pardavimo) apskaitos būdai. Atsargų įkainojimo metodai. Atsargų inventorizacija. Atsargų apskaita įmonėje Uab „Lingeda“. Įmonės veiklos apžvalga. Atsargų apibūdinimas. Atsargų įvertinimas. Grynoji galimo realizavimo vertė. Atsargų užpajamavimas. Atsargų įkainojimas ir savikaina. Atsargų pirkimas ir atsiskaitymas su tiekėjais. Uab „Lingeda“ Inventorizacija. Išvados. Informacijos šaltinių sąrašas.


Darbo objektas:

Kursinio darbo tikslas – pateikti informaciją, kas tai yra atsargos, kaip jos skirstomos, kaip įsigyjamos, kokį vaidmenį atsargos atlieka veikloje, kokia jų apskaita ir atskaitomybė įmonėje UAB „Lingeda“.

Pavyzdiniame sąskaitų plane atsargų apskaitai skirtos šios sąskaitos: sąsk. Nr.201 Žaliavos, ir Komplektavimo gaminiai, sąsk. Nr.202 Nebaigta gamyba, sąsk. Nr.203 Pagaminta produkcija, sąsk. Nr.204 Pirktos prekės, skirtos perparduoti.

Atsargų įsigijimo savikainą sudaro pirkimo kaina, pridedant visus su pirkimu susijusius mokesčius bei rinkliavas (išskyrus tuos, kuriuos vėliau įmonė atgaus), gabenimo, paruošimo naudoti bei kitas tiesiogiai su atsargų įsigijimu susijusias išlaidas ir atimant atsargų nukainojimo ir gautų nuolaidų sumas. Jeigu atsargų gabenimo ar sandėliavimo išlaidos yra įmonei nereikšmingos, jos gali būti pripažintos ataskaitinio laikotarpio sąnaudomis. (G. Kalčinskas, 2001).

Netiesioginės gamybos išlaidos – tai išlaidos, susijusios su produkcijos gamyba netiesiogiai. Joms priskiriama pagalbinių žaliavų vertė, pagalbinių darbininkų darbo užmokestis ir kitos išlaidos, kurios yra susijusios su gamyba, bet į gaminio sudėtį tiesiogiai neįeina. Konkretiems gaminiams jos priskiriamos taikant paskirstymo būdą. Gamybos išlaidų priskyrimo tiesioginėms ir netiesioginėms bei netiesioginių išlaidų paskirstymo kriterijus pasirenka pati įmonė, atsižvelgdama į gamybos specifiką.

1.4 Atsargų įvertinimas grynąja galimo realizavimo verte

3. Kasos aparato kvitas, perkant prekes parduotuvėse ir iš karto atsiskaitant grynaisiais.

Dabartiniu metu Lietuvos Respublikoje įmonės gali laisvai pasirinkti atsargų įvertinimo mwtodą. Pagrindiniai yra šie:

4) LIFO - atsargų įvertinimo paskutiniųjų pirkimų kainomis metodas;

Įmonės direktorė Jolanta Kalvaitienė, vyr. buhalterė Anzelmina Juodienė. UAB "Lingeda" užsiima mažmenine prekyba: kilimais,. Parduotuvės Masčio g. 36-1, Telšiai, Geležinkelio g. 2, Mažeikiai.

UAB “Lingeda” atsargoms priskiria trumpalaikį turtą, kurį įmonė sunaudoja pajamoms uždirbti per vienerius metus. Atsargos apskaitoje įvertinamos įsigijimo savikaina. Nustatant atsargų įsigijimo savikainą, prie pirkimo kainos pridedamos išlaidos, tiesiogiai susijusios su atsargų įsigijimu (transporto išlaidos, draudimas pervežimo metu ir kt.).

Sunaudotos atsargos apskaitoje užregistruojamos nuolat, taikant konkrečių kainų būdą, t.y. gautas ir parduotas atsargas nuolat registruoja buhalterinėse sąskaitose, įrašant kiekvieną atsargų gavimo ir pardavimo operaciją.

Atsargos, kurių vertė sumažėjo, UAB „Lingeda“ nustatomos metinės inventorizacijos metu.

Gautos į UAB „Lingeda“ atsargos turi būti laiku užpajamuotos, t.y. apskaitytos, užregistruotos buhalterinėje apskaitoje. Paprastai gavus atsargas į sandėlį, jos užpajamuojamos tą pačią dieną. Įmonė savarankiškai pasirenka vidinę apskaitos sistemą. Priimant atsargas į sandėlį gali būti naudojami užpajamavimo orderiai. Užpajamavimo orderyje nurodomas sandėlis, atsargų gavimo data, priimamų atsargų kiekis pagal dokumentą arba faktiškai bei kiti reikalingi atsargoms apibūdinti duomenys. Jeigu tiekėjo išrašytose sąskaitose-faktūrose nurodyti duomenys tiksliai sutampa su faktiškai gautas vertybes apibūdinančiais duomenimis, Užpajamavimo orderiai neišrašinėjami, o ant sąskaitos-faktūros dedamas specialus spaudas ir užpildomi jo rekvizitai. Šis spaudas liudija, kad atsargos priimamos. Naudojant nuolat apskaitomų atsargų būdą, būtina dokumentuoti per ataskaitinį laikotarpį išduodamas iš sandėlio atsargas. Išdavimo dokumentavimas nėra reglamentuojamas jokiais norminiais aktais.

2.6 Atsargų įkainojimas ir savikaina

Įmonė UAB „Lingeda“ taiko FIFO metodą bei apskaito atsargas nuolat apskaitomų atsargų būdu (žr. 1 priedą).

UAB „Lingeda“ atsargos apskaitomos nuolat – nupirktos materialinės vertybės registruojamos atitinkamoje 204 Atsargos grupės sąskaitoje. Kadangi įmonė turi daug atsargų, kilimams yra skirta atskira atsargų apskaitos kortelė (žr. 2 lentelę).

UAB „Lingeda“ kovo mėn. prekiavo kilimais. Kilimų likutis bendrovėje:

Pardavimo pajamos 3509,00 Eur – Parduotų prekių savikaina 3254,00 Eur = Bendrasis pelnas 255,00 Eur. Tai labai svarbu įmonės valdytojams.

  • Microsoft Word 71 KB
  • 2016 m.
  • Lietuvių
  • 25 puslapiai (5769 žodžiai)
  • Universitetas
  • Gintare
  • Atsargų apskaita įmonėje kursinis darbas
    9 - 4 balsai (-ų)
Atsargų apskaita įmonėje kursinis darbas. (2016 m. Balandžio 11 d.). https://www.mokslobaze.lt/atsargu-apskaita-imoneje-kursinis-darbas.html Peržiūrėta 2018 m. Balandžio 26 d. 22:28
×