Audito konspektas


Audito apibrėžimas, reikšmė, tikslai. audito raida. Audito apibrėžimas. Audito reikšmė. Audito tikslai. Audito reglamentavimas. Audito raida. Audito klasifikavimas. Audito sistemos elementai. Auditoriai ir audito įmonės. Auditorius ir jo vaidmuo. Auditoriaus savybės ir elgesio normos. Auditorių ir audito įmonių veikla, teisės, pareigos ir atsakomybė. Auditorių veikla, teisės, pareigos ir atsakomybė. Audito įmonių veikla, teisės ir atsakomybė už atliktą auditą. Audito organizavimas. Audito etapai. Audito testai ir procedūros. Audito testų apibūdinimas, reikšmė, klasifikavimas. Audito procedūros. Audito rizikos ir reikšmingumas. Audito rizikos apibrėžimas ir reikšmė. Audito rizikų klasifikavimas. Įgimtos rizikos įvertinimas. Kontrolės rizikos vertinimas. Neaptikimo rizikos vertinimas. Veiksniai, turintys įtakos audito rizikai. Audito reikšmingumas. Audito įrodymai ir jų rinkimo būdai. Audito įrodymų samprata. Audito duomenų atranka. Audito duomenų atrankos samprata. Atrankos būdai. Atrankos etapai. Auditoriaus darbo dokumentai. Audito darbo dokumentų apibūdinimas ir reikšmė. Auditoriaus išvada ir ataskaita. Išvados apibūdinimas , reikšmė ir rekvizitai. Išvados struktūra. Pagrindinės auditoriaus išvados dalys. Auditoriaus ataskaita. Vidaus kontrolės sistema ir vidaus auditas. Vidaus kontrolės samprata, tikslai, reikšmė. Vidaus kontrolės sistemos elementai. Vidaus kontrolės sistemos vertinimas. Vidaus audito apibūdinimas, reikšmė ir tikslai. Vidaus audito etapai. Santykinių rodiklių naudojimas įmonių veiklai vertinti. Audito praktika. Įsigijimų ir mokėjimų ciklo auditas. Ilgalaikio materialaus turto auditas. Atsargų auditas. Pinigų auditas. Pajamų ciklo auditas. Nuosavo kapitalo ir įsipareigojimų auditas. Kitų operacijų ir įvykių auditas. Pobalansinių įvykių auditas. Įmonės veiklos tęstinumo nustatymas. Kompiuterinių informacijos sistemų auditas.

√ sprendžiant turtinius ginčus tarp įmonių ar tarp įmonių ir konkrečių asmenų;

Audito auklėjamoji reikšmė. Jo reikšmė yra ugdant darbuotojų objektyvumą, pasitikėjimą, sąžiningumą.

Auditas yra sisteminis procesas. Jis turi būti atliekamas nuolat, kiekvienais metais. Audito rezultatai turi būti vertinami, lyginami, analizuojami. Atliekant periodinį auditą , kai jis atliekamas ne kasmet, epizodiškai, kas keleri metai , netenka savo reikšmės ir naudos.

Auditas privalo įvertinti įmonės finansinę atskaitomybę, nustatyti ar ji rodo tikrąją įmonių būklę.

Auditorius privalo įsitikinti, ar finansinės atskaitomybės parengtos pagal bendruosius apskaitos principus.

Lietuvos Respublikos audito pakeitimo įstatyme ( 2014 - 06 - 27 Nr. 82 - 3233 ) nurodyti sekantys audito tikslai :

Audito teisinį pagrindą sudaro Lietuvos Respublikos audito įstatymas ir Auditorių profesinės etikos kodeksas.

Auditas turi būti atliekamas pagal auditą ir auditorių darbą reglamentuojančius LR teisės aktus. Audito metodinį pagrindą sudaro nacionaliniai ir tarptautiniai audito standartai.

Nepriklausomas auditas labai išsamiai reglamentuotas tiek nacianaliniu, tiek tarptautiniu mastu. Tarptautiniai reglamentai, reglamentuojantys neprikaluisomą auditą: Tarptautinis audito standartas

( 2005), Tarptautinis konkybės kontrolės standartas ( 2006), ,Tarptautinius peržvalgos standartus

Nepriklausomas auditas reglamentuojamas pagal vietos įstatymus, standartus ir kitus norminius aktus. Lietuvoje neprikaulsomą auditą reglemantuoja Audito įstatymas, nacionaliniai audito standartai, Audito rūmų nutarimai.

LR draudimo įmonių įstatymo 43 str numato, kad draudimo įmonės finansinė atskaitomybė turi būti patikrinta nepriklausomo auditoriaus, taip pat patvirtinta visuotiniame akcininkų susirinkime, pateikta Priežiūros tarnybos valdybai.

Lietuvos banko įstatymo 50str.numatyta, kad bankas finansinėms ataskaitoms ir sąskaitoms patikrinti samdo nepriklausomus auditorius konkurso tvarka. Lietuvos banko metinę finansinę atsakitomybę atlieka Lietuvos banko parinkti nepriklausomi išorės auditoriai, kuriuos tvirtina ES Taryba rekomendavus Europos centriniam bankui. Metinė finansinė atskaitomybė ir išvada per 4 mėn. nuo finansinių metų pabaigos Lietuvos bankas pateikia Seimui ir paskelbia viešai.

Pagal Investicinių bendrovių įstatymo 12 str. reikalavimus, finansinė atskaitomybė, turi būti patikrinta nepriklausomo auditoriaus. Pagal LR kredito unijų įstatymo 53 str.,audito įmonė turi atlikti kredito unijos metinės finansinės atskaitomybės auditą ir tuo remdamasi pateikti auditoriaus išvadą dėl šios atsakitomybės.KU visuotinis narių susirinkimas renka audito įmonę einamųjų ir ne daugiau kaip dvejų ateinančių finansinių metų metinei finansinei atskaitomybei patikrinti.KU iki einamųjų finansinių metų pirmojo pusmečio pabaigos privalo su KU visuotinio narių susirinkimo išrinkta audito įmone sudaryti suatartį dėl metinio finansinio audito ir pateikti ją priežiūros komisijai.

Daugumos audito mokslininkų nuomone, savarankiška mokslo ir praktinė veiklos sritimi tapo tik XIX a. pabaigoje, kai susiklostė atitinkamos ekonominės sąlygos ir įmonės pradėjo disponuoti akciniu kapitalu. Sparčiai plėtojantis rinkos santykiams, įmonių plėtrai reikėjo didelių kapitalo investicijų. Įmonių vadovai, norėdami pritraukti investuotojų ir padidinti akcinį kapitalą, privalėjo pagrįsti finansinės atskaitomybės tikrumą ir teisingumą. Tokį patvirtinimą galėjo suteikti tik nepriklausomi, aukštos kvalifikacijos buhalteriai ekspertai. Jie vėliau buvo pavadinti auditoriais.

Lietuvoje nepriklausomo audito sistema buvo pradėta diegti tik atkūrus nepriklausomybę. Pirmasis audito veiklą reglamentuojantis dokumentas – Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimas ,, Dėl auditorių veiklos organizavimo‘‘ – buvo priimtas 1991 m., tačiau realiai jis nebuvo įgyvendintas .Kitas dokumentas, įteisinęs audito veiklą, buvo LRV 1995 m sausio 4 d. nutarimas Nr. 9,, Dėl audito organizavimo‘‘. Šiuo nutarimu buvo aptvirtinti ,, Audito Lietuvos Respublikos nuostatai‘‘. Jie reglamentavo auditorių ir audito įmonių teises, pareigas, atsakomybę, audito atlikimo tvarką, audito rezultatų įforminimą ir kt. Tuo pačiu nutarimu buvo įsteigtas Lietuvos respublikos audito ir apskaitos institutas.1996 m. minėtas institutas organizavo pirmuosius egzaminus auditoriaus kvalifikacijai įgyti.

  • Apskaita Konspektas
  • Microsoft Word 200 KB
  • 2016 m.
  • 89 puslapiai (37049 žodžiai)
  • Karolina
  • Audito konspektas
    10 - 2 balsai (-ų)
Audito konspektas. (2014 m. Spalio 22 d.). https://www.mokslobaze.lt/audito-konspektas.html Peržiūrėta 2018 m. Kovo 24 d. 22:01
×