Aurelijus Augustinas


Aurelijus augustinas laikas. Aurelijus augustinas referatas. Teocentrizmas. Aurelijus augustinas skaidres. Konspektas aurelijus augustinas pokalbiai su savimi. Viduramziu pasauleziuros teocentrizmas.

Aurelijus Augustinas. Krikščionybė atnešė dievo sukūrusio visa iš nieko, kai tuo tarpu antikiniai dievai tebuvo tik architektai kuriantys, kaip žmonės, iš tam tikros medžiagos. Viduramžių kultūrą esmingiausiai apibūdinančiais bruožais laikomi jos pasaulėžiūros teocentrizmas ir pasaulėjautos antropocentrizmas.

Krikðèionybë atneðë Dievo sukûrusio visa ið nieko, kai tuo tarpu antikiniai dievai tebuvo tik architektai kuriantys, kap þmonës, ið tam tikros medþiagos. Þmogus krikðèionybëje yra mistiniame giminystës santykyje su dievu, taigi þmogaus gyvenimo prasmë yra vykdyti kûrëjo valià. Kaip iðskirtinë dorybë iðskiliamas nuolankumas, iðdidumas yra viena didþiausiø ydø. Viskas susijæ su dievu, taip pat ir þmoniø santykiai, visi þmonës yra broliai ir seserys Kristuje, taigi sudaro ðeimà. Visas kultûrinis viduramþiø gyvenimas persunktas religiniø dogmø. Viduramþiø pasaulis nuosekliai sutvarkytas. Viskas pradedant Dievu irjo santykiu su pasauliu ir baigiant þmogumi su jo begaliniu paklusnumu Dievui. Ðiuos santykius átakoja to meto tikëjimas, filosofija, menas, socialiniai institutai,moralë ir paproèiai. Viskas veikia vieningai ir tikslingai, o visa kas netelpa á vieningumo dësnius, laikoma klaidomis arba erezijomis.

Vienas ið viduramþiø fenomenø patristika labiausiai susijæs ðv. Augustinas.

Augustinas galutinai suformulavo teocentrinæ, neáveikiama Kûrëjo ir jo kûrinijos prieðprieða pagrástà, krikðèioniðkàjà pasaulëþiûrà. Pasauluná procesà jis traktavo kaip vienkartiná á fazes skirstomà vyksmà, konceptualiai pagrindë baþnyèios vietà.

  • Microsoft Word 7 KB
  • 2016 m.
  • 2 puslapiai (678 žodžiai)
  • Universitetas
  • Otilija
  • Aurelijus Augustinas
    10 - 3 balsai (-ų)
Aurelijus Augustinas. (2010 m. Kovo 03 d.). https://www.mokslobaze.lt/aurelijus-augustinas.html Peržiūrėta 2021 m. Sausio 26 d. 04:14
×
38 mokytojai prisijungę laukia tavo klausimo