Avių pieno produkcija ir ją įtakojantys veiksniai


Avių pieno produkcija , ją įtakojantys veiksniai. Iš avies pieno gaminami ir kai kurie jogurtai. Avių pienas labai maistingas, skanus ir yra didelės energetinės vertės. Avių pienas yra labiau koncentruotas ir baltesnis už karvės pieną. Avių piene, lyginant su kitų gyvulių pienu, yra daugiau mineralinių medžiagų, ypač kalcio. Pieno produkciją įtakojantys veiksniai. Žolė - ge­riau­sias, pi­giau­sias ir svei­kiau­sias pa­ša­ras. Laikymo sąlygos. La­bai svar­bu, kad tvar­to mik­ro­kli­ma­tas bū­tų tin­ka­mas melžia­moms avims ir ati­tik­tų zo­o­hi­gie­nos rei­ka­la­vi­mus. Melžimas. Ne­tin­ka­mos melžti avys. Šaltiniai.


Avys mel­žia­mos ran­ko­mis ir me­cha­ni­zuo­tai. Me­cha­ni­zuo­tai melž­ti pra­dė­ta tik 1932 m. Pran­cū­zi­jo­je (Rok­fo­ro ra­jo­ne). Ga­mi­nami M–635 „Gas­kon”, DZO–8, DZO–16, „Im­puls”, „Alfa–Laval” ir ki­to­kie avių mel­ži­mo apa­ra­tai.

Avis reikia melžti 1–2 kar­tus per die­ną, at­si­žvelgiant į jų pie­ningu­mą, ir vi­suo­met tuo pa­čiu lai­ku. Taip pat reikia lai­ky­ki­tis šva­ros: ap­valy­ti teš­me­nį, nu­si­plau­ti ran­kas, šva­riai iš­plau­ti ir iš­vė­din­ti in­dus. Mat dėl blo­gos prie­žiū­ros ir ne­šva­ros avims ga­li iš­si­vys­ty­ti mas­ti­tas. Šią li­gą ga­li su­kel­ti ir stre­sas, abortas bei ki­ti veiks­niai. Avių pro­duk­ty­vu­mas pri­klau­so nuo veis­lės, am­žiaus, lak­ta­cijos pe­ri­odo, ėria­ve­džių vis­lu­mo, šė­ri­mo ly­gio ir ki­tų veiks­nių. Na, o kiek kar­tų per pa­rą melž­ti ir ko­kiu me­tu, tu­ri nu­spręs­ti pats šeimi­nin­kas.

Ne­tin­ka­mos melžti avys:  la­bai baikš­čios ir ne­pa­klus­nios;  jaut­rios šal­čiui;  melžia­mos gu­la­si;  melžia­mos spar­do­si;  kai spe­niai tešmens vi­du­ry­je;  la­bai mažais ci­lin­driškais spe­niais;  la­bai nu­ka­ru­siu tešme­niu;  la­bai nu­tu­ku­sios ar­ba iš­lie­sė­ju­sios;  per­sir­gu­sios mas­ti­tu.

Melžti re­ko­men­duo­ja­mos avys:  ra­mios ir pa­klus­nios;  ge­rai ėdan­čios vi­sus pa­ša­rus;  tu­rin­čios ge­rai iš­vys­ty­tą kvad­ra­ti­nį teš­me­nį, pa­da­ly­tą į 2 ly­gias pu­ses (de­ši­nę ir kai­rę);  plo­nais kū­giš­kais spe­niais, esan­čiais ar­čiau teš­mens pa­grindo;  at­ve­du­sios dau­giau ir stam­bes­nių ėriu­kų;  ku­rių nu­jun­ko­mi ėriu­kai yra stam­bes­ni;  il­giau lak­tuo­jan­čios.

  • MS PowerPoint 4748 KB
  • 2016 m.
  • Lietuvių
  • 16 puslapių (666 žodžiai)
  • Universitetas
  • Brigita
  • Avių pieno produkcija ir ją įtakojantys veiksniai
    10 - 3 balsai (-ų)
Avių pieno produkcija ir ją įtakojantys veiksniai. (2016 m. Lapkričio 06 d.). https://www.mokslobaze.lt/aviu-pieno-produkcija-ir-ja-itakojantys-veiksniai.html Peržiūrėta 2020 m. Kovo 30 d. 07:38
×
24 mokytojai prisijungę laukia tavo klausimo