Baigiamosios praktikos ataskaita savivaldybėje


Įvadas. Rokiškio r. savivaldybės administracijos apskaitos politika, buhalterinės apskaitos struktūra, funkcijos. Apskaitos politika. Rokiškio r. savivaldybės administracijos buhalterinės tarnybos struktūra. Centralizuotos buhalterinės apskaitos skyriaus funkcijos. Savivaldybės administracijos centralizuotos buhalterijos apskaitoje naudojami dokumentai. Rokiškio r. savivaldybės administracijos turto, nuosavo kapitalo ir įsipareigojimų apskaita. Turto apskaita. Įsipareigojimų apskaita. Naudojamo turto ir kapitalo formavimo šaltinių sudėtis ir struktūra. Įstaigoje rengiamos ataskaitos ir mokestinė deklaracijos. Įstaigos veiklos efektyvumas. Piniginė socialinė parama. Išvados. Informacinių šaltinių sąrašas. Priedai.


Rašant baigiamosios praktikos ataskaitą naudojausi Savivaldybės veiklą reglamentuojančiais teisės aktais (įstatymais, nuostatais, bei kitais dokumentais).

Rokiškio rajono savivaldybės administracijos buveinė – Respublikos g. 94, LT-42136, Rokiškis. Įstaigos kodas – 18772248, PVM mokėtojo kodas – 887722412.

Savivaldybės atstovaujamoji institucija yra Savivaldybės taryba. Savivaldybės tarybą sudaro 6 komitetai:

Savivaldybės vykdomoji institucija yra administracijos direktorius. Šiuo metu šias pareigas atlieka Valerijus Rancevas. Administracijos direktorius pavaldus tarybai, atskaitingas savivaldybės tarybai ir merui, jis vadovauja savivaldybės administracijai ir yra šios įstaigos vadovas.

Rokiškio rajono administraciją sudaro 16 skyrių, 1 tarnyba, 10 seniūnijų ir 1 skyriams nepriklausomas specialistas.

Administracija vykdo svarbiausius uždavinius – vykdo viešąjį administravimą ir administruoja viešųjų paslaugų teikimą bei funkcijas.

Vienas keleto savivaldybės administracijos struktūrinių padalinių yra Centralizuotos buhalterijos skyrius. Skyrius įsteigtas savivaldybės tarybos, tvirtinant savivaldybės administracijos struktūrą. Skyrius tiesiogiai pavaldus administracijos direktoriui. Centralizuotos buhalterinės apskaitos skyriaus paskirtis – organizuoti ir tvarkyti Rokiškio rajono savivaldybės administracijos buhalterinę apskaitą, teikti buhalterinės apskaitos paslaugas, priskirtoms Rokiškio rajono savivaldybės biudžetinėms įstaigoms (visų seniūnijų, ikimokyklinių įstaigų, pradinių mokyklų, jaunimo mokyklos, dviejų pagrindinių mokyklų, suaugusiųjų mokymo centro, muzikos bei choreografijos mokyklų, švietimo centro, psichologinės tarnybos, Pandėlio meninio lavinimo centro). Skyrius jo kompetencijai priskirtus klausimus sprendžia vadovaudamasis savivaldybės tarybos sprendimais, mero potvarkiais, vykdo administracijos direktoriaus įsakymus ir pavedimus.

Skyriui vadovauja vedėja Rita Baltakienė. Skyriaus vedėjos pavaduotoja – Nijolė Prevelienė, ji esant reikalui pavaduoja vedėją ir vykdo pareigybės aprašyme priskirtas funkcijas. Skyriaus darbuotojai vykdo jiems pareiginiuose nuostatuose numatytas funkcijas, atskaitingi skyriaus vedėjai. Centralizuotos buhalterijos skyriuje dirba 18 buhalterių ir 1 kasininkė – buhalterė.

Apskaitos savivaldybės administracijos, jos struktūrinių padalinių ir priskirtų biudžetinių įstaigų pinigines lėšas, atsargas, turtą, skaičiuoja jo nusidėvėjimą.

Tvarko atsiskaitymų su atskaitingais asmenimis, debitoriais ir kreditoriais bei grynųjų pinigų apskaitą.

Perveda skiriamas pašalpas, socialines išmokas, kompensacijas į asmenines gavėjų sąskaitas, veda įvairių išmokų apskaitą ir sudaro jų sąmatas ir ataskaitas.

Išrašo sąskaitas-faktūras už komunalines, transporto, „Omnitel“ paslaugas.

Rengia ir teikia paraiškas Finansų skyriui ir kitoms institucijoms dėl lėšų gavimo.

Organizuoja ir dalyvauja atliekant piniginių lėšų, atsargų, trumpalaikio ir ilgalaikio turto, skolų inventorizaciją.

Tinkamai įformina buhalterinių dokumentų bylas, užtikrina jų saugojimą ir perdavimo į archyvą tvarką.

Vykdo kitas savivaldybės tarybos sprendimais ir savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymais bei darbuotojų pareigybėse nustatytas funkcijas.

Centralizuotos buhalterinės apskaitos skyriaus valstybės tarnautojai ir darbuotojai savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos buhalterinės apskaitos įstatymu, Lietuvos Respublikos viešojo sektoriaus atskaitomybės įstatymu, Lietuvos Respublikos finansų ministro patvirtintomis BĮ buhalterinės apskaitos organizavimo taisyklėmis ir kitais teisės aktais. Apskaitai tvarkyti naudojamas kompiuterinės įrangos paketas FVAS, kuris sukonfigūruotas taip, kad galima tvarkyti savivaldybės apskaitą remiantis teisės aktų ir Apskaitos vadovo reikalavimais. Pasikartojančios vienarūšės ūkinės operacijos susisteminamos apskaitos registruose. Apskaitos registrai yra atspausdinami užregistravus visas einamojo mėnesio operacijas iki kito mėnesio 20 d. ir saugomi vadovaujantis bendrosiomis archyvavimo taisyklėmis.

Visus dokumentus susijusius su ūkinėmis operacijomis privaloma pateikti centralizuotos buhalterijos apskaitos skyriaus buhalteriai atsakingai už ūkinės operacijos įtraukimą į apskaitos registrą iki kito mėnesio10 dienos.

Vidiniai dokumentai naudojami savivaldybės administracijos buhalterinės apskaitos skyriuje:

Ilgalaikio turto pripažinto nereikalingu arba netinkamu (negalimu) naudoti ir nutraukimo veikloje aktas;

Su ilgalaikiu materialiuoju turtu susiję vidiniai dokumentai, kurie spausdinami iš apskaitos sistemos:

Ilgalaikio turto įvedimo į eksploataciją aktas;

Ilgalaikio materialiojo turto nusidėvėjimo skaičiavimo žiniaraštis;

  • Apskaita Praktikos ataskaita
  • Microsoft Word 36 KB
  • 2016 m.
  • Lietuvių
  • 20 puslapių (4454 žodžiai)
  • Universitetas
  • Daiva
  • Baigiamosios praktikos ataskaita savivaldybėje
    10 - 9 balsai (-ų)
Baigiamosios praktikos ataskaita savivaldybėje. (2016 m. Balandžio 11 d.). https://www.mokslobaze.lt/baigiamosios-praktikos-ataskaita-savivaldybeje.html Peržiūrėta 2018 m. Kovo 22 d. 18:01
×