Bankai ir jų analzė


Dnb bankui isvados ir pasiulymai. Banko bakalaurinis darbas. Bankas bakalauro darbas. Šiuolaikinė bankininkyst.

Įvadas. Bankininkystös sektoriaus veiklos analizö. Bankai, jų funkcijos bei veiklos esm÷. Bankų teikiamų paslaugų savyb÷s ir klasifikavimas. Pagrindinių bankų paslaugų organizavimas. Sąskaitų atidarymas ir disponavimas. Operacijos su ind÷liais. Operacijos su vekseliais. Operacijos su čekiais. Kreditavimo operacijos. Lizingo operacijos. Investicijų į vertybinius popierius operacijos. Mok÷jimo kortel÷. Elektronin÷s bankininkyst÷s sistemos. Stambiausių lietuvos bankų veiklos pelningumas ir efektyvumas. Ab dnb nord banko teikiamų paslaugų asortimento įvertinimas. Ab dnb nord banko veiklos apibūdinimas. Banko teikiamų paslaugų asortimentas. Ab dnb nord banko paslaugų asortimento įvertinimas vartotoju poreikių tenkinimopožiūriu. Anketinio tyrimo metodika. Respondentų struktūra. Priežastys, nulemiančios naudojimąsi bankų paslaugomis. Ab dnb nord banko teikiamų paslaugų kokyb÷s įvertinimas. Ab dnb nord banko teikiamų paslaugų plötros galimybös. Ab dnb nord banko teikiamų paslaugų tobulinimo galimyb÷s. Naujų paslaugų įvedimas ab dnb nord banke. Išvados ir pasiūlymai. Literatūra. Priedai.

Paslaugų sfera viena perspektyviausių, sparčiai besipl÷tojančių ekonomikos sferų. Kuo didesnis

paslaugų vartojimas, tuo daugiau yra skatinama paslaugų pasiūlos pl÷tra. Kadangi šiuo metu yra daug

įvairių organizacijų, kurios teikia įvairių rūšių paslaugas, tai nor÷damos išsiskirti iš konkurentų įmon÷s

kuria vis naujesnes paslaugas arba tobulina jau siūlomas vartotojams paslaugas.

Bankas – tai speciali finansin÷ institucija, veikianti akcinio kapitalo pagrindu, kuri telkia laikinai

laisvas l÷šas, teikia kreditus, vykdo piniginius atsiskaitymus, reguliuoja pinigų cirkuliaciją, leidžia į

apyvartą pinigus, vertybinius popierius, atlieka su jais susijusias operacijas ir kitas funkcijas bei

prisiima su tuo susijusią riziką ir atsakomybę.

Jokios šalies ekonomika negali vystytis be geros ir stabilios bankų veiklos. Jų vaidmuo be jokių

išimčių yra gyvybiškai svarbus tiek fiziniams, tiek juridiniams asmenims, tiek valstybin÷ms

institucijoms.

Šiuo metu bankų veikla sparčiai vystosi. Formuojasi finansin÷s rinkos – pinigų ir kapitalo.

Kapitalas yra neįmanomas be santaupų mobilizavimo bei l÷šų investavimo. Paslaugos individualiems ir

verslo klientams, kreditų programos, investicijų valdymas ir kitos paslaugos metams b÷gant plečiasi –

jos tampa vis modernesn÷s, prieinamesn÷s, jos lengvina žmonių gyvenimą, tenkina daugelį jų norų ir

poreikių, leidžia apsaugoti pinigines l÷šas nuo įvairių nelaimingų gyvenimo atvejų.

Tyrimo aktualumas. Pastaruoju metu pastebimai did÷ja konkurencija tarp bankinių paslaugų

sferos dalyvių. Šiuolaikiniai bankai negali apsiriboti vien egzistuojančiais produktais, kurie šiandien

duoda didelį pelną. Norint išlikti rinkoje, reikia analizuoti banko veiklą, įvesti ir pl÷toti naujas

kokybiškas paslaugas, tenkinti klientų norus ir poreikius. Tod÷l bankai, nor÷dami konkuruoti esamoje

rinkoje, turi nuspręsti, kaip modifikuoti esamus produktus, bei išpl÷sti paslaugų spektrą, kuriant naujus,

vartotojams patrauklius produktus. Taip jiems pavyktų išlaikyti esamus klientus ir pritraukti naujų.

Tyrimo problema. AB DnD NORD bankas nuolat atlieka rinkos tyrimus, tačiau paslaugų

asortimento įvertinimas vartotojų požiūriu Mažeikių mieste iki šiol dar nebuvo atliktas. Tod÷l darbe

įvertintas esamas banko paslaugų asortimentas bei numatytos banko pl÷tros galimybes.

Tyrimo hipotez÷. Naujų paslaugų pasiūlymas gali paskatinti vartotojus aktyviau naudotis AB

DnB Nord banko teikiamomis paslaugomis.

  • Ekonomika Bakalauro darbas
  • Adobe PDF 504 KB
  • 2012 m.
  • 71 puslapis
  • Deividas
  • Bankai ir jų analzė
    10 - 1 balsai (-ų)
Bankai ir jų analzė. (2012 m. Gegužės 28 d.). https://www.mokslobaze.lt/bankai-ir-ju-analze.html Peržiūrėta 2018 m. Kovo 18 d. 17:55
×