Baudžiamasis procesas konspektas (2)


Baudžiamojo proceso samprata. Baudžiamojo proceso sąvoka, funkcijos ir proceso tipai. Baudžiamojo proceso paskirtis. Baudžiamojo proceso stadijos. Baudžiamojo proceso mokslas. Baudžiamojo proceso teisė. Baudžiamojo proceso teisės šaltiniai. Baudžiamojo proceso normų galiojimas erdvės, laiko ir asmenų atžvilgiais. Konstitucinio Teismo nutarimai ir bendrosios kompetencijos teismų nutarimai bei nuo­ Sprendžiai kaip baudžiamojo proceso šaltinis. Baudžiamojo proceso teisės ir baudžiamosios teisės santykis. Baudžiamojo proceso principai. Baudžiamojo proceso principų samprata. Baudžiamojo proceso principų sistema. Nekaltumo prezumpcijos principas. Proceso sąžiningumo (teisingumo) principas. Proporcingumo principas. Principas teisingumą vykdo tik teismas. Rungimosi principas. Proceso viešumo principas. Proceso greitumo principas. Teisės į gynybą principas. Proceso kalbos principas. Teismo nešališkumo ir nepriklausomumo principas. Tikslingumo ir legalumo principas. Baudžiamojo proceso subjektai. Baudžiamojo proceso subjektų samprata ir sistema. Teismas Ikiteisminio tyrimo teisėjas. Prokuroras Ikiteisminio tyrimo pareigūnai. Įtariamasis. Kaltinamasis. Nukentėjusysis. Civilinis ieškovas ir atsakovas nusikalstama veika padarytos žalos atlyginimas. Atstovavimas baudžiamajame procese. Gynyba ir gynėjas. Nušalinimas ir nusišalinimas. Apskundimas ikiteisminio tyrimo metu. Tarptautinis bendradarbiavimas baudžiamajame procese. Įrodymai baudžiamajame procese. Įrodymų sąvoka. Įrodinėjimo samprata ir etapai. Įrodinėjimo pareiga ir tikslas. Įrodinėjimo dalykas, ribos ir įrodymų pakankamumas. Įrodymų klasifikacija. Įrodymų rūšys. Parodymai ir liudijimas (liudytojas). Ekspertizės aktas ir specialisto išvada. Daiktiniai įrodymai. Dokumentai kaip įrodymai. Procesinės prievartos priemonės. Prievartos priemonių sistema. Kardomosios priemonės. Suėmimas Namų areštas. Įpareigojimas gyventi skyriumi nuo nukentėjusiojo. Užstatas Dokumentų paėmimas. Įpareigojimas žmogų registruotis policijoje. Rašytinis pasižadėjimas neišvykti. Kitos procesinės prievartos priemonės. Laikinas sulaikymas. Atidavimas į sveikatos priežiūros įstaigą. Priverstinis atvesdinimas. Asmens apžiūra. Pavyzdžių lyginamajam tyrimui paėmimas.

Ikiteisminio tyrimo funkcija. Tai ikiteisminio tyrimo pareigūnų ir prokuroro veikla. Prokuroras organizuoja ikiteisminį tyrimą ir jam vadovauja, o parei­ gūnai vykdo prokuroro pavestus nurodymus. Jų veiksmai yra nukreipti į vei­ ką padariusio asmens veiksmų nustatymą. Atsiradus informacijai apie nusi­ kaltimą ar nusižengimą, prokurorai turi pradėti vykdyti šią funkciją.

Kaltinimo funkcija. Procesas į šią stadiją pereina, jei atsiranda žmogus, kurį galima kaltinti (įtariamasis). Jeigu niekas nieko nekaltina, procesas neįma­ nomas. Ši funkcija dažniausiai vykdoma valstybės vardu, valstybinį kaltini­ mą baudžiamosiose bylose palaiko prokuroras. BPK 42 str. sako, kad valsty­ binis kaltinimas yra prokuroro veikla, kuria įrodinėjama, kad kaltinamas as­ muo yra kaltas. Yra ir privatus kaltinimas, t. y. tam tikrais atvejais valstybė palieka nukentėjusiajam apsispręsti, ar jis nori baudžiamojo persekiojimo.

Gynybos funkcija. Kaltinamasis turi teisę gintis. Ši funkcija yra įtariamojo veiksmai, nukreipti į savo padėties pagerinimą, ją vykdo advokatai (gynėjai). Ši funkcija yra tarsi atsvara kaltinimui (rungimosi principo pasek­ mė).

Bylos nagrinėjimo ir išsprendimo funkcija (teisingumo vykdymo). Tai teis­ mo veikla – bylą nagrinėja teismas, jis turi nuspręsti, ar kaltinimo argume­

Baudžiamojo proceso tipai ir formos – tai sąvoka, skirta tam, kad būtų galima suprasti baudžiamojo proceso vietą visoje teisinėje sistemoje. Pasaulyje skiriami 4 baudžiamojo proce­ so tipai:

Klasikinis rungimosi procesas. Jis vyksta bendrosios teisės tradicijos šalyse, jame pagrindinis akcentas – teismo posėdis, kurio metu proceso šalys (kal­

tinimas ir gynyba) privalo būti aktyvūs, o teisėjas ir prisiekusieji turi priimti tik sprendimus (sverti argumentus ir t. t.), t. y. yra pasyvus ir negali kištis į proceso eigą (prašydamas papildomų įrodymų, patikslinti informaciją ir t. t.). Šis procesas kritikuojamas dėl to, kad jame nenustatoma tiesa, o laimi geriau pasirodžiusi pusė.

Mišrus procesas (skandinaviškasis procesas). Šio proceso pagrindinis bruo­ žas – teisėjui suteikiamos galimybės būti aktyviam, bet jei jis to nedaro, tai nelaikoma proceso pažeidimu (teisėjo prerogatyva), t. y. teisėjas gali pasi­ kliauti ir tik tuo, ką šalys daro procese.

Baudžiamojo proceso paskirtis – saugoti žmogaus ir piliečių teises bei lais­ ves, visuomenės ir valstybės interesus. Turi būti gerbiamos ir proceso daly­ vių teisės, t. y. šis bruožas nereiškia, kad baudžiamojo proceso paskirtis yra tik atskleisti veiką ir vykdyti prevenciją.

Baudžiamojo proceso paskirtis – nusikalstamą veiką atskleisti greitai. Visi veiksmai turi būti vykdomi be nepateisinamo delsimo.

Baudžiamasis procesas turi vykti taip, kad būtų nuteistas tik baudžiamąją veiką padaręs asmuo ir kad nebūtų nubaustas niekas, kas nepadarė nusikals­ tamos veikos. Tas, kuris nieko nepadarė, neturi patirti nepagrįstų suvaržymų.

Baudžiamasis procesas yra vyksmas ir eiga. Jis prasideda, kai paaiškėja informacija, kad gal­ būt buvo padaryta nusikalstama veika. Baudžiamasis procesas baigiasi sprendimo įsiteisini­ mu, t. y. išteisinimu arba nuteisimu bei nuteistojo pareiga atlyginti žalą, atlikti bausmę. Proce­ sas dalinamas į etapus, vadinamus stadijomis. Šios stadijos yra suskirstomos pagal veiksmų visumą, kurie būdingi tik tam etapui.

Baudžiamasis procesas gali būti skirstomas arba į 5, arba į 6 stadijas. Šios stadijos yra:

Ikiteisminis tyrimas. Jame atliekama ikiteisminio tyrimo funkcija.

Apeliacinis procesas. Į šią stadiją procesas pereina, jei byloje dalyvaujantys asmenys apskundžia pirmosios instancijos teismo nuosprendį. Jei skundo nėra, tai po pirmosios instancijos stadijos peršokama į nutarčių vykdymo stadiją.

kuri ne taip ir dažnai pasitaiko) Proceso arba bylos atnaujinimo etapas. Ši procedūra vykdoma tada, kai paaiškėja, jog sprendžiant bylą buvo padaryta akivaizdžių nusižengimų aiškinant teisę, nuteisiamas ne tas žmogus arba EŽTT išaiškina, kad buvo pažeistos žmogaus teisės.

  • Teisė Konspektas
  • Microsoft Word 201 KB
  • 2016 m.
  • Lietuvių
  • 52 puslapiai (13767 žodžiai)
  • Viktorija
  • Baudžiamasis procesas konspektas (2)
    10 - 7 balsai (-ų)
Baudžiamasis procesas konspektas (2). (2016 m. Sausio 16 d.). https://www.mokslobaze.lt/baudziamasis-procesas-konspektas-2.html Peržiūrėta 2018 m. Kovo 19 d. 18:54
×