Bendrieji, specialieji ir detalieji planai. Teritorijų planavimas


Įvadas. Plungės rajono bendrojo plano ištraukos. Urbanistinė plėtra. Socialinė – ekonominė aplinka. Gamtinio karkaso teritorijų tvarkymas. Plungės rajono gamtinė aplinka, rekreacijos plėtojimas. Nekilnojamasis kultūros paveldas. Susisiekimo sistema. Inžinerinė infrastruktūra. Kretingos rajono bendrasis planas. Kretingos rajono savivaldybės vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtros specialusis planas. Salantų regioninio parko tvarkymo planas. Kretingos rajono juodupėnų kaime esančio žemės sklypo aiškinamsis raštas. Atsakymai į klausimus matininko kvalifikacijai įgyti. Išvados. Literatūra. Priedai.

Stiprinti teritorijų planavimo mokslinės bazę ryšiais su aukštosiomis mokyklomis, finansuojant mokslinių tyrimų darbų reikmes .

Įvedant specialių nuostatų pozicijų bei kitų priemonių, užtikrinančių reikiamą institucinį funkcionavimą [9].

Darbo objektas: Bendrasieji planai, specialieji planai, detalieji planai.

Tikslas: Ištiri Plungės rajono bendrąjį planą, parengiant bendrojo plano sprendinių, brėžinių fragmentus; parengti Kretingos rajone Juodupėnų kaime esančio žemės sklypo detaliojo plano aiškinamąjį raštą pagal duotą planavimo sąlygų sąvadą.

Išanalizavus detaliojo planavimo sąlygų sąvadą parengti Kretingos rajone, Juodupėnų kaime esančio žemės sklypo detaliojo plano aiškinamąjį raštą.

Plungės miestas yra rajono centras ir atlieka vietinio centro funkcijas gretimoms gyvenamosioms vietovėms, turtingas savo kultūriniu paveldu, tradicijomis. Plungės rajone planuojant naujas urbanistines struktūras, būtina išsaugoti gamtinį karkasą, parengiant jo aprašymą ir vertybių nustatymą detaliuosiuose planuose bei tikslinant jų ribas. Gyvenamųjų vietovių plėtra savivaldybės teritorijos bendrajame plane pažymima prisilaikant sąlyginių gyvenamųjų vietovių ribų (miestelių ir kaimų). Naujiems, nenumatytiems urbanizacijos arealams, būtina rengti specialiuosius planus ir strateginius poveikio aplinkai vertinimo dokumentus. Nenumatytų urbanizacijos arealų atsiradimas žemės ūkio paskirties žemėje ne prie esamų gyvenamųjų vietovių yra nepageidautinas.

Pagal Plungės rajono strateginį plėtros planą, Plungės rajono socialinės-ekonominės plėtros prioritetai yra gamybinis sektorius ir paslaugos, žmogiškųjų išteklių plėtra, socialinė – ekonominė infrastruktūra.

Siūlomi Plungės rajono bendrojo plano sprendiniai turi efektyviai prisidėti prie Plungės rajono 2002 – 2010 m. plėtros strateginiame plane iškeltų tikslų pasiekimo. Bendrojo plano sprendinių tikslas yra gerinti konkrečios srities (verslo, turizmo, švietimo, sveikatos apsaugos, socialinės rūpybos) būklę, užtikrinti jos vystymąsi, atsižvelgiant į darnios plėtros principus. Sprendiniai yra siūlomi prieš tai atlikus Plungės rajono savivaldybės socialinės – ekonominės aplinkos esamos būklės analizę, bei atsižvelgiant į patvirtintą decentralizuotos koncentracijos (aktyvios plėtros) koncepciją [8].

Plungės rajono savivaldybės teritorijos gamtinio karkaso sistema skaidoma į šias dalis:

Objektus, pasižyminčius ryškiomis vertingosiomis savybėmis ir svarbius Plungės rajono kultūros tradicijų ir gyvenamosios aplinkos savitumui išsaugoti, tačiau iki šiol neturinčius kultūros vertybės statuso, tikslinga teikti įtraukimui į Kultūros vertybių registrą. Integruojant materialaus ir nematerialaus paveldo saugojimą, stiprinant vietos kultūrinį tapatumą, plėtojant tradicinius amatus ir skatinant turizmą svarbų vaidmenį atlieka rajono muziejai.

Tikslinga rengti kultūros Plungės rajono vertybių apsaugos projektus, kurie padėtų telkti valstybės ir savivaldybės lėšas kultūros paveldo išsaugojimui ir atgaivinimui bei ES struktūrinių fondų paramai gauti. Tikslinga ruošti ir įgyvendinti kultūrinio turizmo programas, bendras su kitomis Žemaitijos regiono savivaldybėmis, bei specialiąsias programas, skirtas regionui būdingos tradicinės medžio statybos ir kitų amatų bei verslų, susijusių su kultūriniu turizmu ir kultūros paveldo objektų atgaivinimu, plėtotei. Didesnės lėšos skirtinos Plungės rajono kultūros paveldo vertybių pasiekiamumui automobiliais, dviračiais ir pėsčiomis plėtoti [8].

Plungės rajono perspektyvinės susisiekimo sistemos sprendiniai orientuoti į Telšių apskritį ir Plungės rajono savivaldybės gyventojų poreikius, jos ekonominę ir ūkinę veiklą. Subalansuotos Plungės rajono susisiekimo sistemos plėtrai yra svarbu, kad bendroje gyventojų kelionių struktūroje funkcionuotų viešasis visuomeninis transportas, kuris realizuotų gyventojų keliones didesniais atstumais. Susisiekimas Plungėje ir kituose miesteliuose turi būti orientuotas į intensyvų dviračių naudojimą. Bevariklio transporto trasos turi sujungti gyvenamąsias ir rekreacines vietoves, priemiesčius su miesto transporto sistema. Dviračių takų tinklo plėtra juose turi būti vienu iš pagrindinių susisiekimo sistemos plėtros tikslų. Siūloma susisiekimo sistemos koncepcija remiasi Bendrajame plane pasiūlyta Plungės rajono gyvenamųjų vietovių sistemos plėtros bei savivaldybės teritorijos erdvine koncepcija.

Plungės rajono teritorijoje valstybinės reikšmės automobilių kelių tinklas sujungia visas pagrindines rajono gyvenvietes ir seniūnijas, todėl perspektyvoje kelių tinklo plėsti nėra poreikio. Rajono miestų ir gyvenviečių gatvių tinklo plėtra bus vykdoma pagal ateityje rengiamus jų bendruosius planus. Plungės rajono perspektyvinį susisiekimo tinklą siūloma modernizuoti, taip, kad prioritetas būtų teikiamas keliams, tiesiogiai sujungiantiems pagrindinius savivaldybės esamus ir planuojamus centrus. Plungės rajono savivaldybės teritorijoje numatomi dviejų lygmenų savivaldybės ir seniūnijų lokaliniai centrai, priklausomai nuo atskirų miestelių ir kaimų reikšmės, esamo ir planuojamo gyventojų skaičiaus [8].

Plungės rajono sprendiniai yra įgyvendinami dviem etapais iki 2014 m. ir nuo 2015 m. Pirmajame etape numatoma intensyvi vandentvarkos ūkio plėtra, nes iki 2014 m. 95 % gyventojų turi būti aprūpinami geros kokybės geriamuoju vandeniu ir viešojo vandens tiekėjo centralizuotai tvarkomomis nuotekomis. Antrajame etape vandentvarkos ūkio plėtra taps lėtesnė, vyraus renovacijos darbai.

  • Geodezija Tyrimas
  • Microsoft Word 35 KB
  • 2015 m.
  • Lietuvių
  • 21 puslapis (4670 žodžiai)
  • Kolegija
  • Laura
  • Bendrieji, specialieji ir detalieji planai. Teritorijų planavimas
    10 - 7 balsai (-ų)
Bendrieji, specialieji ir detalieji planai. Teritorijų planavimas. (2015 m. Gegužės 23 d.). https://www.mokslobaze.lt/bendrieji-specialieji-ir-detalieji-planai-teritoriju-planavimas.html Peržiūrėta 2018 m. Kovo 19 d. 17:01
×