Buhalterinės apskaitos samprata Konspektas


Buhalterinės apskaitos samprata. Apskaitinės informacijos esmė. Reikalavimai keliami apskaitos informacijai LR Buhalterinės apskaitos įstatyme. Bendrieji apskaitos principai ir kiekvieno iš jų reikšmė. Optimalumo reikalavimo esmė. Ūkio subjekto įmonės apskaitos politikos esmė , formavimo seka ir patvirtinimo lygmuo. Apskaitos tvarkymo ir atskaitomybės sudarymo aspektai nurodomi ūkio subjekto įmonės apskaitos politikoje. Fundamentinės apskaitos lygybės esmė ir jos sudėtinės dalys. Turtas = nuosavybė. Buhalterinių sąskaitų samprata , struktūra , klasifikavimas , įrašų buhalterinėse sąskaitose taisyklės. Terminas kreditas santrumpa. Įrašų buhalterinėse sąskaitose taisyklės. Pavyzdinio sąskaitų plano struktūra ir sąskaitų ryšys su finansinėmis ataskaitomis. Ilgalaikio materialiojo turto nusidėvėjimo bei nematerialiojo turto amortizacijos esmė. Debitorinio ir kreditorinio įsiskolinimo sąvokos ir jų naudojimas apskaitoje. Buhalterinės apskaitos ciklo nuoseklumas. Koreguotojo bandomojo balanso. Darbo apmokėjimo sąlygos reikalavimai į kurias turi būti atsižvelgta , apskaičiuojant darbuotojo faktiškai uždirbtą darbo užmokesčio atlygį. Vienetinė DU forma. Laikinė DU forma. „ Bruto “ ir „ neto “ darbo užmokesčio esmė ir skirtumas. Su darbo užmokesčiu susiję mokesčiai ir įmokos. Metinės finansinės atskaitomybės tikslas. Lietuvos įmonių metinių finansinių ataskaitų pasirašymo bei tvirtinimo tvarka. Lietuvos įmonių metinės finansinės atskaitomybės finansinių ataskaitų rinkinio viešojo skelbimo tvarka.


Ažūriškumo reikalavimas reiškia laiku atliekamus įrašus apskaitos registruose ir atskaitomybės formose. Informacija vartotojui turi būti pateikiama ne tik iš anksto nustatytu laiku, bet ir pagal poreikį. Remiantis (1) BAP, (2) Tarptautiniais finansinės atskaitomybės standartais (TFAS), (3) ES reglamentais ir direktyvomis, (4) LRBAĮ ir kitais normatyviniai dokumentais, įmonės apskaitos tvarkymo bei finansinės atskaitomybės teikimo tikslais privalo patvirtinti ir vadovautis nuosava apskaitos politika.

Atsižvelgiant į įmonės apskaitos tvarkymo taisyklių pasirinkimą jos vadovo įsakymu patvirtintoje apskaitos politikoje, gali būti gauti visiškai skirtingi tos pačios įmonės atitinkamo ataskaitinio laikotarpio finansinės veiklos rezultatai. Todėl įmonės finansinės atskaitomybės informacijos vartotojai turėtų žinoti, kokiais 2 principais, metodais ir taisyklėmis yra vadovaujamasi, įmonės apskaitoje registruojant ūkinius įvykius ir operacijas bei rengiant finansinę atskaitomybę. Tai turi būti atskleista įmonės finansinės atskaitomybės aiškinamojo rašto apskaitos politikos dalyje, kur nurodoma: ar sudarant įmonės finansinę atskaitomybę yra vadovaujamasi bendraisiais apskaitos principais (BAP), TFAS/VAS ar kitais standartai, kitais apskaitos vedimo tvarką LR reglamentuojančiais teisiniais norminiais aktais, kitais normatyviniais dokumentais. Dar vienas svarbus įmonės metinės finansinės atskaitomybės sudarymo reikalavimas - čia pateikti duomenys turi būti patvirtinti atliktos inventorizacijos duomenimis. Todėl labai svarbu tinkamai ir laiku atlikti įmonės turto (piniginio turto, gautinų sumų, pirkėjų skolų, atsargų, ilgalaikio materialiojo bei nematerialiojo turto, kt.) ir įsipareigojimų (tiekėjams, bankams, akcininkams, valdžios institucijoms, kt.) inventorizaciją.

Sąskaitos skirstomos : Pagal ekonominį turinį; Pagal paskirtį; Pagal lygį sąskaitų plane.Klasifikavimas, planas-I KLASĖ- ilgalaikis turtas;II KLASĖ- trumpalaikis turtas;III KLASĖ - nuosavas kapitalas;IV KLASĖ – įsipareigojimai;V KLASĖ - pajamos;VI KLASĖ – sąnaudosVII, VIII, IX,- menedžmento apskaita;

( Turto ir sąnaudų sąskaitų apskaitos objektų sumažėjimai registruojami tų sąskaitų kredite.

Nulinė (užbalansinė) klasė skirta atspindėti tam tikriems tikslams naudojamus turtą ar įsipareigojimus, taip pat pateikti įmonės turimus turtą ar įsipareigojimus originalia balanse nenaudojama valiutine verte.

Ilgalaikis turtas naudojamas įmonės veikloje (pajamų uždirbime) ilgiau nei vieneri finansiniai metai. Tokio turto vertė į sąnaudas perkeliama dalimis, įvertinant minėto turto nusidėvėjimą (amortizaciją) per atitinkamą ataskaitinį laikotarpį. Tam tikslui ataskaitiniam laikotarpiui pasibaigus atliekami koreguojantieji įrašai: paprastai debetuojamos ilgalaikio turto nusidėvėjimo (amortizacijos) sąnaudų sąskaitos ir kredituojamos atitinkamo turto nusidėvėjimo (amortizacijos) sąskaitos.

Pirmiausia ūkiniai faktai identifikuojami ir matuojami. Visiems ūkiniams operacijoms ar įvykiams apskaitoje surašomi tam tikri apskaitos dokumentai. Iš jų duomenys perkeliami į apskaitos registrus. Apskaitos registruose duomenys kaupiami ir sisteminami visą ataskaitinį laikotarpį, o vėliau panaudojami rengiant finansinę atskaitomybę. Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje remiantis Didžiosios knygos sąskaitų likučiais sudaromas bandomasis balansas. Po bandomojo balanso sudarymo taisomos rastos klaidos, į apskaita įtraukiami įvairūs Didžiosios knygos sąskaitų likučių patikslinimai dėl atliktos inventorizacijos ar kitų ūkinių faktų pripažinimo apskaitoje dar vadinami buhalterinių sąskaitų koregavimais. Toliau sudaromas koreguotas bandomasis balansas, kuriuo remiantis parengiamos pagrindinės finansinės ataskaitos, t.y. pelno (nuostolių) ataskaita ir balansas, bei kitos įmonės finansinių ataskaitų rinkiniui priklausančios ataskaitos. Tam, kad išvengti klaidų sudarant bandomąjį balansą, atliekant sąskaitų koregavimus, sudarant koreguotą bandomąjį balansą bei skirstant pastarojo sąskaitas į pelno (nuostolių) ataskaitos ir balanso, rekomenduojama rengti pagalbinę darbinės atskaitomybės lentelę. Vėliau, užbaigiant tam tikro ataskaitinio laikotarpio apskaitos ciklą, dažnai atliekamas tik jo pajamų ir sąnaudų sąskaitų uždarymas. Su nauju ataskaitiniu laikotarpiu pradedamas naujas apskaitos ciklas.

  • Microsoft Word 32 KB
  • 2017 m.
  • Lietuvių
  • 5 puslapiai (2668 žodžiai)
  • Kolegija
  • Karina
  • Buhalterinės apskaitos samprata Konspektas
    10 - 3 balsai (-ų)
Buhalterinės apskaitos samprata Konspektas. (2017 m. Kovo 12 d.). https://www.mokslobaze.lt/buhalterines-apskaitos-samprata-konspektas.html Peržiūrėta 2018 m. Liepos 22 d. 13:24
×