Būtingės terminalo apžvalga


Transporto savarankiškas darbas.

Būtingės naftos terminalo projektavimas. Naftos terminalo veikla. Sausumos dalis. Jūrinė dalis. Naftos terminalo darbų apimtys. Technologiniai įrenginiai. Jūrinės dalies įrenginiai. Terminalo eksploatacijos sąlygos. Diagnostikos įrenginiai. Krovimo iškrovimo įranga. Terminalo specifika. Terminalo vieta. Vežimo srautų analizė bei jų pasiskirstymas. Skaičiavimai. išvados.


Importui nafta gaunama iš tanklaivio į Terminalo talpas, iš čia naftos siurbliais nafta pumpuojama magistraliniu vamzdynu į gamyklą.

Būtingės terminalas yra sudėtinė AB „Orlen Lietuva“ Vamzdynų ir terminalo operacijų padalinio dalis. Be Būtingės terminalo į šį padalinį dar įeina naftos transportavimo vamzdynai su magistralinėmis siurblinėmis Biržuose, Joniškyje, Mažeikiuose.

Būtingės terminalas yra į šiaurę nuo Šventosios gyvenvietės netoli Lietuvos ir Latvijos sienos. 63 ha plote čia yra naftos ir naftos produktų saugyklos, technologinės siurblinės, dispečerinė, administracijos pastatai, automatinė gaisrosaugos sistema ir gaisrinė, buities, gamybos ir lietaus nuotekų bei energetinio aprūpinimo tinklai, valymo ir kiti pagalbiniai įrenginiai.

Terminale įrengtuose penkiuose naftos rezervuaruose vienu metu gali būti saugoma iki 254 000 m³ naftos. Trijų rezervuarų talpa – po 50 000 m³, kitų dviejų, pastatytų 2004 m. – po 52 000 m³. Visi rezervuarai suprojektuoti ir pastatyti remiantis API (American Petroleum Institute) standartais, naujausiomis technologijomis bei saugos reikalavimais. Jie turi dvigubo sandarinimo plūduriuojančius stogus, stogo ventiliaciją, automatinę gaisrų gesinimo putomis, sienelių aušinimo sistemą, automatines saugas nuo perpylimo. Visas terminalo technologinio proceso valdymas ir kontrolė yra kompiuterizuoti, veikia avarinio stabdymo sistema, automatiškai stabdanti siurblius ir uždaranti sklendes.

Terminalo jūrinę dalį sudaro: terminalo akvatorija, laivybos kanalas ir terminalo inkaravimo rajonas su navigaciniais objektais, povandeniniais vamzdynais, visais su jais susijusiais įrenginiais.

2.1Naftos saugojimo specifika, bei sauga

1.Energetikos objektų skysto kuro, alyvos, tepalų ir kitų naftos produktų ūkis turi atitikti naftos ir jos produktų sandėlių priešgaisrinės saugos taisyklių reikalavimus.

2. Naftos produktų rezervuarų parkus ir saugojimo aikšteles su juose esančiais statiniais irįrenginiais reikia aptverti nedegios medžiagos ne mažesnio kaip 2 m aukščio tvora (jeigu jie nėraaptvertoje energetikos objekto teritorijoje).

3. Rezervuarų parko keliai turi būti apšviesti ir sutvarkyti. Jie turi jungtis su kitais bendrospaskirties keliais.

4. Rezervuarų parko teritoriją būtina valyti, periodiškai šienauti žolę ir išvežti ją už teritorijos ribų. Draudžiama teritorijoje statyti laikinus pastatus, buitinius vagonėlius bei laikytiįvairias medžiagas ir įrenginius, nesusijusius su šioje teritorijoje naudojamu technologiniu procesu.Ant apsauginių pylimų ir prie rezervuarų neturi būti krūmų ir medžių. 15

5. Rūkyti naftos produktų ūkio teritorijoje leidžiama tik specialiai įrengtose vietose, pažymėtose galiojančių standartų reikalavimus atitinkančiais ženklais.

6. Išsiliejusius naftos produktus būtina nedelsiant išvalyti, o jų išsiliejimo vietas užpiltismėliu.

7. Naftos produktų vamzdynų apžiūrai ir šildymui draudžiama naudoti atvirą ugnį.

8. Pravažiuojamus kelius, perėjimus ir tiltelius, įrengtus virš naftos produktų vamzdynų irrezervuarų aptvarinių pylimų, būtina reguliariai apžiūrėti ir remontuoti. Juos įrengti iš degiųmedžiagų draudžiama.

9. Naftos produktų parko teritorijoje turi būti nurodomieji, įspėjamieji ir draudžiamiejipriešgaisrinės saugos ženklai, atitinkantys galiojančių standartų reikalavimus.

10. Naftos produktų parkų sklendžių kameros, tuneliai ir kanalai, kuriuose nutiestivamzdynai, turi būti švarūs, iš jų reguliariai valomi ištekėję naftos produktai, vanduo ir kitosmedžiagos. Šiose patalpose draudžiama laikyti degias medžiagas ir daiktus.

Būtingės terminalo apžvalga. (2016 m. Balandžio 20 d.). http://www.mokslobaze.lt/butinges-terminalo-apzvalga.html Peržiūrėta 2018 m. Vasario 20 d. 02:05