Chemijos konspektai (2)

244 dokumentai
Nemetalai. jų bendra charakteristika
Nemetalai. Jų bendra charakteristika. Deguonis. Vandenilis ir jo savybės. Dujų surinkimo būdai. Molinis dujų tūris. Halogenai. Druskos rūgštis. Druskos rūgšties druskos halogenidai. (chloridai). Via grupės nemetalai. Siera ir jos ...
Chemijos konspektai, Konspektas, 24 puslapiai
2013 12 17
Alkanų savybės
Alkanų savybės. Alkanų bendroji formulė yra. Vienas iš šių junginių nėra metano homologas. C4H10 ir C5H12 vienas kitam yra. Metano homologai yra. Medžiagos, kurių molekulės susideda iš tokio pat skaičiaus tokių pat atomų, bet turi ...
Chemijos konspektai, Konspektas, 2 puslapiai
2016 08 09
Analizinė chemija. Kokybinė analizė
Įvadas. Analizinių operacijų atlikimo technika. Katijonų skirstymas į analizines grupes rūgščių – bazių metodu. Katijonų analizė. Kalio jonų radimas. Bario jonų radimas. Kalcio jonų radimas. Bario ir kalcio atskyrimas nuo pirmos ...
Chemijos konspektai, Konspektas, 21 puslapis
2016 07 29
Stambiamolekuliniai junginiai
Stambiamolekuliniai junginiai. Termoplastiškumas. Svarbiausi fenoplastai. Svarbiausių polimerų apžvalga. Sintetiniai kaučiukai. Pagrindinės sintetinių kaučiukų rūšys. Izopreno kaučiukas. Butadieno stireninis kaučiukas. Sintetiniai ...
Chemijos konspektai, Konspektas, 1 puslapis
2012 01 10
Chemijos egzamino medžiaga odontologams
Organinių junginių struktūros ir reaktingumo teoriniai pagrindai. Organinių junginių klasifikavimas pagal anglies atomų grandinės tipą. Organinių junginių klasifikavimas pagal funkcines grupes. Organinių junginių nomenklatūra. Atomų ...
Chemijos konspektai, Konspektas, 196 puslapiai
2012 01 18
Chemijos klausimai Bendroji ir analizinė chemija egzamino užduotys
O2014/15 m. m. rudens semestro kurso „Bendroji ir analizinė chemija egzamino užduotys 2015-01. Chemijos objektas ir pagrindiniai chemijos dėsniai. Kas yra struktūrinė junginio formulė? Kas yra atominė masė ir kas sudaro atomo ...
Chemijos konspektai, Konspektas, 21 puslapis
2016 12 10
Fizikocheminė analizė. Konspektas.
Liuminescencinė analizė. Fotoliuminescencijos gesinimas. Monochromatoriai. Konduktometrinė analizė. Ekvivalentinis taškas. Mišinių tirpalų analizė konduktometrinio titravimo metodu. Kulonometrinė analizė. Kontaktinio nusodinimo metodas. ...
Chemijos konspektai, Konspektas, 20 puslapių
2012 03 10
Medienos celiuliozė
Medienos celiuliozė. Medienos masė. Popierinės masės ruošimas. Hidrofobinis ir suklijuojantis įklijimas. Užpildai. Popieriaus liejimas. Popieriaus apdaila. Kalandravimas. Popieriaus apdaila. Popieriaus struktūra. Storis, tankis, kvadratinio ...
Chemijos konspektai, Konspektas, 4 puslapiai
2014 10 28
Chematologija
Duokite žalios naftos apibrėžimą , apibūdinkite naftos fizikines savybes. Paaiškinkite biogeninę naftos atsiradimo hipotezę. Paaiškinkite abiogeninę naftos atsiradimo hipotezę. Apibūdinkite elementinę naftos sudėtį. Kokie ...
Chemijos konspektai, Konspektas, 14 puslapių
2016 02 10
Eksplotacinių medžiagų konspektas
Nafta. Naftos perdirbimas į tepalus ir degalus. Degalų ir tepalų valymas. Prekinių degalų ir tepalų ruošimas. Kuro rūšys, savybės, degimas. Kuro klasifikacija. Kuro elementinė sudėtis ir šilumingumas. Kuro degimas. Benzino degimas. ...
Chemijos konspektai, Konspektas, 61 puslapis
2016 03 21
Maisto toksikologija
Pieno, mėsos, žuvų, medaus, kiaušinių, vandens cheminiai teršalai maisto grandinėje, jų poveikis žmonių sveikatai. Europos ir lietuvos cheminės maisto saugos politika. Medžiagų liekanų stebėsena hormonai. Hormonų vartojimas ...
Chemijos konspektai, Konspektas, 50 puslapių
2016 07 29
Chemijos egzamino konspektai
Chemijos objektas. Medžiagų masės tvermės dėsnis. Sudėties pastovumo dėsnis. Vieninės ir sud-nės medž ekvival. Miligram, gram, kilogram ekvival. Kaip randam vien ir sudėt medž ekvival. Kaip apskaič reag-ių tarpusavy medž ekvival. ...
Chemijos konspektai, Konspektas, 7 puslapiai
2012 03 15
Chemijos metodinės rekomendacijos
Įvadas. Modulių planai. Modulio „reakcijos aplink mus“ planas. Modulio „angliavandeniliai ir jų degimas“ planas. Modulio „funkcinių grupių chemija“ planas. Modulio „medžiagos ir jų kitimai“ planas. Modulio „energijos virsmai ...
Chemijos konspektai, Konspektas, 186 puslapiai
2012 03 13
Chemotologijos konspektas
Laivų degalai. Nafta. Naftos apibrėžimas, fizikinės žalios naftos savybės. Naftos ir kitų mineralinių energijos šaltinių pasaulinės atsargos. Pasaulinės naftos atsargos (orientaciniai duomenys. Pagrindinių žaliavų pasiskirstymas ...
Chemijos konspektai, Konspektas, 23 puslapiai
2012 11 05
Fizikinė chemija
Medžiagų agregatinės būsenos. Boilio ir Marioto dėsnis. Gei Liusako dėsnį. Idealiųjų dujų būsenos lygtimi. Van der Valso lygtis. Pagrindinės kristalografijos savokos ir dėsniai. Kristalografijos dėsnis. Kristalo gardelės energija. ...
Chemijos konspektai, Konspektas, 44 puslapiai
2015 05 20
Fizikinės chemijos 1 kolis konspektas
Medžiagų agregatinės būsenos. Dujos. Medžiagų agregatinės būsenos. Skysčiai. Medžiagų agregatinės būsenos. Kietos medžiagos. Pereina į metališkąjį. >> už stūmos jėgą. Stūmos jėga = rn. Suminė jėga =. Kristalinės ...
Chemijos konspektai, Konspektas, 7 puslapiai
2016 12 05
Neorganinės chemija konspektas
Pagrindinės chemijos sąvokos. / D – santykinis dujų tankis. Oksidai. Oksidų cheminės savybės. Bazių cheminės savybės. Rūgštys. Rūgščių gavimas. Druskos. Neutralių druskų gavimas. Atomo sandara. Atomo modelis. Elektronų ...
Chemijos konspektai, Konspektas, 54 puslapiai
2017 12 17
Žalvaris
Paprastieji žalvariai. Jav atskiros žalvario rūšys turi pavadinimus. Jav žalvariai vadinami wrought brasses. Žalvaris yra vario lydinys su cinku ir kitais papildomais elementais. Cinkas yra pigesnis už varį, todėl žalvariai yra pigiausi ...
Chemijos konspektai, Konspektas, 1 puslapis
2012 03 15
Chemijos egzamino atsakymai
Pagrindinės chemijos sąvokos ir dydžiai atomas, molekulė, cheminis elementas, valentingumas, molis, ekvivalentas E, Avogadro skaičius. Pagrindiniai chemijos dėsniai ekvivalentų dėsnis, Avogadro dėsnis (apibrėžimaiAtomo jonizacijos ...
Chemijos konspektai, Konspektas, 12 puslapių
2016 08 05
Cheminės termodinamikos pagrindai
Cheminės termodinamikos pagrindai. Pagrindinės sąvokos. Šiluminė talpa. Pirmas termodinamikos dėsnis. Sistemos vidinė energija. Sistemos entalpija. Reakcijų šiluminiai efektai. Termochemija. Cheminio junginio susidarymo ir degimo šiluma. ...
Chemijos konspektai, Konspektas, 18 puslapių
2014 06 18
Druskų hidrolizė konspektas
Druskos, susidariusios iš stiprios rūgšties ir stiprios bazės, pvz.: NaCl, KNO3, Na2SO4 – nesihidrolizuoja. Hidrolizuojasi tik tos druskos, kurios susidaro iš silpnos rūgšties ar silpnos bazės.Druskų hidrolizė dažniausiai yra ...
Chemijos konspektai, Konspektas, 10 puslapių
2015 11 27
Koloidiniai tirpalai
Koloidiniai tirpalai. Koloidinių dalelių (micelės) sandara. Dzeta potencialas, elektroforezė, elektroosmosas. Koloidinių sistemų gavimas, valymas, koaguliacija ir apsauga nuo jos. Koloidiniai tirplai – šiems tirpalams būdinga tai kad juos ...
Chemijos konspektai, Konspektas, 1 puslapis
2012 03 15
Aminai baltymai
Aminai. Anilinas. Gavimas. Fizikinės. Cheminės. Naudojimas. Aminorūgštys. Gavimas. Fizkinės. Cheminės. Naudojimas. Baltymai. Fizikinės. Cheminės.
Chemijos konspektai, Konspektas, 1 puslapis
2013 12 08
Analizinė chemija
Analizinė chemija Tirpalai , jų skirstymas pagal agregatinį būvį ir dispersinės fazės dalelių dydį. Tirpumas. Koncentracija , jos reiškimo būdai %, CM , Cm , cn , ppm , ppb , ppt , ppq , titras , molinė tirpalo komponento dalis. ...
Chemijos konspektai, Konspektas, 19 puslapių
2016 08 10
Chemijos egzaminas konspektas
Hidrolizės laipsnis yra tuo didesnis, kuo silpnesnė druską sudaranti rūgštis ar bazė. Skiedžiant druskų tirpalus hidrolizės laipsnis didėja. Jis taip pat didėja tirpalą kaitinant.M+ + H2O ( MOH + H+ Kh ( (Kw – vandens ...
Chemijos konspektai, Konspektas, 8 puslapiai
2017 01 02
Chemijos egzamino klausimai ir atsakymai
Ekvivalentas , Avogadro skaičius NA , santykinė atominė Ar ir molekulinė Mr masės , atominis masės vienetas. Pagrindiniai chemijos dėsniai masės tvermės dėsnis , energijos tvermės dėsnis , ekvivalentų dėsnis , Avogadro dujų dėsnis ...
Chemijos konspektai, Konspektas, 8 puslapiai
2019 01 08
Dujų šalinimas iš vandens ir vandens aeravimas konspektas
Aeravimas plačiai naudojamas vandeniui ruošti. Anglies dioksido šalinimas. Agresyviojo anglies dioksido šalinimas. Vandenilio sulfido šalinimas. Vandens skaidrinimas kibančių dribsnių sluoksnyje. Kybančių dribsnių sluoksniu. Vandens ...
Chemijos konspektai, Konspektas, 9 puslapiai
2017 04 21
Lipidai konspektas (2)
Lipidai skirstomi į. Neturintys riebalų rūgšties nehidrolizuojami lipidai. Riebalų biologinė reikšmė.
Chemijos konspektai, Konspektas, 2 puslapiai
2017 04 30
Termodinamika chemija
Termodinamikos pagrindai. Duju pltimosi darbas. Šilumos kiekis. Pirmasis termodinamikos dsnis. Medžiagos savitoji šiluma. Pirmo termodinamikos dsnio taikymas. Tobuluju duju izoprocesams ir adiabatiniam procesui. Grižtamieji ir negrižtamieji ...
Chemijos konspektai, Konspektas, 17 puslapių
2014 03 18
Alkanai Alkenai Alkinai Cikloalkanai Aldehidai
Alkanai. Alkenai. Alkinai. Cikloalkanai. Bendroji formulė. Homologinė eilė. Izomerų rašymų taisyklės. Radimas gamtoje. Gavimas laboratorijoje. Fizikinės savybės. Cheminės savybės. Degimas. Prisijungimas. Pavadavimas. Polimerizacija. ...
Chemijos konspektai, Konspektas, 2 puslapiai
2015 02 15
×