Chemijos konspektai (2)

233 dokumentai
Chemijos egzamino konspektas (2)
Turinys. Dispersinės sistemos, tirpalai. Tirpimas, solvatacija, hidratacija. Silpni ir stiprūs elektrolitai. Medžiagų tirpumas skysčiuose. Pasiskirstymo dėsnis. Tikrieji tirpalai (sotieji, nesotieji, persotintiejiTirpalų koncentracijos. ...
Chemijos konspektai, Konspektas, 26 puslapiai
2016 11 01
Stambiamolekuliniai junginiai
Stambiamolekuliniai junginiai. Termoplastiškumas. Svarbiausi fenoplastai. Svarbiausių polimerų apžvalga. Sintetiniai kaučiukai. Pagrindinės sintetinių kaučiukų rūšys. Izopreno kaučiukas. Butadieno stireninis kaučiukas. Sintetiniai ...
Chemijos konspektai, Konspektas, 1 puslapis
2012 01 10
Chemijos egzamino medžiaga odontologams
Organinių junginių struktūros ir reaktingumo teoriniai pagrindai. Organinių junginių klasifikavimas pagal anglies atomų grandinės tipą. Organinių junginių klasifikavimas pagal funkcines grupes. Organinių junginių nomenklatūra. Atomų ...
Chemijos konspektai, Konspektas, 196 puslapiai
2012 01 18
Chemijos klausimai Bendroji ir analizinė chemija egzamino užduotys
O2014/15 m. m. rudens semestro kurso „Bendroji ir analizinė chemija egzamino užduotys 2015-01. Chemijos objektas ir pagrindiniai chemijos dėsniai. Kas yra struktūrinė junginio formulė? Kas yra atominė masė ir kas sudaro atomo ...
Chemijos konspektai, Konspektas, 21 puslapis
2016 12 10
Fizikocheminė analizė. Konspektas.
Liuminescencinė analizė. Fotoliuminescencijos gesinimas. Monochromatoriai. Konduktometrinė analizė. Ekvivalentinis taškas. Mišinių tirpalų analizė konduktometrinio titravimo metodu. Kulonometrinė analizė. Kontaktinio nusodinimo metodas. ...
Chemijos konspektai, Konspektas, 20 puslapių
2012 03 10
Medienos celiuliozė
Medienos celiuliozė. Medienos masė. Popierinės masės ruošimas. Hidrofobinis ir suklijuojantis įklijimas. Užpildai. Popieriaus liejimas. Popieriaus apdaila. Kalandravimas. Popieriaus apdaila. Popieriaus struktūra. Storis, tankis, kvadratinio ...
Chemijos konspektai, Konspektas, 4 puslapiai
2014 10 28
Alkenai
Alkenai. Hibridizacija. Kampai. Izomerijos rūšys. Alkenų fizinės savybės. Cheminės savybės. Kovalentinio ryšio skilimas. Jonas kuriame teigiamą. Alkenuose. Alkenų gavimas. Panaudojimas.
Chemijos konspektai, Konspektas, 2 puslapiai
2013 02 20
Chematologija
Duokite žalios naftos apibrėžimą , apibūdinkite naftos fizikines savybes. Paaiškinkite biogeninę naftos atsiradimo hipotezę. Paaiškinkite abiogeninę naftos atsiradimo hipotezę. Apibūdinkite elementinę naftos sudėtį. Kokie ...
Chemijos konspektai, Konspektas, 14 puslapių
2016 02 10
Eksplotacinių medžiagų konspektas
Nafta. Naftos perdirbimas į tepalus ir degalus. Degalų ir tepalų valymas. Prekinių degalų ir tepalų ruošimas. Kuro rūšys, savybės, degimas. Kuro klasifikacija. Kuro elementinė sudėtis ir šilumingumas. Kuro degimas. Benzino degimas. ...
Chemijos konspektai, Konspektas, 61 puslapis
2016 03 21
Maisto toksikologija
Pieno, mėsos, žuvų, medaus, kiaušinių, vandens cheminiai teršalai maisto grandinėje, jų poveikis žmonių sveikatai. Europos ir lietuvos cheminės maisto saugos politika. Medžiagų liekanų stebėsena hormonai. Hormonų vartojimas ...
Chemijos konspektai, Konspektas, 50 puslapių
2016 07 29
Chemijos egzamino konspektai
Chemijos objektas. Medžiagų masės tvermės dėsnis. Sudėties pastovumo dėsnis. Vieninės ir sud-nės medž ekvival. Miligram, gram, kilogram ekvival. Kaip randam vien ir sudėt medž ekvival. Kaip apskaič reag-ių tarpusavy medž ekvival. ...
Chemijos konspektai, Konspektas, 7 puslapiai
2012 03 15
Chemijos metodinės rekomendacijos
Įvadas. Modulių planai. Modulio „reakcijos aplink mus“ planas. Modulio „angliavandeniliai ir jų degimas“ planas. Modulio „funkcinių grupių chemija“ planas. Modulio „medžiagos ir jų kitimai“ planas. Modulio „energijos virsmai ...
Chemijos konspektai, Konspektas, 186 puslapiai
2012 03 13
Chemotologijos konspektas
Laivų degalai. Nafta. Naftos apibrėžimas, fizikinės žalios naftos savybės. Naftos ir kitų mineralinių energijos šaltinių pasaulinės atsargos. Pasaulinės naftos atsargos (orientaciniai duomenys. Pagrindinių žaliavų pasiskirstymas ...
Chemijos konspektai, Konspektas, 23 puslapiai
2012 11 05
Alkanų savybės
Alkanų savybės. Alkanų bendroji formulė yra. Vienas iš šių junginių nėra metano homologas. C4H10 ir C5H12 vienas kitam yra. Metano homologai yra. Medžiagos, kurių molekulės susideda iš tokio pat skaičiaus tokių pat atomų, bet turi ...
Chemijos konspektai, Konspektas, 2 puslapiai
2016 08 09
Fizikinė chemija
Medžiagų agregatinės būsenos. Boilio ir Marioto dėsnis. Gei Liusako dėsnį. Idealiųjų dujų būsenos lygtimi. Van der Valso lygtis. Pagrindinės kristalografijos savokos ir dėsniai. Kristalografijos dėsnis. Kristalo gardelės energija. ...
Chemijos konspektai, Konspektas, 44 puslapiai
2015 05 20
Žalvaris
Paprastieji žalvariai. Jav atskiros žalvario rūšys turi pavadinimus. Jav žalvariai vadinami wrought brasses. Žalvaris yra vario lydinys su cinku ir kitais papildomais elementais. Cinkas yra pigesnis už varį, todėl žalvariai yra pigiausi ...
Chemijos konspektai, Konspektas, 1 puslapis
2012 03 15
Chemijos egzamino atsakymai
Pagrindinės chemijos sąvokos ir dydžiai atomas, molekulė, cheminis elementas, valentingumas, molis, ekvivalentas E, Avogadro skaičius. Pagrindiniai chemijos dėsniai ekvivalentų dėsnis, Avogadro dėsnis (apibrėžimaiAtomo jonizacijos ...
Chemijos konspektai, Konspektas, 12 puslapių
2016 08 05
Aminai baltymai
Aminai. Anilinas. Gavimas. Fizikinės. Cheminės. Naudojimas. Aminorūgštys. Gavimas. Fizkinės. Cheminės. Naudojimas. Baltymai. Fizikinės. Cheminės.
Chemijos konspektai, Konspektas, 1 puslapis
2013 12 08
Analizinė chemija
Analizinė chemija Tirpalai , jų skirstymas pagal agregatinį būvį ir dispersinės fazės dalelių dydį. Tirpumas. Koncentracija , jos reiškimo būdai %, CM , Cm , cn , ppm , ppb , ppt , ppq , titras , molinė tirpalo komponento dalis. ...
Chemijos konspektai, Konspektas, 19 puslapių
2016 08 10
Chemijos egzaminas konspektas
Hidrolizės laipsnis yra tuo didesnis, kuo silpnesnė druską sudaranti rūgštis ar bazė. Skiedžiant druskų tirpalus hidrolizės laipsnis didėja. Jis taip pat didėja tirpalą kaitinant.M+ + H2O ( MOH + H+ Kh ( (Kw – vandens ...
Chemijos konspektai, Konspektas, 8 puslapiai
2017 01 02
Dujų šalinimas iš vandens ir vandens aeravimas konspektas
Aeravimas plačiai naudojamas vandeniui ruošti. Anglies dioksido šalinimas. Agresyviojo anglies dioksido šalinimas. Vandenilio sulfido šalinimas. Vandens skaidrinimas kibančių dribsnių sluoksnyje. Kybančių dribsnių sluoksniu. Vandens ...
Chemijos konspektai, Konspektas, 9 puslapiai
2017 04 21
Koloidiniai tirpalai
Koloidiniai tirpalai. Koloidinių dalelių (micelės) sandara. Dzeta potencialas, elektroforezė, elektroosmosas. Koloidinių sistemų gavimas, valymas, koaguliacija ir apsauga nuo jos. Koloidiniai tirplai – šiems tirpalams būdinga tai kad juos ...
Chemijos konspektai, Konspektas, 1 puslapis
2012 03 15
Neorganinės chemija konspektas
Pagrindinės chemijos sąvokos. / D – santykinis dujų tankis. Oksidai. Oksidų cheminės savybės. Bazių cheminės savybės. Rūgštys. Rūgščių gavimas. Druskos. Neutralių druskų gavimas. Atomo sandara. Atomo modelis. Elektronų ...
Chemijos konspektai, Konspektas, 54 puslapiai
2017 12 17
Termodinamika chemija
Termodinamikos pagrindai. Duju pltimosi darbas. Šilumos kiekis. Pirmasis termodinamikos dsnis. Medžiagos savitoji šiluma. Pirmo termodinamikos dsnio taikymas. Tobuluju duju izoprocesams ir adiabatiniam procesui. Grižtamieji ir negrižtamieji ...
Chemijos konspektai, Konspektas, 17 puslapių
2014 03 18
Alkanai Alkenai Alkinai Cikloalkanai Aldehidai
Alkanai. Alkenai. Alkinai. Cikloalkanai. Bendroji formulė. Homologinė eilė. Izomerų rašymų taisyklės. Radimas gamtoje. Gavimas laboratorijoje. Fizikinės savybės. Cheminės savybės. Degimas. Prisijungimas. Pavadavimas. Polimerizacija. ...
Chemijos konspektai, Konspektas, 2 puslapiai
2015 02 15
Analizinės chemijos pagrindai
Svorio analizė ir metodai. Tūrio analizė ir metodai. Spektrofotometrine analize ir metodai. Potenciometrinis titravimas? Konduktometrine analizė. Chromatografinė analizė ir metodai. Elektroforezinė analizė. Švaraus ir labai švaraus vandens ...
Chemijos konspektai, Konspektas, 4 puslapiai
2016 08 02
Atomo sandara (2)
Erdvės dalis, kurioje rasti elektroną yra didžiausia tikimybė, vadinama elektrono orbitale. Valentiniai elektronai - elektronai, orbitalėse turintys didžiausią energiją.Periodai - periodinės elementų lentelės horizontalios eilės, grupės ...
Chemijos konspektai, Konspektas, 2 puslapiai
2015 03 27
Biochemijos konspektas (4)
Kreatinas tinka ne visiems. Faktas.Biocheminiai tyrimai ir jų diagnostinė reikšmė. ( šlapimas, kraujas, )Sėkmingas teisingas gydymas reikalauja teisingos diagnozės. Teisinga diagnozė - suminis rezultatas mokslinių žinių, ...
Chemijos konspektai, Konspektas, 78 puslapiai
2016 05 11
Chemija Lastelės A lygis
Reikalingos sąvokos. Organizmų cheminė sudėtis. Gyvųjų organizmų cheminė sudėtis. Neorganinės medžiagos. SVARBIAUSI LĄSTELĖS KATIJONAI (mineralinės medžiagosOrganinės medžiagos. Angliavandeniai (cheminė sudėtis ...
Chemijos konspektai, Konspektas, 7 puslapiai
2014 11 19
Chemija o2 ir h2
Sąvokos izotopai, alotropinės atmainos, taurusis metalas, degimas,katalizatorius,fermentas,distiliavimas. O ir H atomo sandara pagal periodinę elementų lentelę. Izotopo sandara(protonai,elektronai neutronai) pagal duotą simbolį, vandenilio ...
Chemijos konspektai, Konspektas, 3 puslapiai
2013 11 11
×
Užduokite klausimą bet kuria mokslo tema