Chemijos laboratoriniai darbai

264 dokumentai
Galvaniniai elementai ir elektrolizė chemijos laboratorinis
Galvaniniai elementai ir elektrolizė. Literatūrinė apžvalga. Darbo tiklas. Susipažinti su galvaninių elementų veikimo principais, sukonstruoti galvaninį elementą, išmatuoti jo praktinę EVJ. Panaudoti sudarytą galvaninį elemntą, kaip ...
Chemijos laboratoriniai darbai, Laboratorinis darbas, 4 puslapiai
2016 08 06
Ektrocheminė metalų korozija
Ektrocheminė metalų korozija. Literatūrinė apžvalga. Elektrocheminė korozija. Depoliarizacija. Darbo tikslas. Išnagrinėti cinkuotos ir alavuotos skardos koroziją, geležies korozija įvairiuose elektrilituose bei koroziją, esant nevienodai ...
Chemijos laboratoriniai darbai, Laboratorinis darbas, 4 puslapiai
2016 08 06
Stiklo gamyba
Atsiskaitymo lapas. Stiklo gamyba. Priemonės ir medžiagos. Kokios sąlygos buvo keičiamos eksperimento metu? Kuo skiriasi būtinasis stiklo komponentas ir priedas? Rezultatų lentelė. Išvados.
Chemijos laboratoriniai darbai, Laboratorinis darbas, 2 puslapiai
2013 02 07
Metalo hidroksido kiekio nustatymas titrimetriniu būdu. Dėl to, kad buvo imtas naoh perteklius, dalis jo sureaguoja su druska, dalis – lieka tirpale. Nesureagavęs naoh suplaunamas į. Ml talpos matavimo kolbutę. Nuosėdos ant filtro kelis ...
Chemijos laboratoriniai darbai, Laboratorinis darbas, 3 puslapiai
2013 02 21
Druskos rūgšties savybių tyrimas
Chemojos laboratorinis darbas. Druskos rūgšties savybių tyrimas. Reakcija su baziniais metalų oksidais. Reakcija su hidroksidais. Reakcija su sidabro nitratu.
Chemijos laboratoriniai darbai, Laboratorinis darbas, 5 puslapiai
2012 06 24
Metalo hidroksido kiekio nustatymas titrimetriniu būdu (2)
Metalo hidroksido kiekio nustatymas titrimetriniu būdu Teorija. Darbo tikslas. Darbo priemonės ir reagentai. Darbo eiga.
Chemijos laboratoriniai darbai, Laboratorinis darbas, 4 puslapiai
2015 06 02
Muilas, jo savybės ir gamyba namų sąlygomis
Įvadas. Darbo tikslas ir uždaviniai.Tyrimų medžiaga ir metodika. Kas yra muilas? Muilo istorija. Muilo putojimas ir nešvarumų valymas. Praktinis darbas. Muilo gaminimas lydomuoju metodu. Muilo gaminimas šaltuoju metodu. Muilo putojimo ...
Chemijos laboratoriniai darbai, Laboratorinis darbas, 23 puslapiai
2014 01 11
Vandens kietumas ir jo pašalinimas
Vandens kietumas ir jo pašalinimas. Darbo tikslas: nustatyti ir įvertinti tiriamo vandens kietumą. Pastovaus vandens kietumo nustatymas. Karbonatinio vandens kietumo nustatymas. Bendro vandens kietumo nustatymas. Pirmą kartą filtruojant hcl ...
Chemijos laboratoriniai darbai, Laboratorinis darbas, 2 puslapiai
2012 03 31
Trąšų sąvybių tyrimas
Tikslai. Įtvirtinti žinias apie pagrindines mineralinių trašų sąvybes. Pakartoti kaip randami po. Ir nh. Jonai tirpaluose. Pakartoti elemento masės dalies radimą apskaičiuojant maistingųjų elementų kiekį. Hipotezė. Visos trąšos ...
Chemijos laboratoriniai darbai, Laboratorinis darbas, 2 puslapiai
2012 03 21
PH ir buferinės sistemos
Laboratorinis darbas. Ph ir buferinės sistemos. Baltymų savybių tyrimai baltymų išsūdymas. Baltimų nusodinimas. Nusodinimas organiniais tirpikliais. Nusodinimas šildant. Nusodinimas koncentruotomis mineralinėmis rūgštimis. Nusodinimas ...
Chemijos laboratoriniai darbai, Laboratorinis darbas, 4 puslapiai
2015 10 07
Chemijos laboratorinių darbų ataskaita
Metalo hidroksido kiekio nustatymas titrimetriniu būdu. Vandens kietumo kiekybinis nustatymas. Galvaninio elemento elektrovaros jėgos nustatymas ir vandeninių tirpalų elektrolizė. Elektrocheminė metalų korozija.
Chemijos laboratoriniai darbai, Laboratorinis darbas, 8 puslapiai
2016 11 29
Druskų hidrolizė laboratorinis darbas
Druskų hidrolizė1 bandymas. Druskų hidrolizės reakcijos.Išvada: Šiame bandyme gavome šiuos druskų hidrolizės atvejus: 1 mėgintuvėlyje druska, sudaryta iš stiprios rūgšties ir stiprios bazės nesihidrolizuoja; 2,3,4 – ...
Chemijos laboratoriniai darbai, Laboratorinis darbas, 3 puslapiai
2014 09 30
Druskos rūgšties savybių tyrimas (2)
Druskos rūgšties savybių tyrimas. Druskos rūgšties ir geležies reakcija. Bendroji reakcijos lygtis. Oksidacijos ir redukcijos puslygtė. Bandymo išvados. Druskos rūgšties ir bazinių metalų oksidų reakcija. Druskos rūgšties ir šarmų ...
Chemijos laboratoriniai darbai, Laboratorinis darbas, 4 puslapiai
2012 12 17
Pusiausvyros konstantos nustatymas ir reakcijos laisvosios energijos apskaičiavimas
Pusiausvyros konstantos nustatymas ir reakcijos laisvosios energijos apskaičiavimas. Darbo tikslas. Teorinė dalis. Darbo rezultatai.
Chemijos laboratoriniai darbai, Laboratorinis darbas, 2 puslapiai
2015 04 27
Bioinžinerijos laboratorinis. Kiekybiniai baltymų nustatymo metodai
Kiekybiniai baltymų nustatymo metodai. Darbo tikslas: nustatyti baltymų koncentraciją mėginiuose lowry ir bradfordo ir metodais.
Chemijos laboratoriniai darbai, Laboratorinis darbas, 3 puslapiai
2012 07 02
Metalų aktyvumas
PRIEMONĖS IR MEDŽIAGOS: Mėgintuvėliai, dujinis degiklis, elektrinė plytelė, vanduo, degtukai, prietaisas vandens garų poveikio metalams tyrimui, metalai: Cu, Ag, Na, K, Ca, Al, Mg, Fe, Zn, rūgščių tirpalai HCl, H2SO4, druskų tirpalai ...
Chemijos laboratoriniai darbai, Laboratorinis darbas, 2 puslapiai
2016 04 20
Vandens kietumas ir jo pašalinimas (2)
Vandens kietumas ir jo pašalinimas. Literatūrinė apžvalga. Formulės. Vandens bendrasis šarmingumas A. Bendrasis vandens kietumas BK. Darbo tikslas. Išmokti nustatyti vandens laikinąjį, pastovųjį ir bendrąjį kietumus. Nustatyti, kokią ...
Chemijos laboratoriniai darbai, Laboratorinis darbas, 4 puslapiai
2016 08 06
Disociacijos konstantos ir termodinaminių parametrų nustatymas elektrinio laidumo matavimo metodu
Darbo tikslas: nustatyti silpnos rūgšties disociacijos konstantą, įvertinti jos disociacijos entalpiją, entropiją ir laisvąją energiją. Matavimo priemonės: mėgintuvėliai, pipetės, termometras, konduktometras. Tirpalai ruošiami ...
Chemijos laboratoriniai darbai, Laboratorinis darbas, 4 puslapiai
2012 04 25
Druskų hidrolizė
Druskų hidrolizė. Darbo tikslas Nustayti druskų hidrolizių reakcijose susidariusias medžiagas ir jų pH. Darbo metodika šio darbo metodika žiūrėti “Chemijos laboratoriniai darbai” knygoje, 70-74 psl. Darbo eiga. Į mėgintuvėlį ...
Chemijos laboratoriniai darbai, Laboratorinis darbas, 2 puslapiai
2013 12 17
Metalų aktyvumas ir tirpumas
Metalų aktyvumas ir tirpumas. Metalų aktyvumas iš jų druskų tirpalų kitais metalais. Metalų tirpumas įvairiose rūgštyse. Amfoterinių metalų tirpumas šarmuose.
Chemijos laboratoriniai darbai, Laboratorinis darbas, 2 puslapiai
2014 12 08
Neorganinės rišamosios statybinės medžiagos
Neorganinės rišamosios statybinės medžiagos. Literatūrinė apžvalga. Cemento analizė. Darbo tiklas. Nustatyti kalcio oksido kiekį portlandcementyje. Darbo priemonės ir reagentai. Sausosios medžiagos. Tirpalai. Darbo eiga. CaO kiekio ...
Chemijos laboratoriniai darbai, Laboratorinis darbas, 4 puslapiai
2016 08 06
Alkoholdehidrogenazės pradinio fermentinės reakcijos greičio ir kinetinių parametrų nustatymas
LABORATORINIS DARBAS NR. Alkoholdehidrogenazės ADH pradinio fermentinės reakcijos greičio ir kinetinių parametrų Km ir Vmax nustatymas Darbo tikslas. Darbo eiga Pradinio fermentinės reakcijos greičio nustatymas. Pradinio fermentinės ...
Chemijos laboratoriniai darbai, Laboratorinis darbas, 6 puslapiai
2017 04 30
Analizinės chemijos laboratoriniai darbai
Įvadas. Kokybinės analizės pagrindai. Analizinės reakcijos ir jų jautrumas. Sisteminė analizė ir katijonų grupavimas. Nusodinimas ir nuosėdų atskyrimas nuo tirpalo. Reakcijų atlikimas ir lašų reakcijos. Rūgščių - šarmų metodas. ...
Chemijos laboratoriniai darbai, Laboratorinis darbas, 39 puslapiai
2012 07 23
Dujų molinių šilumų santykio nustatymas
Darbo tikslas nustatyti dujų molinių šilumų santykį. Darbo užduotis nustatyti oro molinių šilumų santykį adiabatinio plėtimosi metodu. Atsukame čiaupą Č2 ir slegiame inde I orą, kol manometro aukščių skirtumas pasidaro (20-25 cm). ...
Chemijos laboratoriniai darbai, Laboratorinis darbas, 2 puslapiai
2012 02 03
Atliekų kokybinių ir kiekybinių charakteristikų nustatymas
Atliekų kokybinių ir kiekybinių charakteristikų nustatymas. Darbo tikslas. Nustatyti mišrių buitinių atliekų kokybinius ir kiekybinius rodiklius. Teorinė dalis. Darbo eiga. Susidarančio atliekų kiekio skaičiavimas. Gyventojų ...
Chemijos laboratoriniai darbai, Laboratorinis darbas, 8 puslapiai
2016 08 06
Bendrosios chemijos laboratoriniai 7 darbai
Vandens kietumas. Kalkės. Aliuminio paviršiaus elektrocheminis oksidavimas. Normalinės koncentracijos tirpalai. Galvaninės dangos. Cheminė kinetika ir pusiausvyra. Procentinė ir molinė koncentracija.
Chemijos laboratoriniai darbai, Laboratorinis darbas, 13 puslapių
2015 03 12
Galvaniniai elementai
Tikslas: apskaičiuoti elemento teorinę elektrovaros jėgą ir palyginti ją su nustatyta praktine reikšme. Priemonės: du skirtingo aktyvumo metalai, stiklinis vamzdelis, dvi stiklinės kolbos, voltmetras. Darbo eiga: sudaromas galvalinis ...
Chemijos laboratoriniai darbai, Laboratorinis darbas, 3 puslapiai
2012 03 15
Galvaniniai elementai ir elektrolizė
Glvaniniai elementai. Tikslas. Darbo eiga. Galvaninio elemento elektrovaros jėgos nustatymas. Natrio sulfato tirpalo elektrolizė. Išvados.
Chemijos laboratoriniai darbai, Laboratorinis darbas, 2 puslapiai
2012 05 09
Metalo hidroksido kiekio nustatymas trimetriniu būdu
Metalo hidroksido kiekio nustatymas trimetriniu būdu. Literatūrinė apžvalga. Darbo tiklas. Susipažinti su dažniausiai chemijos laboratorijoje naudojamomis operacijomis ir jas išmokti. Nustatyti, kiek gramų metalo hidroksido gaunama druskos ...
Chemijos laboratoriniai darbai, Laboratorinis darbas, 4 puslapiai
2016 09 11
Tirpalų ruošimas
Įvairių koncentracijų tirpalų ruošimas. Darbo priemonės ir medžiagos. Darbo eiga. Gauta viena iš dešimties užduočių. Užduotį sudaro trys pratimai. Išsisprendžiama užduotis. Paruošiamas tirpalas. Trečios užduoties pratimų ...
Chemijos laboratoriniai darbai, Laboratorinis darbas, 2 puslapiai
2012 12 13
×
129 mokytojai prisijungę laukia tavo klausimo