Chemijos laboratoriniai darbai

211 dokumentų
Galvaniniai elementai ir elektrolizė chemijos laboratorinis
Galvaniniai elementai ir elektrolizė. Literatūrinė apžvalga. Darbo tiklas. Susipažinti su galvaninių elementų veikimo principais, sukonstruoti galvaninį elementą, išmatuoti jo praktinę EVJ. Panaudoti sudarytą galvaninį elemntą, kaip nuolatinės srovės šaltinį elektrolitų vandeninių tirpalų elektrolizei. Darbo priemonės ir ...
Chemijos laboratoriniai darbai, Laboratorinis darbas, 4 psl.
2014 08 21
Ektrocheminė metalų korozija
Ektrocheminė metalų korozija. Literatūrinė apžvalga. Elektrocheminė korozija. Depoliarizacija. Darbo tikslas. Išnagrinėti cinkuotos ir alavuotos skardos koroziją, geležies korozija įvairiuose elektrilituose bei koroziją, esant nevienodai aerozijai ir parašyti korozijos anodines ir katodines bei metalų atpažinimo reakcijas. Darbo ...
Chemijos laboratoriniai darbai, Laboratorinis darbas, 4 psl.
2014 08 17
Metalo hidroksido kiekio nustatymas titrimetriniu būdu. Dėl to, kad buvo imtas naoh perteklius, dalis jo sureaguoja su druska, dalis – lieka tirpale. Nesureagavęs naoh suplaunamas į. Ml talpos matavimo kolbutę. Nuosėdos ant filtro kelis kartus perplaunamos distiliuotu vandeniu ir filtratas surenkamas į tą pačią matavimo kolbutę. Į. ...
Chemijos laboratoriniai darbai, Laboratorinis darbas, 3 psl.
2013 02 18
Stiklo gamyba
Atsiskaitymo lapas. Stiklo gamyba. Priemonės ir medžiagos. Kokios sąlygos buvo keičiamos eksperimento metu? Kuo skiriasi būtinasis stiklo komponentas ir priedas? Rezultatų lentelė. Išvados.
Chemijos laboratoriniai darbai, Laboratorinis darbas, 2 psl.
2013 01 31
Muilas, jo savybės ir gamyba namų sąlygomis
Įvadas. Darbo tikslas ir uždaviniai.Tyrimų medžiaga ir metodika. Kas yra muilas? Muilo istorija. Muilo putojimas ir nešvarumų valymas. Praktinis darbas. Muilo gaminimas lydomuoju metodu. Muilo gaminimas šaltuoju metodu. Muilo putojimo nustatymas. Išvados. Santrauka. Literatūros šaltiniai.
Chemijos laboratoriniai darbai, Laboratorinis darbas, 23 psl.
2014 01 09
Druskos rūgšties savybių tyrimas
Chemojos laboratorinis darbas. Druskos rūgšties savybių tyrimas. Reakcija su baziniais metalų oksidais. Reakcija su hidroksidais. Reakcija su sidabro nitratu.
Chemijos laboratoriniai darbai, Laboratorinis darbas, 5 psl.
2012 06 08
Metalo hidroksido kiekio nustatymas titrimetriniu būdu (2)
Metalo hidroksido kiekio nustatymas titrimetriniu būdu Teorija. Darbo tikslas. Darbo priemonės ir reagentai. Darbo eiga.
Chemijos laboratoriniai darbai, Laboratorinis darbas, 4 psl.
2015 06 01
Vandens kietumas ir jo pašalinimas
Vandens kietumas ir jo pašalinimas. Darbo tikslas: nustatyti ir įvertinti tiriamo vandens kietumą. Pastovaus vandens kietumo nustatymas. Karbonatinio vandens kietumo nustatymas. Bendro vandens kietumo nustatymas. Pirmą kartą filtruojant hcl vyksta reakcijos. Virinant vandenį. Antrą kartą filtruojant hcl. Išvados.
Chemijos laboratoriniai darbai, Laboratorinis darbas, 2 psl.
2012 03 31
Druskos rūgšties savybių tyrimas (2)
Druskos rūgšties savybių tyrimas. Druskos rūgšties ir geležies reakcija. Bendroji reakcijos lygtis. Oksidacijos ir redukcijos puslygtė. Bandymo išvados. Druskos rūgšties ir bazinių metalų oksidų reakcija. Druskos rūgšties ir šarmų reakcija. Druskos rūgšties ir karbonatų reakcija. Druskos rūgšties ir sidaro nitrato reakcija. ...
Chemijos laboratoriniai darbai, Laboratorinis darbas, 4 psl.
2012 12 15
Dujų molinių šilumų santykio nustatymas
Darbo tikslas nustatyti dujų molinių šilumų santykį. Darbo užduotis nustatyti oro molinių šilumų santykį adiabatinio plėtimosi metodu. Atsukame čiaupą Č2 ir slegiame inde I orą, kol manometro aukščių skirtumas pasidaro (20-25 cm). Uždarome Č2. Palaukiame, kol slėgis nusistovi, ir išmatuojame aukščių skirtumą h1. Trumpam ...
Chemijos laboratoriniai darbai, Laboratorinis darbas, 2 psl.
2011 06 25
PH ir buferinės sistemos
Laboratorinis darbas. Ph ir buferinės sistemos. Baltymų savybių tyrimai baltymų išsūdymas. Baltimų nusodinimas. Nusodinimas organiniais tirpikliais. Nusodinimas šildant. Nusodinimas koncentruotomis mineralinėmis rūgštimis. Nusodinimas sunkiųjų metalų druskomis. Nusodinimas alkaloidų reagentais. Baltymų izoelektrinio taško ...
Chemijos laboratoriniai darbai, Laboratorinis darbas, 4 psl.
2015 10 05
Trąšų sąvybių tyrimas
Tikslai. Įtvirtinti žinias apie pagrindines mineralinių trašų sąvybes. Pakartoti kaip randami po. Ir nh. Jonai tirpaluose. Pakartoti elemento masės dalies radimą apskaičiuojant maistingųjų elementų kiekį. Hipotezė. Visos trąšos tirpsta vandenyje, bei skyla į jonus, kuriuos galima atpažinti. Sąveika su naoh tirpalu. Sąveika su ...
Chemijos laboratoriniai darbai, Laboratorinis darbas, 2 psl.
2012 03 21
Druskų hidrolizė
Druskų hidrolizė. Darbo tikslas Nustayti druskų hidrolizių reakcijose susidariusias medžiagas ir jų pH. Darbo metodika šio darbo metodika žiūrėti “Chemijos laboratoriniai darbai” knygoje, 70-74 psl. Darbo eiga. Į mėgintuvėlį įpilama druskos. Įpilama ¼ mėgintuvėlio tūrio distiliuoto vandens ir sumaišoma. PH metru ...
Chemijos laboratoriniai darbai, Laboratorinis darbas, 2 psl.
2013 12 16
Vandens kietumas ir jo pašalinimas (2)
Vandens kietumas ir jo pašalinimas. Literatūrinė apžvalga. Formulės. Vandens bendrasis šarmingumas A. Bendrasis vandens kietumas BK. Darbo tikslas. Išmokti nustatyti vandens laikinąjį, pastovųjį ir bendrąjį kietumus. Nustatyti, kokią dalį bendrojo kietumo sudaro kalcio jonai ir kokią – magnio jonai. Darbo priemonės ir reagentai. ...
Chemijos laboratoriniai darbai, Laboratorinis darbas, 4 psl.
2014 08 21
Bioinžinerijos laboratorinis. Kiekybiniai baltymų nustatymo metodai
Kiekybiniai baltymų nustatymo metodai. Darbo tikslas: nustatyti baltymų koncentraciją mėginiuose lowry ir bradfordo ir metodais.
Chemijos laboratoriniai darbai, Laboratorinis darbas, 3 psl.
2012 06 08
Neorganinės rišamosios statybinės medžiagos
Neorganinės rišamosios statybinės medžiagos. Literatūrinė apžvalga. Cemento analizė. Darbo tiklas. Nustatyti kalcio oksido kiekį portlandcementyje. Darbo priemonės ir reagentai. Sausosios medžiagos. Tirpalai. Darbo eiga. CaO kiekio nustatymas portlandcementyje. Paruošto cemento tirpalo titravimo duomenys. Skaičiavimai. Pagal ...
Chemijos laboratoriniai darbai, Laboratorinis darbas, 4 psl.
2014 08 21
Druskų hidrolizė laboratorinis darbas
Laboratorinis darbas nr. Alcl. Cuso.
Chemijos laboratoriniai darbai, Laboratorinis darbas, 3 psl.
2014 09 29
Galvaniniai elementai ir elektrolizė
Glvaniniai elementai. Tikslas. Darbo eiga. Galvaninio elemento elektrovaros jėgos nustatymas. Natrio sulfato tirpalo elektrolizė. Išvados.
Chemijos laboratoriniai darbai, Laboratorinis darbas, 2 psl.
2012 05 09
Pusiausvyros konstantos nustatymas ir reakcijos laisvosios energijos apskaičiavimas
Pusiausvyros konstantos nustatymas ir reakcijos laisvosios energijos apskaičiavimas. Darbo tikslas. Teorinė dalis. Darbo rezultatai.
Chemijos laboratoriniai darbai, Laboratorinis darbas, 2 psl.
2015 04 27
Analizinės chemijos laboratoriniai darbai
Įvadas. Kokybinės analizės pagrindai. Analizinės reakcijos ir jų jautrumas. Sisteminė analizė ir katijonų grupavimas. Nusodinimas ir nuosėdų atskyrimas nuo tirpalo. Reakcijų atlikimas ir lašų reakcijos. Rūgščių - šarmų metodas. Katijonų grupavimas rūgščių - šarmų metodu. Katijonų atpažinimo reakcijos. Pirmoji analizinė ...
Chemijos laboratoriniai darbai, Laboratorinis darbas, 39 psl.
2012 07 19
Metalų aktyvumas ir tirpumas
Metalų aktyvumas ir tirpumas. Metalų aktyvumas iš jų druskų tirpalų kitais metalais. Metalų tirpumas įvairiose rūgštyse. Amfoterinių metalų tirpumas šarmuose.
Chemijos laboratoriniai darbai, Laboratorinis darbas, 2 psl.
2014 12 08
Bendrosios chemijos laboratoriniai 7 darbai
Vandens kietumas. Kalkės. Aliuminio paviršiaus elektrocheminis oksidavimas. Normalinės koncentracijos tirpalai. Galvaninės dangos. Cheminė kinetika ir pusiausvyra. Procentinė ir molinė koncentracija.
Chemijos laboratoriniai darbai, Laboratorinis darbas, 13 psl.
2015 03 06
Bernulio lygtis chemijos laboratorinis
Bernulio lygtis. Teorinė dalis. Darbo tikslas – nustatyti tiriamo vamzdyno nurodytose vietose Bernulio lygties visų aukščių (slėgių) reikšmes, esant dviems skirtingiems debitams, palaikant pastovų skysčio lygį rezervuare. Iš eksperimentinių duomenų apskaičiuoti slėgio nuostolius vamzdyne. Darbo eiga. Skaičiavimai. Skaičiavimai. ...
Chemijos laboratoriniai darbai, Laboratorinis darbas, 5 psl.
2014 12 05
Galvaniniai elementai
Tikslas: apskaičiuoti elemento teorinę elektrovaros jėgą ir palyginti ją su nustatyta praktine reikšme. Priemonės: du skirtingo aktyvumo metalai, stiklinis vamzdelis, dvi stiklinės kolbos, voltmetras. Darbo eiga: sudaromas galvalinis elementas iš dviejų skirtingų metalų, įmerktų į druskų tirpalus. Natrio sulfato tirpalo ...
Chemijos laboratoriniai darbai, Laboratorinis darbas, 3 psl.
2011 07 02
Metalo hidroksido kiekio nustatymas trimetriniu būdu
Metalo hidroksido kiekio nustatymas trimetriniu būdu. Literatūrinė apžvalga. Darbo tiklas. Susipažinti su dažniausiai chemijos laboratorijoje naudojamomis operacijomis ir jas išmokti. Nustatyti, kiek gramų metalo hidroksido gaunama druskos reakcijos su natrio šarmu NaOH metu. Darbo priemonės ir reagentai. Tirpalai. Darbo eiga. Išvados. ...
Chemijos laboratoriniai darbai, Laboratorinis darbas, 4 psl.
2014 08 21
Tirpalų ruošimas
Įvairių koncentracijų tirpalų ruošimas. Darbo priemonės ir medžiagos. Darbo eiga. Gauta viena iš dešimties užduočių. Užduotį sudaro trys pratimai. Išsisprendžiama užduotis. Paruošiamas tirpalas. Trečios užduoties pratimų sprendimai.
Chemijos laboratoriniai darbai, Laboratorinis darbas, 2 psl.
2012 12 12
Įvairių koncentracijų tirpalų ruošimas laboratorinis darbas
Įvairių koncentracijų tirpalų ruošimas.
Chemijos laboratoriniai darbai, Laboratorinis darbas, 6 psl.
2015 03 01
Alkoholdehidrogenazės pradinio fermentinės reakcijos greičio ir kinetinių parametrų nustatymas
LABORATORINIS DARBAS NR. Alkoholdehidrogenazės ADH pradinio fermentinės reakcijos greičio ir kinetinių parametrų Km ir Vmax nustatymas Darbo tikslas. Darbo eiga Pradinio fermentinės reakcijos greičio nustatymas. Pradinio fermentinės reakcijos greičio priklausomybės nuo fermento koncentracijos nustatymas. NADH koncentracijos ...
Chemijos laboratoriniai darbai, Laboratorinis darbas, 6 psl.
2017 04 30
Atliekų kokybinių ir kiekybinių charakteristikų nustatymas
Atliekų kokybinių ir kiekybinių charakteristikų nustatymas. Darbo tikslas. Nustatyti mišrių buitinių atliekų kokybinius ir kiekybinius rodiklius. Teorinė dalis. Darbo eiga. Susidarančio atliekų kiekio skaičiavimas. Gyventojų gyvenančių kiekvienoje zonoje skaičiavimas. Per parą susidarančio atliekų kiekio skaičiavimas. ...
Chemijos laboratoriniai darbai, Laboratorinis darbas, 8 psl.
2014 10 04
Bendrojo vandens kietumo nustatymas
Bendrojo vandens kietumo nustatymas. Darbo tikslas. Susipažinti su bendrojo vandens kietumo nustatymu titrimetriniu metodu, bei nustatyti bendrąjį vandens kietumą mėginyje. Teorinė dalis. Darbo priemonės. Darbo eiga. ) Mėginio analizė. ) Rezultatų apskaičiavimas. ) Pataisos koeficiento k nustatymas. Darbo rezultatai. Distiliuoto vandens ...
Chemijos laboratoriniai darbai, Laboratorinis darbas, 5 psl.
2014 03 23