Civilinio proceso dalyviai


Tema. Civilinio proceso samprata ir reglamentavimas. Civilinio proceso samprata. Civilinio proceso teisenos. Civilinio proceso paskirtis ir tikslai. Civilinio proceso atskyrimas nuo kitų teisės šakų. Tema. Civilinis procesinis veiksnumas. Tema. Civilinio proceso dalyvių rūšys. Civilinių procesinių teisinių santykių elementai. Civilinio proceso dalyviai, jų klasifikavimas. Dalyvaujantys byloje asmenys, jų teisinis suinteresuotumas. Kiti proceso dalyviai. Tema. Civilinio proceso šalys. Jų teisės ir pareigos. Civilinio proceso šalių samprata. Ieškovas ir atsakovas. Šalių esminiai bruožai. Šalių procesinės teisės ir pareigos. Šalių pareiga rūpintis civilinio proceso skatinimu. Tema. Šalių procesinio lygiateisiškumo principas. Tema. Procesinis bendrininkavimas. Privalomasis bendrininkavimas. Neprivalomasis bendrininkavimas. Procesinis teisių perėmimas. Procesinių teisių perėmimo pagrindai. Procesinio teisių perėmimo pagrindinės taisyklės. Netinkamos šalies pakeitimas tinkama. Atstovavimo teisme institutas. Atstovavimo teisme instituto tikslai. Asmenys, galintys būti atstovais teisme. Atstovo teisme procesinė padėtis, įgaliojimai ir jų įforminimas. Išvados. Šaltiniai.

Pradėkime nuo to, jog teisinėje sistemoje yra skiriamos dvejopos: materialiosios ir proceso teisės šakos. Materialiosios teisės šakos reguliuoja fizinių ir juridinių asmenų tarpusavio santykius, padedančius tenkinti materialinius bei kultūrinius poreikius ir nustato subjektų leistino elgesio ribas, teises ir pareigas. Taigi materialioji teisė yra reguliuojamojo pobūdžio. Materialiosios teisės šakos – civilinė teisė, darbo teisė, šeimos teisė ir kt.

Tačiau materialiosios teisės pagrindu įgyvendinant teises tarp šalių ar kilus ginčui būtina nustatyti praeityje egzistavusius faktus. Proceso teisė ir nurodo tam tikrą įstatymų reglamentuojamą tvarką fakto ir teisės klausimams išsiaiškinti. Taigi civilinio proceso teisė yra tarnybinė šaka, aptarnaujanti atitinkamą materialiosios teisės šaką.

1.2 Civilinio proceso teisenos

ypatingoji teisena – bylos nagrinėjamos nesant ginčo dėl teisės. Paskirtis – padėti įgyvendinti ir realizuoti subjekto teises, kurios nėra pažeistos.

1.3 Civilinio proceso paskirtis ir tikslai

1.4

II tema. Civilinis procesinis veiksnumas

Fizinius asmenis, pagal jų civilinio procesinio veiksnumo apimtį galima skirstyti į tris grupes:

Asmenys, turintys visišką procesinį veiksnumą. (18 m. sulaukę asmenys, dėl kurių nėra priimtas sprendimas pripažinti neveiksniais, emancipuoti nepilnamečiai, santuoką sudarę nepilnamečiai).

Asmenys, turintys ribotą procesinį veiksnumą. (14-18 m. neemancipuoti nepilnamečiai, ar asmenys, teismo pripažinti ribotai veiksniais).

Asmenys, neturintys procesinio veiksnumo (nepilnamečiai iki 14 m. ar asmenys, teismo pripažinti neveiksniais).

Be minėtų išimtinių atvejų, nepilnamečių nuo 14 iki 18 metų, taip pat pripažintų ribotai veiksniais asmenų teises teisme gina tėvai, įtėviai, globėjai. Tačiau teismas privalo įtraukti pačius nepilnamečius ar ribotai veiksnius asmenis kaip vieną iš šalių bylose, kurios liečia pastarųjų interesus.

Išimtiniais atvejais, pavyzdžiui, bylose dėl darbo teisinių santykių, sandorių, susijusių su disponavimu gautu uždarbiu ir iš kitų sandorių, kuriuos nepilnamečiai nuo 14 iki 18 metų turi teisę sudarinėti savarankiškai, kreiptis į teismą ir savo teises bei interesus gali ginti patys nepilnamečiai. Nepilnamečiai turi visišką civilinį procesinį veiksnumą, jei turi visišką materialinį veiksnumą.

Remiantis CPK 137 straipnio 2 dalies 1 ir 7 punktais, dalyvaujančių byloje asmenų teisnumą ir veiksnumą teismas turi patikrinti ex officio (teismas turi pareigą veikti, atlikti jo kompetencijai priskiriamus veiksmus).

III tema. Civilinio proceso dalyvių rūšys

3.1 Civilinių procesinių teisinių santykių elementai

subjektai – teismas, visi proceso dalyviai, kuriems būdingas teisnumas ir veiksnumas.

3.2

Teismas – privalomas, be teismo negali nei atsirasti nei pasibaigti civiliniai procesiniai santykiai. Teismas atlieka vadovavimo procesui funkcijas.

Dalyvaujantys byloje asmenys. Bendras požymis – asmenų teisinis suinteresuotumas bylos baigtimi.

Dalyvaujančius byloje asmenis – jie turi privatų arba viešąjį interesą dėl bylos baigties (prokuroras, tretieji asmenys, prokuroras.

Kitus proceso dalyvius, atliekančius tik pagalbines funkcijas, pavyzdžiui, vertėjai, liudytojai, ekspertai.

3.3 Dalyvaujantys byloje asmenys, jų teisinis suinteresuotumas

3.4 Kiti proceso dalyviai

IV tema. Civilinio proceso šalys. Jų teisės ir pareigos.

4.1 Civilinio proceso šalių samprata. Ieškovas ir atsakovas.

4.2 Šalių esminiai bruožai

4.3 Šalių procesinės teisės ir pareigos

Sumokėję. nustatytą užmokestį, turi teisę gauti bylos medžiagos ar jos dalies kopiją Privalo jiems priklausančiomis procesinėmis teisėmis naudotis sąžiningai.

4.4 Šalių pareiga rūpintis civilinio proceso skatinimu

V tema. Šalių procesinio lygiateisiškumo principas

Tikram faktiniam proceso šalių lygiateisiškumui įgyvendinti 2002 m. CPK numatyta visa sistema teisinių svertų :

Galimybė atleisti nuo didžiosios žyminio mokesčio dalies už atliekamus procesinius veiksmus bet kurį asmenį. (CPK 83 ir 84 straipsniai).

Nemokamos teisinės pagalbos sistemos sukūrimas. (CPK 20, 99 straipsniai).

Teismo pareiga išaiškinti visiems dalyvaujantiems byloje asmenims jų procesines teises ir pareigas bei veiksmų padarinius, nurodyti įrodinėjimo dalyką (CPK 158 – 160 straipsniai).

Išaiškinti šalims galimybę pasirūpinti kvalifikuoto atstovo teisininko pagalba (CPK 161 straipsnis).

Teismo pareiga savo iniciatyva imtis aktyvių veiksmų silpnesniosios proceso šalies interesams apsaugoti (aiškintis papildomas bylos aplinkybes, rinkti įrodymus) (CPK 179, 377, 405, 414, straipsniai)

VI tema. Procesinis bendrininkavimas

Procese visada yra tik dvi šalys – atsakovas ir ieškovas. Šalių skaičius nepriklauso nuo procese dalyvaujančių asmenų skaičiaus. Ieškovo ar atsakovo pusėje gali dalyvauti keliasdešimt asmenų, tačiau šalys vis tiek bus dvi.

  • Microsoft Word 47 KB
  • 2015 m.
  • Lietuvių
  • 18 puslapių (4846 žodžiai)
  • Universitetas
  • Gediminas
  • Civilinio proceso dalyviai
    10 - 10 balsai (-ų)
Civilinio proceso dalyviai. (2015 m. Gegužės 26 d.). https://www.mokslobaze.lt/civilinio-proceso-dalyviai.html Peržiūrėta 2018 m. Balandžio 24 d. 04:14
×