Civilinio proceso teisė konspektas


Tema. CPT kaip savarankiška teisės šaka. Materialinės ir proceso teisės santykis. CP samprata. CP stadijos. CP teisenos. Tema. Civilinio proceso teisės principai. Principų reikšmė. Civilinio proceso teisės principai ir proceso modeliai. Principų klasifikavimas. Pagal įtaką sąžiningam procesui. Pagal pripažinimo laipsnį. Pagal jų taikymo sritį. Kas turi užtikrinti kad procesas būtų sąžiningas? Sąžiningo teismo proceso turinį sudaro tokios nuostatos. Praktiniai principo aspektai. LKT praktika. Šalių procesinis lygiateisiškumas. Nepakankamas spendimų motyvavimas. Netinkamas įteikimas. Žodiškumo principas. Civiliniai procesiniai tesiniai santykiai. Subjektai. Procesinis teisnumas ir veiksnumas. Procesinis teisnumas. Procesinis veiksnumas. Procesinės padėties problema. Dalyvaujantys byloje asmenys. Teismų kompetencija. CPK 22-36 str. Civilinių bylų priskirtinumas. LAT praktika. Teigiama praktika. Teismų klaidos. Civilinių bylų teismingumas. Skiriamos tokios teismingumo rūšys. Rūšinis teismingumas. Civilinė byla v. Administracinė byla. LAT praktika. Apylinkė v. Apygarda. Teritorinis teismingumas. Šalys (CPK 41-45 str. ) Pagal programą 5 tema. Šalių požymiai. Tinkama ir netinkama šalis. Praktika- susijusi su netinkamos šalies nustatymu ir jos keitimu. Procesinis bendrininkavimas (CPK 43-44 str. ). Tikslai. Rūšys. Privalomojo bendrininkavimo taisyklės. Pavyzdžiai. Grupės ieškinio problema. Procesinių teisių perėmimas (CPK 48 str. ). Pagrindas. Skirtumas nuo netinkamos šalies pakeitimo. Teisių perėmimo negalimumo materialinėje teisėje padariniai. Tretieji asmenys (CPK 46-47 str. ). Samprata. Instituto tikslai. Samprata. Pareiškiantys savarankiškus reikalavimus (CPK 46 str. ). Nepareiškiantys savarankiškus reikalavimus (CPK 4t str. ). Pavyzdžiai. Teismų praktika. Atstovavimas (pagal programą 7 tema) CPK 51 – 60 str. Privalomas atstovavimas. Skirtumai nuo materialinės teisės. Samprata. Atstovavimo rūšys. Atstovų teisės, įgaliojimai. Negali būti atstovais (CPK 60 str. ). Advokato teisinė padėtis civiliniame procese. Advokato ir kliento santykiai. Santykis – advokatas-teismas. Santykis advokatas-advokatūra. Advokatas-visuomenė. Teismų praktika. Tema. Prokuroro, valstybės ir savivaldybių institucijų bei kitų asmenų, ginančių viešą interesą, dalyvavimas civiliniame procese. Prokuroras civiliniame procese. Šaltiniai. Procesinė padėtis. Teismų praktika. Kitų asmenų ir valstybės institucijų dalyvavimas ginant viešą interesą. Teismų praktika. Tema. Procesiniai terminai (CPK 72-78 str. ). Samprata ir rūšys. Pagal tai kas nustato terminą. Terminų skaičiavimo taisyklės. Teismų praktika. Bylinėjimosi išlaidos. Bylinėjimosi išlaidų samprata. Bylinėjimosi išlaidų rūšys (CPK 79). Žyminis mokestis. Išlaidos susijusios su bylos nagrinėjimu. Išlaidų paskirstymas. Procesiniai dokumentai (CPK 110-134 str. ). Samprata. Reikšmė. Rūšys. Skaičius, kalba ir priedai. Trūkumų šalinimas. Teismo pranešimai ir šaukimai. Procesinių dokumentų įteikimas. Reikšmė. Įteikimo būdai (CPK 117 str. ). Įteikimo tvarka (CPK 118-132 str. ). Iėškinys (CPK 135-143 str. ). Ieškinio samprata. Ieškinių rūšys. Ieškinio elementai ir jų keitimas. Bylos. Elementų keitimas (CPK 141 str. ). Bylos. Teisė į ieškinį. Materialinis aspektas – teisė į ieškinio patenkinimą. Procesinis aspektas – teisė pareikšti ieškinį/kreiptis į teismą. Teisė pareikšti ieškinį. Įrodymai ir įrodinėjimas. Samprata. Procesiniai teisės aktai. Įrodinėjimo struktūra. Įrodinėjimo subjektai. Įrodinėjimo tikslas. Tikimybių balansas. Teismo vaidmuo. Neįrodinėtinos aplinkybės. Civilinės bylos iškėlimas. Ieškinio pareiškimas. Priedai. Teismo veiksmai gavus ieškinio pareiškimą. Galimi trūkumai. Atskiri pagrindai. Civilinės bylos iškėlimo teisiniai padariniai. Materialiniai teisiniai padariniai. Procesiniai teisiniai padariniai. Pasiruošimas civilinės bylos nagrinėjimui. Teisėjo veiksmai pasirengimo bylos nagrinėjimui stadijoje. Ypatumai atskirose bylų kategorijose. Šalių pareigos. Pasirengimo civilinės bylos nagrinėjimui būdai. Bylos nagrinėjimas teisme CPK 234-300 str. Forma. Teismo posėdžių skaičius. Teismo posėdžių sudedamosios dalys. Bylos nagrinėjimas iš esmės. Baigiamosios kalbos (CPK 253-256 str. ). Sprendimo priėmimas ir paskelbimas (CPK 257-258 str. ). Teismo posėdžio eigos fiksavimas (CPK 168-172 str. ). Šalių ir kitų procese dalyvaujančių asmenų neatvykimo padariniai. Ieškovo neatvykimas (CPK 256 str. 1 d. ). Atsakovo neatvykimas. Trečiųjų asmenų neatvykimas. Liudytojų, ekspertų, vertėjo neatvykimas (CPK 248 str. ). Bylos nagrinėjimo atidėjimas (CPK 156 str. ). Nutartis atidėti bylos nagrinėjimą. Civilinės bylos sustabdymas (CPK 163-167 str. ). Skirtumas nuo atidėjimo. Bylos sustabdymo rūšys. Privalomas. Neprivalomas/fakultatyvus. Bylos užbaigimas nepriėmus teismo sprendimo CPK 293-298 str. Nutraukimas CPK 293 str. Palikimas nenagrinėtu. Pirmosios instancijos teismo sprendimai ir nutartys. Procesinių dokumentų rūšys. Teismo sprendimas. Sprendimo trūkumų taisymas. Teismo sprendimų įsiteisėjimas. Teismo sprendimų rūšys. Apeliacija. Apeliacijos rūšys. Principai. Kasacija (cpk 340-364 str. ). Proceso atnaujinimas. Ypatingoji teisena (CPK 442-582 str. ). Ypatumai. Vykdymo procesas (CPK 583-779 str. ).

CP – judėjimas, eiga prasidedanti nuo suinteresuotos šalies iniciatyvos. Valstybė savo iniciatyva negali pradėti civilinės bylos, nes būtų pažeistas dispozityvumo principas.

Atsiranda ieškovas, pareiškia ieškinį teismui. Tame ieškinyje įvardijamas asmuo, kuris pažeidė teises (skolininkas). Tas asmuo tampa atsakovu.

Proceso dalyviais gali būti tretieji asmenys. Jie gali būti abiejuose pusėse., jie atsiranda iš materialinės teisės santykių.

Procese reikia įrodyti teiginius. Viena iš įrodinėjimo priemonių yra fiziniai asmenys. Čia gali atsirasti liudytojai, ekspertai ir kiti asmenys.

CPT begali būti laikoma grynai privatine kadangi yra teismas. Ieškovas ir atsakovas dažnai nevieninteliai proceso dalyviai. Iš materialinės teisės santykių atsiranda tretieji asmenys taip pat liudytojai, ekspertai, vertėjai ir t.t.

CP – teismo proceso dalyvių procesinė veikla sprendžiant ir nagrinėjant ginčus, vykdant ir priimant sprendimus

CP yra labai formalizuota veikla, kuri turi vykti žingsnis po žingsnio. Bylos nagrinėjimas turi pereiti etapus, kurie vadinami stadijomis.

Vykdymas (pradedama vykdyt kai įsiteisėja – po apeliacijos ar praėjus 30 d. po I instancijos. Jei buvo apeliacija – vykdomas po apeliacinio teismo nutarties priėmimo)

Skiriasi bylų priskyrimas teismam. Jei kilo ginčas iš privatinės materialios teisės reglamentuojamų santykių jis yra nagrinėjamas ginčo teisena. Ypatinga teisena tik CPK numatytais atvejais.

Civilinio proceso teisė nėra menas, advokato retorine kalba negali įtakoti faktų.

Principas v. Teisės norma – teigiama, kad principas įtvirtina bendro pobūdžio idėją, veikiančią visose proceso stadijose ir teisenose, o teisės norma įtvirtina konkrečią taisyklę, kuri paprastai veikia vienoje ar kitoje proceso stadijoje

Proceso principai – kultūros, teisės tradicijų, teisės doktrinos, teismų praktikos ir statutinės teisės rezultatas.

Lemia proceso modelį. Pvz.: jei mes sakom, kad vienas iš proceso principų – teisėjo aktyvaus vaidmens principas, vadinasi toks proceso modelis reikš, kad teisėjas nesėdi ir netyli, ir atvirkščiai jei sakom, kad nėra tokio principo – tai tuomet teisėjas nesikiša, ir tik pateikia atsakymą įvertinęs pateiktus įrodymus.

Padeda suprasti konkrečias teisės normas. Kiekviena taisyklė kuriama remiantis tos teisės šakos principais, ir tuo atveju jei žinosime kokie principai bus lengviau suvokti ir normą.

Padeda rasti ir nustatyti ryšį tarp atskirų teisės normų, pašalinti kolizijas. Dažnai susiduriame su kelių normų prieštaravimu, principai padeda išspręsti tokią problemą.

Interpretacinė funkcija. Jeigu konkreti taisyklė nėra pakankamai aiški, tai aiškinimo rezultatas turi būti toks, kad neprieštarautų principams.

Teisės spragų užpildymas. Spraga užpildoma taikant įstatymo ar teisės analogija. Teisės analogija ir reiškia, kad teismas taiko bendruosius, civilinio proceso teisės principus. CPK 3 str. 5 d.

Kelrodis įstatymų leidyboje (reglamentavimo funkcija). Pvz.: siūlymas į LAT teisėjų atrankos kolegijos sudėtį įjungti visuomenės atstovą, bet toks siūlymas visiškai prieštarauja mūsų proceso principams, mes neturim prisiekusiųjų teismo, mes neturim visuomenės dalyvavimo principo. Tam kad padaryti tokį pakeitimą būtina keisti konstituciją, kadangi pirmiausia principus įtvirtina konstitucija

Tai tik teoriniai modeliai, nes realybėje nėra grynai adversarinio ar grynai tardymo proceso, taip nėra grynai bendrosios teisės proceso ir grynai romanų kanonų modelio

Dėstytojas negali pasakyti kurie principai fundamentalūs o kurie paprasti ir dėl to ši klasifikaciją ydinga.

Visuotinai pripažinti (formalūs; aiškiai įtvirtinti statutinėje teisėje, bet ne visada realiai taikomi, pvz.: trukmė 1 posėdis)

Realūs (nors visuotinai nėra pripažinti, bet teismas juos taiko)

Būsimi (juos propaguoja kai kurie teisės doktrinos atstovai, jie žinomi iš lyginamosios teisės, bet nėra visuotinai pripažinti ir teismai jų visuotinai netaiko, pvz.: šalių sutaikymo siekimo principas, ikiteisminio įrodymo atskleidimo principas (Anglija); nemokama teisingumo, dvigubo bylos nagrinėjimo principai (Prancūzija))

pirma, tai išorinis nepriklausomumas- negali būti įtakojami iš išorės – įstatymo leidėjo, vykdomosios valdžios ir t.t.;

antra, vidinis nepriklausomumas – negali būti įtakojami teismo dalyvių, kitų teisėjų ir pan.

Teisėjų nešališkumas. Teisingas rezultatas byloje gali būti pasiektas tik kai šalių ginčą sprendžia nesuinteresuotas trečiasis asmuo. Jei jis turi interesą – bylos nagrinėti negali. Tam yra teisėjų nušalinimo ar nusišalinimo institutas.

Teismo pasitarimo slaptumas (sprendimas turi būti priimamas tokiom sąlygom, kad nebūtų galimybių daryti įtaka sprendimui.)

Dispozityvumas arba kitaip šalių autonomija (civilinė byla prasideda tik suinteresuoto asmens kreipimusi, suinteresuota šalis gali atsisakyti ieškinio, šalys sprendžia ką daryti skųsti pirmosios instancijos sprendimą ar ne ir t.t.)

  • Teisė Konspektas
  • Microsoft Word 470 KB
  • 2015 m.
  • Lietuvių
  • 104 puslapiai (48558 žodžiai)
  • Agnė
  • Civilinio proceso teisė konspektas
    10 - 4 balsai (-ų)
Civilinio proceso teisė konspektas. (2015 m. Birželio 20 d.). https://www.mokslobaze.lt/civilinio-proceso-teise-konspektas.html Peržiūrėta 2018 m. Vasario 24 d. 04:40
×