Darbingumas Lietuvos valstybėje


Tiekimo ir statybos rangos sutartis nr. 18 02. MB “ Švedų ekspertų grupė “. „ Užsakovu “. „ Rangovu “. „ Šalimis “. „ Šalimi “. 36 38 , Klaipėdos raj. Triušelių kaimas. Sutarties kaina ir atsiskaitymo tvarka. Bendra šios Sutarties kaina yra 18600 00 Eur. Bendra šios Sutarties kaina yra 18600 00 Eur. aštuoniolika tūkstančių eur 00 ct. toliau vadinama „ Sutarties kaina “. Šalių teisės ir pareigos. Užsakovas turi teisę. Rangovas turi teisę. Atliktų darbų perdavimas. Užsakovo vadovo direktoriaus parašu ar jo įgalioto asmens parašu. Darbų atlikimo terminai. 2018 vasario 12d. 2018 kovo 14d. Rangovas pareiškia ir patvirtina , kad. Sutarties galiojimas ir nutraukimas. 36 38 , Klaipėdos raj. Triušelių kaimas , pamatų irengimas. Šalių rekvizitai ir parašai. MB „ Švedų ekspertų grupė “.


MB “Švedų ekspertų grupė“, juridinio asmens kodas 304062536, buveinės adresas Europos pr. 122, LT-46351 Kaunas, atstovaujama direktoriaus Kęstučio Norvalaičio, veikiančio pagal bendrovės įstatus (toliau vadinama „Užsakovu“),

1.2. Šia Sutartimi Rangovas įsipareigoja tiekti Užsakovui medžiagas/įrangą/mechanizmus, reikalingus Sutarties 1.1. punkte nurodytų darbų atlikimui.

1.3. Šios Sutarties 1.1. ir 1.2. punktuose nurodyti darbai ir medžiagos detalizuojami ir jų įkainiai nustatomi Sutarties priede Nr. 1 „Sąmatos“. Darbai ir medžiagos detalizuojami ir jų įkainiai nustatomi atskirose sąmatose. Darbai ir medžiagos kartu toliau šioje Sutartyje vadinami „Darbais“.

1.5. Darbų atlikimo vieta: Prieglaius gtv., 34; 36;38, Klaipėdos raj. Triušelių kaimas.

Bendra šios Sutarties kaina yra 18600,00 Eur. (aštuoniolika tūkstančių eur 00 ct.) (toliau vadinama „Sutarties kaina“).

2.4. Darbai atliekami su išankstiniu mokėjimu. Išankstinio mokėjimo suma yra ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

2.5. Užsakovas atsiskaito su Rangovu ne vėliau kaip per 10 kalendorinių dienų nuo atliktų darbų perdavimo-priėmimo akto pasirašymo ir sąskaitos faktūros gavimo dienos. Iš kiekvienos Rangovui mokamos sumos Užsakovas sulaiko 10 % (dešimt procentų). Rangovui pasirašius baigiamąjį darbų perdavimo – priėmimo aktą po 10 (dešimties) kalendorinių darbo dienų bus išmokėta sulaikyta suma.

2.6. Pagal Sutartį Rangovui privalomi mokėjimai atliekami grynaisiais pinigais, arba mokėjimo pavedimu į šioje Sutartyje arba atskirame raštiškame pranešime Rangovo nurodytą banko sąskaitą.

3.1.3. Nurodyti Rangovui medžiagų/įrangos tiekėjus, iš kurių Rangovas privalo pirkti medžiagas/įrangą, reikalingą šios Sutarties vykdymui.

3.1.4. Vykdant Darbus, pakeisti Darbų apimtį, sudėtį, Darbų eigą, naudojamas medžiagas/įrangą, koreguoti projektą (techninį ir/ar darbo), raštu apie tai informavus Rangovą ne vėliau kaip prieš 5 (penkias) darbo dienas iki numatomų pakeitimų, ir Rangovas įsipareigoja vykdyti Darbus, vadovaujantis šiais pakeitimais. Šiame punkte nurodytus pakeitimus Šalys įtvirtina pasirašydamos papildomą susitarimą prie šios Sutarties.

3.1.5. Sustabdyti Darbų atlikimą, raštu apie tai pranešus Rangovui. Rangovas, gavęs raštišką Užsakovo pranešimą, privalo nedelsiant sustabdyti atliekamus Darbus. Tęsti darbų atlikimą Rangovas turi teisę tik gavus atskirą rašytinį Užsakovo leidimą. Šalys susitaria, kad šią galimą darbų sustabdymo riziką prisiima Rangovas, ir Užsakovas neprivalo kompensuoti jokių galimų papildomų Rangovo išlaidų, susijusių su Darbų sustabdymu.

3.1.6. Užsakovas turi teisę be išankstinio Rangovo sutikimo atlikti priešpriešinį vienarūšį reikalavimo įskaitymą t.y. taikyti įskaitymą.

3.1.7. Užsakovas turi ir kitas Lietuvos Respublikos teisės aktuose bei šioje Sutartyje numatytas teises.

3.4.3. Užsakovui reikalaujant ir jo nustatytais terminais parengti atliekamų Darbų darbo projektą, detalizuojantį techninio projekto sprendinius.

3.4.4. Užsakovui reikalaujant ir jo nustatytais terminais parengti Darbų technologijos projektą.

3.4.7. Darbų vykdymui naudoti tik medžiagas/įrangą/mechanizmus, atitinkančius projekto (techninio ir darbo) reikalavimus, naudoti Lietuvos Respublikos įstatymais nustatyta tvarka sertifikuotas medžiagas, dirbinius, gaminius ir įrenginius. Pateikti Užsakovui naudojamų medžiagų, dirbinių, gaminių, įrenginių sertifikatus, eksploatacinių savybių deklaracijas.

3.4.11. Organizuoti ir užtikrinti savo darbuotojų atvežimą į darbo vietą ir išvežimą iš jos, už jų apgyvendinimą, saugaus darbo priežiūrą, visus pagal teisės aktus privalomus instruktavimus (darbo saugos ir kt.), specialią darbo aprangą, darbo priemones, darbuotojų aprūpinimą buitinėmis patalpomis.

  • Microsoft Word 33 KB
  • 2019 m.
  • Lietuvių
  • 9 puslapiai (3678 žodžiai)
  • Mokykla
  • Nijole
  • Darbingumas Lietuvos valstybėje
    10 - 1 balsai (-ų)
Darbingumas Lietuvos valstybėje. (2019 m. Sausio 08 d.). https://www.mokslobaze.lt/darbingumas-lietuvos-valstybeje.html Peržiūrėta 2019 m. Birželio 26 d. 18:52
×
Užduokite klausimą bet kuria mokslo tema