Darbo rinkos raida ir perspektyvos


Ekonomikos bakalauro darbas. Įvadas. Trumpai apie darbo rinką. Darbo rinkos samprata. Nedarbas. Nedarbo rūšys. Nedarbo priežastys. Nedarbo nuostoliai ir mažinimo priemonės. Valstybės vaidmuo darbo rinkos reguliavime. Lietuvos darbo rinkos analizė. 1991–1998 m. Lietuvoje. Lietuvoje vykusių ekonominių procesų apžvalga. Pagrindiniai darbo jėgos aktyvumo rodikliai. Gyventojų užimtumas ekonominėse veiklose. Nedarbo lygis apskrityse. Darbo rinkos politikos formavimas ir vykdymas. 999–2003 m. Lietuvoje. Lietuvoje vykusių ekonominių procesų apžvalga. Pagrindiniai darbo jėgos aktyvumo rodikliai. Gyventojų užimtumas ekonominėse veiklose. Nedarbo lygis apskrityse. Darbo rinkos politikos formavimas ir vykdymas. 004–2007 m. Lietuvoje. Lietuvoje vykusių ekonominių procesų apžvalga. Pagrindiniai darbo jėgos aktyvumo rodikliai. Gyventojų užimtumas ekonominėse veiklose. Nedarbo lygis apskrityse. Darbo rinkos politikos formavimas ir vykdymas. Lietuvos šių dienų darbo rinkos analizė (2008–2009 m. ). Nedarbo lygio 2008 m. apžvalga. 008 m. darbo rinkos tendencijos. 009 m. I ketvirčio darbo rinkos tendencijos. Darbo rinkos perspektyvos. Situacijos Lietuvos darbo rinkoje įvertinimo tyrimas. Išvados. Naudotos literatūros sąrašas. Priedai. Priedas. Lentelių ir paveikslų sąrašas. Priedas. Valstybės politika darbo rinkoje. Priedas. Anketos pavyzdys.


Naujumas, aktualumas. Šiuo metu dažnai pasaulyje minima problema yra nedarbas. Jis sukelia ne tik ekonominius, bet ir įvairius socialinius neigiamus padarinius. Masinis darbuotojų atleidimas, gyvenimo lygio smukimas, artėjimas prie skurdo ribos, žmonių dvejonės dėl laukiančio rytojaus, nedarbo nulemtų kitų makroekonominių rodiklių blogėjimas – visa tai linksniuojama kiekvieną dieną. Visi supranta šio reiškinio didėjančią grėsmę ir stengiasi ieškoti būdų, kaip užkirsti tam kelią. Šiame darbe bus nagrinėjama situacija Lietuvos darbo rinkoje nuo nepriklausomybės atkūrimo iki šių dienų, bandysime išsiaiškinti, kaip buvo kovojama su nedarbu bei jo sukeltomis pasekmėmis, kas yra daroma dabar ir kokių teigiamų bei neigiamų perspektyvų galima tikėtis.

Teoriniame lygmenyje B. Martinkus bei D. Beržinskienė nagrinėjo Lietuvos gyventojų užimtumo ekonominius aspektus, doc. dr. K. B. Paulavičius parašė vadovėlį apie darbo rinką, kuris vėliau buvo pripažintas monografija, doc. V. Navickas taip pat yra rašęs šia tema. Galime rasti atskirų skyrių Lietuvos ūkio bei pramonės transformacijas, Europos Sąjungos įtaką Lietuvai nagrinėjančiuose darbuose. Apie tai rašė R. Čiegis, P. Stankevičius, V. Paulikas ir kt. Darbo ir socialinių tyrimų institutas yra atlikęs nemažai tyrimų darbo rinkos tematika. Atskirų straipsnių bei duomenų apie darbo rinką galime rasti periodiniuose leidiniuose, analitikų apžvalgose (pvz., doc. dr. R. Kuodžio), statistikos departamento metraščiuose, mokslo tyrimo institutų periodiniuose leidiniuose, taip pat mokslinių straipsnių rinkiniuose.

Tyrimo objektas – Lietuvos darbo rinkos tendencijos ir perspektyvos 1991–2009 metų laikotarpiu.

Tyrimo tikslas – Įvertinti pokyčius Lietuvos darbo rinkoje bei numatyti perspektyvas.

Tyrimo uždaviniai:

1.Išsiaiškinti darbo rinkos bei nedarbo sampratas;

2.Nustatyti darbo rinkos tendencijas nuo Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo;

3.Įvertinti naujausias darbo rinkos tendencijas;

4.Numatyti perspektyvas darbo rinkoje;

5.Išsiaiškinti, kaip respondentai vertina dabartinę darbo rinkos situaciją.

Darbo struktūra. Šis darbas yra suskirstytas į keturis skyrius su poskyriais. Pirmajame skyriuje yra atliekama teorinė darbo rinkos sampratos, nedarbo klasifikacijos, jo atsiradimo priežasčių, nuostolių bei nedarbo mažinimo priemonių analizė. Antrasis skyrius – apie valstybės vaidmenį darbo rinkos reguliavime. Atkreipiamas dėmesys į diskusijas ir sprendimus dėl darbo rinkos lankstumo bei jų galimą įtaką darbo rinkai. Trečiasis skyrius yra Lietuvos darbo rinkos tendencijų analizė nuo nepriklausomybės atkūrimo iki šių dienų bei perspektyvų numatymas. Dėl darbo apimties apribojimo, analizuojamu objektu yra pasirinktas gyventojų užimtumas ekonominėse veiklose ir regioninis, t.y. apskričių, nedarbas.

Darbo rinkos raida ir perspektyvos. (2015 m. Vasario 12 d.). http://www.mokslobaze.lt/darbo-rinkos-raida-ir-perspektyvos.html Peržiūrėta 2018 m. Vasario 19 d. 00:19