Darbuotojų motyvacija Kauno muitinėje


Nuostatų samprata ir pasitenkinimas darbu. Nuostatų reikšmė bei pakeitimo būdai. Pasitenkinimo darbu sąvoka. Pasitenkinimo darbu vieta motyvacijos teorijose. Pasitenkinimo darbu šaltiniai bei pasekmės. Pasitenkinimo darbu įvertinimo metodai. Darbuotojų pasitenkinimo darbu tyrimas. Kauno teritorinėje muitinėje. Lietuvos muitinės pristatymas. Aplinkos ir išteklių analizė Kauno TM. Tyrimo metodika. Tyrimo rezultatų analizė. Apklausiamųjų charakteristikos. Darbuotojų pasitenkinimas darbu. Pasitenkinimo darbu didinimo kryptys. Kauno teritorinėje muitinėje. Skatinimo tobulinimas. Muitinės pareigūnų karjeros koncepcija. Išvados ir pasiūlymai. Literatūros sąrašas. Priedai. Priedas Nr. 1. Lietuvos muitinės struktūra. Priedas Nr. 2. Apklauso anketa. Priedas Nr. 3. Darbo aspektų vertinimai.

Viena aktualiausių šių dienų problemų Lietuvos organizacijoms yra išlaikyti jau paruoštus, apmokytus žmones savo įmonėje. Paprastai susiduriama su asmenybės faktoriumi: žmonių motyva-ciniai veiksniai, yra labai skirtingi: kai pinigai tampa nebesvarbus veiksnys, asmeniui reikia pripaži-nimo, kilimo pareigose, pagyrimų ir aukštesnio visuomeninio statuso. Didėjant savarankiškumui, auganti atsakomybė priimant sprendimus, sprendžiant su klientais iškilusias problemas didina asmens pasitikėjimą savimi.

Kadangi sunku unifikuoti pasitenkinimo objektą, tai tyrėjai pataria lūkesčių patenkinimą tirti atsižvelgiant į darbuotojo nuostatą į su tuo susijusias situacijas. Atliekant tyrimą labai sunku nuspręsti dėl detalių, nusakančių darbuotojų pasitenkinimo laipsnį, kadangi nėra vieno bendrai pripažįstamo pasitenkinimo apibūdinimo.

Valstybės tarnautojai, besidarbuojantys Lietuvos muitinėje nėra tinkamai materialiai ir moraliai atlyginami už savo atliekamą darbą ir tai įtakoja jų nuostatas į darbo aspektus valstybės tarnyboje bei naujos darbo vietos pasirikimą. Valstybės tarnybą pirmiausia palieka turintys geriausią išsilavinimą bei didelę darbo patirtį tarnautojai.

Darbo objektas

Darbo tikslas.

Išanalizavus situaciją Kauno teritorinėje muitinėje pasiūlyti darbuotojų pasitenkinimo darbu didinimo kryptis.

Darbo uždaviniai

Remiantis teorijos šaltiniais išanalizuoti darbuotojų pasitenkinimą darbu įtakojančius veiksnius.

Atlikti muitinės darbuotojų pasitenkinimo darbu tyrimą.

Pasiūlyti darbuotojų pasitenkinimu darbu didinimo kryptis Kauno teritorinėje muitinėje.

Įstaigos dokumentų, teisinių-norminių aktų, vadybos teorijos šaltinių analizė, kuri padėtų atskleisti tyrimo teorinius pagrindus, paaiškinti tyrimo tendencijas. Respondentų apklausa: įstaigos darbuotojų anketavimas. Tyrimo metu surinktų duomenų koreliacija, grafinė analizė. Situacijos vertinimas: aplinkos ir išteklių analizė.

Teorinė darbo dalis skirta mokslinės literatūros ir galiojančių teisinių-norminių aktų analizei - teoriniam mokslinio tyrimo pagrindimui. Čia analizuojamos žmogiškųjų išteklių bei pasitenkinimo darbu teorijos. Atskleidžiama investicijų į žmogiškąjį kapitalą reikšmė, motyvacijos poreikių tenki-nimo svarba. Čia taip pat įvardijami pasitenkinimo darbu šaltiniai, numatomos pasekmės bei patei-kiami tyrimo metodai.

Antroje magistro darbo dalyje pateikiamos pasitenkinimo darbu tyrime Kauno teritorinėje muitinėje dalyvavusių respondentų charakteristikos, atlikto tyrimo duomenų kiekybinės ir kokybinės analizės rezultatai. Pasitenkinimas darbu analizuojamas atsižvelgiant į apklausiamųjų nuostatų pasiskirstymą pagal lytį, amžių, darbo stažą, pajamas ir išsilavinimą.

Trečiojoje darbo dalyje, atsižvelgiant į šiame darbe atliktų teorijos šaltinių analizės išvadas, siūlomos muitinės pareigūnų pasitenkinimo darbu didinimo kryptys. Nustatomi pagrindiniai muiti-nės pareigūnų karjeros valdymo tikslai ir jos elementai, kurių pagalba turi būti įgyvendinamas Tarnybos LR muitinėje statute įtvirtintas karjeros principas.

Nuostatos gali būti charakterizuojamos iš trijų pozicijų:

pirma-jie būna iki to laiko, kol nebus kas nors padaryta, kad juos pakeisti;

antra- požiūriai gali laviruoti nuo labai teigiamų iki labai neigiamų;

trečia-požiūriai nukreipti į konkretų objektą, dėl kurių žmogus gali įvairiai jaustis (kartais kalba apie efektą) arba turi kai kuriuos įsitikinimus.

Nurodymai, nurodymų komponentai gali būti padalinti į tris pagrindinius komponentus: emocinį, informacinį ir elgesio:

1. Emocinis komponentas apima žmonių jausmus. Efektas teigiamas , neutralus arba neigia-mas- priklausomai nuo objekto. Taip kaip emocijom didesnis dėmesys kreipiamas literatūroje, organizaciniam elgesiui ryšium su pasitenkinimu darbu. Be to, emocijų išraiška teigiamų, kurios parodo, pavyzdžiui: serviso darbuotojas arba neigiamų,kurios parodo mokesčių surinkėjas arba policininkas, arba parodomos mokslinės dalies darbuotojas arba valstybės tarnautojo parodomas labai svarbus elgesys darbo vietoje.

2. Informacinis komponentas turi savyje įtikinėjimus arba informacijos kuriose minimas individualus objektas. Visiškai būtinai atrodo gaunama informacija tikta ir tiksli. Meistrui gali atrodyti, kad būtinas dviejų savaičių mokymas, kad galėtume naudotis kokiais tai įrenginiais. Iš tikrųjų, vidutinio išsilavinimo darbininkas, gali naudotis šiuo įrenginiu po keturių mokymo dienų. Tai ne mažesnė informacija, kurią turi meistras (apie dviejų savaičių mokymą) tampa pagrindu jo požiūriu į mokymąsi.

3. Elgesio komponentas parodo žmogaus polinkį, elgtis pagal nuostatas į objektą. Pavyz-džiui: meistras, apie kurį kalbėjome praeitoje pastraipoje,gali rašyti dvisavaitinį mokymą,kiekvienam atėjusiam į darbą.

Svarbu atsiminti, kad iš trijų elgesio komponentų galima stebėti tik elgesio. Negalima pamatyti kitų žmonių jausmų (emocinis komponentas) arba įsitikinimai (informacinis komponentas). Mokantis organizacinio elgesio, būtina suprasti faktorius ruošiančius darbo įstatymus.

Teisingas bruožų funkcijų supratimas svarbus mokantis organizuoto elgesio dėl eilės priežas-čių. Viena iš jų, kad bruožai leidžia nuspėti, žmogaus elgesį darbo vietoje. Taip, pavyzdžiui: jeigu nurodymų ištyrimas nurodo, kad darbo taisyklių pakeitimas nepatinka darbininkams, o sekančią savaitę staigiai pakyla pravaikštų skaičius,galima daryti išvadą, kad prie pravaikštų skaičiaus augimo pridedami neigiami bruožai, darbo tvarkos pakeitimui.

  • Vadyba Magistro darbas
  • Microsoft Word 252 KB
  • 2015 m.
  • Lietuvių
  • 82 puslapiai (17776 žodžiai)
  • Algimantas
  • Darbuotojų motyvacija Kauno muitinėje
    10 - 6 balsai (-ų)
Darbuotojų motyvacija Kauno muitinėje. (2015 m. Lapkričio 13 d.). https://www.mokslobaze.lt/darbuotoju-motyvacija-kauno-muitineje.html Peržiūrėta 2018 m. Kovo 20 d. 02:22
×