Direktyvai publicistiniame diskurse


Anotacija. Įvadas. Pagrindinės darbe vartojamos sąvokos. Temos aktualumas. Darbo tikslas ir uţdaviniai. Tiriamoji medţiaga. Darbo metodai. Darbo struktūra. Direktyvų samprata. Direktyvų tyrimų apţvalga. Direktyvų rūšys. Kalbinė direktyvų raiška. Veiksmaţodţio formos. Direktyvumo ir modalumo santykis. Direktyvų analizė.


Šiame darbe analizuojami direktyvai – kalbinės priemonės, kuriomis adresantas siekia paveikti adresatą. Priklausomai nuo tarp jų susiklosčiusių santykių, adresantas ir adresatas gali būti lygūs arba vienas uţ kitą pranašesnis, o tai lemia vartojamo direktyvo rūšį – kuklusis ar agresyvusis. Tiriant surinktą medţiagą – publicistinius tekstus – nustatyti direktyvų rūšį buvo viena iš keltų uţduočių. Kad ji būtų įvykdyta, buvo būtina atsiţvelgti ir į kontekstą bei pačių direktyvų raišką, vartojamas veiksmaţodţio formas.

Direktyvai analizuojami suskirsčius juos į tris grupes pagal struktūrą. Darbo medţiaga rinkta iš internetinio portalo „lrytas.lt“ skilties „Bendraukime“.

Direktyvai. Šnekos aktų rūšis, kuriais siekiama tam tikro poveikio adresatui (Holtgraves 2002, 14)1. Paprastai jie yra motyvuoti ir orientuoti į tam tikrą tikslą (uţjausti, uţdrausti ir t.t.) Tai kryptingos kalbinės veiklos produktas, kuriam būdingas tikslas paskatinti adresatą ką nors daryti. Direktyvai skiriami į agresyviuosius ir kukliuosius. Prie agresyviųjų direktyvų skiriamas įsakymas, liepimas ir panašūs valios reiškimai. Kuklieji direktyvai – tai prašymas, kvietimas, patarimas ir kt.

Kontekstas. Anot J. Vaskelienės, kontekstas yra tekstą supanti aplinka (Vaskelienė 2009, 1–5). Teksto aplinka lemia ir kalbos specifiką, pasirinktų direktyvų konstrukciją bei funkciją, kurią nustatyti kontekstas yra būtinas.

Diskursas. Remiantis „Moderniosios literatūros teorijos ţinynu“, galima apibendrinti, kad diskursas yra erdvė, kurioje realizuojama kalba. Tai – kalbinių elementų visuma ir nei pats diskursas, nei tie elementai negali būti tiriami atskirai (Hawthorn 1998, 72–74).

Kalbos aktas. Kalbos aktą sudaro penki elementai: autorius (adresantas), kalba, turinys ir adresatas (Ţuperka 2001, 14). Kalbos aktas yra šių elementų visuma, kurioje atsiskleidţia kiekvieno iš jų svarba ir susiformuoja pagrindinis akto tikslas.

Adresatas. Pranešimo gavėjas, šnekos akto dalyvis į kurį yra nukreipti direktyvai ir kurį siekiama paveikti.

Adresantas. Pranešimo siuntėjas, parenkantis šnekos akto priemones ir siekiantis jomis paveikti adresatą. Pasirinkdamas vienos ar kitos rūšies direktyvus, adresantas siekia įgyvendinti tikslą. Semantika. Reikšmę tiriantis mokslas (Matthews 2007)2. Darbe semantikos mokslu remiamasi analizuojant veiskmaţodţių reikšmes, kai tai turi įtakos direktyvų tyrimui.

Konotacija. Tikrovės dalykų vertinimas, atskleidţiantis kalbėtojo santykį su objektu, taip pat santykį tarp adresanto ir adresato (Maumavičienė 2010, 16–17).

Čia ir toliau elektroninių leidinių versijų puslapiai nurodomi pagal PDF failo numeraciją (ţr. literatūros sąrašą).

Pragmatikos mokslui rūpintis kalbos bruoţas veikti adresatą, realizuojamas publicistiniame diskurse, suteikia galimybę atlikti vartojamų direktyvų funkcijos ir struktūros bei sąsajos su kontekstu tyrimą, kuris atskleidţia nuolat kintančias kalbos vartojimo tendencijas.

Šio darbo tikslas – identifikuoti direktyvų rūšis ir jų struktūrą bei funkcijas publicistinio stiliaus tekstuose. Gautus rezultatus susisteminti ir pateikti išvadas. Kad būtų pasiektas šis tikslas, tyrimui keliama keletas uţdavinių:

susipaţinti su teorine literatūra, pagrindinėmis sąvokomis ir pasirinkto diskurso reikšme visuomenei.

Išanalizuoti ir aprašyti direktyvų rūšis, jų struktūrą ir funkciją, nustatyti vartojimo aplinkybes, priklausymą nuo konteksto ir teksto temos.

  • Microsoft Word 111 KB
  • 2019 m.
  • Lietuvių
  • 79 puslapiai (20463 žodžiai)
  • Universitetas
  • Enrika
  • Direktyvai publicistiniame diskurse
    10 - 1 balsai (-ų)
Direktyvai publicistiniame diskurse . (2019 m. Gegužės 07 d.). https://www.mokslobaze.lt/direktyvai-publicistiniame-diskurse.html Peržiūrėta 2019 m. Gruodžio 05 d. 19:06
×
Nežinai kaip atlikti užduotį? Klausk!