Dokumentų rengimo taisyklės (2)


Kalbos kultūros konspektas.

Dokumentų rengimo taisyklės. Bendrosios nuostatos. Kolegijos posėdžio protokolas.  dokumentų priedai. Pasekmių aplinkai reikšmingumo nustatymo kriterijai. Pridedami dokumentai.


Dokumento turinys – dokumente užfiksuotos informacijos visuma.

Rekvizitas – dokumento turinio sudedamoji dalis ar su dokumentu susijusių procedūrų įforminimo elementas.

Herbas ir prekių ženklas dokumente kartu nenaudojami.

9. Telefono ir fakso numeriai rašomi pagal Nacionalinių ir tarptautinių telefono ryšio numerių rašymo rekomendacijose, patvirtintose Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnybos direktoriaus nustatytus reikalavimus.

12.2. Rašant datą mišriuoju būdu, nurodomas metų skaitmuo ir žodžio „metai“ santrumpa „m.“, mėnesio pavadinimas, dienos skaitmuo ir žodžio „diena“ santrumpa „d.“. Vienaženkliai dienos skaitmenys rašomi be nulio, pvz.: 2011 m. gruodžio 5 d.

16.4. Pareigų pavadinimas pradedamas rašyti nuo kairiosios paraštės, vardas ir pavardė rašomi tos pačios eilutės dešinėje pusėje, pasirašoma eilutės viduryje, pvz.:

17.1. Dokumento tvirtinimą žymintis žodis rašomas didžiosiomis raidėmis, išskyrus šių Taisyklių 17.3 punkte nustatytą atvejį.

17.2. Kai tvirtinama teisės aktu, tvirtinimo žymą sudaro žodis „patvirtinta“ ir teisės akto, kuriuo patvirtintas dokumentas, nuoroda, pvz.:

22. Priedo žyma išdėstoma pagal šių Taisyklių 36 punkte nustatytus reikalavimus.

27. Kiekvieno priedo lapai numeruojami atskirai pagal šių Taisyklių 94 punkte nustatytus reikalavimus.

28.1. Nuoroda į pridedamus dokumentus rašoma dokumento teksto paskutinėje pastraipoje, kuri pradedama didžiosiomis raidėmis rašomu žodžiu „pridedama“.

28.3. Jei pridedama daugiau negu vienas dokumento egzempliorius, nurodomas dokumento lapų (vieno egzemplioriaus) skaičius ir egzempliorių skaičius, pvz.:

PRIDEDAMA. 4 lapai, 3 egz.

28.6. Jei dokumentas pridedamas kartu su gautu voku, tai nurodoma, pvz.:

28.7. Jei pridedamas leidinys, nurodomas jo puslapių skaičius, pvz.:

28.8. Jei pridedamas dokumentas skirtas ne visiems dokumente nurodytiems adresatams, nurodomas konkretus adresatas, pvz.:

PRIDEDAMA. 3 lapai, 2 egz. Lietuvos Respublikos finansų ministerijai.

32. Dokumentai spausdinami vienoje lapo pusėje, jei kiti teisės aktai nenustato kitaip. Atspausdinto dokumento antroje pusėje gali būti įforminamos šiose Taisyklėse ir kituose teisės aktuose nustatytos žymos ar nuorodos.

Dokumentų rengimo taisyklės (2). (2016 m. Kovo 09 d.). http://www.mokslobaze.lt/dokumentu-rengimo-taisykles-2.html Peržiūrėta 2018 m. Vasario 19 d. 06:17