Dotacijų apskaita


Dotacijų apskaita. Baigiamojo darbo projekto sąžiningumo deklaracija. Apskaitos kursinio darbo užduotis. Mėn. Įvadas Dotacija. Dotacijų rūšys. Darbo tikslas. Darbo uždaviniai. Tyrimo metodai. Dotacijų apskaita įmonėse dotacijų esmė ir rūšys pagrindinės sąvokos. Dotacijos su pajamomis. Dotacijų pripažinimas. Dotacijos , susijusios su turtu. Dotacijos , susijusios su pajamomis. Dotacija , susijusi su turtu , pripažįstama panaudota tiek , kiek priskaičiuojama to turto nusidėvėjimo sąnaudų ( 21 VAS 11p. Dotacijų , susijusių su turtu , apskaita. Su pajamomis susijusių dotacijų apskaita.


Valstybės parama - valstybės teikiama finansinė ir materialinė pagalba, kuri įmonėms

Yra dokumentas ar kitas įrodymas patvirtinantis, kad dotacija bus gauta.

Jeigu dotacija atitinka minėtus pripažinimo kriterijus, apskaitoje įregistruojama kaip gautina dotacija.

1. Dotacijos, susijusios su turtu. Tai dotacijos, kurios gaunamos ilgalaikio turto forma arba skiriamos ilgalaikiam turtui pirkti, statyti ar kitaip įsigyti. Įmonės gali gauti nemokamai, neatligintinai ilgalaikį ar trumpalaikį materialųjį turtą arba finansinę pagalbą ar kitokią pagalbą tam turtui įsigyti. Kai yra teikiamos tokios dotacijos, kai yra suteikiami pinigai ar turtas, tai gali būti iškeltos ir pateiktos papildomos sąlygos, kurios apibūdintų turto rūšį, vietą arba laikotarpį, per kurį laiką turi būti įsigytas arba išlaikytas turtas. Šias sąlygas pateikia dotacijos davėjas ir dotacijos gavėjas privalo jų laikytis. Kai dotacijos gaunamos trumpalaikiu turtu, jos dažniausiai yra panaudojamos per vieną ataskaitinį laikotarpį, tačiau jeigu pasibaigus ataskaitiniam laikotarpiui, dotacijos nėra panaudojamos iki galo, tai jų likutis, nepanaudotų dotacijų dalis, yra užrašomas balanse.

2. Dotacijos, susijusios su pajamomis. Tai dotacijos, kurios gaunamos ataskaitinio ar praėjusio laikotarpio išlaidoms ir negautoms pajamoms kompensuoti, taip pat, visos kitos dotacijos, nepriskirtinos dotacijoms, susijusioms su turtu. Dotacijoms, susijusioms su pajamomis, gali būti priskirta pagalba, skiriama prekių gamybai arba paslaugų teikimui finansuoti, parduodamų prekių arba teikiamų paslaugų kainai sumažinti, mokslo, meno, sveikatos apsaugos, gydymo ir įvairioms kitoms programoms remti, įmonių skoloms sumokėti arba veiklos nuostoliams kompensuoti ir panašiems tikslams. Dotacijos gali būti skiriamos naujoms technologijoms taikyti, produkcijos kokybei gerinti, gamybai skatinti, darbo, gamybos ir gyvenimo sąlygoms gerinti, mažų sąnaudų ūkininkavimo sistemoms išlaikyti ir stiprinti, gamybos sąnaudoms sumažinti, natūraliai aplinkai išsaugoti ir pagerinti, ir pan.

Visos dotacijos apskaitoje yra registruojamos vienodai nepriklausomai nuo to, ar jos yra gautos pinigais arba, kai nereikalaujama, sumokėti skoloms. ( J.Žaptorius)

2014 metais UAB "VIKEDA" finansinė būklė pablogėjo ir ji neturėjo pakankamai lėšų paskolai

grąžinti. Negrąžinta paskolos dalis – 900 00 EUR, priskaičiuotos, bet dar nesumokėtos

palūkanos - 4000 EUR. Savivaldybės taryba nusprendė skirti UAB "VIKEDA" 300 00 EUR 2014 metų paskolos daliai grąžinti.

UAB "VIKEDA" iš savivaldybės gautą sumą – 300 00 EUR apskaitoje registruoja kaip dotaciją.

UAB "CATERING SERVICES" apskaitoje pripažįstama 15 000 EUR dotacija.

kurių išlaidas prašoma kompensuoti, turi būti sudarytos vadovaujantis Lietuvos

"CATERING SERVICES" prieš pripažindama gautą paramą dotacija, turi įvertinti, ar galės įvykdyti nustatytas sąlygas.

Įmonės gali pripažinti ir rodyti balanso "Nuosavo kapitalo ir įsipareigojimų" dalies

nėra, dotacija (ar jos dalis) pripažįstama ir registruojama apskaitoje tik tada, kai ji yra

priimtas sprendimas, su projekto teikėju sudaryta sutartis dėl projekto finansavimo),

Turtu gauta dotacija įvertinama jos gavimo dokumentuose nurodyta verte arba tikrąja verte, jei šio turto vertė nebuvo nurodyta. Jei nurodyta gauto turto vertė viršija tikrąją jo vertę, turtas ir dotacija įvertinami tikrąja verte (21 VAS 13p.).

3. Dotacija, susijusi su turtu, pripažįstama panaudota tiek, kiek priskaičiuojama to turto nusidėvėjimo sąnaudų ( 21 VAS 11p.).

2004m. įmonė pateikė prašymą finansuoti technologinės linijos įsigijimo projektą. Verslo rėmimo fondas 2004m. spalio mėn. į įmonės banko sąskaitą pervedė 120 000 Lt. Ši ūkinė operacija užregistruojama finansinėje apskaitoje:

2004m. lapkričio mėnesį technologinė linija pradėta naudoti, o nuo gruodžio 1d. skaičiuojamas nusidėvėjimas. Per gruodžio mėnesį priskaičiuota nusidėvėjimo 3000 Lt sąnaudų ((181 000 Lt- 1000 Lt)/5m./12mėn.×1mėn.).

  • Apskaita Kursinis darbas
  • Microsoft Word 65 KB
  • 2016 m.
  • Lietuvių
  • 26 puslapiai (6226 žodžiai)
  • Universitetas
  • A
  • Dotacijų apskaita
    10 - 8 balsai (-ų)
Dotacijų apskaita. (2016 m. Kovo 15 d.). https://www.mokslobaze.lt/dotaciju-apskaita.html Peržiūrėta 2018 m. Kovo 18 d. 04:18
×