Draudimo įmonės analizė


Bendros žinios apie draudimo įmonę. Akcininkai. Pagrinidinis akcininkas Compensa Vienna Insurance Group yra Wiener Städtsiche Versicherung AG Vienna Insurance Group. Vienna Insurance AG Vienna Insurance Group Austrijoje didžiausia kompanija tarptautinės draudimo grupės Vienna Insurance Group AG Vienna Insurance Group ", įsikūrusi Vienoje. Su rinkos dalimi užima beveik 14 procentų, Wiener Stadtische yra viena didžiausių draudimo bendrovių Austrijoje. Mes taip pat turime filialus pietų kaimyninėse šalyse Italijoje ir Slovėnijoje. Motininė įmonė. Organizacijos stuktūra. Įmonės veiklos rodiklių analizė. Compensa draudimo įmonės vykdomos draudimo rūšys. Draudimo šakos. Ne gyvybės draudimo šaka. Nors Lietuvos rinkoje ši bendrovė ne gyvybės draudimo srityje veikia dar labai neseniai, tačiau jau gali pasiūlyti savo klientams pagrindines draudimo rūšis. Gyvybės draudimo šakos. Draudimo rūšies taisyklių analizė. Draudimo polisas ir jo sudėtis. Draudimo sutarčių teisės ir pareigos. Draudimo objektas. Draudimo sumos, įmokos. Draudiminis (nedraudiminis) įvykis. Draudimo išmokos mokėjimas. Draudimo sutarties terminai. Draudimo paslagų organizavimas Compensa draudimo įmonėje. Literatūros sąrašas.

Sutarties galiojimo metu Draudėjas privalo raštu pranešti Draudikui apie visus, jam žinomus minėtų aplinkybių pasikeitimus;

stengtis sušvelninti tokio įvykio pasekmes, nedelsiant kreiptis į gydytoją ir vykdyti jo nurodymus;

apie nelaimingą atsitikimą nedelsiant pranešti policijai, jeigu dėl atsiradusių aplinkybių turi būti atliktas tyrimas;

Apdraustasis patyrė miokardo infarktą ir/arba insultą/apopleksiją (kraujo išsiliejimą į galvos smegenis);

Apdraustojo širdies arba kraujotakos sistemos liga buvo nustatyta gydytojo prieš sudarant Draudimo sutartį;

būtinų reabilitacinių priemonių įsigijimo ar nuomos išlaidų limitas sudaro 1500 Lt.

Draudimo įmoka - Draudimo įmokos dydis nustatomas pagal Sutarties sudarymo dieną galiojančius įmokų tarifus, individualiai įvertinant riziką, atsižvelgiant į Draudimo sumą, draudimo apimtį ir draudimo apsaugos laikotarpio trukmę, Apdraustojo profesiją arba jo interesų sporto šaką, ankstesnių draudimo sutarčių sąlygų vykdymą bei draudimo įmokos sumokėjimo būdą. Draudimo įmoka yra sumokama visa iš karto,sudarant Draudimo sutartį, išskyrus atvejus, kai Draudimo liudijime numatytas kitas draudimo įmokos mokėjimo būdas ir kiti terminai. Draudėjo pageidavimu, įmoka gali būti mokama dalimis. Įmokos dalių dydžiai ir mokėjimo terminai turi būti nurodyti Draudimo sutartyje.

. Draudikas išmoka Apdraustajam arba Naudos gavėjui draudimo išmokas žemiau išvardintais atvejais:

Apdraustajam tapus neįgaliu, jeigu Draudimo sutarties galiojimo laikotarpiu įvyko nelaimingas atsitikimas, kuris laikytinas draudžiamuoju įvykiu;

Plastinės operacijos išlaidas, paminėtas šio Reglamento 4.1.4 punkte, Draudikas apmoka Apdraustajam tik tuomet, kai kompetentinga gydymo įstaiga arba valstybės institucija raštu, išduoda pažymą arba išvadą, patvirtinančią priežastinį ryšį tarp plastinės operacijos ir nelaimingo atsitikimo, kuris buvo pripažintas Draudžiamuoju įvykiu.

Nelaimingas atsitikimas, sukeltas dėl Draudėjo/Apdraustojo arba asmens, su kuriuo Draudėją/Apdraustąjį sieja bendrosios jungtinės, arba bendrosios dalinės nuosavybės, arba partnerystės santykiai ir (arba) bendrai tvarkomas ūkis, tyčinių veiksmų;

Nelaimingas atsitikimas, sukeltas dėl Draudėjo/Apdraustojo arba asmens, su kuriuo Draudėją/Apdraustąjį sieja bendrosios jungtinės, arba bendrosios dalinės nuosavybės, arba partnerystės santykiai ir (arba) bendrai tvarkomas ūkis, didelio nerūpestingumo, nebent būtų įrodyta, kad tokie veiksmai buvo būtini, siekiant išvengti didesnės žalos Draudėjui/Apdraustajam, tretiesiems asmenims ir (arba) visuomenei ir, kad tokie rizikingi veiksmai buvo protingi, sąžiningi ir pagrįsti;

Nelaimingi atsitikimai, susijusieji su Apdraustojo kūno sužalojimų gydymu ar sveikatos priežiūros procedūromis, gydant tiesiogines nelaimingo atsitikimo pasekmes;

Gavusi pranešimą apie įvykusį įvykį, kuriam suteikiama draudimo apsauga, siekiant nustatyti įvykio faktą, pareikštų pretenzijų ir draudimo išmokos dydžio pagrįstumą, Draudikas atlieka tyrimą ir per 30 dienų nuo minėto pranešimo gavimo dienos praneša apie įvykį Draudėjui ir Apdraustajam, jeigu jie nėra gauto pranešimo siuntėjai. Per 30 dienų nuo pranešimo gavimo dienos Draudikas privalo raštu pranešti Draudėjui, Apdraustajam arba įgaliotam pagal Draudimo sutartį asmeniui, pateikdamas reikalingų draudimo išmokos dydžiui nustatyti dokumentų sąrašą, jeigu tokie dokumentai reikalingi tolesniam įvykio tyrimui atlikti. Draudikas, atlikęssavarankišką tyrimą ir pripažinęsįgalioto pagal Draudimo sutartį asmens pretenzijas, išmoka Draudimo išmoką remiantis sudarytu su juo susitarimu arba teismo nuosprendžiu. Draudimo išmoka išmokama per 15 kalendorinių dienų, skaičiuojant nuo tos dienos, kai Draudikas gauna visą reikiamą ir būtiną informaciją, reikalingą Draudžiamojo įvykio faktui, jo aplinkybėms ir patirto nuostolio dydžiui nustatyti. Jei pagal Draudimo sutartiessąlygas Draudimo išmoka mokama periodiškai, tai šis terminas taikomas pirmajai nustatytos draudimo išmokos daliai. Iš draudimo išmokos dydžio taip pat išskaičiuojamos nesumokėtos už einamąjį laikotarpį draudimo įmokos, jeigu Draudikas ir Draudėjas nesusitarė kitaip. Jei įvykis pripažįstamas Draudžiamuoju įvykiu, o Draudikas ir Draudėjas nesutaria dėl draudimo išmokos dydžio, Draudikas privalo išmokėti neginčijamą draudimo išmokos dalį, jei tikslus draudimo išmokos dydžio nustatymas užsitęsia ilgiau nei 3 mėnesius. Nesant pagrindo mokėti visą draudimo išmoką ar jos dalį, Draudikas privalo raštu pranešti apie tai Draudėjui šio Reglamento nustatytais terminais, nurodydamas atsisakymo mokėti viso dydžio draudimo išmoką ar jos dalį faktines aplinkybes ir teisinį pagrindą, taip pat suteikia informaciją apie galimybę nagrinėti pretenzijas teismine tvarka.

  • Microsoft Word 57 KB
  • 2016 m.
  • 21 puslapis (3201 žodžiai)
  • Kolegija
  • Laura
  • Draudimo įmonės analizė
    10 - 3 balsai (-ų)
Draudimo įmonės analizė. (2013 m. Birželio 10 d.). https://www.mokslobaze.lt/draudimo-imones-analize.html Peržiūrėta 2021 m. Sausio 19 d. 06:24
×
38 mokytojai prisijungę laukia tavo klausimo