Edukologija


Edukologijos konspektai. Edukologija konspektas. Edukologijos konspektas. Edukologijos referatai. Edukalogijos kilmė. Edukologijos struktura. Ugdymo procesas ir jo struktura. Edukologijos mokslo sąvokos.. Referat edukologija. Pragmatizmo pedagogika.

Pedagogikos dalykas. Pedagogika ir edukologija. Pagrindinės pedagogikos sąvokos. Ugdymo samprata: kilmė, daugiamatiškumas. Ugdymo funkcijos. Ugdymo sritys ir bruožai. Ugdymo lygmenys. Pedagogikos mokslo sistema. Ryšiai su kitais mokslais. Pedagogika ir kultūra. Ugdymo procesas ir jo komponentai. Ugdymo tikslo samprata. Ugdymo tikslo rūšys (tikslų diferencijavimas). Ugdymo tikslų realizavimas ugdymo praktikoje. Bendra ugdymo principų apžvalga. Vadovaujamieji ugdymo principai. Bendrieji ugdymo principai, jų apžvalga. Demokratiškumo principas: samprata, turinys. Humaniškumo principas: samprata, turinys. Bendra psichologijos mokslinio tyrimo samprata ir struktūra. Mokslinio tyrimo lygiai. Pedagogikos mokslo funkcijos. Bendra pedagogikos mokslinio tyrimo metodų apžvalga. Stebėjimo metodas pedagogikoje. Pokalbio metodas pedagogikoje. Anketavimo metodas. Pedagoginės patirties apibendrinimo metodas ir jo reikšmė. Asmenybės struktūra ir ugdymas. Asmenybės vystymasis ir jį lemiantys veiksniai. Ugdytinio apibūdinimas. Paauglystės amžiaus ypatumai ir problemos. Individualios mokinių skirtybės ir ugdymas. Mokinio teisės ir pareigos. Ugdytojas: jo misija, profesinės savybės. Reikalavimai šiuolaikiniam mokytojui. Pedagogo vaidmenys ir jų kaita. Šendieninio pedagogo vaidmenys. Pedagoginis rengimo, jų kvalifikacijos kėlimo bei atestavimo sistema. Tėvų ir pedagogų teisės ir pareigos. Lietuvos švietimo sistema, pagrindiniai jos uždaviniai, principai ir struktūra. Šiandieninės bendrojo lavinimo vidurinės mokyklos samprata ir pagrindai. Švietimo įstatymas, jo struktūra ir turinys.

Mokslu vadinamas toks pažinimas, kurio suformuluotais dėsniais, taisyklėmis, principais ir normomis remiantis ar jiems veikiant neišvengiamai gaunami tokie rezultatai, kokius ir numato mokslo teiginiai. Dvasiniai mokslai pasižymi vienu specifiniu bruožu:veikimas pagal mokslo principus, taisykles, dėsnius pasitvirtina tik tada, jeigu juos taikančiojo žmogaus asmenybės turinys, gyvenimo būdas ir situacija, kurioje jie yra taikomi, nesikerta su jų principų, taisyklių,dėsnių ir normų teiginiais. Mokslas turi turėti objektą, dalyką, principus, taisykles, dėsnius ir t.t. Edukologija - tai mokslas nagrinėjantis žmogaus ugdymą per visą jo gyvenimą (tiriantis permanentinį žmogaus ugdymą) (L.Jovaiša). Edukologija - tai saviugdos mokslas, tiriantis subrendusio žmogaus tiek fizinio, tiek dvasinio permanentinio tobulėjimo prielaidas, tikslus, dėsningumus bei šviečiamojo pobūdžio pagalbą įvairiais amžiaus tarpsniais iki pat jo mirties. Pedagogika - edukologijos dalis - augančiosios kartos ugdymo mokslas, arba tai vaikų ir jaunimo ugdymo mokslas. Pedagogikos objektas - augančioji karta ( 18-24m.). Pedagogikos dalykas – ugdymo procesas. Pagrindinės pedagogikos sąvokos: Ugdymas - ugdytojo ir ugdytinio pedagoginė, t.y. turinti tikslą, sąveika.Kitaip, ugdymas- tai vertybių internalizacijos procesas. Švietimas – visuomenės istorinio-kultūrinio vystymosi sąlygotas liaudies sąmonės ir veiklos būdų formavimas panaudojant tam skirtas institucijas.Tiesioginė švietimo f-ja –mokymas, lavinimas, auklėjimas. Mokymas - vadovavimas mokymuisi, t.y. tikslingas, nuoseklus ir aktualus mokytojų ir mokinių veikimas, stimuliuojantis ir organizuojantis mokinių praktinę ir pažintinę veiklą.(L.Jovaiša). Mokymas yra universali mokytojo ir jo vadovaujamų mokinių bendra pedagoginė veikla, kurios pagalba realizuojami lavinimo ir auklėjimo tikslai.(Pukelis). Mokymas - pedagoginis procesas, kurio metu mokiniai, mokytojo vadovaujami, įgyja žinių, mokėjimų, bei įgūdžių.Šiame procese kartu vystosi mokinių pažintinės galios ir intelektas, formuojasi pažiūros ir vertybės.(Rajeckas). Lavinimas - fizinių, psichinių, praktinių mokėjimų ir sugebėjimų plėtojimas bei tobulinimas. Lavinant lavėjama.Iš čia lavinimo f-jos: 1.mokėjimų ir įgūdžių mąstyti ir veikti plėtojimas. 2.intelektinių ir praktinių sugebėjimų, kūrybiškumo ugdymas.(Jovaiša). Lavinimas - kai mokant vaikams perteikiamos žinios, sudaromi mokėjimai bei įgūdžiai, vystomos jų fizinės ir dvasinės prigimtinės galios.(Pukelis).

  • Microsoft Word 55 KB
  • 2012 m.
  • 17 puslapių (11779 žodžiai)
  • Universitetas
  • Edukologija
    10 - 1 balsai (-ų)
Edukologija. (2012 m. Birželio 08 d.). https://www.mokslobaze.lt/edukologija.html Peržiūrėta 2018 m. Balandžio 21 d. 01:21
×