Ekonometrijos modelis


Įvadas. Turistų skaičius kaip ekonominis ir socialinis reiškinys. Atvykstančių turistų skaičiaus Lietuvoje kitimas 2004-2013 metais apžvalga ir analizė. Atvykstančių turistų skaičiaus Lietuvoje lemiančių veiksnių analizė. Vidutinė temperatūra Klaipėdoje (liepos mėn). Apgyvendinimo įstaigų skaičius Klaipėdos mieste. Vietinių turistų vidutinės dienos išlaidos. Atvykstančių turistų skaičiaus Lietuvoje duomenų charakteristikos, modelio sudarymas ir prognozavimas. Vidurkio, dispersijos ir pasikliautinųjų intervalu skaičiavimas. Atvykstančių turistų skaičiaus Lietuvoje duomenų pasikliautinieji intervalai. Hipotezių apie vidurkių ir dispersijų lygybes tikrinimas. Koreliacijos koeficientų skaičiavimas. Tiesinės regresijos skaičiavimas. Pagrindinės hipotezės tikrinimas ir determinacijos koeficiento skaičiavimas. Prognozavimas. Išvados. Literatūros sarašas.


Pastaraisiais dešimtmečiais turizmas tapo viena pirmaujančių ir dinamiškiausių pasaulinės ūkinės veiklos rūšių. Spartūs plėtros tempai paskatino pripažinti turizmą XX a. fenomenu. Turizmas yra viena iš aukščiausių efektyvumo lygių pasižyminčių ekonomikos ūkio šakų, sėkmingai konkuruojančių su kitomis ūkio šakų gamybos ir prekybos produktais (Žilinskas, 2007). Lietuvoje turizmo plėtrai numatoma teigti prioritetinę paramą, nes turizmas yra veikla, turinti įtakos socialiniam, kultūriniam bei ekonominiam gyvenimui. Kita vertus, turizmas Lietuvoje yra palyginti nauja paslauga (Ligeikienė, 2003a). Lietuvos vyriausybė bei privatus sektorius mažai turi patirties formuojant regioninio turizmo plėtros strateginio planavimo politiką. Siekiant tinkamai parengti turizmo plėtros ir naujų turizmo produktų strategijas regioniniam turizmui patraukliose vietovėse ar šalyje, dažnai susiduriama su sociokultūrinio tyrimo problemiškumu ir sudėtingumu. Turizmo sociokultū rinio poveikio įtaka priimančios šalies visuomenės ir turistų tarpusavio santykiai – labiausiai dominanti, bet ir problematiška tyrimų turizmo sektoriuje sritis. Tinkamai valdomas turizmas skatina imtis atitinkamų prevencinių priemonių, puoselėjant aplinką, bei analizuojant sociokultūrinį poveikį dualumo požiūriu. Turistų skaičius ne tik priklauso nuo darbuotojo kompetencijos ir sugebėjimų, bet ir nuo įvairių ekonominių, teisinių, politinių bei kitų veiksnių. Todėl svarbu tiksliai identifikuoti šiuos veiksnius ir įvertinti jų įtaką darbo užmokesčio dydžiui bei augimo tempui.

Atlikti atvykstančių turistų skaičiaus Lietuvoje 2004–2013 ekonometrinę analizę ir padaryti 2014 metų atvykstančių turistų skaičiaus Lietuvoje prognozę

Tyrimo metodika. Siekiant įgyvendinti darbe numatytus tikslus ir išspręsti iškeltus uždavinius buvo analizuota mokslinė bei publicistinė literatūra.

Darbo atsiribojimai. Atliekant tyrimą buvo atsiribojama nuo platesnės analizės dėl darbo

imties bei duomenų trūkumo (todėl statistinei analizei buvo panaudoti duomenys nuo 2004-2013 metų)

Darbo struktūra. Darbas yra sudarytas iš keturių skyrių. Pirmajame skyriuje aptariamas turistų skaičiaus vaidmuo šiandieninėje ekonomikoje, antrajame – pateikiama atvykstančių turistų skaičiaus Lietuvoje 2004–2013 m. apžvalga, trečiajame - analizuojami tursitų skaičių Lietuvoje įtakojantys veiksniai, ketvirtajame- pateikiamos skaitinės tursitų skaičiaus Lietuvoje charakteristikos, sudaromas ekonometrinis modelis ir prognozė 2014 metams. Pateikiamos išvados. Rašant darbą remtasi N literatūros šaltiniais.

II. ATVYKSTANČIŲ TURISTŲ SKAIČIAUS LIETUVOJE KITIMAS 2003-2013 METAIS APŽVALGA IR ANALIZĖ

Nuo 2011 metų pastebime vėl vidutinio turistų skaičiaus nežymų padidėjimą (žr. 1 lent.). Šalies analitikų teigimu, Lietuvą pasiekus krizės laikotarpiui vyko lūžis, kuris lėmė turistų skaičių Lietuvoje. Darbo užmokesčio kilimą taip pat galima susieti su infliacijos lygio kilimu, nes kainų kilimas įpareigoja darbdavius bent iš dalies kompensuoti kai kurių prekių ir paslaugų pabrangimą( Rudytė ir kt.,2008), tad galime spręsti, kad turistų skaičius priklauso nuo atygininmų.

Duomenų transformacija leidžia pereiti nuo nominalios vertės prie augimo, todėl transformavus

Apibendrinus duomenis apie vietinių turistų skaičių, galime teigti, kad pagrindinės vietinių turistų skaičiaus priežastys per pastaruosius 6 metus nestabilūs valstybės ekonominiai rodikliai.

Nagrinėdami atvykstančių tursitų skaičių Lietuvoje, jo kitimo priežastis pasirinkome tris veiksnius: vidutinė temperatūra, apgyvendinimo įstaigų skaičius,

  • Ekonomika Referatas
  • Microsoft Word 83 KB
  • 2016 m.
  • Lietuvių
  • 20 puslapių (2985 žodžiai)
  • Orinta
  • Ekonometrijos modelis
    10 - 3 balsai (-ų)
Ekonometrijos modelis. (2016 m. Kovo 26 d.). https://www.mokslobaze.lt/ekonometrijos-modelis.html Peržiūrėta 2018 m. Vasario 23 d. 17:02
×