Ekonomikos bakalauro darbai

52 dokumentai
Trumapalaikio turto efektyvumo tyrimas
Summary. Lentelių ir paveikslų sąrašas. Įvadas. Trumpalaikio turto valdymas teoriniu aspektu. Trumpalaikio turto struktūros analizė ir būtinumas. Atsargų valdymas. Per vienerius metus gautinų sumų valdymas. Pinigų ir pinigų ekvivalentų valdymas. Finansiniai santykiniai rodikliai ir jų vertinimas. Ab „pieno žvaigždės“ ...
Ekonomikos bakalauro darbai, Bakalauro darbas, 48 psl.
2012 04 25
Pelningumą įtakojantys veiksniai ir pelningumo padidinimo galimybių nagrinėjimas
Įvadas. Uab montaura charakteristika. Uab montaura veiklos profilis. Uab montaura valdymas įmonės pagrindiniai konkurentai, rinkos apimtys. Darbuotojai ir jų išsilavinimas. Pelningumo esmė, ryšys su finansų valdymu ir įtaka uab montaura veiklai. Pelningumo esmė ir įtaka uab montaura veiklai. Įmonės finansų valdymo ir pelningumo ...
Ekonomikos bakalauro darbai, Bakalauro darbas, 34 psl.
2011 12 15
Veiklos efektyvumo vertinimas UAB Smile
Įvadas. Įmonių veiklos efektyvumo teoriniai vertinimo aspektai. Efektyvumo samprata ir rūšys. Verslo aplinkos bei efektyvumą įtakojantys veiksniai. Įmonės makroaplinkos veiksnių įtaka. Įmonės mikroaplinkos veiksnių įtaka. Įmonės veiklos efektyvumo stebėjimo metodai. Įmonės veiklos efektyvumui vertinti naudojami metodai. Uab ...
Ekonomikos bakalauro darbai, Bakalauro darbas, 49 psl.
2014 12 17
Individualaus investicinio portfelio sudarymas, valdymas ir rekomendacijos
Įvadas. Investavimas. Investavimo samprata. Kas yra investavimas? Tyrimas: žmonių požiūris į investavimą? Pagrindinės investavimo sąvokos. Vertybinių popierių birža. Vertybinių popierių biržos struktūra. Prekyba vertybinių popierių biržoje. Kaip perkamos ir parduodamos akcijos? Investicinio portfelio formavimo principai. ...
Ekonomikos bakalauro darbai, Bakalauro darbas, 68 psl.
2013 01 17
Įmonės pelningumas ir jį lemiančių veiksnių tyrimas
Įvadas. Profesinių kompetencijų sąrašas. Pelningumo vertinimo metodiniai aspektai. Pelningumo sampratos analizė. Pelningumo rodikliai ir jų vertinimo metodologija. Pardavimo pelningumo rodikliai. Turto pelningumo rodikliai. Kapitalo pelningumo rodikliai. Pelningumą lemiantys veiksniai. Išoriniai veiksniai. Vidiniai veiksniai. Apb ...
Ekonomikos bakalauro darbai, Bakalauro darbas, 73 psl.
2016 12 08
Įmonės finansinių rodiklių analizė (2)
Įvadas. Finansinės veiklos analizės turinys. Finansinės analizės reikšmė, tikslai ir uždaviniai. Finansinės analizės būdai. Finansų analizės šaltiniai ir jų rūšys. Finansiniai koeficientai. Finansinių koeficientų reikšmė ir privalumai. Kaip pasirinkti santykinius rodiklius. Finansinių koeficientų naudojimas. Pelningumo ...
Ekonomikos bakalauro darbai, Bakalauro darbas,  psl.
2012 04 03
Lietuvos maisto pramones konkurencingumo didinimo strategijos. Bakalauro darbas.
Įvadas. Konkurencingumo samprata, prielaidos ir didinimo strategijos. Konkurencingumo koncepcija ir jos teorinės interpretacijos. Konkurencingumo strategijos. Adaptavimosi išorinėje aplinkoje. Vidinių išteklių. Bendradarbiavimo ir ryšių tinklo kūrimo. Konkurencingumo tyrimo metodika. Lietuvos maisto pramonės konkurencingumo vertinimas. ...
Ekonomikos bakalauro darbai, Bakalauro darbas, 90 psl.
2010 10 10
UAB finansinė analizė ir bankroto tikimybė
Santrauka. Summary. Įvadas. Finansinės analizės įmonėse teoriniai aspektai. Finansų analizės esmė, tikslai, vartotojai ir uždaviniai. Finansų analizės šaltiniai ir jų tarpusavio ryšiai. Finansų analizės metodai bei jų organizavimas rinkos ekonomikos sąlygomis. Įmonės finansinės būklės įvertinimo teoriniai aspektai. ...
Ekonomikos bakalauro darbai, Bakalauro darbas, 63 psl.
2014 09 28
Pardavimų skatinimo priemonių vertinimas “Biceps” įmonėje
Įvadas. Pardavimų skatinimo teoriniai aspektai. Pardavimo skatinimo esmė. Pardavimo skatinimo etapų identifikavimas. Pardavimų skatinimo tikslų nustatymas. Ilgalaikės ir trumpalaikės pardavimų skatinimo priemonės. Pardavimų skatinimas „biceps“ įmonėje. Bendra informacija apie įmonę. MB “Biceps” pardavimų analizė. MB ...
Ekonomikos bakalauro darbai, Bakalauro darbas, 74 psl.
2017 01 10
PVM analizė Europos Sąjungos šalyse
Įvadas. Pridėtinės vertės mokesčio reglamentavimas. Pridėtinės vertės mokesčio taikymas Europos sąjungoje. Pridėtinės vertės mokestis es šalyse narėse. Tyrimas, pasirinkus ES šalis. Išvados. Literatūra. Anotacija. Santrauka. Priedai.
Ekonomikos bakalauro darbai, Bakalauro darbas, 58 psl.
2015 04 18
Baltijos šalių pagrindinių makroekonominių rodiklių palyginamoji analizė
Įvadas. Pagrindiniai teoriniai makroekonominių rodiklių aspektai. Makroekonominių rodiklių teorinė apžvalga. Pagrindinių makroekonominių rodiklių samprata. BVP ir jo skaičiavimo metodai. Nedarbo lygis, jo padariniai ir mažinimo priemonės. Infliacija, jos formos ir tempai. Prognozavimo metodo ypatumai. Baltijos šalių pagrindinių ...
Ekonomikos bakalauro darbai, Bakalauro darbas, 52 psl.
2014 04 07
Lietuvos užsienio prekybos raida ir struktūra
Įvadas. Užsienio prekybos teorinis aspektas. Užsienio prekybos politika. Lietuvos užsienio prekybos politikos raida. Lietuvos užsienio prekybos sutartys. Lietuvos narystė ES prekybos politikos kontekste. Lietuvos užsienio prekybos raida. Bendri Lietuvos užsienio prekybos pokyčiai. Eksporto kryptys ir jų kaita. Importo krypčių kaita. ...
Ekonomikos bakalauro darbai, Bakalauro darbas, 70 psl.
2015 04 14
Konkurencijos vertinimas Lietuvos pieno sektoriuje
Konkurencijos vertinimas lietuvos pieno sektoriuje. Kaunas. Santrauka. Summary. Įvadas. Situacijos analizė. Pieno sektorius Europos Sąjungoje. Pieno gamybos struktūra Lietuvoje. Pieno supirkimas ir kainų struktūra Lietuvoje. Konkurencinė aplinka ir jos įvertinimas. Konkurencijos reiškinio samprata. Konkurencijos formos. Konkurencijos ...
Ekonomikos bakalauro darbai, Bakalauro darbas, 52 psl.
2013 11 02
Motyvavimo įtaka darbuotojų lojalumui
Santrauka. Abstract. Įvadas. Motyvacija ir lojalumas teoriniai aspektai. Motyvacijos samprata. Darbuotojų lojalumo samprata. Darbuotojų lojalumo matavimas. Motyvavimo įtakos darbuotojų lojalumui įmonėms tyrimas. Tyrimo tikslai ir uždaviniai. Rekomendacijos, dėl darbuotojųlojalumą įtakojančių Motyvavimo priemonių naudojimo siuvimo ...
Ekonomikos bakalauro darbai, Bakalauro darbas, 71 psl.
2014 09 09
Įmonių veiklos auditas Lietuvoje. Bakalauro darbas.
Summary. Pagrindinės darbo sąvokos ir terminai. Įvadas. Audito samprata ir reikšmė įmonėms. Audito apibrėžimas ir rūšys. Audito būtinumas ir aplinka. Audito stadijos ir procesinė apskaita. Tarptautinis auditas. Auditas išvystytose rinkos šalyse. Įmonės veiklos auditas Lietuvoje. Pardavimų auditas. Pardavimų ir pirkėjų skolų ...
Ekonomikos bakalauro darbai, Bakalauro darbas, 68 psl.
2010 03 03
Mokesčių politika ES
Ivadas. Mokesciu politikos samprata ir reikšm. Europos Sajungos mokesciu politikos tikslai ir uždaviniai. Bendrijos ir valstybiu nariu kompetencija apmokestinimo srityje. Es mokesciu harmonizavimas ir koordinavimas. ES tiesioginiu mokesciu harmonizavimas. Imoniu mokesciu harmonizavimas. Fiziniu asmenu mokesciu harmonizavimas. Tiesioginiu ...
Ekonomikos bakalauro darbai, Bakalauro darbas, 68 psl.
2015 01 13
SEB banko personalo valdymas
Santrauka. Įvadas. Personalo valdymo samprata. Žmogiškųjų išteklių organizavimas. Darbuotojų poreikio planavimas. Darbuotojų telkimas ir atranka. Personalo adaptacija ir ugdymas. Darbuotojų vertinimas. Motyvacija ir poveikio priemonės. Ab banko „seb“ personalo valdymo politika. Ab banko „seb“ charakteristika. Faktinės ...
Ekonomikos bakalauro darbai, Bakalauro darbas, 54 psl.
2012 06 08
UAB finansiniai rodikliai
Įvadas. Finansinės analizės teoriniai aspektai. Finansinės analizės tikslai, uždaviniai ir būdai. Finanisnės analizės šaltiniai ir rūšys. Finansinių santykinių rodiklių skaičiavimo ir vertinimo metodika. Mokumo rodikliai. Pelningumo rodikliai. Veiklos efektyvumo rodikliai. Uždaroji akcinė bendrovė „Xxx“ veiklos ...
Ekonomikos bakalauro darbai, Bakalauro darbas, 65 psl.
2015 11 06
Diskriminacija darbe bakalauro darbas
Įvadas. Diskriminacijos samprata. Diskriminacijos rūšys. Diskriminacijos formos. Diskriminacija dėl lyties. Diskriminacija dėl amžiaus. Diskriminacija dėl seksualinės orientacijos. Neįgaliųjų diskriminacija. Diskriminacija dėl rasės. Diskriminacija dėl tautybės. Diskriminacijos padariniai. Statistinių duomenų analizė. Lyčių ...
Ekonomikos bakalauro darbai, Bakalauro darbas, 32 psl.
2015 04 15
Jonavos rajono savivaldybės biudžeto formavimas. Bakalauro darbas.
Turinys. Summary. Įvadas. Veiklos finansinė analizė. Asignavimų (išlaidų) pagal valstybės funkcijas analizė. Horizontalioji asignavimų pagal valstybės funkcijas analizė 2004 – 2008 metais. Vertikalioji asignavimų pagal valstybės funkcijas analizė 2004 – 2008 metais. Lietuvos bendrasis vidaus produktas. Jonavos rajono ...
Ekonomikos bakalauro darbai, Bakalauro darbas, 68 psl.
2010 02 21
Viešieji pirkimai bakalauro darbas
Įvadas. Viešųjų pirkimų vykdymo elektroninėmis priemonėmis etapų teorinė dalis. Elektroninių viešųjų pirkimų samprata. Elektroninių viešųjų pirkimų sistemos įvertinimas. Elektroninių viešųjų pirkimų sistemos veiksnių analizė. Elektroninių viešųjų pirkimų sistemos efektyvumo įvertinimas. Viešųjų pirkimų ...
Ekonomikos bakalauro darbai, Bakalauro darbas, 26 psl.
2016 10 25
Įmonės UAB “X” veiklos analizė
Įvadas. Finansinės analizės esmė, tikslai ir uždaviniai. Finansinės analizės uždaviniai. Finansinių ataskaitų rodikliai. Finansinių koeficientų privalumai ir trūkumai. Uab “X”finansinės ataskaitos. Horizontalioji ir vertikalioji analizė. Pelno ir pelningumo ataskaita. Pelno analizė. Pardavimų pelningumo analizė. Turto ...
Ekonomikos bakalauro darbai, Bakalauro darbas, 42 psl.
2015 03 23
Ilgalaikiai finansavimo šaltiniai ir jų panaudojimas
Įvadas. Finansavimo šaltinių identifikavimas. Ilgalaikių finansavimo šaltinių samprata ir reikšmė. Ilgalaikių įmonės finansavimo šaltinių alternatyvos. Įmonės finansavimo galimybių gerinimo priemonės. Uab „Degalinė“ finansinių rezultatų analizė 2009-2011 m Uab „Degalinė“ veiklos apibūdinimas. Uab „Degalinė“ ...
Ekonomikos bakalauro darbai, Bakalauro darbas, 40 psl.
2015 11 17
Kaimo turizmo ekonominis pagrindimas
Kaimo turizmas bakalauro darbas. Ekonomika. Santrauka. Summmary. Įvadas. I. situacijos analizė. lietuvos turizmo rinkos vertinimas. Lietuvos turizmo rinkos situacija. Kaimo turizmo plėtra. Ii. teoriniai tyrimai. kaimo turizmo plėtros teoriniai aspektai. Turizmo sąvoka. Kaimo turizmo plėtros pagrindai. Kaimo turizmo infrastruktūra ir jos ...
Ekonomikos bakalauro darbai, Bakalauro darbas, 51 psl.
2013 11 02
Prekės ženklo reikšmė kavos produktų vartotojams
Įvadas. Prekės ženklo samprata ir funkcijos teoriniu aspektu. Prekės ženklo apibrėžimas ir jo reikšmė. Prekės ženklo identifikavimo būdai. Prekės ženklo funkcijos. Prekės ženklo vertė ir jos valdymas. Prekės ženklo vertės valdymo sėkmės ir nesėkmės principai. Prekės ženklo reikšmės ir jo įtakos renkantis produktą/ ...
Ekonomikos bakalauro darbai, Bakalauro darbas, 41 psl.
2014 11 02
Bankai ir jų analzė
Įvadas. Bankininkystös sektoriaus veiklos analizö. Bankai, jų funkcijos bei veiklos esm÷. Bankų teikiamų paslaugų savyb÷s ir klasifikavimas. Pagrindinių bankų paslaugų organizavimas. Sąskaitų atidarymas ir disponavimas. Operacijos su ind÷liais. Operacijos su vekseliais. Operacijos su čekiais. Kreditavimo operacijos. Lizingo ...
Ekonomikos bakalauro darbai, Bakalauro darbas, 71 psl.
2012 05 28
Bankroto procesas Lietuvoje
Bankroto procesas lietuvoje. Bakalaurinis darbas. Įvadas. Bankrotas. Sąvokos. Bankroto atsiradimo priežastys. Bankroto numatymas. Bankroto procesas. Pareiškimo pateikimas. Įmonės bankroto bylos nagrinėjimas teisme. Įmonės bankroto bylos nagrinėjimas ne teismo tvarka. Supaprastintas bankroto procesas. Administratorius bankroto byloje. ...
Ekonomikos bakalauro darbai, Bakalauro darbas, 56 psl.
2013 03 19
Bankroto grėsmės įvertinimas Lietuvos įmonių pavyzdžiu
Įvadas. Bankrotas ir jo prognozavimas teoriniu aspektu. Bankroto esmė. Bankroto požymiai ir jį sukeliantys veiksniai. Finansiniai santykiniai rodikliai padedantys įvertinti bankroto tikimybę. Bankroto prognozavimo modelių tinkamumas. AB ,, Rokiškio sūris“ bankroto tikimybės įvertinimas. AB „Vilkyškių pieninė“ bankroto ...
Ekonomikos bakalauro darbai, Bakalauro darbas, 74 psl.
2017 05 06
Lietuvos pieno sektoriaus pokyčių analizė Lietuvai tapus Europos sąjungos nare
Įvadas. Literatūros apžvalga. Pasaulio pieno ir pieno produktų rinkos apžvalga. ES pieno ir pieno produktų rinkos apžvalga. Pieno rinkos organizavimo priemonių valdymas. ES struktūrinės paramos priemonės. Investicijos į žemės ūkio valdas. Ankstyvas pasitraukimas iš žemės ūkio gamybos. Standartų laikymasis. Tyrimo objektas ir ...
Ekonomikos bakalauro darbai, Bakalauro darbas, 46 psl.
2017 03 06
Darbo rinkos raida ir perspektyvos
Įvadas. Trumpai apie darbo rinką. Darbo rinkos samprata. Nedarbas. Nedarbo rūšys. Nedarbo priežastys. Nedarbo nuostoliai ir mažinimo priemonės. Valstybės vaidmuo darbo rinkos reguliavime. Lietuvos darbo rinkos analizė. 1991–1998 m. Lietuvoje. Lietuvoje vykusių ekonominių procesų apžvalga. Pagrindiniai darbo jėgos aktyvumo ...
Ekonomikos bakalauro darbai, Bakalauro darbas, 70 psl.
2015 02 12