Ekonomikos bakalauro darbai

54 dokumentai
Trumapalaikio turto efektyvumo tyrimas
Summary. Lentelių ir paveikslų sąrašas. Įvadas. Trumpalaikio turto valdymas teoriniu aspektu. Trumpalaikio turto struktūros analizė ir būtinumas. Atsargų valdymas. Per vienerius metus gautinų sumų valdymas. Pinigų ir pinigų ekvivalentų ...
Ekonomikos bakalauro darbai, Bakalauro darbas, 48 puslapiai
2012 04 25
Pelningumą įtakojantys veiksniai ir pelningumo padidinimo galimybių nagrinėjimas
Įvadas. Uab montaura charakteristika. Uab montaura veiklos profilis. Uab montaura valdymas įmonės pagrindiniai konkurentai, rinkos apimtys. Darbuotojai ir jų išsilavinimas. Pelningumo esmė, ryšys su finansų valdymu ir įtaka uab montaura ...
Ekonomikos bakalauro darbai, Bakalauro darbas, 34 puslapiai
2012 01 03
Įmonės pelningumas ir jį lemiančių veiksnių tyrimas
Įvadas. Profesinių kompetencijų sąrašas. Pelningumo vertinimo metodiniai aspektai. Pelningumo sampratos analizė. Pelningumo rodikliai ir jų vertinimo metodologija. Pardavimo pelningumo rodikliai. Turto pelningumo rodikliai. Kapitalo ...
Ekonomikos bakalauro darbai, Bakalauro darbas, 73 puslapiai
2016 12 09
Veiklos efektyvumo vertinimas UAB Smile
Įvadas. Įmonių veiklos efektyvumo teoriniai vertinimo aspektai. Efektyvumo samprata ir rūšys. Verslo aplinkos bei efektyvumą įtakojantys veiksniai. Įmonės makroaplinkos veiksnių įtaka. Įmonės mikroaplinkos veiksnių įtaka. Įmonės ...
Ekonomikos bakalauro darbai, Bakalauro darbas, 49 puslapiai
2014 12 22
Individualaus investicinio portfelio sudarymas, valdymas ir rekomendacijos
Įvadas. Investavimas. Investavimo samprata. Kas yra investavimas? Tyrimas: žmonių požiūris į investavimą? Pagrindinės investavimo sąvokos. Vertybinių popierių birža. Vertybinių popierių biržos struktūra. Prekyba vertybinių popierių ...
Ekonomikos bakalauro darbai, Bakalauro darbas, 68 puslapiai
2013 01 21
Lietuvos maisto pramones konkurencingumo didinimo strategijos. Bakalauro darbas.
Įvadas. Konkurencingumo samprata, prielaidos ir didinimo strategijos. Konkurencingumo koncepcija ir jos teorinės interpretacijos. Konkurencingumo strategijos. Adaptavimosi išorinėje aplinkoje. Vidinių išteklių. Bendradarbiavimo ir ryšių ...
Ekonomikos bakalauro darbai, Bakalauro darbas, 90 puslapių
2010 10 10
UAB finansinė analizė ir bankroto tikimybė
Santrauka. Summary. Įvadas. Finansinės analizės įmonėse teoriniai aspektai. Finansų analizės esmė, tikslai, vartotojai ir uždaviniai. Finansų analizės šaltiniai ir jų tarpusavio ryšiai. Finansų analizės metodai bei jų organizavimas ...
Ekonomikos bakalauro darbai, Bakalauro darbas, 63 puslapiai
2014 09 29
Įmonės finansinių rodiklių analizė (2)
Įvadas. Finansinės veiklos analizės turinys. Finansinės analizės reikšmė, tikslai ir uždaviniai. Finansinės analizės būdai. Finansų analizės šaltiniai ir jų rūšys. Finansiniai koeficientai. Finansinių koeficientų reikšmė ir ...
Ekonomikos bakalauro darbai, Bakalauro darbas,  puslapių
2012 04 03
Pardavimų skatinimo priemonių vertinimas “Biceps” įmonėje
Įvadas. Pardavimų skatinimo teoriniai aspektai. Pardavimo skatinimo esmė. Pardavimo skatinimo etapų identifikavimas. Pardavimų skatinimo tikslų nustatymas. Ilgalaikės ir trumpalaikės pardavimų skatinimo priemonės. Pardavimų skatinimas ...
Ekonomikos bakalauro darbai, Bakalauro darbas, 74 puslapiai
2017 01 12
PVM analizė Europos Sąjungos šalyse
Įvadas. Pridėtinės vertės mokesčio reglamentavimas. Pridėtinės vertės mokesčio taikymas Europos sąjungoje. Pridėtinės vertės mokestis es šalyse narėse. Tyrimas, pasirinkus ES šalis. Išvados. Literatūra. Anotacija. Santrauka. ...
Ekonomikos bakalauro darbai, Bakalauro darbas, 58 puslapiai
2015 04 27
Įmonių veiklos auditas Lietuvoje. Bakalauro darbas.
Summary. Pagrindinės darbo sąvokos ir terminai. Įvadas. Audito samprata ir reikšmė įmonėms. Audito apibrėžimas ir rūšys. Audito būtinumas ir aplinka. Audito stadijos ir procesinė apskaita. Tarptautinis auditas. Auditas išvystytose ...
Ekonomikos bakalauro darbai, Bakalauro darbas, 68 puslapiai
2011 12 28
Baltijos šalių pagrindinių makroekonominių rodiklių palyginamoji analizė
Įvadas. Pagrindiniai teoriniai makroekonominių rodiklių aspektai. Makroekonominių rodiklių teorinė apžvalga. Pagrindinių makroekonominių rodiklių samprata. BVP ir jo skaičiavimo metodai. Nedarbo lygis, jo padariniai ir mažinimo ...
Ekonomikos bakalauro darbai, Bakalauro darbas, 52 puslapiai
2014 04 14
Įmonės UAB “X” veiklos analizė
Įvadas. Finansinės analizės esmė, tikslai ir uždaviniai. Finansinės analizės uždaviniai. Finansinių ataskaitų rodikliai. Finansinių koeficientų privalumai ir trūkumai. Uab “X”finansinės ataskaitos. Horizontalioji ir vertikalioji ...
Ekonomikos bakalauro darbai, Bakalauro darbas, 42 puslapiai
2015 03 23
Konkurencijos vertinimas Lietuvos pieno sektoriuje
Konkurencijos vertinimas lietuvos pieno sektoriuje. Kaunas. Santrauka. Summary. Įvadas. Situacijos analizė. Pieno sektorius Europos Sąjungoje. Pieno gamybos struktūra Lietuvoje. Pieno supirkimas ir kainų struktūra Lietuvoje. Konkurencinė ...
Ekonomikos bakalauro darbai, Bakalauro darbas, 52 puslapiai
2013 11 05
Motyvavimo įtaka darbuotojų lojalumui
Santrauka. Abstract. Įvadas. Motyvacija ir lojalumas teoriniai aspektai. Motyvacijos samprata. Darbuotojų lojalumo samprata. Darbuotojų lojalumo matavimas. Motyvavimo įtakos darbuotojų lojalumui įmonėms tyrimas. Tyrimo tikslai ir uždaviniai. ...
Ekonomikos bakalauro darbai, Bakalauro darbas, 71 puslapis
2014 09 09
UAB finansiniai rodikliai
Įvadas. Finansinės analizės teoriniai aspektai. Finansinės analizės tikslai, uždaviniai ir būdai. Finanisnės analizės šaltiniai ir rūšys. Finansinių santykinių rodiklių skaičiavimo ir vertinimo metodika. Mokumo rodikliai. Pelningumo ...
Ekonomikos bakalauro darbai, Bakalauro darbas, 65 puslapiai
2015 11 09
Lietuvos užsienio prekybos raida ir struktūra
Įvadas. Užsienio prekybos teorinis aspektas. Užsienio prekybos politika. Lietuvos užsienio prekybos politikos raida. Lietuvos užsienio prekybos sutartys. Lietuvos narystė ES prekybos politikos kontekste. Lietuvos užsienio prekybos raida. ...
Ekonomikos bakalauro darbai, Bakalauro darbas, 70 puslapių
2015 04 15
SEB banko personalo valdymas
Santrauka. Įvadas. Personalo valdymo samprata. Žmogiškųjų išteklių organizavimas. Darbuotojų poreikio planavimas. Darbuotojų telkimas ir atranka. Personalo adaptacija ir ugdymas. Darbuotojų vertinimas. Motyvacija ir poveikio priemonės. Ab ...
Ekonomikos bakalauro darbai, Bakalauro darbas, 54 puslapiai
2012 06 25
Diskriminacija darbe bakalauro darbas
Įvadas. Diskriminacijos samprata. Diskriminacijos rūšys. Diskriminacijos formos. Diskriminacija dėl lyties. Diskriminacija dėl amžiaus. Diskriminacija dėl seksualinės orientacijos. Neįgaliųjų diskriminacija. Diskriminacija dėl rasės. ...
Ekonomikos bakalauro darbai, Bakalauro darbas, 32 puslapiai
2015 04 16
Ilgalaikiai finansavimo šaltiniai ir jų panaudojimas
Įvadas. Finansavimo šaltinių identifikavimas. Ilgalaikių finansavimo šaltinių samprata ir reikšmė. Ilgalaikių įmonės finansavimo šaltinių alternatyvos. Įmonės finansavimo galimybių gerinimo priemonės. Uab „Degalinė“ finansinių ...
Ekonomikos bakalauro darbai, Bakalauro darbas, 40 puslapių
2015 11 17
Mokesčių politika ES
Ivadas. Mokesciu politikos samprata ir reikšm. Europos Sajungos mokesciu politikos tikslai ir uždaviniai. Bendrijos ir valstybiu nariu kompetencija apmokestinimo srityje. Es mokesciu harmonizavimas ir koordinavimas. ES tiesioginiu mokesciu ...
Ekonomikos bakalauro darbai, Bakalauro darbas, 68 puslapiai
2015 01 13
Viešieji pirkimai bakalauro darbas
Įvadas. Viešųjų pirkimų vykdymo elektroninėmis priemonėmis etapų teorinė dalis. Elektroninių viešųjų pirkimų samprata. Elektroninių viešųjų pirkimų sistemos įvertinimas. Elektroninių viešųjų pirkimų sistemos veiksnių ...
Ekonomikos bakalauro darbai, Bakalauro darbas, 26 puslapiai
2016 10 26
Jonavos rajono savivaldybės biudžeto formavimas. Bakalauro darbas.
Turinys. Summary. Įvadas. Veiklos finansinė analizė. Asignavimų (išlaidų) pagal valstybės funkcijas analizė. Horizontalioji asignavimų pagal valstybės funkcijas analizė 2004 – 2008 metais. Vertikalioji asignavimų pagal valstybės ...
Ekonomikos bakalauro darbai, Bakalauro darbas, 68 puslapiai
2016 07 23
Komercinių bankų finansinė ir ekonometrinė analizė
Santrumpos. Anotacija. Summary. Įvadas. Komercinio banko veikla. Banko finansinės ataskaitos. Banko finansinių ataskaitų struktūra. Banko balanso struktūra. Banko pelno (nuostolio) ataskaitos struktūra. Banko finansinių ataskaitų analizės ...
Ekonomikos bakalauro darbai, Bakalauro darbas, 66 puslapiai
2013 09 09
Bankroto grėsmės įvertinimas Lietuvos įmonių pavyzdžiu
Įvadas. Bankrotas ir jo prognozavimas teoriniu aspektu. Bankroto esmė. Bankroto požymiai ir jį sukeliantys veiksniai. Finansiniai santykiniai rodikliai padedantys įvertinti bankroto tikimybę. Bankroto prognozavimo modelių tinkamumas. AB ,, ...
Ekonomikos bakalauro darbai, Bakalauro darbas, 74 puslapiai
2017 05 06
Elektroninės parduotuvės paslaugų kokybės vertinimas
Santrauka. Abstract. Pagrindinės darbo sąvokos ir terminai. Įvadas. Paslaugų kokybės vertinimo teorinių aspektų apžvalga. Paslaugos samprata ir pagrindiniai apibrėžimai. Paslaugų kokybės sampratos analizė. Paslaugų kokybės ...
Ekonomikos bakalauro darbai, Bakalauro darbas, 52 puslapiai
2018 04 16
Prekės ženklo reikšmė kavos produktų vartotojams
Įvadas. Prekės ženklo samprata ir funkcijos teoriniu aspektu. Prekės ženklo apibrėžimas ir jo reikšmė. Prekės ženklo identifikavimo būdai. Prekės ženklo funkcijos. Prekės ženklo vertė ir jos valdymas. Prekės ženklo vertės valdymo ...
Ekonomikos bakalauro darbai, Bakalauro darbas, 41 puslapis
2014 11 03
Bankai ir jų analzė
Įvadas. Bankininkystös sektoriaus veiklos analizö. Bankai, jų funkcijos bei veiklos esm÷. Bankų teikiamų paslaugų savyb÷s ir klasifikavimas. Pagrindinių bankų paslaugų organizavimas. Sąskaitų atidarymas ir disponavimas. Operacijos su ...
Ekonomikos bakalauro darbai, Bakalauro darbas, 71 puslapis
2012 05 28
Kaimo turizmo ekonominis pagrindimas
Kaimo turizmas bakalauro darbas. Ekonomika. Santrauka. Summmary. Įvadas. I. situacijos analizė. lietuvos turizmo rinkos vertinimas. Lietuvos turizmo rinkos situacija. Kaimo turizmo plėtra. Ii. teoriniai tyrimai. kaimo turizmo plėtros teoriniai ...
Ekonomikos bakalauro darbai, Bakalauro darbas, 51 puslapis
2013 11 05
Bankroto procesas Lietuvoje
Bankroto procesas lietuvoje. Bakalaurinis darbas. Įvadas. Bankrotas. Sąvokos. Bankroto atsiradimo priežastys. Bankroto numatymas. Bankroto procesas. Pareiškimo pateikimas. Įmonės bankroto bylos nagrinėjimas teisme. Įmonės bankroto bylos ...
Ekonomikos bakalauro darbai, Bakalauro darbas, 56 puslapiai
2013 03 19
×