Ekonomikos laboratoriniai darbai

53 dokumentai
Kapitalo kaštai ir struktūra
Kapitalo kaštai ir struktūra. Pradiniai duomenys. Svertinių kapitalo kaštų apskaičiavimas. Svertiniai kapitalo kaštai, mažėjant finansavimui iš akcinio kap. , ir nep. Pelno. Svertinių kapitalo kaštų kitimo grafinis vaizdavimas. ...
Ekonomikos laboratoriniai darbai, Laboratorinis darbas, 4 puslapiai
2012 02 28
Verslo analitika ir sprendimai
Įvadas. Pelno maksimizavimo uždavinys. Pervežimo uždavinys. Apibendrinimas. Įvadas. Prekybos vietų vertinimas pagal kriterijus. Penki verslininkai vertina galimas prekybos vietas Vilniuje. Tinkamiausio sprendimo ieška. Apibendrinimas. ...
Ekonomikos laboratoriniai darbai, Laboratorinis darbas, 36 puslapiai
2019 12 06
2 ekonominės statistikos laboratorinis darbas. Pastatytų butų kitimas visoje Telšių apskrityje 2005 metų laikotarpiu. Pastatytų butų skaičiaus kitimas Telšių apsk. Ir Mažeikių r. Sav. 1995-2005 metų laikotarpiu. Pastatytų butų ...
Ekonomikos laboratoriniai darbai, Laboratorinis darbas, 3 puslapiai
2011 12 27
Įmonės finansinė analizė (2)
Įvadas. Darbo tikslas. Susipažinti su įmonės finansinėmis ataskaitomis ir atlikti įmonės balanso ir pelno (nuostolių) ataskaitų horizontaliąją ir vertikaliąją analizes. Darbo uždaviniai. Atlikti įmonės balanso ir pelno (nuostolių) ...
Ekonomikos laboratoriniai darbai, Laboratorinis darbas, 15 puslapių
2013 11 02
Įmonės finansinių santykinių rodiklių analizė
Pagrindiniai pelningumo santykiniai rodikliai. Pagrindinio pelningumo santykiniai rodikliai 20X1-20X3 m. Laikotarpiu. UAB “X” turto ir nuosavo kapitalo pelningumo rodiklių dinamika 20X1 – 20X3 m. UAB “X” bendrojo, veiklos ir grynojo ...
Ekonomikos laboratoriniai darbai, Laboratorinis darbas, 9 puslapiai
2013 11 02
Darbo tikslas – nustatyti išorinio finansavimo poreikį, remiantis pagrindinės veiklos pajamų pokyčio analizės ir grynųjų pinigų biudžeto sudarymo metodais. Remiantis turimais duomenimis buvo sudarytas įmonės grynųjų pinigų ...
Ekonomikos laboratoriniai darbai, Laboratorinis darbas, 5 puslapiai
2012 01 13
Ekonometrija laboratoriniai
Duomenų grupavimas ir jo požymiai. Imties sudarymas. Statistiniai vidurkiai: aritmetinis, geometrinis, moda, mediana. Variacijos kooficientai ir jų interpretavimas. Santykiniai variacijos koeficientai. Indeksai ir jų rūšys. Individualieji ...
Ekonomikos laboratoriniai darbai, Laboratorinis darbas, 2 puslapiai
2012 11 19
Ekonometrikos laboratorinis 6
Laboratorinis darbas nr. 6. Laiko eilutės yt sklaidos diagrama. Laiko eilutės yt acf. Laiko eilutės yt pacf. Reikšmingumo sąlygos apskaičiavimas. Pirmos eilės diferencijuotos laiko eilutės yt reikšmės. Laiko eilutės yt d(-1) sklaidos ...
Ekonomikos laboratoriniai darbai, Laboratorinis darbas, 9 puslapiai
2011 12 27
Mikroekonomikos laboratoriniai darbai visi variantai
Padengimo fondo sudarymas. Skolos padengimas kintančiais periodiniais mokėjimais Y. Obligacijų portfelių sudarymas. Finansinių sprendimų pagrindų. Namų darbas. Finansinių sprendimų pagrindų. Namų darbas. Finansinių sprendimų ...
Ekonomikos laboratoriniai darbai, Laboratorinis darbas, 160 puslapių
2017 06 01
Ekonominės statistikos 3 laboratorinis darbas
3 ekonominės statistikos laboratorinis darbas. Pastatytų butų skaičiaus Telšių apskrityje ir savivaldybėse dažnių paplitimas. Pastatytų butų skaičiaus Telšių apskrityje ir savivaldybėse statistika.
Ekonomikos laboratoriniai darbai, Laboratorinis darbas, 1 puslapis
2011 12 27
Ekonometrikos laboratorinis 2
Labaratorinis darbas nr. 2. Stebinių matricos sudarymas. Stebinių matrica. Skaitinių charakteristikų skaičiavimas. Kintamojo "y" skaitinės charakteristikos. Kintamojo "x1" skaitinės charakteristikos. Kintamojo "x2" skaitinės ...
Ekonomikos laboratoriniai darbai, Laboratorinis darbas, 9 puslapiai
2011 12 28
Laboratorinio darbo nr. 4 ataskaita. Nuomos efektyvumo vertinimas. Pirmoje lentelėje, nuomos mokėjimai ir nuomos mokėjimai įvertinus pelno mokesčio ekonomiją kiekvieną mėnesį yra pastovūs. Tačiau diskontuoti nuomos mokėjimai kiekvieną ...
Ekonomikos laboratoriniai darbai, Laboratorinis darbas, 9 puslapiai
2012 01 13
1 užduotis: Pagal 1 lentelėje pateiktus JAV duomenis atlikite šias užduotis. a) Pavaizduokite grafiškai ir paaiškinkite nominalaus bendrojo nacionalinio produkto kitimą (NBNP). b) Apskaičiuokite ir pavaizduokite grafiškai NBNP dalį ...
Ekonomikos laboratoriniai darbai, Laboratorinis darbas, 5 puslapiai
2011 12 30
Nagrinėjami paskolos grąžinimo variantai ir renkamas naudingiausias. Mokant kiekvieno ketvirčio gale palūkanos, lyginant su palūkanomis mokant kas mėnesį, yra didesnės. Iš viso sudaro 68.672,20 Lt, išauga 4977,55 Lt. Tad tokiu atveju ...
Ekonomikos laboratoriniai darbai, Laboratorinis darbas, 8 puslapiai
2012 01 13
Darbuotojų uždarbis, darbuotojų užmokestis. Skaičiavimai. Objektinė sąmata. Darbo užmokesčio skaičiavimas ir paskirstymas. Tiesioginis darbo užmokestis. Darbo užmokesčio įkainis. Tiesioginis darbo užmokestis. Bendros darbo sąnaudos. ...
Ekonomikos laboratoriniai darbai, Laboratorinis darbas, 5 puslapiai
2011 12 27
Finansų laboratorinis. Įmonės finansinių rodiklių vertinimas
Pelningumo rodikliai. Likvidumo rodikliai. Apyvartumo rodikliai. Padengimo rodikliai. Finansinio stabilumo rodikliai. Bendros trumpos išvados. Bendrame vaizde matome, kad daugelis tirtų rodiklių atitinka nustatytas normas ir kartais net jas ...
Ekonomikos laboratoriniai darbai, Laboratorinis darbas, 5 puslapiai
2012 02 28
Ekonometrikos laboratorinis 1
Labaratorinis darbas nr. 1. 1 lentelė ranginių eilučių stebiniai. 2 lentelė Spirmeno ranginės koreliacijos koeficiento maksimalios reikšmės paskaičiavimas. 3 lentelė spirmeno ranginės koreliacijos koeficiento minimalios reikšmės ...
Ekonomikos laboratoriniai darbai, Laboratorinis darbas, 4 puslapiai
2011 12 27
Ekonometrikos laboratorinis 7
Laboratorinis darbas nr. 7. Laiko eilutės yt acf. Laiko eilutės yt pacf. Pirmos eilės skirtuminės lygties sklaidos diagrama. Pirmos eilės skirtuminės lygties acf. Pirmos eilės skirtuminės lygties pacf. Laiko eilučių skaitinės ...
Ekonomikos laboratoriniai darbai, Laboratorinis darbas, 7 puslapiai
2011 12 27
Ekonometrikos laboratoriniai darbai
Priedas. Pirmojo laboratorinio darbo DARBO SU EViews PRADMENYS 1 dalis ataskaita. Kintamųjų statistinės charakteristikos. Grafinės diagramos. Kintamųjų sklaidos diagramos žr. Kintamųjų porinės sklaidos diagramos žr. Kintamųjų ...
Ekonomikos laboratoriniai darbai, Laboratorinis darbas, 27 puslapiai
2016 11 08
Ekonometrikos laboratorinis 3
Labaratorinis darbas nr. 3. Koeficientų įverčių skaičiavimas. Elastingumo koeficiento skaičiavimas. Liekamosios paklaidos reikšmių skaičiavimas. Vienmatės tiesinės regresijos modelio liekamųjų paklaidų skaičiavimo rezultatai. ...
Ekonomikos laboratoriniai darbai, Laboratorinis darbas, 7 puslapiai
2011 12 28
Ekonominės statistikos 1 laboratorinis darbas. Darbo užmokesčio duomenų įvesties lentelė. Darbo užmokesčio lentelės stulpelių išplėstinis aprašas. Analizuojant darbo užmokesčio lentelėje (1 pav.) pateiktus duomenis nustatėme, kad ...
Ekonomikos laboratoriniai darbai, Laboratorinis darbas, 3 puslapiai
2011 12 27
Šiame darbe bus analizuojama įmonės AB „Invalda“ kapitalo struktūra. Invalda – yra viena didžiausių, stipriausių, aktyviai investicijas valdančių bendrovių, veikiančių Lietuvoje, Latvijoje, Lenkijoje, Slovakijoje ir kitose ...
Ekonomikos laboratoriniai darbai, Laboratorinis darbas, 10 puslapių
2012 01 13
Verslo idėja: elektroninės sekimo apyrankės
Rinkos segmentai ir kriterijai. Konkurentai. Stiprybės.
Ekonomikos laboratoriniai darbai, Laboratorinis darbas, 10 puslapių
2016 05 05
Akcijų ir obligacijų vertinimas
Obligacijos. Pradiniai duomenys. Obligacijos, esant pradiniam k, bei kai k keičiasi i ir j procentų. Akcijos. Pradiniai duomenys. Dividendai ir esamoji vertė, kai dividendų augimas bei pelno norma pradiniai. Dividendų pokyčiai ir akcijos ...
Ekonomikos laboratoriniai darbai, Laboratorinis darbas, 5 puslapiai
2012 03 09
Ekonometrijos laboratorinių ataskaitos
7 laboratorinio darbo ataskaita. Heteroskedastrijos įvertinimas. Sklaidos diagramos įvertinimas. Vaito kriterijaus tyrimas. Breši ir Pagano kriterijaus tyrimas. WLS metodo realizavimas. Vaito korekcijos realizavimas. Laboratorinio darbo ...
Ekonomikos laboratoriniai darbai, Laboratorinis darbas, 13 puslapių
2016 08 09
Ekonometrikos laboratorinis 8
Laboratorinis darbas nr. 8. Kritinė kuko mato reikšmė. Daugialypė tiesinės regresijos liekamųjų paklaidų reikšmės. Liekamosios paklaidos sklaidos diagrama. Spirmeno ranginės koreliacijos koeficiento reikšmės. Goldfendo-kvandlo testo ...
Ekonomikos laboratoriniai darbai, Laboratorinis darbas, 5 puslapiai
2011 12 28
Įmonės išteklių planavimo ir pirkimų valdymo laboratoriniai darbai
Įmonės išteklių planavimo ir pirkimų valdymo labaratoriniai darbai. Apskaičiuoti netiesiogines gamybos išlaidas. Sudaryti gamybos kaštų planą pagal išlaidų rūšis ir apskaičiuoti atskirų gaminių gamybos kaštus. Apskaičiuoti ...
Ekonomikos laboratoriniai darbai, Laboratorinis darbas, 21 puslapis
2017 06 10
Finansinių rodiklių prognozavimas
Įvadas. Pardavimu apimties prognozavimas. Prognozuojamos pelno (nuostolių) ataskaitos sudarymas. Prognozuojamo balanso sudarymas. Išvados. Literatūra.
Ekonomikos laboratoriniai darbai, Laboratorinis darbas, 11 puslapių
2016 11 04
Kaštų valdymas
Įvadas. Įmonės verslo aplinkos analizė. Trumpas pramonės šakos aprašymas. Poligrafijos sektoriai. Išorinių ir vidinių veiksnių įtaka poligrafijai. Makro aplinka. Mikro aplinka. Statistinė informacija apie pramonės šakos rodiklius. ...
Ekonomikos laboratoriniai darbai, Laboratorinis darbas, 70 puslapių
2016 04 18
Ekonometrijos laboratoriniu darbų ataskaitos
Prelinari stebinių analizė. Duomenų unifikavimas. Isskirciu nustatymas. Standartizuotos kintamojo reiksmes metodas. Kvartilinio plocio metodas. Normalumo tikrinimas. Korealiacinė matrica. Funkcinis duomenų keitimas. PTR sudarymas. Parametrų ...
Ekonomikos laboratoriniai darbai, Laboratorinis darbas, 17 puslapių
2015 05 26
×
41 mokytojas prisijungę laukia tavo klausimo