Ekonomikos laboratoriniai darbai

51 dokumentas
Kapitalo kaštai ir struktūra
Kapitalo kaštai ir struktūra. Pradiniai duomenys. Svertinių kapitalo kaštų apskaičiavimas. Svertiniai kapitalo kaštai, mažėjant finansavimui iš akcinio kap. , ir nep. Pelno. Svertinių kapitalo kaštų kitimo grafinis vaizdavimas. ...
Ekonomikos laboratoriniai darbai, Laboratorinis darbas, 4 puslapiai
2011 06 22
2 ekonominės statistikos laboratorinis darbas. Pastatytų butų kitimas visoje Telšių apskrityje 2005 metų laikotarpiu. Pastatytų butų skaičiaus kitimas Telšių apsk. Ir Mažeikių r. Sav. 1995-2005 metų laikotarpiu. Pastatytų butų ...
Ekonomikos laboratoriniai darbai, Laboratorinis darbas, 3 puslapiai
2010 03 03
Įmonės finansinė analizė (2)
Įvadas. Darbo tikslas. Susipažinti su įmonės finansinėmis ataskaitomis ir atlikti įmonės balanso ir pelno (nuostolių) ataskaitų horizontaliąją ir vertikaliąją analizes. Darbo uždaviniai. Atlikti įmonės balanso ir pelno (nuostolių) ...
Ekonomikos laboratoriniai darbai, Laboratorinis darbas, 15 puslapių
2013 11 01
Darbo tikslas – nustatyti išorinio finansavimo poreikį, remiantis pagrindinės veiklos pajamų pokyčio analizės ir grynųjų pinigų biudžeto sudarymo metodais. Remiantis turimais duomenimis buvo sudarytas įmonės grynųjų pinigų ...
Ekonomikos laboratoriniai darbai, Laboratorinis darbas, 5 puslapiai
2010 03 03
Ekonometrija laboratoriniai
Duomenų grupavimas ir jo požymiai. Imties sudarymas. Statistiniai vidurkiai: aritmetinis, geometrinis, moda, mediana. Variacijos kooficientai ir jų interpretavimas. Santykiniai variacijos koeficientai. Indeksai ir jų rūšys. Individualieji ...
Ekonomikos laboratoriniai darbai, Laboratorinis darbas, 2 puslapiai
2012 11 14
Ekonometrikos laboratorinis 6
Laboratorinis darbas nr. 6. Laiko eilutės yt sklaidos diagrama. Laiko eilutės yt acf. Laiko eilutės yt pacf. Reikšmingumo sąlygos apskaičiavimas. Pirmos eilės diferencijuotos laiko eilutės yt reikšmės. Laiko eilutės yt d(-1) sklaidos ...
Ekonomikos laboratoriniai darbai, Laboratorinis darbas, 9 puslapiai
2010 03 03
Ekonominės statistikos 3 laboratorinis darbas
3 ekonominės statistikos laboratorinis darbas. Pastatytų butų skaičiaus Telšių apskrityje ir savivaldybėse dažnių paplitimas. Pastatytų butų skaičiaus Telšių apskrityje ir savivaldybėse statistika.
Ekonomikos laboratoriniai darbai, Laboratorinis darbas, 1 puslapis
2010 03 03
Ekonometrikos laboratorinis 2
Labaratorinis darbas nr. 2. Stebinių matricos sudarymas. Stebinių matrica. Skaitinių charakteristikų skaičiavimas. Kintamojo "y" skaitinės charakteristikos. Kintamojo "x1" skaitinės charakteristikos. Kintamojo "x2" skaitinės ...
Ekonomikos laboratoriniai darbai, Laboratorinis darbas, 9 puslapiai
2010 03 03
Įmonės finansinių santykinių rodiklių analizė
Pagrindiniai pelningumo santykiniai rodikliai. Pagrindinio pelningumo santykiniai rodikliai 20X1-20X3 m. Laikotarpiu. UAB “X” turto ir nuosavo kapitalo pelningumo rodiklių dinamika 20X1 – 20X3 m. UAB “X” bendrojo, veiklos ir grynojo ...
Ekonomikos laboratoriniai darbai, Laboratorinis darbas, 9 puslapiai
2013 11 01
Laboratorinio darbo nr. 4 ataskaita. Nuomos efektyvumo vertinimas. Pirmoje lentelėje, nuomos mokėjimai ir nuomos mokėjimai įvertinus pelno mokesčio ekonomiją kiekvieną mėnesį yra pastovūs. Tačiau diskontuoti nuomos mokėjimai kiekvieną ...
Ekonomikos laboratoriniai darbai, Laboratorinis darbas, 9 puslapiai
2010 03 03
Darbuotojų uždarbis, darbuotojų užmokestis. Skaičiavimai. Objektinė sąmata. Darbo užmokesčio skaičiavimas ir paskirstymas. Tiesioginis darbo užmokestis. Darbo užmokesčio įkainis. Tiesioginis darbo užmokestis. Bendros darbo sąnaudos. ...
Ekonomikos laboratoriniai darbai, Laboratorinis darbas, 5 puslapiai
2010 03 03
Ekonometrikos laboratorinis 7
Laboratorinis darbas nr. 7. Laiko eilutės yt acf. Laiko eilutės yt pacf. Pirmos eilės skirtuminės lygties sklaidos diagrama. Pirmos eilės skirtuminės lygties acf. Pirmos eilės skirtuminės lygties pacf. Laiko eilučių skaitinės ...
Ekonomikos laboratoriniai darbai, Laboratorinis darbas, 7 puslapiai
2010 03 03
Nagrinėjami paskolos grąžinimo variantai ir renkamas naudingiausias. Mokant kiekvieno ketvirčio gale palūkanos, lyginant su palūkanomis mokant kas mėnesį, yra didesnės. Iš viso sudaro 68.672,20 Lt, išauga 4977,55 Lt. Tad tokiu atveju ...
Ekonomikos laboratoriniai darbai, Laboratorinis darbas, 8 puslapiai
2010 03 03
Finansų laboratorinis. Įmonės finansinių rodiklių vertinimas
Pelningumo rodikliai. Likvidumo rodikliai. Apyvartumo rodikliai. Padengimo rodikliai. Finansinio stabilumo rodikliai. Bendros trumpos išvados. Bendrame vaizde matome, kad daugelis tirtų rodiklių atitinka nustatytas normas ir kartais net jas ...
Ekonomikos laboratoriniai darbai, Laboratorinis darbas, 5 puslapiai
2011 06 22
1 užduotis: Pagal 1 lentelėje pateiktus JAV duomenis atlikite šias užduotis. a) Pavaizduokite grafiškai ir paaiškinkite nominalaus bendrojo nacionalinio produkto kitimą (NBNP). b) Apskaičiuokite ir pavaizduokite grafiškai NBNP dalį ...
Ekonomikos laboratoriniai darbai, Laboratorinis darbas, 5 puslapiai
2011 02 14
Šiame darbe bus analizuojama įmonės AB „Invalda“ kapitalo struktūra. Invalda – yra viena didžiausių, stipriausių, aktyviai investicijas valdančių bendrovių, veikiančių Lietuvoje, Latvijoje, Lenkijoje, Slovakijoje ir kitose ...
Ekonomikos laboratoriniai darbai, Laboratorinis darbas, 10 puslapių
2010 03 03
Ekonometrijos laboratorinių ataskaitos
7 laboratorinio darbo ataskaita. Heteroskedastrijos įvertinimas. Sklaidos diagramos įvertinimas. Vaito kriterijaus tyrimas. Breši ir Pagano kriterijaus tyrimas. WLS metodo realizavimas. Vaito korekcijos realizavimas. Laboratorinio darbo ...
Ekonomikos laboratoriniai darbai, Laboratorinis darbas, 13 puslapių
2014 12 05
Ekonometrikos laboratorinis 1
Labaratorinis darbas nr. 1. 1 lentelė ranginių eilučių stebiniai. 2 lentelė Spirmeno ranginės koreliacijos koeficiento maksimalios reikšmės paskaičiavimas. 3 lentelė spirmeno ranginės koreliacijos koeficiento minimalios reikšmės ...
Ekonomikos laboratoriniai darbai, Laboratorinis darbas, 4 puslapiai
2010 03 03
Ekonometrikos laboratorinis 3
Labaratorinis darbas nr. 3. Koeficientų įverčių skaičiavimas. Elastingumo koeficiento skaičiavimas. Liekamosios paklaidos reikšmių skaičiavimas. Vienmatės tiesinės regresijos modelio liekamųjų paklaidų skaičiavimo rezultatai. ...
Ekonomikos laboratoriniai darbai, Laboratorinis darbas, 7 puslapiai
2010 03 03
Ekonominės statistikos 1 laboratorinis darbas. Darbo užmokesčio duomenų įvesties lentelė. Darbo užmokesčio lentelės stulpelių išplėstinis aprašas. Analizuojant darbo užmokesčio lentelėje (1 pav.) pateiktus duomenis nustatėme, kad ...
Ekonomikos laboratoriniai darbai, Laboratorinis darbas, 3 puslapiai
2010 03 03
Verslo idėja: elektroninės sekimo apyrankės
Rinkos segmentai ir kriterijai. Konkurentai. Stiprybės.
Ekonomikos laboratoriniai darbai, Laboratorinis darbas, 10 puslapių
2016 05 03
Akcijų ir obligacijų vertinimas
Obligacijos. Pradiniai duomenys. Obligacijos, esant pradiniam k, bei kai k keičiasi i ir j procentų. Akcijos. Pradiniai duomenys. Dividendai ir esamoji vertė, kai dividendų augimas bei pelno norma pradiniai. Dividendų pokyčiai ir akcijos ...
Ekonomikos laboratoriniai darbai, Laboratorinis darbas, 5 puslapiai
2011 06 22
Ekonometrikos laboratorinis 8
Laboratorinis darbas nr. 8. Kritinė kuko mato reikšmė. Daugialypė tiesinės regresijos liekamųjų paklaidų reikšmės. Liekamosios paklaidos sklaidos diagrama. Spirmeno ranginės koreliacijos koeficiento reikšmės. Goldfendo-kvandlo testo ...
Ekonomikos laboratoriniai darbai, Laboratorinis darbas, 5 puslapiai
2010 03 03
Ekonometrikos laboratoriniai darbai
Priedas. Pirmojo laboratorinio darbo DARBO SU EViews PRADMENYS 1 dalis ataskaita. Kintamųjų statistinės charakteristikos. Grafinės diagramos. Kintamųjų sklaidos diagramos žr. Kintamųjų porinės sklaidos diagramos žr. Kintamųjų ...
Ekonomikos laboratoriniai darbai, Laboratorinis darbas, 27 puslapiai
2016 11 07
Ekonometrikos laboratorinis 9
Laboratorinis darbas nr. 9. Sezoninio lago įvertinimas. Laiko eilutės xt sklaidos diagrama. Laiko eilutės xt acf. Laiko eilutės sezoniškumo įvertinimas. Adityviojo laiko eilutės modelio apskaičiavimo rezultatų langas. Multiplikatyvinio ...
Ekonomikos laboratoriniai darbai, Laboratorinis darbas, 8 puslapiai
2010 03 03
Kaštų valdymas
Įvadas. Įmonės verslo aplinkos analizė. Trumpas pramonės šakos aprašymas. Poligrafijos sektoriai. Išorinių ir vidinių veiksnių įtaka poligrafijai. Makro aplinka. Mikro aplinka. Statistinė informacija apie pramonės šakos rodiklius. ...
Ekonomikos laboratoriniai darbai, Laboratorinis darbas, 70 puslapių
2016 04 16
Planavimo laboratorinis
Įvadas. Laboratoriniai darbai. Bazinio periodo įmonės veiklos rodiklių analizė. Įmonės pagrindiniai ekonominiai rodikliai. Lūžio momento nustatymas ir analizė. Padengimo sumų apskaičiavimas ir analizė. Įmonės veiklos rezultatų ...
Ekonomikos laboratoriniai darbai, Laboratorinis darbas, 48 puslapiai
2014 10 28
Ekonometrikos laboratorinis 4
Labaratorinis darbas nr. 4. Stebinių reikšmės. Vienmatės tiesinės y = f(x2) regresijos modelio įvertinimo rezultatai. Vienmatės hiperbolinės regresijos modelio įvertinimo rezultatai. Vienmatės su logaritmuoju kintamuoju regresijos modelio ...
Ekonomikos laboratoriniai darbai, Laboratorinis darbas, 6 puslapiai
2010 03 03
Investicijos laboratorinis
Investicijos. Pradiniai duomenys. Rodiklių reikšmės esant pradiniams duomenims. Rodiklių reikšmės kapitalo kaštams kintant. Npv priklausomybės nuo kapitalo kaštų grafikas. Rodiklių kitimas kintant pinigų srautui. Iir priklausomybės nuo ...
Ekonomikos laboratoriniai darbai, Laboratorinis darbas, 4 puslapiai
2011 06 22
1 uždavinys. Pagal lentelėje pateiktus duomenis apskaičiuokite: a) RBNP, infliacijos lygį per metus, NBNP ir RBNP padidėjimo tempus; b) nubraižykite NBNP ir RBNP absoliutaus kitimo grafiką, paaiškinkite jų tarpusavio ryšį; c) ...
Ekonomikos laboratoriniai darbai, Laboratorinis darbas, 3 puslapiai
2010 03 03
×