Ekonomikos šperos

76 dokumentai
Ekonomikos formulės, sprendimo būdai
Mikroekonomikos ir makroekonomikos formulės. Mokumo rodikliai. Pelno maksimizavimo salyga. Infliacija. Darbo istekliai. Vartojimo ir taupymo ribinis polinkis. Sudetines ir paprastos palukanos. Paprastos palukanos.
Ekonomikos šperos, Špera, 5 puslapiai
2011 03 21
Makroekonomikos formulės paruoštukė
Išlaidų metodas. Pajamų metodas. Defliatorius (kainų indeksas). Grynasis nacionalinis produktas. Nacionalinės pajamos. Asmeninės pajamos. Disponuojamos pajamos. Bendroji paklausa. Bnp pusiausvyra rinkoje, kai. Ribinis polinkis vartoti. Ribinis ...
Ekonomikos šperos, Špera, 1 puslapis
2012 02 29
Mikroekonomikos paruoštukė
Gamyba ilguoju laikotarpiu. Paklausos elastingumas kainų atžvilgiu. Vartotojo prioritetai. Vartotojo biud˛etas. Gamyba trumpuoju laikotarpiu. Ekon elgesys. Trumpojo laikotarpio vidutiniais bendraisiais kastais. Įmonės kaštų ir pelno samprata. ...
Ekonomikos šperos, Špera, 1 puslapis
2012 02 29
Marketingo egzamino špera
Prekės identifikavimas. Geriausias yra prekės ženklas. Kaina. Paklausa. Pasiūla. Prekės kaštai yra. Kainos nustatymo metodai. Dažniausiai daromos šių rūšių nuolaidos. Biržos yra keturių rūšių. Pasiskirstymo kanalo pasirinkimui ...
Ekonomikos šperos, Špera, 4 puslapiai
2016 07 21
Statistikos formulės
Intervalo ilgis. Vidutinė intervalo reikšmė. Pelno vykdymas. Vidurkiai. Moda. Mediana. Kvadrilės. Variacija. Dispersija. Variacijos koeficientas. Dinaminė eilutė. Atrankinis stebėjimas. Absoliutus padidėjimas. Indeksai. Struktūros pokyčių ...
Ekonomikos šperos, Špera, 2 puslapiai
2012 05 13
Projektų špera
Projektas. Projektų klasifikacija. Projektams būdingos savybės. Projektų valdymas. Projektų valdymo procesai. Projekto idėjos analizė. Iš ko susideda projekto planavimas? Paaiškinkite kalendorinį planavimą. Projekto dalyviai. Kaip ...
Ekonomikos šperos, Špera, 3 puslapiai
2012 01 12
Finansų egzamino špera
Trumpalaikio turto finansinio valdymo principai. Investicinių projektų klasifikavimas ir įvertinimo modeliai. Kapitalo kaštai, kapitalo struktūra ir dividentų politika. Dividentų politika. Ilgalaikes skolos. Projektų rizika ir pinigų ...
Ekonomikos šperos, Špera, 1 puslapis
2011 12 28
Makroekonomikos formulės
9,7( 3 atsiliepimai )
Makroekonomikos formulės. Paklausa, pasiūla. Pagrindiniai makroekonomikos rodikliai. Grynosios vidaus pajamos. Skaičiuojant BNP, sumuojama pridėtinė vertė sukurta kiekvienoje ekonomikos šakoje. Visais metodais skaičiuojant BVP apimtis yra ...
Ekonomikos šperos, Špera, 4 puslapiai
2014 12 24
Ekonominės statistikos špera
Statistika. Statistikos objektas. Statistiniai požymiai. Statistikoje yra išskiriamos trys pagrindinės stebėjimo formos. Stebėjimo programa. Dažniausiai visos lentelės suskirstomos. Galima išskirti tris pagrindinius statistinių visumų ...
Ekonomikos šperos, Špera, 2 puslapiai
2011 12 27
Paslaugų ekonomika
Pagrindinės paslaugų teorijos bei paslaugų veiklos esmė. Trys paslaugų ekonomikos raidos etapai ir jų esmė paslaugų teorijoje. Paslaugų esmė ir pagrindinės paslaugų savybės. Paslaugų klasifikavimas bei jų rezultato pobūdis. Paslaugų ...
Ekonomikos šperos, Špera, 13 puslapių
2012 03 09
Finansų matematika
Procentai. Palūkanos. Periodiniai mokėjimai. Kreditas. Investicijų analizė. Procentai ir promilės. Pagrindiniai procentų uždaviniai. Pagrindinės sąvokos. Paprastosios palūkanos. Sudėtinės palūkanos. Kapitalo dvigubėjimas. Nominalioji ...
Ekonomikos šperos, Špera, 2 puslapiai
2016 07 21
Viešojo sektoriaus ekonomika
Viešojo sektoriaus ekonomikos objektas. Viešojo ūkio ekonomikos samprata. Demokratinės valstybės funkcijos. Ekonomikos poveikio priemonės. Rinkos ydos ir valstybės įsikišimas. Rinkos ydų priežastys (situacijos): monopolija, informacijos ...
Ekonomikos šperos, Špera, 4 puslapiai
2012 11 18
Imonės ekonomika špera
Verslas. Įmonių rūšys Lietuvoje. Savikaina. Sąnaudos. Išlaidų klasifikavimas pagal požymius. Kintamos, pastovios ir mišrios išlaidos. Grynuju relizaciniu iplauku savoka. realizavimo įplaukų apskaičiavimas. Pagrindinis įmonės veiklos ...
Ekonomikos šperos, Špera, 1 puslapis
2011 12 28
Ekonomikos egzamino špera
Ekonomikos objektas. Inžinerinė veikla ir jos efektyvumas. Gamybos veiksniai ir ju rusys. Gamybos produkcijos kaina. Statybos objekto (darbų) kainos skaičiavimo tvarka. Įmonė kaip sistema. Gamybos išlaidos ir jų struktūra. Įmonės pajamos, ...
Ekonomikos šperos, Špera, 3 puslapiai
2011 12 27
1. Ekonomikos sąvoka, sistemos. Mikroekonomika ir makroekonomika. 3. Tobulos konkurencijos rinkos bruožai. Ekonomikos srautų judėjimas. 4. Prekų ir paslaugų paklausa. Paklausos dėsnis ir jos kreivė. Paklausos veiksniai. 5. Prekių ir ...
Ekonomikos šperos, Špera, 20 puslapių
2011 12 27
Makroekonomikos špera 3
[buvo gal]. Svarbiausios mikroekonomikos problemos. Makroekonomikos rodikliai. Ekonomikos pusiausvyros pagrindai. Vyriausybės ir tarptautinių ekonominių ryšių įtaka ekonomikos pusiausvyrai. Prekių ir pinigų rinkos pusiausvyra ir nukrypimai ...
Ekonomikos šperos, Špera, 4 puslapiai
2012 01 11
Paruoštukė ekonomika
Kokios yra būtiniausios SVV plėtros sąlygos ? Kokios šiuo metu Lietuvoje smulkiojo ir vidutinio verslo plėtrai skatinti įgyvendinamos finansų inžinerijos ir susijusios priemonės ? Išvardinkite priežastis , lėmusias sparčią smulkiojo ir ...
Ekonomikos šperos, Špera, 4 puslapiai
2015 05 06
Makroekonomikos špera (2)
Bendrasis nacionalinis produktas. Makroekonominiams rodikliams priklauso. Šalies nacionalines pajamas plačiąja prasme sudaro. Bendras nacionalinis produktas  -  tai rodiklis , kuris parodo. Kuri iš žemiau pateiktų grupių įsigyja per metus ...
Ekonomikos šperos, Špera, 4 puslapiai
2015 03 26
Ekonomika paruostukė
Kas yra ekonomika? Pagrindinės ekonominės sąvokos. Poreikiai. Ištekliai. Rinka, jos funkcijos. Rinkų tipai. Monopolizacijos veiksniai rinkos privalumai ir trūkumai. Paklausa ir pasiūla. Rinkos pusiausvyra: paklausos ir pasiūlos sąveika. ...
Ekonomikos šperos, Špera, 15 puslapių
2012 02 29
Gamybos procesas
Gamybos proceso organizavimas. Gamybos proceso esmė. Gamybos proceso organizavimo principai. Gamybos tipai ir jų charakteristikos. Gamybos procesų organizavimas laike. Gamybos ciklo trukmės apskaičiavimas. Gamybos ciklo trumpinimo būdai. ...
Ekonomikos šperos, Špera, 2 puslapiai
2012 02 28
Valstybės ekonominės politikos VEP špera
Vep esmė ir tikslai. Lt ek. Pol. Raidos etapai. Ep formavimas ir realizavimas. Ep formavimo ir realizavimo institucijos lietuvoje. Ek. Augimo tikslai ir veiksniai. Struk. Vep tikslai ir priemonės. Investicijos. Inovacijos. Aplinkos aps. Politika. ...
Ekonomikos šperos, Špera, 5 puslapiai
2012 01 09
Ekonomikos teorija
Ekonomikos samprata. Ekonomikos mokslo objektas: mikroekonomika ir makroekonomika. Pagrindiniai ekonomikos tikslai. Alternatyvos pasirinkimo ir racionalumo problemos: visuomenės gamybinės galimybės. Poreikiai, ištekliai, gamyba. Gamybos ...
Ekonomikos šperos, Špera, 5 puslapiai
2011 01 16
Mikro ir makro ekonomika
Ekonomikos teorijos samprata ir struktūra. Mikro ir makro ekonomika. Poreikiai ekonomikos sistemoje. Ekonominiai interesai. Specializacija, mainai, pinigai. Gamybos galimybių kreivė. Alternatyvieji kaštai. Mažėjančio ribinio naudingumo ...
Ekonomikos šperos, Špera, 2 puslapiai
2012 02 28
Statistika egzaminas
Kaip suprantate atrankinį stebėjimą? Kokios pagrindinės atrankinio stebėjimo panaudojimo priežastys ir sąlygos? Kokie atrankos būdai užtikrina atrankos reprezentatyvumą? Kaip paaiškinti atsitiktinę ir sisteminę paklaidas? Kas jas lemia? ...
Ekonomikos šperos, Špera, 2 puslapiai
2014 05 15
Makroekonomikos špera
Svarbiausios mikroekonomikos problemos. Makroekonomikos rodikliai. Ekonomikos pusiausvyros pagrindai. Vyriausybės ir tarptautinių ekonominių ryšių įtaka ekonomikos pusiausvyrai. Prekių ir pinigų rinkos pusiausvyra ir nukrypimai nuo jos. ...
Ekonomikos šperos, Špera, 4 puslapiai
2012 01 10
Makroekonomikos špera 2
Makroekonominiai rodikliai. Makroekonomikos reikšmė. Bendrasis nacionalinis produktas (bnp). Nacionalinių pajamų gamyba, paskirstymas. Prekių ir paslaugų gamyba valstybės mąstu. Nacion. Pajamų pasiskirstymas pagal gamybos veiksnius. ...
Ekonomikos šperos, Špera, 4 puslapiai
2012 01 10
Ekonomikos špera (2)
Paprastoji tiesinė regresija. Įvadas į ekonometriją. Ekonometrinio modeliavimo tikslai ir priemonės. Ekonometriniųmodelių taikymo sritys. Deterministiniai ir stochastiniai modeliai ekonomikoje. Pagrindiniai ekonometrinio modeliavimo etapai. ...
Ekonomikos šperos, Špera, 1 puslapis
2015 12 03
Viešiejųjų finansų špera
Asignavimai-valstybes biudžeto ir savivald.biudzet.finansiniu rodykliu patvirtinimo istatyme nustatyta lesu suma, kuria asignavimu valdytojas turi teise gauti is biudžete sukauptu lesu, pateikes paraiska Valstybes izda tvarkančiai institucijai ...
Ekonomikos šperos, Špera, 1 puslapis
2012 12 07
Gamybos sąmatos sudarymas
Gamybos k sąmatos sudarymas. Bendrasis produktas. Vidutinis produktas. Ribinis produktas. Mažėjančio rezultatyvumo dėsnis. Mažėjančio ribinio rezultatyvumo dėsnis. Vidutiniai kintamieji. Tai yra optimali fiksuotų veiksnių sąnaudų ...
Ekonomikos šperos, Špera, 3 puslapiai
2012 03 02
Finansų špera 2
Pagrindinė finansinės atskaitomybes formos. Kaip apibrėžiamos turto ir nuosavybės savokos? Kokios yra finansinių santykinių rodiklių grupes ? Kaip apskaiciuojamos paprastojo ir periodiniu mokejimu esamosios bei busimosios vertes? Kas yra ...
Ekonomikos šperos, Špera, 1 puslapis
2011 12 28
×
41 mokytojas prisijungę laukia tavo klausimo