Ekonomikos tyrimai

63 dokumentai
Taikomųjų tyrimų metodologijos apklausa
Studentų veikla po paskaitų. Kokybinis tyrimas. Kiekybinis tyrimas. Studentų popaskaitinės veiklos tyrimas. Studentų popaskaitinės veiklos tyrimo metodologija. Respondentų socialinės demografinės charakteristikos. Populiariausia studentų ...
Ekonomikos tyrimai, Tyrimas, 17 puslapių
2013 11 25
Rinkos tyrimas
Paslaugos ,,maistas į namus’’ rinkos tyrimas. Įvadas. Kokybinis tyrimas. Kiekybinis tyrimas. Išvados ir rekomendacijos. Literatūros sąrašas.
Ekonomikos tyrimai, Tyrimas, 25 puslapiai
2013 03 28
Turizmo sektorius Lietuvoje
Įvadas. Svarbiausios turizmo sektoriaus sąvokos. Lietuvos turizmo sektoriaus statistiniai duomenys. Vietinis turizmas. Atvykstamasis turizmas. Išvykstamasis turizmas. Statistinių duomenų suvestinė. Kaimo turizmas Lietuvoje. Lietuvos turizmo ...
Ekonomikos tyrimai, Tyrimas, 17 puslapių
2014 09 24
Daugiabučių renovacija
Įvadas. Daugiabučių renovacija ir jos planavimą/ neplanavimą lemiančių veiksnių teorinis pagrindimas. Daugiabučių renovacija. Ryšio tarp apsisprendimo planuoti/ neplanuoti renovaciją Mažeikiuose ir jį lemiančių veiksnių teorinis ...
Ekonomikos tyrimai, Tyrimas, 26 puslapiai
2014 02 10
Ispanijos mokesčių sistemos analizė
Įvadas. Teorinė dalis. Fiskalinė politika, mokesčiai, jų elementai, funkcijos, klasifikacija. Fiskalinė politika. Mokesčiai. Mokesčių rūšys. Mokesčių elementai. Mokesčių funkcijos. Praktinė dalis. Ispanija. Ispanijos mokesčių ...
Ekonomikos tyrimai, Tyrimas, 30 puslapių
2014 11 19
Ekologiškos kosmetikos paklausos tyrimas Lietuvoje
Įvadas. Literatūros apžvalga. Konceptualus modelis. Aprašomoji statistika. Lytis. Amžius. Išsilavinimas. Užsiėmimas. Gyvenamoji vieta. Mėnesinės pajamos. Ekologiškos kosmetikos priemonių naudojimas. Vien tik ekologiškų kosmetikos ...
Ekonomikos tyrimai, Tyrimas, 42 puslapiai
2013 10 22
Atvykstamojo turizmo poveikis šalies ekonomikai
Įvadas. Atvykstamojo turizmo poveikio šalies ekonomikai tyrimo teorinis pagrindimas. Atvykstamojo turizmo srautų statistinė analizė. Atvykstamojo turizmo poveikio šalies ekonomikai efektai. Atvykstamojo turizmo poveikio šalies ekonomikai ...
Ekonomikos tyrimai, Tyrimas, 15 puslapių
2014 02 05
Ekonometrija Emigracijos tyrimas Letuvoje
Metodologija. Modelio kintamieji ir duomenys. Hipotezės. Tyrimo rezultatai. Aprašomoji statistika. Grafinė duomenų analizė. Regresinio modelio sudarymas. Multikolinearumas. Regresijos reikšmingumas. Backward metodas. Heteroskedastiškumo ...
Ekonomikos tyrimai, Tyrimas, 27 puslapiai
2014 11 24
Nivea marketingo tyrimas
Įvadas. Produkto pristatymas. Pirmasis lygmuo – „nivea” universalaus kremo esmė (turinys). Antrasis lygmuo – „nivea” universalaus kremo forma (vaizdas). Trečiasis lygmuo – „nivea” universalus kremas plačiąja prasme (papildoma ...
Ekonomikos tyrimai, Tyrimas, 11 puslapių
2012 06 15
Kaimo turizmo sodybos plėtra
Kaimo turizmo sodybos „x“ rėmimo veiklos priemonės ir tikslai. Kaimo turizmo sodybos „X“ charakteristika. Kaimo turizmo sodybos „x“ rėmimo veiklos veiksmingumo analizė. Kaimo turizmo sodybos „X“ svečių demografinė ...
Ekonomikos tyrimai, Tyrimas, 22 puslapiai
2016 08 04
Lietuvos jaunimo emigracija priežastys ir pasekmės
Įvadas. Duomenų rinkimo ir analizės metodai. Dokumentų analizė. Išskiriami du pagrindinia dokumentų analizės metodo atvėjai kiekybinis ir kokybinis. Lietuvos jaunimo emigracijos rodiklių analizė. Kiekybinė dokumentų analizė. Kokybinė ...
Ekonomikos tyrimai, Tyrimas, 18 puslapių
2015 06 03
Smulkaus ir vidutinio verslo vystymo problemos bei perspektyvos Lietuvos regionuose
Smulkaus ir vidutinio verslo vystymo problemos bei perspektyvos lietuvos regionuose. Įvadas. Smulkaus ir vidutinio verslo kriterijai. Smulkaus ir vidutinio verslo būklės tendencijos lietuvoje. Smulkaus ir vidutinio verslo plėtros problemos ...
Ekonomikos tyrimai, Tyrimas, 6 puslapiai
2013 02 09
Nekilnojamojo turto kainų dinamika pasaulinės finansų krizės kontekste
Nekilnojamojo turto kainų dinamika Šiauliuose pasaulinės finansų krizės kontekste. Įvadas. Teorinė problemos analizė. Nekilnojamojo turto samprata. Nekilnojamo turto rūšys. Veiksniai įtakojantys NT rinkos svyravimus. Nekilnojamojo turto ...
Ekonomikos tyrimai, Tyrimas, 30 puslapių
2014 03 21
AB Stumbras veiklos statistinė analizė
Įvadas. Vidurkiai. Duomenų sklaidos charakteristikos. Dinaminių eilučių analitiniai rodikliai. Statistinis prognozavimas. Trendo funkcija. Pagal antro laipsnio parabolę. Pagal tiesės išraišką. Dinamikos eilutės išlyginimas pagal ...
Ekonomikos tyrimai, Tyrimas, 18 puslapių
2012 05 03
Darbo rinka tyrimas
Įvadas. Metodologiniai darbo rinkos aspektai. Darbo rinkos sąvokos aiškinimas. Užimtumas ir nedarbas – vieni iš būtiniausių darbo rinkos atributų. Darbo užmokestis – atlyginimas už darbą. Darbo užmokesčio teoriniai aspektai. Darbo ...
Ekonomikos tyrimai, Tyrimas, 11 puslapių
2013 12 17
Gyventojų imigracijos statistinis tyrimas
Gyventojų imigracijos statistinis tyrimas. Įvadas. Imigracijos teorinė samprata. Gyventojų imigracijos analitiniai, dinaminiai rodikliai. Išvados. Literatūra.
Ekonomikos tyrimai, Tyrimas, 14 puslapių
2013 05 08
Mėsos gamybos ir vartojimo Lietuvoje tyrimas
Įvadas. Mėsos gamyba Lietuvoje. Mėsos gamyba Lenkijoje. Mėsos vartojimas. Kaina. Galvijų supirkimo vidutinės kainos* (skerdenų) Lietuvoje, Latvijoje, Lenkijoje ir Estijoje 2009 m. Sausio - rugpjūčio mėn. Kai kurių Lietuvos įmonėse ...
Ekonomikos tyrimai, Tyrimas, 15 puslapių
2013 11 19
Ekonominės statistikos tyrimas. Šiltnamio efektą sukeliančių dujų išsiskyrimo tyrimas
Įvadas. Šiltnamio efektą sukeliančių dujų tyrimo samprata. Šiltnamio efektą sukeliančioms dujoms tirti naudojamos lentelės. Dujų sukeltam šiltnamio efekto tyrimui naudojami grafikai. Formulių pritaikymas dujų sukeltam šiltnamio efekto ...
Ekonomikos tyrimai, Tyrimas, 39 puslapiai
2012 03 13
Marketingo tyrimai
Marketingo tyrimai. Marketingo tyrimai yra labai svarbūs. Marketingo tyrimų metodologija. Marketingo tyrimai nebūtinai turi būti brangūs. Marketingo tyrimai tai. Marketingo tyrimo parengiamasis darbas. Marketingo tyrimo etapai. Priežastiniai ...
Ekonomikos tyrimai, Tyrimas, 12 puslapių
2012 01 11
Gyventojų užimtumo statistinis tyrimas
Gyventojų užimtumo statistinis tyrimas. Įvadas. Gyventojų užimtumo kriterijų samprata. Pagrindinių sąvokų, vartojamų gyventojų užimtumo tyrimuose analizė. Nelegalaus u˛imtumo samprata. Užimtųjų statuso klasifikatoriaus analizė. ...
Ekonomikos tyrimai, Tyrimas, 19 puslapių
2013 05 02
Lietuvos makroekonominių rodiklių tyrimas
Lietuvos makroekonominių rodiklių tyrimas. Pagrindiniai tyrimo rezultatai. Šešėlinė ekonomika. Vidutinės namų ūkių santaupos bei investicijos. Vidutinė darbo užmokesčio dalis namų ūkių pajamose. Nedarbo lygis. Pelningumas bei ...
Ekonomikos tyrimai, Tyrimas, 3 puslapiai
2011 12 28
Naujos prekės rėmimo programos efektyvumo tyrimas
Įvadas. Naujos prekės rėmimo programos efektyvumo tyrimas. Išvados. Naudota literatūra. Priedai. ANKETA. „Naujo produkto rėmimo programos efektyvumas“. Apklausos rezultatai. Lentelių sąrašas
Ekonomikos tyrimai, Tyrimas, 15 puslapių
2015 09 27
Sauskelnių rinkos tyrimas
Įvadas. Dėstomoji dalis Sauskelnės. Potenciali tikslinė rinka, jos segmentai. Potenciali rinka. Rinkos segmentų analizė. Segmentų panašumai/skirtumai. Konkurentai. Vartojimo intensyvumas. reguliarus/banguojantis. Vartojimą paskatinantys ...
Ekonomikos tyrimai, Tyrimas, 11 puslapių
2015 05 18
Gyventojų skaičiaus kitimo, priklausomai nuo gimstamumo, mirtingumo ir santuokų skaičiaus, tyrimas
Įvadas. Probleminės srities aprašas. Preliminari stebinių analizė. Sklaidos ir stačiakampės diagramos. Kintamųjų statistinės charakteristikos. Duomenų normalumo tikrinimas. Išskirčių nustatymas. Koreliacinė matrica. Ekonometrinio ...
Ekonomikos tyrimai, Tyrimas, 27 puslapiai
2018 05 15
Lietuvos langų rinkos analizė
Current situation analysis Business and company identification. Selecting the market and portfolio of analyses. Introduction to selected field of analyses. External analysis. Macro environmental analyses. Market segmentation and customer analyses. ...
Ekonomikos tyrimai, Tyrimas, 25 puslapiai
2015 05 12
Lietuvos nacionalinio biudžeto pajamos iš PVM mokesčio
Įvadas. Lietuvos nacionalinis biudžeto sandara. PVM esmė ir svarba. Lietuvos Respublikos pridėtinės vertės mokesčio analizė. Pridėtinės vertės mokesčio elementai. Lietuvos nacionalinio biudžeto pajamos iš pridėtinės vertės ...
Ekonomikos tyrimai, Tyrimas, 12 puslapių
2016 04 18
Lietuvos alkoholio rinkos plėtros galimybių įvertinimas
Įvadas. Alkoholio gamyba Lietuvoje. Alkoholio gamyba ir vartojimas Lenkijoje. Alkoholio vartojimas dabartinėje Lietuvoje. Alkoholio kainos. Alkoholio importas ir eksportas. Išvados. Literatūros sąrašas.
Ekonomikos tyrimai, Tyrimas, 15 puslapių
2013 11 19
Lietuvos nevyriausybinių organizacijų tyrimas
Įvadas. Tyrimo pagrindimas ir problema. Tyrimo tikslas. Tyrimo uždaviniai. Hipotezės. Metodologija. Tyrimo metodas. Atranka. Klausimynas. Apklaustos organizacijos. Rezultatai. Vyriausybinių ir nevyriausybinių organizacijų tarpusavio ...
Ekonomikos tyrimai, Tyrimas, 17 puslapių
2016 08 14
Pirkimo įpročiai
Įvadas. Tyrimo metodologija. Tyrimo metodai. Respondentų socialinė, demografinė charakteristika. Materialinė respondentų analizė. Gaunamų pajamų vertinimas. Respondentų pirkimo įpročių vertinimas. Išvados. Literatūra. Priedai.
Ekonomikos tyrimai, Tyrimas, 20 puslapių
2014 10 25
Protų nutekėjimo problema
Įvadas. Teorinė dalis. „Protų nutekėjimo“ sąvoka ir su ja susijusios kitos sąvokos. Veiksniai lemiantys „Protų nutekėjimą“. Hipotezės. Analizuojami duomenys. Tiriamoji dalis. Išskirtys. Regresijos modelio prielaidų tikrinimas. ...
Ekonomikos tyrimai, Tyrimas, 17 puslapių
2014 03 27
×