Ekonomikos praktika įmonės finansinės veiklos įvertinimas


Praktikos ivertinimas. Auksine balanso taisykle. Praktikos vertinimas. Įmonės perspektyvų vertinimas. Auksine balanso taisykle taisyklės. Mokslo baze- imones mokami mokesciai. 2009-2011 metu finansinių ataskaitų ekonomine analize referatas. Ekonomine analize 2009-2011 kursinis darbas. Auksinės finansavimo taisyklės. Ekonomikos praktikos ataskaita.

Ekonomikos praktikos ataskaita. Turinys. Paveikslų ir lentelių sąrašas. Įvadas. „informaciniai procesai“ r. Grendos iį charakteristika. Įmonės apibūdinimas. Įmonės organizacinė struktūra. Įmonės personalas ir jo struktūra. Finansinės atskaitomybės parengimo tvarka įmonėje. Norminiai aktai, kuriais vadovaujamasi rengiant finansinę apskaitą. Sąskaitų planas įmonėje. Įmonės turtas. Įmonės atsargos ir gautinos sumos. „informaciniai procesai“ mokami mokesčiai. Įmonės atskaitomybės tarpinės ataskaitos. Pelno (nuostolio) ataskaita. Balansas. Gyventojų pajamų mokesčio deklaracija. Pridėtinės vertės mokesčio deklaracija. Įmonės veiklos rezultatai ir finansinė būklė. Pelningumo rodikliai. Įmonės finansinės būklės vertinimas taikant auksines balanso taisykles. Įmonės įsiskolinimas ir bankroto tikimybė. Įmonės ssgg analizė. Išvados. Literatūra. Priedai.


Individuali įmonė „Informaciniai procesai“ – užsiima kompiuterių remontu, prekyba kompiuteriais ir jų priedais, kompiuterinių tinklų projektavimu, diegimu ir priežiūra, įmonių IT ūkio priežiūra, siūloma apsauga nuo virusų.

Versle nuolat pasitaiko netikėtumų, nesėkmių, rizikos. Finansinės veiklos vertinimas teikia labai daug naudingos informacijos, dėka kurios galima priimti tikslesnius ir labiau pagrįstus operatyvinius, taktinius bei strateginius verslo sprendimus, ir kurią tinkamai naudojant galima sumažinti iškylančią riziką bei išvengti daugelio problemų. Dažnai įmonės finansinei veiklai įvertinti ir prognozuoti vadovybė apsiriboja vien tik finansine atskaitomybe ir joje atsispindinčiais veiklos rezultatų rodikliais. Bet numatant įmonės perspektyvas ir planuojant veiklą būtina išsamesnė šių ataskaitų analizė, daugiau dėmesio skiriant rodiklių dinaminiams, struktūriniams pokyčiams, įvairių veiksnių įtakos nustatymui. Finansinė analizė yra labai svarbi kiekvienai įmonei, nes ji apima visas ūkio grandis ir struktūras, t.y. tiek materialinę gamybą, tiek nematerialinę sferą.

Finansinė analizė – vienas iš objektyviausių būdų tinkamai įvertinti informaciją. Ji padeda įmonės vadovams geriau suvokti įmonėje vykstančius reiškinius, procesus, priimti optimalius valdymo sprendimus.

Ši analizė, nors ir tiria praėjusių laikotarpių rodiklius, tačiau ji yra orientuota į ateitį. Vienas iš svarbiausių tikslų – numatyti įmonės veiklos perspektyvas.

Darbo tikslas: Remiantis literatūroje pateikiama finansinės veiklos įvertinimo bei prognozavimo metodika, naudojantis įmonės finansinių ataskaitų duomenimis, įvertinti „Informaciniai procesai“ finansinę veiklą 2009 - 2011 metais bei nustatyti tolesnę įmonės veiklos tendenciją.

Tyrimo objektas: „Informaciniai procesai“ finansinės ataskaitos per 2009 – 2011 metų laikotarpį.

Darbo uždaviniai:

1. Apibūdinti IĮ „Informaciniai procesai“ charakteristiką.

2.Išanalizuoti finansinės atskaitomybės parengimą įmonėje.

3.Išnagrinėti mokestinės atskaitomybės parengimo ypatumus.

4.Pateikti įmonės atskaitomybės tarpinės ataskaitas.

5.Įvertinti įmonės finansinę būklę.

6.Atlikti IĮ „Informaciniai procesai“ SSGG analizę

Pagrindiniai informacijos šaltiniai. IĮ „Informaciniai procesai” balanso ir pelno (nuostolių) ataskaitos (jos yra pateiktos prieduose).

Ekonomikos praktika įmonės finansinės veiklos įvertinimas. (2012 m. Gegužės 15 d.). http://www.mokslobaze.lt/ekonomikos-praktika-imones-finansines-veiklos-ivertinimas.html Peržiūrėta 2018 m. Vasario 20 d. 04:18