Ekonomikos špera 2


Kapitalo savoka ir esme. Imoniu ekonomikos spera. Apyvartinės lėšos skaičiavimo pavyzdžiai darbai ekonomikos. Samatine verte ir savikaina. Samatine verte. Apyvartinių lėšų ciklas. Ekonominis gamybos efektyvumas. Techninis normavimas ir kainodara paruoštukė. Ekonomikos samprata. Šešėlinės ekonomikos samprata.

Ekonomikos objektas. Ekonomikos sąlygos ir ekonomiškumo principas. Ekonominio valdymo esmė. Inžinerinė veikla ir jos efektyvumas. Fizinis ir ekonominis efektyvu. Normavimo statyboje uždaviniai. Techninis normavimas statyboje. Sąmatiniai ir gamybiniai normatyvai. Normatyvinių dokumentų statyboje sistema. Statybos verslą tvarkančių dokumentų sistema. Statybos objekto(darbų)kainos skaičiavimo tvarka. Statybos išteklių sąnaudų normatyvai. Išteklių kainos. Sąmatos ir jų rūšys. Kainos ilgio lokalinės sąmatos. Statybos kainos nustatymas konkursuose. Įmonė kaip sistema. Įmonės tikslų sistema. Įmonių tipologija. Įmonių grupavimo esmė. Statybos įmonių rūšys. Gamybos išlaidos ir jų struktūra. Savikaina ir jos rūšys. Įmonės pajamos, pridėtinė vertė ir pelnas. Pelno paskirstymas. Techninis ir ekonominis gamybos efektyvumas. Gamybos masto apribojimai. Minimalus nenuostolingas gamybos mastas. Kapitalo sąvoka ir esmė. Pagrindinis ir apyvartinis kapitalas. Amortizacija ir jos nustatymo metodai. Statybos įmonių pagrindinis ir apyvartinis kapitalas. Fondų vertės rūšys. Apyvartinės lėšos ir jų struktūra. Apyvartos ciklas. Apyvartinių lėšų panaudojimo kriterijai. Investicijos ir jų struktūra. Lyginamieji kapitaliniai įdėjimai. Investicijų vertinimo metodai. Kapitalo diskontavimo esmė. Grynosios esamosios vertės metodas. Vidinė pelno norma. Grynasis pinigų srautas ir jo nustatymas. Darbo našumas ir jo vertinimo būdai. Darbo užmokestis statyboje. Tarifinė sistema. Užmokesčio formos, jų privalumai ir trūkumai. Produkcijos kokybės sąvoka. Įmonės produkcijos kokybės strategija. Inovacijų sąvoka ir turinys. Inovacijų rezultatyvumas. Apskaitos tikslas ir efektyvumas. Apskaitos klasifikavimas. Apskaitos sąvoka. Buhalterinė sistema su dvigubu įrašu. Buhalterinės ir finansinės atskaitomybės balansai. Pelnas ir jo paskirstymas. Statybos sąmatinė vertė. Sąmatinė ir faktinė savikaina. Gamybos išlaidos ir rentabilumas.

Ekonomikos objektas. Ekonomika kai p mokslo objektas apibrėžiamas dvejo pai:1)kaip sistema:tai ūkinių vienetų tar pusavyje susijusių gamybinės,vartoji mo mainų,finansiniais ir kitais ryšiais sistema;tai gamybos ir vartojimo veiklų tarpusavio sąveika;2) kaip būdas-meto das:tai mokslas,nagrinėjantis ūkio,regi ono,šakos ir įmonių raidos dėsningu mus,efektyviausio ir racionaliausio ūki ninkavimo būdus ir metodus. Įmonės ekonomika nagrinėja šiuos procesus, vykstančius įmonėje ir tarpusavio santy kius su kitomis įmonėmis. Ekonomika– tai ribotų išteklių naudojimas gamyboje ir vartojime;tai vieno sprendimo keiti mas kitu;tai naudojimo išteklių paskirs tymas. Ekonominis sprendimas reiškia vieno daikto rinkimąsi kito sąskaita.

Ekonomikos sąlygos. Yra dvi bekono mikos sąlygos,be kurių ekonominė veik la yra beprasmė ir neįmanoma:1) ištek lių deficitas;2)laisvo pasirinkimo sąly ga. Išteklių deficitas yra susijęs su tuo, kad gamtoje yra riboti gamtiniai ištek liai(atsinaujinantieji ir ne,riboti žmogiš kieji ištekliai,nevienodas gamybos išsi vystymo lygis). Vystantis visuomenei ir gamybos techninei pažangai,didėja žmonių poreikiai gaminiams ir produk tams,o jų kiekis yra ribotas arba mažė jantis. Ekonomikos mokslas būtų nerei kalingas ir beprasmis. Sprendimų pasi rinkimo laisvė užtikrina geriausių eko nominių sprendimų suradimą. Jei eko nominiai subjektai neturi šios laisvės, tai jų sprendimai dažniausiai nėra geriausi (komandinės planinės ekonomikos pavyzdys).

Ekonomiškumo principas. Ekonomikoje labai svarbu priimant spr endimus,nustatyti pagrindinį kriterijų. Tokiu kriterijumi dažniausiai būna didžiausias pelnas. Ekonomiškumą skir tingai supranta gamintojas ir vartoto jas. Gamintojui–tai didžiausio pelno kri terijus,vartotojui–geros kokybės prekė ar paslauga už mažiausią kainą. Pasta rasis rinkoje dažniausiai sprendžiamas pasiūlos ir paklausos pusiausvyros būdu. Įmonė savo veikloje realizuoja ekonominius,socialinius,techninius ir ekologinius tikslus. Ekonominiai tikslai– užtikrinti planuojamas pajamas ir įmo nės pelną,įvykdant gamybos užduotis. Techniniai tikslai–užtikrinti įmonės tech nologijos pažangą bei gamybos koky bę. Socialiniai tikslai – darbuotojų darbo užmokesčio atitinkamo lygio užtikrini mas,darbo sąlygų gerinimas,darbuoto jų dalyvavimas įmonės valdyme,pelno paskirstymas. Ekologiniai–aplinkos ap saugos reikalavimų laikymasis gamybo je,gaminių ir produktų ekologiškumo reikalavimai,aplinkos taršos normatyvų laikymasis.

  • Microsoft Word 40 KB
  • 2011 m.
  • 5 puslapiai (6141 žodžiai)
  • Teodoras
  • Ekonomikos špera 2
    10 - 3 balsai (-ų)
Ekonomikos špera 2. (2010 m. Kovo 03 d.). https://www.mokslobaze.lt/ekonomikos-spera2.html Peržiūrėta 2021 m. Sausio 19 d. 03:51
×
38 mokytojai prisijungę laukia tavo klausimo