Elektrotechnikos klausimai ir atsakymai


Elektrotechnikos konspektas. Nuolatinės srovės grandinės Omo dėsnis , Kirchofo dėsnis. Elektrovaros jėga. Elementariąją elektrinę grandinę. Omo dėsnis. Kirchhofo dėsnis. Energija ir galia galios balansas. Energijos nuostoliais. Elektrinės grandinės darbo režimai ir šaltiniai. Tuščioji eiga –. Vardinis režimas –. Trumpojo jungimo režimas –. Nuolatinės srovės elektrinės grandinės šaltiniai. Suderintas režimas –. Lygiagrečiai sujungtos grandinės. Kintamosios srovės grandinių imtuvai. Ic du dt. 2πFc xc. Kintamosios srovės nuosekliai sujungtų imtuvų grandinė. Įtampų trikampis. Varžų ir įtampų trikampiai –. Omo dėsnio išraiška kompleksiniais dydžiais. Omo dėsnis ir kompleksinė varža –. Kintamosios srovės grandinės įtampų rezonansas. Kintamosios srovės trifazė grandinė. Kirchhofo dėsnis. Nuosekliai sujungti imtuvai. Ekvivalentinė schema. Kintamosios srovės induktyvusis imtuvas. Kintamosios srovės lygiagrečiai sujungtų imtuvų grandinė. Kintamosios srovės grandinės srovių rezonansas. Galia. Žvaigžde sujungtų simetrinių imtuvų grandinė. Žvaigžde sujungtų nesimetrinių imtuvų grandinė. Neutraliojo laido paskirtis –. (. ( 101 psl. Vienpusiai lygintuvai. Dvipusio lyginimo lygintuvai. Vienfazis vienpusis lygintuvas. Vienfazis dvipusis lygintuvas. Vienpusis lygintuvas su diodų. Trifaziai lygintuvai. Trifazis lygintuvas su neutraliuoju laidu. Trifazis tiltelinis lygintuvas. Trifaziais sukamasis magnetinis laukas. Ωo = 2πF /. Asinchroninio variklio veikimo principas. Asinchroninio variklio mechaninė charakteristika. Asinchroninių variklių charakteristikos. Vienpolis lauko , MDP , MOS tranzistorius. Lauko tranzistorius. Dvipolis , tranzistorius. Stiprintuvai. Pagrindinės charakteristikos. Stiprintuvo koeficientas. Įėjimo ir išėjimo varžos. Naudingumo koeficientas. Dažninė amplitudės charakteristika - tai stiprrinimo koeficiento priklausomybė nuo įėjimo signalo dažnio. Transformatoriaus veikimo principas.


Vienpusį lygintuvą sudaro transformatorius ir vienas diodas VD, kuris su apkrova RL yra sujungtas nuosekliai. Vienfazio vienpusio lyginimo lygintuvo išlyginta įtampa ir srovė vieną pusperiodį kinta sinuso dėsniui, o kitą yra lygios nuliui.

Vidutinė tiesioginė diodo srovė I=Io, didžiausia diodui tekanti atgalinė įtampa URM=Um.

Dėl didelės pulsacijos ir mažo transformatoriaus antrinės apvijos išnaudojimo koeficiento vienfaziai vienpusio lyginimo lygintuvai praktikoje naudojami labai retai.

Trifaziai lygintuvai - (plačiai taikomi pramonėje maitinti nuolatinės srovės imtuvams) . Tai lygintuvai, pakeičiantys trifazę kintamąją srovę nuolatine. Labiausiai paplitusios dvi rūšys: lygintuvas su neutraliuoju laidu ir tiltelinis lygintuvas.

Trifazis lygintuvas su neutraliuoju laidu. Tai vienpusio lyginimo lygintuvas. Jis sudarytas iš trijų diodų, įjungtų į kiekvieną transformatoriaus antrinės apvijos fazę. Kadangi visų diodų katodų potencialai vienodi, srovė teka tuo diodu, kurio anodo potencialas yra didžiausias. Apkrova visą laiką teka vienos ktypties srovė. Kadangi diodo, kuriuo teka srovė, anodo potencialas niekada nesumažėja iki nulio, tai ir imtuvo įtampa u taip pat nebūna lygi nuliui, o pulsuoja.

Trifazis tiltelinis lygintuvas. Šio tipo lygintuvai naudojami pramonėje, kur reikalingi nuolatinės įtampos šaltiniai. Tai dvipusio lyginimo lygintuvas. Jame yra šeši diodai, kurie gali būti prijungti prie žvaigžde ar trikampiu sujungtos trifazio transformatoriaus antrinės apvijos. Srovė gali tekėti nuosekliai sujungta apkrovos ir dviejų diodų grandine, kurios potencialų skirtumas yra didžiausias. Taip srovės I 1-6 teka pakaitomis įvairiais nuosekliai sujungtais diodais kiekvieną šeštadalį periodo. Apkrova RL teka vienos krypties pulsuojanti srovė i, kuri per vieną periodą esti didžiausia ir mažiausia po šešis kartus.

Tokiam magnetiniam laukui gauti naudojame apviją, kurią sudaro trys vienodos ritės, išdėstytos taip, kad tarp jų ašių būtų 1200 kampai. Prijungus tokią apviją prie trifazio tinklo, jos ritėmis teka 3 lygios, bet besiskiriančios 1200 faze srovės: iA= Imsin ω t ; iB= Imsin (ω t - 2π/3); iC= Imsin (ω t - 4 π/3). Kiekviena srovė, tekėdama rite, sukuria apie ją kintamąjį magnetinį lauką, o visi kartu šie laukai sudaro visos apvijos suminį magnetinį lauką.Visų trijų ričių magnetinių laukų linijos apvijos vidinėje erdvėje yra tos pačios krypties. Gaunamas vienos polių poros magnetinis laukas, kurio padėtis įvairiais laiko momentais yra kitokia. Kiekvienos ritės magnet indukcijos momentinė vertė bet kuriuo laiko momentu yra proporcinga rite tekančios srovės moment vertei.

Asinchroninio variklio mechaninė charakteristika. Variklio su trumpai sujungtu rotoriumi mechaninė charakteristika. Tokių variklių yra dauguma. Kai tokio variklio statoriaus apvija prijungiama prie vardinės įtampos U1N, kurios dažnis yra lygus variklio vardiniam dažniui fN variklio mechaninė charakteristika vadinama natūraliąja.

Natūraliosios mechaninės charakteristikos n=f(M) dalis, kol M≤0,9Mmax, yra beveik tiesė, todėl laikoma, kad ją apytiksliai galima nubrėžti per du taškus: idealios tušciosios eigos (O) - n = na: M= 0 ir vardinio režimo (N) -n=n0 ;M =0 ir vardinio režimo (N) – n= nN; M =MN. Be tušciosios eigos ir vardinio režimo taškų, mechaninėje charakteristikoje yra pažymėti dar du. Vienas iš jų yra paleidimo taškas K , kuriame charakteristika kerta abscisių ašį: n=0 , M=Mk. Paleidimo momentas Mk≥MN. Charakteristikos taškas C, kai M=Mmax„ o n=nc. yra vadinamas ' kriziniu. Jis skiria variklio charakteristiką į dvi dalis: O — C -'stabilaus darbo sritį ir C — K — pereinamųjų režimų sritį. Greičio reguliavimas: n=f(1 – s)/p. Variklio greitį galima reguliuoti keisdami: 1) magnetinio lauko polių porų skaičių; 2) tinklo įtampos dažnį; 3)rotoriaus grandinės varžą. Pirmasis būdas taikomas varikliui su trumpai sujungtu rotoriumi, o trečiasis – su faziniu rotoriumi.

Iš paso duomenų galime apskaičiuoti variklio parametrus: vardinį sukimo momentą, aktyviąją galią, kurią vardine apkrova apkrautas variklis ims iš tiklo; tuščiosios eigos sūkių dažnį, magnetinio lauko polių porų skaičių ir pan.

MDP (metalas - dielektrikas - puslaidininkas) . Jų užtūros elektrodas G izoliuojamas nuo kanalo dielektriku. Tranzistoriaus sutartinis ženklas parodo jo sandarą, o rodyklės kryptis - p - n sandaros tiesioginę kryptį. MDP lauko tranzistorius su n kanalu yra valdomas teigiamu užtūros potencialu. MDP tranzistorius yra nelaidus srovei, kai valdymo įtampos nėra: UGS = 0.

  • Elektrotechnika Konspektai
  • 2015 m.
  • Lietuvių
  • Andrius
  • 15 puslapių (4357 žodžiai)
  • Elektrotechnikos konspektai
  • Microsoft Word 186 KB
  • Elektrotechnikos klausimai ir atsakymai
    10 - 6 balsai (-ų)
Elektrotechnikos klausimai ir atsakymai. (2015 m. Gegužės 19 d.). http://www.mokslobaze.lt/elektrotechnikos-klausimai-ir-atsakymai.html Peržiūrėta 2018 m. Vasario 18 d. 01:45