Elektrotechnikos pagrindų konspektas


Omo dėsnis grandinės daliai. Omo dėsnis pilnai grandinei. Pš Pd – galių balanso lygtis. ΣPs = ΣP + ΣPd. Kirchofo dėsnis. Lygiagrečiai sujungti imtuvai. Kirchofo dėsnis. Nuosekliai sujungti imtuvai. El. gr. tuščiosios eigos rėžimas. El. gr. trumpojo jungimo rėžimas. El. gr. suderintas rėžimas. Kintamosios srovės pagrindinės charakteristikos. Jų vaizdavimas. Kintamosios srovės aktyvusis imtuvas. Galia. Kintamosios srovės induktyviais imtuvas. Galia. Kintamosios srovės talpinis imtuvas. Galia. Kintamosios srovės nuosekliai sujungtų imtuvų grandinė. įtampų trikampis. Kintamosios srovės nuosekliai sujungtų imtuvų grandinė. Varžų trikampis. Nuosekliai sujungtų imtuvų grandinė. Omo dėsnio išraiška kompleksiniais sk. Kintamosios srovės lygiagrečiai sujungtų imtuvų grandinė. Srovių trikampis /. Kintamosios srovės lygiagrečiai sujungtų imtuvų grandinė. Laidumų trikampis. Lygiagrečiai sujungtu imtuvu grandinė. Omo desnio įšraiška kompleksiniais dydžiais. Lygiagrečiai sujungtų imtuvų įtampa yra ta pati kiekvieno imtuvo įtampa yra tos pačios amplitudės ir fazės. Kintamosios sroves grandinės galia. Galių trikampis. Galios koeficientas. Kompleksinė galia galių trikampis. Grandines kompleksine galia S apskaičiojama padauginus kompleksinę įtampą iš jungtinės kompleksinės srovės. Kompleksinės galios realioji dedamoji yra aktyvioji , o menamoji — reaktyvioji galia. Kompleksinės galios modulis. Galios koeficientas ir jo gerinimas. Galios koeficiento gerinimas. Kintamosios sroves grandinės įtampų rezonansas. Įtampų rezonansas. Sis rezonansas gali vykti grandinėje , kurioje yra nuosekliai sujungti aktyvaus , induktivaus bei talpinio pobudžio imtuvai.


Wd – energija suva rtota šaltinio vidaus varžoje, ji lygi Wd=RiI2t

Iš to išplauke, kad EIt=W+RiI2t , arba padalinus visą lygtį iš t gauname, jog:

13. Nuosekliai sujungtų imtuvų grandinė.

IR=UR/R; lL=UL/(jXL); Ic=Uc /(-jXc);Laidumas yra varžai atvirkštinis dydis, galėsime parašyti idealių imtuvų kompleksinius laidumus:

Pilnutinės galios matavimo vienetas — voltamperas (V-A). Grandinės kompleksinę galią galime užrašyti itaip:

S = P+J(Ql-Qc). Kai grandinė yra aktyvaus-induktyvaus pobūdžio, QL>QC, QC >0. Kai grandinė yra aktyvaus-talpinio pobūdžio, QL

Pritaikę tiriamai grandinei Omo dėsnį, galime parašyti : Ua=RI; Ur = XI=(XL-Xc)I;

Antra vertus, tiekiant elektros energiją, linijose susidaro aktyviosios energijos nuostoliai, kurių galia Pd = RtP; čia Rį - linijos aktyvioji varža, / — linija tekanti srovė. Perduodant linija galią P= UI cos 9, ja teka srovė /= =PĮ ((7 cos 9). Įrašę srovės

Kaip žinome, tinklo linijinių įtampų efektinės vertės yra lygios, bet šios įtampos skiriasi 120° faze. Pasirinkę įtampos UAB pradinę fazę lygią nuliui, jas galime užrašyti šitaip:

Nesimetrinis imtuvas. Tarkime, kad imtuvo fazių kompleksinės varžos yra šitokios ZAB=ZABeJφ ,ZBC=ZBCeJφ ,ZCA=ZCAeJφ ir φAB>0 ,o φBC <0 bei φCA<0

Kadangi S2=S'2=U2I2=U'2I'2, gauname šitokią redukuotą antrinę srovę (2): I'2=I2/K. Antrinėms apvijoms turi tikti šios lygtys: R2I22=R'2I'22; Xd2I22=X'd2I'22; Z2I22= Z'2I'22; čia R2, Xd2, Z2, - tiriamojo ir R'2, X'd2, Z'2 — redukuotojo transformatoriaus antrinės apvijos varžos. Atsižvelgę į (2) lygtį, gauname: R'2=R2K2; X'd2=Xd2K2; Z'2I22= Z2K2. Redukuodami transformatorių, pakeitėme imtuvo, prijungto prie antrinės apvijos, srovę ir įtampą. Dėl to tenka redukuoti jo pilnutinę varžą: Z'=U'2/I'2=KU2/(I2/K)=K2U2/I2=K2Z. Imtuvo aktyvioji ir reaktyvioji galia neturi pakisti: RI22=R'I'22; XI22=X'I'22. Iš lygties išplaukia, kad: R'=K2R; X'=K2X.

2. išorinė charakteris-tika. Tai generatoriaus įtampos priklausomybė nuo apkrautos srovės U=f(I), kai žadinimo grandinės reguliavimo reostato varža Rrf=const.;

Didinant generatoriaus apkrovą, didėja jo srovė ir magnetinis srautas(10.19) lygtį), nes sparčiai didėja EVJ. Kai apkrova tampa artima vardinei, EVJ beveik nebedidėja, todėl dėl įtampos kritinio inkare generatoriaus įtampa šiek tiek sumažėja.

Įtampos pokytis priklauso nuo to, kurią dalį MVJ sukuria lygiagretaus ir kurią nuoseklaus žadinimo apvija. Paprastai tas jų MVJ santykis parenkamas toks, kad generatoriaus išorinė charakteristika yra beveik horizontali tiesė. Tokio generatoriaus įtampa beveik nekinta, keičiant apkrovą plačiose ribose, todėl jis yra laikomas geriausiu, kai imtuvai turi gauti pastovią ar labai mažai kintančią įtampą.

Tokia staigiai mažėjanti U=f(I) kai kuriais atvejais yra reikalinga. Pavyzdžiui, taip yra sujungiamos elektrinio lankinio suvirinimo generatorių žadinimo apvijos. Suvirinimo pradžioje elektrodai sujungiami trumpai, todėl generatorius turi dirbti trumpojo jungimo režimu. Elektrodus atitolinus, tarp jų atsiranda lankinis išlydis, kuriam stabilizuoti reikia, kad generatoriaus U=f(I) būtų staiga mažėjanti (žr. 6. 7.1 ir 9.5.1). Toks generatorius taip pat tinka tiekti energiją specialių elektros pavarų varikliams, kurie gali būti netikėtai ir staiga perkraunami. Pavyzdžiui, ekskavatoriaus kaušo mechanizmo pavara netikėtai perkrauta turi sustoti. Tarkime, kad pavara yra nuolatinės srovės ir jos variklis yra prijungtas prie mišraus žadinimo generatoriaus, turinčio staiga mažėjančią U=f(I). Užstrigus kaušui grunte, variklis sustoja. Nesisukančiu varikliu turėtų tekėti stipri (paleidimo) srovė Ik= U/Ra. Kadangi generatoriaus įtampa labai sumažėja, tai ši srovė nėra labai stipri ir ji nepavojinga nei varikliui, nei generatoriui

Iš variklio statoriaus perduodama į rotorių elektromagnetinė galia — Pem. Dalis jos yra rotoriaus nuostolių galia: magnetinių - Pdm2, elektrinių - Pde2 ir mechaninių - Pdmec. Magnetinių nuostolių galia Pdm2~(f2ф)2. Kai slydimas artimas vardiniam, galime laikyti, kad f2≈0 ir Pdm2≈0. Elektrinių nuostolių galią apskaičiuosime laikydami, kad rotoriaus apvija yra taip pat trifazė: Pde2 = 3R2I22. Mechaniniai nuostoliai yra gana maži, todėl, kaip ir magnetinių, jų galime nepaisyti.

Nepaisant trinties, galima laikyti, kad M≈Mem. Iš 11.31) —(11.33) lygybių: Pde2=Pem-P2= ω 0M- ω M= (ω 0-w)M. Prisiminę, kad w = 2πn, o no — n = nos (žr. 11.18)), gauname:

Kai variklio rotorius nesisuka, pavyzdžiui, paleidžiant variklį, sk=l, P2 = 0. Tuo metu visa iš tinklo imama aktyvioji energija vavirsta šiluma.Kai slydimas vardinis (sN≈0,05), beveik visa elektromagnetinė energija paverčiama mechanine.

yra pavaizduoti tokie pat elementai kaip ir transformatoriaus pirminės apvijos. Tokiai grandinei galime užrašyti II Kirchhofo dėsnį:U1 = E1 + (R1 +jX1)I1.

Darbo mašinų statiniai mechaniniai momentai gali būti reaktyvieji ir potenciniai, arba aktyvieji. Reaktyvieji visada priešingi variklio sukimo momentui ir pavaros judėjimui trukdo. Jiems priskiriami, pavyzdžiui, trinties, pjovimo ir kiti panašūs pasipriešinimo momentai.

Darbo mašinos mechanine charakteristika vadinsime jos darbo įtaiso statinio momento priklausomybę nuo sūkių dažnio – Ms =f(n). Analiziškai ją taip ir užrašysime.Įvairių darbo mašinų mechanines charakteristikas apytiks-ai galima užrašyti šitokia lygtimi:

4.Kai x=2, Ms=M0+(MsN-M0)(n/nN)2=a+(b/c2)n2—tai parabolės lygtis: statinis pasipriešinimo momentasyra proporcingas sūkių dažnio kvadratui. Tokia charakteristika paprastai vadinama ventiliatorine, nes tokios savybės būdingos daugumai išcentrinių siurblių ir ventiliatoriams.

Pritaikius elektros pavarai d'Alambero principą, galima užrašyti jos judėjimo lygtį: ±M+Ms =Md čia M ir Ms — variklio ir darbo mašinos statiniai momentai, Md — pavaros dinaminis momentas. Tuomet pavaros judėjimo lygtis užrašoma šitaip:

Kai pavaros greitis yra pastovus, dinaminis momentas Md=0.Pavaros sūkių dažnis n = const.Tokia variklio ir darbo mašinos statinių momentų lygybė, esant vienodam sūkių dažniui, gali būti pavaizduota grafiškai. Mechaninė charakteristikos sankirta taške (A).

Pavaros darbo stabilumas priklauso nuo variklio ir darbo mašinos mechaninių charakteristikų pobūdžio. Jei dėl kokių nors priežasčių pakistų apkrovos momentas, sūkių dažnis arba variklio momentas, galimi du pereinamojo režimo atvejai.

  • Elektrotechnika Konspektas
  • Microsoft Word 742 KB
  • 2017 m.
  • Lietuvių
  • 5 puslapiai (7302 žodžiai)
  • Universitetas
  • Agne
  • Elektrotechnikos pagrindų konspektas
    10 - 3 balsai (-ų)
Elektrotechnikos pagrindų konspektas . (2017 m. Rugsėjo 13 d.). https://www.mokslobaze.lt/elektrotechnikos-pagrindu-konspektas.html Peržiūrėta 2018 m. Vasario 21 d. 19:37
×