Ergonomika saugos egzamino konspektas


Ergonomika saugos egzamino konspektas.


1. 1) Ergonomika - tai mokslas nagrinėjantis žmogaus-mašinų darbo aplinkos sąveikos proble mas.Pagrindinis ergonomikos principas darbo aplinką pritai kyti prie žmogaus, prie jo psi chofiziologinių savybių ir apri bojimų. Ergonomika pradėjo vystytis II-ojo pasaulinio karo metu, kai buvo sprendžiamos technikos efektyvumo proble mos.2) Darbo medicina nagrinė ja gamybos veiksnių įtaką žmo gaus sveikatai, ieško būdo kaip išvengti kenksmingo poveikio. 3) gaisrinė sauga. 4) Civilinė sauga - tai kompleksas humani tarinių priemonių žmonių gyvy bei, kultūrinių ir materialinių vertybių išsaugojimui, kilus pavojui dėl katastrofų, karo ir kitų nelaimių. 5) Teisinė apsauga.

2) Už darbų saugą įmonėje atsako darbdavys. Atskiruose padaliniuose – padalinio vado vas. Vadovas privalo: 1) užti krinti, kad darbo vietos būtų sau gios.2) aprūpinti darbuotojus būtinomis saugos priemonėmis. 3) mokyti darbuotojus saugos taisyklių. 4) kontroliuoti jų ži nias. 5) kontroliuoti kaip prisi laikoma saugos taisyklių. 6) bausti darbuotojus už saugos tai syklių pažeidimus. 7) tirti nelai-mingus atsitikimus. Sudaryti sąlygas komisijai dirbti. 8) teik-ti medicininę pagalbą. 9) or-ganizuoti darbuotojų sveikatos patikrą. 10) darbdavys privalo atlikti darbo vietų atestaciją, įrenginių bandymus, teikti nu-matytas lengvatas tam tikriems darbuotoj. 3. Pagal įstatymą nustatyta:

4. LT vykdoma 3 pakopų darbų saugos kontrolė:1) valstybinė kon. -tai darbo inspekcija, hi-gienos centrai. 2) administra-cinė kontr.- vykdo įmonės administracija 3) visuomeninė kontr.- vykdo profsąjungos ir darbų saugos komitetai, iš dar-buotojų jie gali kontroliuoti darbdavį. Įmonėje, kur dirba daugiau kaip 50 žmonių turi būti renkama darbų saugos ko-mitetai.

5. darbdavio pareigos: 1) užtikrinti, kas įmonių statiniai, darbo aplinka atitiktų saugos teisės akto reikalavimą. 2) orga-nizuoti darbuotojų saugos ir sveikatos būklės įvertinimą. 3) sprendžia kokiomis apsaugos priemonėmis reikia aprūpinti darbo vietas. Organizuoja ap-saugos priemonių patikrinimus. 4) užtikrina, kad darbuotojas gautų visapusišką informaciją apie esančią profesinę riziką, apie valstybinės inspekcijos pa-tikrinimo rezultatus. 5) tvirtina darbuotojų saugos ir sveikatos instrukcijas. 6) organizuoja dar-buotojų mokymą ir instruk-tavimą priimant į darbą, perke-liant į kitą darbą ir t.t. 7) sudaro sąlygas saugos ir sveikatos tar-nybos veiklai ir saugos bei svei-katos komiteto veiklai. 8) or-ganizuoja darbą ir poilsį pagal fiziologiškai pagrįstą darbo ir poilsio režimą. 9) organizuoja privalomus sveikatos patikrini-mus ir pirmąją medicininę pa-galbą. 10)pagal medicininės ekspertizės išvadas perkelia darbuotojus į kitą darbą. 11) praneša valstybinei darbo ins-pekcijai apie įmonės padalinių eksploatavimo pradžią. 12) nus-tatyta tvarka apdraudžia dar-buotojus privalomu draudimu nuo nelaimingų atsitikimų ir profesinių ligų. 13) praneša darbo inspekcijai apie nelai-mingus atsitikimus ir profesi-nius susirgimus. Už neprane-šimą numatytos didelės baudos. 14) vykdo kontrolę kaip dar-buotojai laikosi saugos reika-lavimų. Darbuotojo pareigos: 1) vykdyti saugos norminio akto reikalavimus, rūpintis savo ir kitų sveikata. 2) darbo prie-monės privalo būti normuoja-mos pagal saugos naudojimo reikalavimus. 3) savavališkai neišjungti, nekeisti arba neša-linti saugos ir sveikatos saugos įtaisų. 4) informuoti darbdavį apie situaciją darbo vietose, kuri gali kelti pavojų sveikatai. 5) imtis priemonių pagal gali-mybę šalinti priežastis, kurios gali sukelti traumas. 6) infor-muoti padalinio vadovą apie gautas traumas, pasitikrinti sveikatą. 7) vykdyti teisėtus darbdavio ir vadovo nuro-dymus.

  • Microsoft Word 37 KB
  • 2016 m.
  • Lietuvių
  • 8 puslapiai (5722 žodžiai)
  • Universitetas
  • Monika
  • Ergonomika saugos egzamino konspektas
    10 - 5 balsai (-ų)
Ergonomika saugos egzamino konspektas. (2016 m. Kovo 21 d.). https://www.mokslobaze.lt/ergonomika-saugos-egzamino-konspektas.html Peržiūrėta 2018 m. Balandžio 23 d. 07:01
×