Etiški sprendimai ir etikos problemos organizacijose referatas


Lentelių sąrašas. Paveikslų sąrašas. Įvadas. Etikos kodeksų nauda. Etiški sprendimai ir etikos problemos įmonėse. Etiško sprendimo esmė. Etiško sprendimo modeliai. Etinių problemų klasifikacija. Etikos problemos verslo organizacijose. Etikos problemos analizė. Išvados. Literatūra ir šaltiniai.


Etinėsproblemosvisųpirmayražmoniųbendravimorezultatas, nestikbendraudamivienisukitais, žmonėspriimasprendimus, kuriegalibūtivertinamiišetiniųpozicijų.Verslininkai, samdydamižmonesįmonės (savo) tikslamspasiekti, priverstipriimtisprendimus, kurieišprovokuojaetinesproblemas.

Šalies ekonominės sistemos moralinis įvertinimas ir jo g alimos altenratyvos bei modifikacijos (makrolygis);

Įvarių verslo rūšių šalies viduje moralinis įvertinimas (mikrolygis);

Suprasti susiduriančiųjų jėgų vaidmenis ir jų puoselėjamas vertybes;

Išnagrinėkite sisteminius, organizacinius ir individualius motyvus, galinčius sutrukdyti pasirinktą alternatyvą;

Nustatykite, ar kliūtys ar kliūtys yra tokios didelės, kad reikėtų pasirinkti kitą aprendimą.

Kaip teigia S. C. Certo (1989, p. 537), šiuolaikinėjė organizacijoje daugiausiai moralinės ir socialinės atsakomybės problemų iškyla šiose srityse:

Organizacijos filantropinės veiklos – labdaros bei paramos (pvz.: menui, švietimui, sveikatos apsaugai, miesto, rajono gražinimui ir pan.).

Darbuotojų saugumo ir sveikatos užtikrinimo (darbo aplinkos ir darbo saugos standartų pažeidimas; specialios gydymo programos alkoholikams ir narkomanams ir t.t.). (Vyšniauskienė D., Kundrotas V., 1999, Verslo etika. Kaunas: Technologija. Psl. 80 - 81)

Technologijoms nuolat tobulėjant pastebimas konfliktas tarp darbdavių ir darbuotojų dėl netinkamo naujųjų komunikacijų panaudojimo darbo metu.

Darbdaviaimano, kadnaršymasinternetearsiuntimassudarbunesusijusiųelektroniniųlaiškųsumažinaproduktyvumą.Daugelisdarbdaviųyrauždraudęinternetą / elektroniniopaštonaudojimąsavodarbuotojams.O darbuotojaipiktinasitokiuapribojimuiryraįsitikinę, kad 30 minučių per dienąnaršymoasmeniniaisreikalaisyratoleruojama. Neskartaispasitaiko, kadbūnamažiaudarbo, arbakaiatliktivisidarbaijiegalinaršytiinternete, arbasavopietųpertraukosmetutaip pat turėtųteisętaidaryti.

Vienameįmonėsskyriujedirba 4 darbuotojai.Skyriausvedėjas, sąskaitųvokuotojas, korespondencijosvadybininkasirsiuntųišvežiotojas.Visudarbuotojų, kaikuriedarbaiyrasusiję, pvz.:kolvienasdarbuotojasnealtiekasavodarbo, kitasnegalidirektoriuipristatytiataskaitųir t.t. O užvisusskyriausdarbusatsakomybęturiprisiimtiskyriausvedėjas. Kiekvienomėnesio gale išdarbuotojųdirektoriusreikalaujaataskaitų, nes pats jasturipristatytiįmonėssavininkui per akcininkųsusirnkimus.

Taigi, mėnesio gale direktoriuslaikunesulaukęs jam reikalingųataskaitųkreipėsi į skyriausvedėją, prašydamaspasiaiškinti, kodėlnėrapateiktatiksliųataskaitųužmėnesioišlaidasvokavimodarbams. Skyriausvedėjaspaaiškino, kaddarnesulaukėataskaitaireikalingųduomenųiškitodarbotojo, t.y. sąskaitųvokuotojo.Taipsuvertė visa atsakomybęsąskaitųvokuotojui. Bet direktoriuitoksatsakymasnetiko, pasakjoskyriausvedėjasnemokaplanuotidarboirvadovautisavoskyriausdarbuotojams.Irtuopačiusuprato, kad jam taip pat bus išreikštinepasitenkinimai per akcininkųsusirinkimąužnevisąprstatytąinformacijąapieįmonėsišlaidas.Direktoriuspaliepėkuogreičiaupristatyti jam trūkstamasataskaitas, irįspėjo, kadtaidaugiaunepasikartotų. Išėjusdirektoriui kilo šiokstokskonfliktas tarp skyriausvedėjoirsąskaitųvokuotojo.Darbuotojaipastebėdavo, kadsąskaitųvokuotojasdažnaipriekompiuterioužsiimdavopašaliniaisdarbais, darydavone taikaspriklauso, tiesiogužsiiminėdavosavoasmeniniaisreikalaisinternete, naudodavosipopuliariaissocialiniaistinklalapiais, ir į pastabasnereaguodavo. Tačiau, kaidėlšiosproblemosbuvoišbartasskyriausvedėjas, irlaikunebeatliekamasdarbas, skyriausvedėjasįspėjosavodarbuotojądėlgalimųpasekmių.

Remdamasi M. G. Valasquez septynių etapų etinių sprendimų priėmimo modeliu spręsiu atsiradusią problemą.

Pagal pirmąjį etapą reikia nustatyti svarbiausius faktus.

Pirmas faktas – direktorius laiku nesulaukė ataskaitos.

Antras faktas – buvo apkaltintas skyriaus vedėjas, nors tai nebuvo vien jo kaltė.

Trečias faktas – dėl ataskaitos nepristatymo direktorius turės pasiaiškinti įmonės vadovui per akcininkų susirinkimą.

Ketvirtas faktas- įvyko tarpusavio konfliktas tarp skyriaus vedėjo ir sąskaitų vokuotojo.

Remiantis antruoju M. G. Valasquez modelio etapu reikia išskirti etines problemas.

Ši problema, dėl naudojimosi internetu asmeniniais reikalais darbo metu yra ir individuali, ir aktuali visam skyriui. Visų pirma darbuotojai, kaip ir visus savo asmeninius reikalus, taip ir naršynmą internete ar kažkokių tai reikalų tvarkymą internetu turėtų atlikti namuose. Tai neturėtų trugdyti nuosekliai dirbti savo darbą, ar tapti kažkokia priklausomybe, kuria reiketų užsiiminėti darbo metu. Nes dėl veltui prarasto laiko nukenčia ir kiti darbuotojai.

Trečiąjame etape reikia išvardinti visas galimas alternatyvas.

Skyriaus vadovas turėtų pasikalbėti su darbuotoju ir paaiškinti jam, kad darbo metu negalima naudotis internetu ir ten užsiiminėti asmeniniais reikalais;

  • Verslas Referatas
  • Microsoft Word 81 KB
  • 2016 m.
  • Lietuvių
  • 17 puslapių (2769 žodžiai)
  • Ronalda
  • Etiški sprendimai ir etikos problemos organizacijose referatas
    10 - 8 balsai (-ų)
Etiški sprendimai ir etikos problemos organizacijose referatas. (2016 m. Kovo 16 d.). https://www.mokslobaze.lt/etiski-sprendimai-ir-etikos-problemos-organizacijose-referatas.html Peržiūrėta 2018 m. Vasario 23 d. 16:54
×