Europos sąjungos ombudsmeno tarnyba ir jos veikla


Įvadas. Ombudsmeno samprata ir ištakos. Europos Sąjungos ombudsmeno institucijos veiklos teisinis pagrindas. ES ombudsmeno kompetencija ir veikla. ES ombudsmenai ir jų komanda. Išvados. Literatūros sąrašas.

Šio darbo tikslas – išsiaiškinti ombudsmeno atsiradimo ištakas, ES ombudsmeno kompetenciją, atliekamas funkcijas, detaliai išnagrinėti jo tarnybos sudėtį bei pateikti keletą išnagrinėtų skundų pavyzdžių.

Ombudsmeno įstaigos veiklą numato Mastrichto sutartis, sudaryta 1992 m. vasario 7 d. ir pagrįsta Europos Parlamento 1994 m. kovo 9 d. patvirtintu Europos ombudsmeno statutu. Kuriant ES ombudsmeno instituciją turėjo įtakos Ispanijos pastangos dėl Europos pilietybės ir Danijos rūpestis dėl valdymo efektyvumo ir teisėtumo. Skandinaviškoji ombudsmeno veiklos tradicija prisidėjo teigiamai vertinant instituciją. Europos Teisingumo Teismas Liuksemburge ir Pirmosios Instancijos Teismas yra įgalioti imtis priemonių dėl fizinių ir juridinių asmenų skundų ES institucijų sprendimais. Kitas būdas nukentėjusio asmens teisė kreiptis su peticija į Europos Parlamentą. Tai – procedūra, kuri prasidėjo kaip paprotys ir buvo įtvirtinta kaip teisė 1992 m. Mastrichto sutartyje. Skundus – peticijas – Europos Parlamentas nagrinėja Parlamento Peticijų komitete, kuris įkurtas 1987 m. Parlamento kompetencija gauti ir tirti peticijas sustiprėjo, kada Taryba ir Komisija 1989 m. pripažino šią galią. Peticijų komiteto veikla buvo papildyta ir sustiprinta paskiriant Europos ombudsmeną 1995 m. Europos ombudsmeno statutas suteikia teisę asmenims kreiptis į ombudsmeną tiesiogiai arba per Europos Parlamento narį. Skunde turi būti aiškiai išdėstyta, kuo skundžiamasi, ir nurodyti asmens rekvizitai. Taip pat asmuo gali prašyti, kad skundas būtų nagrinėjamas konfidencialiai. Ombudsmenui suteikta teisė pradėti tyrimą savo iniciatyva. Reikalaujama, kad prieš kreipiantis į ombudsmeną būtų pasinaudota kitomis administracinėmis priemonėmis. Pateikiant skundą galima įprastame laiške išdėstyti savo skundą ir pridėti reikiamus dokumentus. Yra parengta ir skundo forma, kuria galima pasinaudoti kaip pavyzdžiu. Ombudsmenas veikia nepriklausomai ir nešališkai. Jis atstovauja bendriems ES ir jos piliečių interesams, todėl juo pasitikima. Mastrichto sutartyje numatoma, kad vykdydamas pareigas ombudsmenas yra nepriklausomas. Ilgą laiką ši sutartis buvo prilyginama ES Konstitucijai, todėl institucijos statusas yra specialus. ES ombudsmenu turi būti išrinktas ES pilietis. Išrinktas jis naudojasi visomis politinėmis teisėmis, nepriklausomumo garantijomis. Jis turi atitikti tam tikrus reikalavimus, kad užimtų aukščiausią teisinį postą savo šalyje, ir turėti patirties bei galimybę imtis ombudsmeno pareigų. ES ir šalių narių tarnautojai, paskirti į ombudsmeno sekretoriatą, taip pat veikia nepriklausomai ir jiems suteikiama teisė sugrįžti į ankstesnes pareigas. Prieš pradėdamas eiti pareigas Europos ombudsmenas prisiekia prieš ES Teisingumo Teismą pareigas vykdyti nepriklausomai ir nešališkai. Ombudsmeno institucija veikia pagal parlamento ombudsmeno tradicijas – artimai bendradarbiauja su įstatymų leidžiamąja valdžia, bet veikia savarankiškai ir nevykdo jokių institucijų nurodymų. Ombudsmenas skiriamas po kiekvienų Europos Parlamento rinkimų tokiam pat įgaliojimų laikui kaip ir Parlamentas. Kandidatūros teikiamos Parlamento Peticijų komitetui, šis įvertina jų priimtinumą. Vėliau priimtinų kandidatūrų sąrašas pateikiamas Parlamentui balsuoti. Balsuojama slaptai ir pagal balsavusiųjų daugumos principą. Tai yra išskirtinė Europos Parlamento prerogatyva. Ombudsmenas gali būti skiriamas ir antrai kadencijai. Iš pareigų jis atleidžiamas Parlamento iniciatyva, kai netinkamai vykdo pareigas ar yra pripažintas padaręs rimtą pažeidimą. Sprendimą priima ES Teisingumo Teismas. Interesų konfliktas draudžiamas įgaliojimų laikotarpiu ir ombudsmenas negali dalyvauti politinėje veikloje, užimti kitų pareigų ar vykdyti kitas apmokamas ar neapmokamas administracines funkcijas. Jam suteikiamos tokios pat garantijos kaip ir Teisingumo Teismo teisėjui.

Pagrindinė ES ombudsmeno funkcija yra skundų tyrimas ir tyrimai, pradėti savo iniciatyva. Tam institucijai suteiktos atitinkamos galios. ES institucijos (Parlamentas, Komisija) gali pateikti ombudsmenui informaciją. Visos įstaigos įpareigotos pateikti prašomą medžiagą ir dokumentus, pareigūnai ir kiti ES tarnautojai turi teikti paaiškinimus ombudsmenui pagal savo veiklos instrukcijas. Šalių narių institucijos įpareigotos perduoti informaciją ombudsmenui per šalies nuolatinį atstovą ES, kuris padėtų išsiaiškinti netinkamo valdymo atvejus ES institucijose. Yra ir tam tikrų apribojimų. Galima atsisakyti pateikti informaciją tik slaptumo sumetimais. ES institucijos gali pateikti paslaptimi laikomą informaciją tik gavusios išankstinį šalių narių sutikimą. Jeigu ombudsmenui nesuteikiama prašoma pagalba, jis gali kreiptis į ES Parlamentą, kuris turi užtikrinti tinkamą prašymo įgyvendinimą.

  • Microsoft Word 207 KB
  • 2015 m.
  • Lietuvių
  • 18 puslapių (4134 žodžiai)
  • Lidija
  • Europos sąjungos ombudsmeno tarnyba ir jos veikla
    10 - 3 balsai (-ų)
Europos sąjungos ombudsmeno tarnyba ir jos veikla. (2015 m. Spalio 13 d.). https://www.mokslobaze.lt/europos-sajungos-ombudsmeno-tarnyba-ir-jos-veikla.html Peržiūrėta 2018 m. Balandžio 21 d. 22:17
×