Europos sąjungos teisė (3)


Teisinis subjektiškumas. Bendrijų kompetencija. Stojimo procedūra. Komisijos sudėtis. Teismo procesas. Teisės aktų leidimo procesas. Bendradarbiavimo procedūra. Atvejai 8 A. str 2 dalis - ES piliečio laisvo judėjimo teisės išplėtimas J 05 str. Biudžeto tvirtinimo procedūra. Institucijų vaidmuo. Europos Teisingumo Teismo nuomonės. Privalomų teisės aktu paskelbimo tvarka. Bendrieji Bendrijos teisės principui. Bendrijos teisės tiesioginis galiojimas. Bendrijos teisės viršenybė. Pirminė teisė sutartys. Romos sutartis. Skyrius. Institucijų nuostatos. Suvestinis Europos aktas. Mastrichto sutartis. Amsterdamo sutartis. Antrinė teisė ES institucijų teisės aktai. Nuomonė. Išimtys. Profesinė kvalifikacija.


3. Ypatinga institucinė sistema, teisinė tvarka, l ir 2 aspektai glaudžiai susiję.

- lai virš nacionalinės tarptautinės organizacijos.

- tai organizacijos sukurtos tarptautinių sutarčių pagrindu:

- teisė pareikšti ieškinius ginant savo organizacijos interesus,

b) vidaus teisėje valstybėse narėse naudojasi plačiausiomis JA teisėmis (nustato pačios sutartyse):

Bendrijų teisinės prigimties klausimas. Jos turi tam tikrų požymių, kurie nėra būdingi tarptautinėms organizacijoms:

Labiausiai tikslai išplėtoti Europos ekonominės bendrijos (EEB) sutartyje(2 str):

6. skatinti aukštą aplinkos apsaugos lygį ir aplinkos kokybės pagerinimą;

8. ekonominė ir socialinė sankloda tarp bendrijos narių. Pagrindinės priemonės šiems tikslams pasiekti (priemonės nėra tikslai):

3) bendros politikos bei kitos veiklos įgyvendinimas.

Šiuo aspektu yra svarbus Europos Teisingumo Teismas (ETT). aiškinantis nuostatas remdamasis bendrijų tikslais bei sutartimis.

5. galimybė būti atsakovai už padarytus pažeidimus ir žalą kitiems subjektams.

9. .Skatinti ekonominę ir socialinę pažangą; aukštą užimtumo lygį; pasiekti darnią ir tvarią plėtrą. Tam numanios priemonės:

12. Plėtoti sąjungą kaip laisvės, saugumo ir teisingumo erdvę. Priemonės:

prieglobsčio, imigracijos politika: kova su nusikalstamumu.

13. pilnai išlaikyti ir toliau remtis bendrijų teisiniu paveldu (Acąuis communautaire). Visi tikslai įgyvendinami remiantis subsidijavimo principu.

Ji Įvesta ES sutartyje. Pati idėja suteikti bendras teises atsispindi bendrijos teisėje, nuostatose dėl diskriminacijos ir laisvo asmenų judėjimo. Pirmą kartą Van Genden Loos byloje teismas pripažino, kad fizinis asmuo yra bendrijų teisės subjektas. 1974 m. Paryžiuje sukurta speciali komisija integracijai tirti. Jos uždavinys apibrėžti kokiomis sąlygomis valstybių narių piliečiams gali būti suteikiamos bendros teisės (spec. teisės). Tai žinoma kaip "Tindemanso pranešimas": teisė dalyvauti rinkimuose:

Pranešime "Europos tautos" (1984 m.) buvo pasiūlyta išplėsti piliečių teises 2 -m kryptim:

14. bendrijos mastu - teisė dalyvauti Europos Parlamento rinkimuose ir peticijų teisių išplėtimas;

15. valstybių viduje - teisė dalyvauti valstybių narių vietos rinkimuose.

Numatydama žymų plėtimąsi 1993m. Europos Taryba nustatė papildomus kriterijus valstybėms, siekiančioms narystės:

1. Politinis kriterijus - institucijų veiklos stabilumas, garantuojantis valstybėje demokratiją, teisės viešpatavimą, žmogaus teisių laikymąsi. tautiniu mažumų teisiu apsaugą.

4. Administracinis sugebėjimas įgyvendinti ES teisinį paveldą. Turi būti sukurtos atitinkamos institucijos, administraciniai

Komisija pasiūlė pradėti derybas su Lietuva antrame etape 200.02.15.

sprendimus sąlyginai nepriklausomai nuo jos narių. Nors ES sutartyje nėra teigiama, kad sąjunga naudojasi feninga institucine

13. Įgalinimai, kompetencija apibrėžta steigimo sutartimi. Jos turi teisę leisti savo darbo reglamentus, bet ne spręsti dėl savo kompetencijos rato.

Europietiškos institucijos ir institucijos, kurios atstovauja nacionalinius interesus.

16. įgaliojimų suteikimas komisijai įgyvendinti tarybos priimtus teisės aktus.

3) ET veikia kaip ekonomikos ir pinigų politikos, soc. klausimais formos

10) teikia išvadą dėl tarybos rengiamų ekonominės politikos gairių,

16) komisijos nariais gali būti tik valstybių-narių piliečiai

18) Jei pritariama EP jau formaliai komisijos pirmininką ir narius skiria bendru

19) Jeigu kokio nors nario veikla neatitinka - iš pareigų už pažeidimus gali atleisti tik Europos teisingumo teismas, nustatęs rimtą

pažeidimą arba neatitikimą pareigoms keliamiems reikalavimams.

1.1. iniciatyvos teisė- gali ruošti įvairius programinius dokumentus, t.y. baltoji arba žalioji knyga. Projektą gali pateikti savo iniciatyva arba pavedus parlamentui, tarybai. Išlaiko galimybę keisti pasiūlymą. Pasiūlymo reikšmė didelė. Jeigu nukrypstama nuo pasiūlymo - reikalaujama kvalifikuotos daugumos. Bendrijų narius geriausiai atstovauti gali bendrijų komisija.

• Administracinės-vykdomosios funkcijos. Priima administracinio pobūdžio, t.y. teisės taikymo aktus. Tokius aktus dažniausiai priima įgaliojus tarybai. Pajamų ir išlaidų priežiūra ir įvairių fondų tvarkymas.

  • Teisė Konspektas
  • Microsoft Word 140 KB
  • 2016 m.
  • Lietuvių
  • 45 puslapiai (30792 žodžiai)
  • Aukse
  • Europos sąjungos teisė (3)
    10 - 5 balsai (-ų)
Europos sąjungos teisė (3). (2016 m. Vasario 28 d.). https://www.mokslobaze.lt/europos-sajungos-teise-3.html Peržiūrėta 2018 m. Kovo 18 d. 06:19
×