Europos Sajungos teisė 5


Es pirminės ir antrinės teisės atskyrimo kriterijai. Laisvas prekiu judejimas konspektas. Laisvas prekių judėjimas es konspektas. Paslaugų teikimo laisvės sąvoka. Laisvas kapitalo judejimas es konspektai. Laisvas kapitalo judėjimas konspektai. Laisvas prekiu judejimas es skaidres. Laisvas prekiu judejimas es teise. Laisvas prekiu ir paslaugu judejimas kursiniai darbai. Laisvas prekiu ir paslaugu judejimas konspektas.

Tema. Europos sąjungos teisės sistema. Europos sąjungos teisės prigimtis ir pagrindiniai šaltiniai. Europos sąjungos teisės viršenybė. Pirminė ir antrinė teisė. “konstitucinės” sutartys. Antrinės teisės aktų rūšys – reglamentai, direktyvos, sprendimai, rekomendacijos ir nuomonės. Šių aktų paskelbimas, įsigaliojimas, aiškinimas. Tiesioginis europos sąjungos teisės taikymas. Veiksmingumo principas. Valstybių narių atsakomybė už es teisės pažeidimus. Europos teisingumo teismo bei pirmosios instancijos teismo sprendimai, jų įtaka europos sąjungos teisės formavimuisi. Bendrieji teisės principai. Tema. Laisvas prekių judėjimas. Muitų sąjungos įkūrimas. Diskriminaciniai ir techniniai prekybos barjerai. Išimtys laisvam prekių judėjimui. Tema. Laisvas asmenų judėjimas. Laisvas darbuotojų judėjimas. Darbuotojo apibrėžimas. Darbuotojų teisės, sąlygojamos laisvo asmenų judėjimo. Laisvas kitų asmenų (ne dirbančiųjų) judėjimas. Išimtys dėl laisvo asmenų judėjimo. Tema. Įsisteigimo laisvė ir laisvė teikti paslaugas. Įsisteigimo laisvės sąvoka ir atskyrimas nuo laisvės teikti paslaugas ir laisvo asmenų judėjimo. Įsisteigimo teisės apribojimai. Išimtys, taikomos įsisteigimo teisei ir išimčių pateisinamumo kriterijai. Diplomų pripažinimas. Paslaugų teikimo laisvės sąvoka: laisvė teikti ir laisvė gauti paslaugas. Laisvės teikti paslaugas ribojimai. Reikalavimai profesinei kvalifikacijai, profesinio elgesio taisyklės. Diskriminacijos draudimas. Tema. Laisvas kapitalo judėjimas. Laisvas kapitalo judėjimas tarp valstybių narių. Tema. Konkurencijos teisė. Bendrijos konkurencijos teisės tikslai. Konkurenciją ribojantys susitarimai. Piktnaudžiavimas dominuojančia padėtimi. Susijungimų kontrolė. Komisijos teisės, užtikrinančios konkurencijos taisyklių laikymąsi. Tema. Valstybės pagalba. Valstybės pagalbos sąvoka. Reglamentas. /. Ir “de minimis” taisyklė. Valstybės pagalba, kuri yra suderina arba gali būti suderinama su bendrąja rinka. Tema. Eb darbo teisė. Teisės aktai, reglamentuojantys dar

Pirminė teisė. Jai priskiriamos steigimo sutartys (EB anglies ir plieno sutartis 1951 m, ir

• sutartiniu normų pažeidimas arba pažeidimas teisės normų, susijusiu su sutarties taikymu;

• valstybės narės, Taryba, Komitetas (be jokių apribojimų);

• Parlamentas, Centrinis Bankas (jei aktas susijęs su jų kompetencijos pažeidimu);3) juridiniai ir fiziniai asmenys dėl sprendimų ar reglamento, kai jis adresuojamas jiems ar tiesiogiai liečia jų interesus. Antrinės teisės apimtis be galo didelė.

Principai kildinami: 1) iš valstybių narių konstitucinių tradicijų, ir, šiuo atveju tai bendrieji principai. Tai reiškia, kad tuos principus TTeismas suformuoja palyginimo pagrindu ir turi atspindėti bendrą tendenciją. 2) tarptautinių teisės dokumentų (E žmogaus teisių konvencija, Tarptautinis civilinių ir politinių teisių paktas ir kt.) Nežiūrint kokia šių principu kilmė - tai EBendrijų teisės principai. Principai:

1) Kurie užtikrina admzinistracinių veiksmu ir teisės aktų leidimo proceso teisėtumą ir įgyvendinimą. Principai, ribojantys administracinės valdžios savivalę:

a) teisinio tikrumo principas. Tai asmenų teisėtų lūkesčiu apsauga. Asmenys, kurie veikia remdamiesi galiojančiais teisės aktais ir turi teisę pagrįstai tikėtis, kad jie neturės ateityje dėl to nuostolių, neapvils jų lūkesčių.

Šis principas nėra absoliutus. Jis nereiškia, kad teisės akrų leidėjai negali daryti pakeitimų teisės aktuose ir priimti naujų teisės aktų.Kiekvienu konkrečiu atveju turi būti įvertinta, kiek iš tikro padaro asmenims nuostolių.

• teisės aktas negali turėti grįžtamos galios. Bet atskirais atvejais gali būti akte numatyta, kad. jei tai būtina tikslui pasiekti, ir jei, tai iš esmės nepažeidžia tų asmenų kuriems bus taikomas teisės aktas teisėtų lūkesčių. tais atvejais, kai aktai, nustatantys mokesčius yra dviprasmiški, ar neaiškūs, ginčo atveju turi būti sprendžiama mokesčių mokėtojo naudai.

3) Lygybės ir nediskriminavimo principas. Svarbu, kad priimant teisės aktą. nebūtų nustatomos diskriminavimo nuostatos Nediskriminavimo aspektai: (steigimo sutartyse) -nediskriminavimas pilietybės pagrindu: -nediskriminavimas lyties pagrindu:

Antra bendrųjų principų grupė. Principai susiję su pagrindinių žmogaus teisių ir laisvių apsauga.

Mastrichto sutartimi pripažįstami tie principai, kurie įtvirtinami žmogaus teisių ir laisvių apsaugos konvencijoje. Pripažįstami pagal bendruosius principus. O Amsterdamo sutartis nustatė valstybių narių atsakomybę už šių principų pažeidimą. Atsakomybės esmė: jei valstybė narė pažeidžia esminiai šiuos principus, ir tai konstatuojama Taryboje, tai Taryba gali sustabdyti valstybės narės teises (t.p. teisę balsuoti).

a)fiskaliniais prekybos barjerais: EB Sutarties 12 ir 95 str.

b)diskriminaciniais fizinio ir techninio pobūdžio prekybos barjerais: EB Sutarties 30-36 str.

Byla: D. Brit. Tinke mokesčius įvežamam alui, kad sulyginti įvežamo alaus ir vietinio vyno kainas.

2.diskriminacijos pilietybės pagrindu tarp valst. Narių dirbančiųjų susijusios su įsidarbinimu,darbo užmokesčiu irkt. Darbo sąlygomis panaikinimą galimybes

7str.(l) apima visas diskriminacijos lomias .tiesioginę ir netiesioginę,pvz., valstybė narė, siekianti apsaugoti dirbančiuosius nuo nenaudingų jiems padarinių tuo atveju, kai jų darbas yra pertraukiamas karinės privalomos tarnybos,tokią nuolaidą turi taikyti netik tarnybai savo karinėse pajėgose,bet ir tarnybai kitų valstybių narių karinėse pajėgose,nes priešingu atveju tos valstybės piliečiai būtų palankesnėje padėtyje nei joje dirbantys kitų valstybių narių piliečiai.

a)išėjus į pensiją jeigu dirbo ne savo pilietybės valstybėje narėje paskutinius 12 mėn.gyveno pask.36men.poto išėjo į pensiją.

  • Teisė Konspektas
  • Microsoft Word 52 KB
  • 2016 m.
  • 14 puslapių (9356 žodžiai)
  • Europos Sajungos teisė 5
    10 - 1 balsai (-ų)
Europos Sajungos teisė 5. (2011 m. Rugpjūčio 05 d.). https://www.mokslobaze.lt/europos-sajungos-teise-5.html Peržiūrėta 2018 m. Kovo 23 d. 19:01
×