Finansinės apskaitos modeliai


Finansinės apskaitos modeliai. Bendrųjų apskaitos principų BAP esmė. Bendrieji apskaitos principai. Bendrieji apskaitos principai Įmonės principas. Veiklos tęstinumo principas. Piniginio mato principas. Turinio viršenybės prieš formą principas. * turinio viršenybės prieš formą. Ryšys su mokesčių administravimu. Tarptautinių apskaitos standartų komiteto uždaviniai. Tarptautiniai apskaitos standartai. Tarptautiniai finansinės atskaitomybės standartai TFAS Lietuvoje. Straipsnis. Apskaitos politika. Atsargų grupavimas ir atsargoms įtraukti į apskaitą naudojamos sąskaitos. Atsargų įsigijimo savikaina. Atsargų pasigaminimo savikaina. Paslaugų teikimo atsargų savikaina. Įsigytų ir apskaitoje užregistruotų atsargų pirkimo kainos koregavimai dėl suteiktų nuolaidų ir nukainojimo. Atsargų sunaudojimo apskaitos būdai. Atsargų įkainojimo būdai. Atsargų grynoji galimo realizavimo vertė. Atsargų , esančių pas trečiuosius asmenis , apskaita. Ilgalaikio materialiojo turto apskaita. Ilgalaikio materialiojo turto pripažinimas. Ilgalaikio materialiojo turto grupavimas ir jam įtraukti į apskaitą naudojamos sąskaitos. Ilgalaikio materialiojo turto įsigijimo pasigaminimo savikainos nustatymas. Ilgalaikio materialiojo turto įvertinimas apskaitoje ir pateikimas finansinėse ataskaitose. Ilgalaikio materialiojo turto nusidėvėjimas. Ilgalaikio materialiojo turto eksploatavimo , rekonstravimo ir remonto išlaidų apskaita. Ilgalaikio materialiojo turto nuvertėjimas. Ilgalaikio materialiojo turto nurašymas. Piniginio turto pripažinimas. Piniginio turto įvertinimas. Piniginio turto grupavimas ir jam įtraukti į apskaitą naudojamos sąskaitos. Kasininko darbo organizavimas. Grynųjų pinigų gabenimas ir laikymas kasoje. Atsiskaitymų su atskaitingais asmenimis tvarka. Darbo su elektroniniais kasos aparatais organizavimas. Banko operacijų organizavimas.


4) laiduoti, kad visiems pirkėjams būtų laiku išrašomos sąskaitos, o pirkėjai laiku apmokėtų jiems priklausančias sumas;

8) teikti informaciją akcininkams apie įmonės gerovę ir prognozuojamus dividendus;

10) teikti informaciją tiekėjams ir tiems, kurie paskolino įmonei pinigų;

11) teikti informaciją, kuri parodytų įmonės finansinę būklę visiems išoriniams apskaitos vartotojams

Anglosaksų šalių modelis (pvz. Australija, Didžioji Britanija, JAV, Indija ir t.t.);

Uždavinys: tikslus pelno, gauto per tam ikrą ataskaitinį laikotarpį, apskaičiavimas

Buhalterių profesijai neskiriamas ypatingas dėmesys, prižiūrima, tik kad jų veikla atitiktų teisinius reikalavimus.

Orientacija į ES direktyvoje keliamus bendrosios finansinės apskaitos, metinių finansinių ataskaitų rinkinių ir audito organizavimo įvairaus profilio įmonėse reikalavimus.

2. Kitas šių principų bendrumo aspektas tas, kad jais vadovaujasi, tvarkydami apskaitą ir rengdami finansines ataskaitas, visose srityse (pramonėje, statyboje, žemės ūkyje, prekyboje ir kitur) dirbantys apskaitos darbuotojai.

BAP formuluoja kiekvienos šalies apskaitininkai. Kartais juos skelbia profesionalių apskaitininkų organizacijos, rečiau – valstybinės institucijos. Lietuvoje šie principai nustatyti LR Įmonių finansinės atskaitomybės įstatyme.

Tarptautiniuose finansinės atskaitomybės standartuose išskiriami trys pagrindiniai apskaitos principai: įmonės tęsiamos veiklos, apskaitos pastovumo ir pajamų bei sąnaudų kaupimo (1 TFAS). Priimta, kad visi kiti apskaitos principai yra išvestiniai iš šių trijų.

Pagal LR Įmonių finansinės atskaitomybės įstatymą, visos įmonės, tvarkydamos apskaitą ir sudarydamos finansines ataskaitas, turi vadovautis šiais bendraisiais apskaitos principais:

Sudarant finansines ataskaitas, daroma prielaida, kad: 1) įmonės veiklos laikotarpis neribotas; 2) įmonės nenumatoma likviduoti.

Buhalteriai į apskaitą turėtų traukti tik tas operacijas, kurios tikrai įvyko, o ne apsimestinius sandorius.

Tarptautiniai apskaitos standartai (TAS) (dabar – Tarptautiniai finansinės atskaitomybės standartai-TFAS) yra viena iš svarbiausių finansinių priemonių, įgalinančių efektyviai organizuoti įmonių veiklą.

Direktyva – tai tam tikra apskaitos taisyklių unifikavimo (vienodinimo) priemonė. Jos visose šalyse turi būti traktuojamos ir naudojamos vienodai

du kartus registruojamas tas pats įrašas – vieną kartą kaip numatoma (planuojama), kitą kartą – faktiškai.

Pagal sudarymo vietą (panaudojimo sritį) dokumentai skirstomi į vidinius ir išorinius. Vidiniams priklauso tie, kurie naudojami įmonėje vykstančioms operacijoms fiksuoti. Išoriniai dokumentai skirti įmonės vykdomoms operacijoms su kitomis įmonėmis įforminti.

Pagal sudarymo periodiškumą. Gali būti: vienkartiniai - juos galima panaudoti tik vieną kartą ir vienai operacijai užfiksuoti; ir kaupiamieji - jie gali būti naudojami kelis apskaitinius laikotarpius tam tikrai informacijai registruoti.

Pagal formą ir užpildymo būdą išskiriami specialieji, pavyzdiniai ir laisvos formos dokumentai. Specialūs dokumentai yra tokie, kurių gamybą, platinimą, naudojimą ir likvidavimą griežtai reglamentuoja įstatymai. Pavyzdiniai apskaitos dokumentai – tai tokie, kurių formos yra plačiai naudojamos, jos visose įmonėse yra vienodos. Jeigu įmonė yra susikūrusi pati kokį nors dokumentą, savaip išdėsčiusi privalomus rekvizitus jame, tai jau bus laisvos formos dokumentas.

Tačiau kasdienėje veikloje to nepakanka. Įmonės dažnai tam tikrą turto ar nuosavybės rūšį atitinkančią sąskaitą suskaido į keletą smulkesnių, vadinamų analitinėmis. Pvz., maisto prekių parduotuvės prekių sąskaita suskaidoma į analitines sąskaitas pienas, mėsa, gėrimai.

Prieš sudarant finansines ataskaitas, peržiūrima sukaupta informacija, daromi koreguojantieji įrašai (skaičiuojamas nusidėvėjimas, į sąnaudas perkeliamos iš anksto apmokėtos draudimo, nuomos, prenumeratos ir pan. sumos, pervertinamas turtas ir kt.), tikrinama, ar nėra padaryta klaidų.

  • Microsoft Word 1019 KB
  • 2017 m.
  • Lietuvių
  • 29 puslapiai (6068 žodžiai)
  • Universitetas
  • Gabija
  • Finansinės apskaitos modeliai
    10 - 3 balsai (-ų)
Finansinės apskaitos modeliai . (2017 m. Lapkričio 05 d.). https://www.mokslobaze.lt/finansines-apskaitos-modeliai.html Peržiūrėta 2018 m. Liepos 17 d. 04:46
×