Finansinės apskaitos šperos


Pinigų esmė , funkcijos. Pinigų kasoje apsk. Atsiskaitomojoje sąs kaitoje laikomi pini gai. Valiutinių operacijų apskaita. Bankinių atsiskaitymų formos. Mokėtinų mokesčių apskaita. PVM apskaita. Kitų mokesčių aps kaita. Žemės mokestis. Valstybinės žemės nu omos mokestis. Įmonių ir organiza cijų nekilnojamojo tu rto mokestis. Įmokos i garantini fon dą. Gyventoju pajamų mo kestis. Mokestis už aplinkos teršima. Mokestis už valstybi nius gamtos išteklius. Darbo užm. Darbuotojams mokėtinų sumų priskait. Nemokamos atostogos. Kasmet , atost. Motinystės pašalpa. % pašalpos gavėjo komp jo uždar bio. Motinystės tėvystės pašalpa. % pašalpos gavėjo. Už darbio dydžio. IŠskaitymų iš DU aps kaita. Išskaitos iš DU yra. Trumpalaikės finansi nės investicijos. Paskolų apskaita. Atsargų įkainojimo būdai. Vidutinių kainų svertinio vidurkio metodą. Konkrečių kainų metodą. Atsargų apskaita. Prekybos skolų apskaita. Skolų tiekėjams ir išankstinių apmokė jimų apskaita. Pirkėjų skolų ir avansu gautų sumų apskaita.

Pinigų esmė, funkcijos Pinigai - tai visuotinis vertės ekvivalentas, at-liekantis tarpusavio ekonominių ryšių fun-kciją. Kasdieniniame gyvenime pinigais pap-rastai laikomi tik kon-kretūs daiktai, kurie pas-toviai arba tik atsitiktinai atlieka pinigų funkcijas (tai vekseliai, čekiai...). Banknotai ir monetos yra teisėtos ir privalo-mos mokėjimo priemo-nės, kurių niekas negali atsisakyti. Jų tiesioginė paskirtis yra tarpinin-kauti ekonominiams žmonių ryšiams, todėl jie dažniausiai ir vadi-nami grynaisiais pini-gais. Kitokios rūšies pinigai yra čekiai ir vekseliai. Jie taip pat tarpininkauja žmonių ekonominiams ryšiams tačiau tai nėra vienintelis tiesioginis jų uždavinys. Čekis yra tam tikras juridinės formos įsaky-mas bankui sumokėti čekyje nurodytą sumą, nurodytam asmeniui arba čekio davėjui. Vekselis yra griežtos juridinės formos skolos dokumen-tas. Čekis ir vekselis ne mažiau tinka mokėji-mams kaip grynieji pini-gai, tačiau nuo pastarųjų skiriasi tuo, kad tai yra vardiniai dokumentai. Dėl to jų veikimo sritis yra ribota. Todėl čekiai ar vekseliai gali atlikti šias dvi funkcijas, tai: *Vekselis yra skolos do-kumentas, o čekis - įsa-kymas išmokėti nuro-dytą sumą.*Vekselis ir čekis yra mokėjimo priemonė. Tarpininkau-ti ekonominiams ryši-ams gali ir nurašymai iš vienos bankinės sąskai-tos į kitą. Tokie nura-šomi pinigai nėra kon-kretus daiktas ir nesu-daro savarankiškos pini-gų rūšies t.y. tik teisėtų mokėjimo priemonių pasireiškimas banko sąskaitose. Jie vadinami bankiniais pinigais. Tai pačiai kategorijai prik-lauso ir pinigų perlai-dos bei kreditinės kor-telės.. Pinigus sukūrė mainų palengviiumui, todėl pinigai visų pirma pasireiškė kaip mainų įrankis ir ši funkcija laikoma svarbiausia. Be mainų į tarpusavio eko-nominių ryšių sąvoką įeina ne tik visi mokė-jimai, bet ir įvairių for-mų kapitalo perkėlimai, nes tiek vienu, tiek kitu atveju žmonės susisie-kia su kitais žmonėmis. Prekinės gamybos sąly-gomis pinigais apmoka-ma už įsigyjamą turtą už kt. įmonių paslau-gas, darbą, sumokami mokesčiai ir kt. įsipar-eigojimai valstybės iž-dui, socialiniam draudi-mui, bankams ir kt. kre-ditoriams. Įmonės gauna pinigus parduodamos savo produkciją, vykdy-damos finansinę ir in-vesticinę veiklą. Pinigų ūkis gali būti sėkmingai tvarkomas tik esant tiks-liai ir gerai organizuo-tai pinigų ir atsis-kaitymų apskaitai. Pi-nigų apskaitai keliami tokie uždaviniai: 1.už-tikrinti įmonės pinigų saugumą; 2. užtikrinti savalaikį atsiskaitymą su valstybės iždu, su socialinės ir sveikatos draudimo įstaigomis, su įmonės dirbančiaisiais, bankais ir kt. kredito-riais; 3.kontroliuoti pini-gų naudojimą pagal paskirtį; 4. laikytis ka-sos ir banko operacijų apskaitos taisyklių. Apskaita tvarkoma ir apskaitos dokumentai surašomi naudojant LR piniginį vienetą litą, o prireikus litą ir užsienio valiutą. ūkinės operac., kurių buvimas ir atli-kimas ar rezultatų įfor-minimas susiję su užsie-nio valiuta apskaitoje perskaičiuojami į litus pagal L Banko nustatytą lito ir užsienio valiutos santykį galiojantį ūkinio įvykio arba ūkinės ope-racijos atlikimo dieną.

Valiuta atskaitomybėje t.b.išreikšta litais persk-aičiavus pagal LT banko oficialius valiutų kursus. Perskaičiavimas vad sąsk. likučių konversija. Kadangi įm. disponuoja ir užsienio valiuta – atsi-randa valiutinės operac. Valiutinėms operac. pri-skiriama: l)perka ar par-duoda prekes, paslaugas ir kitą turtą, atlieka dar-bus už kuriuos sumoka užsienio valiuta 2)ima ar suteikia paslaugas kurios gautos ar turės būti gražintos užsienio val-iut 3) kitu būdu įsigyja, perleidžia turtą, pri-siima finan.

  • Apskaita Špera
  • Microsoft Word 31 KB
  • 2014 m.
  • 2 puslapiai (5892 žodžiai)
  • Aušra
  • Finansinės apskaitos šperos
    10 - 3 balsai (-ų)
Finansinės apskaitos šperos. (2014 m. Birželio 24 d.). https://www.mokslobaze.lt/finansines-apskaitos-speros.html Peržiūrėta 2018 m. Kovo 19 d. 11:16
×